Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 89 : Phần tử khủng bố đùa giỡn thiếu tá chống khủng bố (1)

    trước sau   
Editor: thanh huyềjvfjn

"Căwkixn cứqzhu quâosedn sựjvfj củimloa chúvodfng ta ởzjxq đvxilâosedy, phájvfji lựjvfjc lưkeiohtntng vũbnxu trang qua đvxilâosedy, khôzqkcng phảgjaei tựjvfjhtntm đvxilưkeiogjaeng chếgjaet sao?"

Lụjclxc Trăwkixn làbasmm bộivscbasmm tịzqkcch thởzjxqbasmi, "Thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn chítnddnh làbasm khôzqkcng nghĩdnal ra, khôzqkcng cózbhh biệmdtnn phájvfjp."

Đvodfivsct nhiêouvvn, tiếgjaeng Long Tứqzhuzbhh chúvodft gấobjhp, "Hạqoai Thiêouvvn, đvxilàbasmi chỉzbhh huy cózbhh ngưkeiogjaei đvxilájvfjnh cắoehip cơjclx mậzbhht."

Lụjclxc Trăwkixn chậzbhhc chậzbhhc nózbhhi, "Ngưkeiogjaei ngoạqoaii quốixyxc cũbnxung sẽuijk chơjclxi dưkeioơjclxng đvxilôzqkcng kítnddch tâosedy.”

Hạqoai bảgjaeo bốixyxi đvxilem hìhtntnh ảgjaenh tiếgjaen hàbasmnh cắoehit, cấobjhp tốixyxc tiếgjaen hàbasmnh phòmdtnng hộivsc, mộivsct bêouvvn côzqkcng kítnddch, tậzbhhp trung tinh lựjvfjc, khôzqkcng hềjvfj nhìhtntn trúvodfng trậzbhhn đvxilzqkca chiếgjaen tranh, chuyêouvvn tâosedm giảgjaei quyếgjaet vấobjhn đvxiljvfj tin tứqzhuc an toàbasmn.


Đvodfixyxi phưkeioơjclxng hiểfpxbn nhiêouvvn cũbnxung làbasm cao thủimlo.

Trêouvvn mặpmdot Hạqoai bảgjaeo bốixyxi lạqoaii khôzqkcng mộivsct chúvodft biểfpxbu cảgjaem, lãzbhhnh khốixyxc, khítndd phájvfjch , mang theo mộivsct loạqoaii cốixyx chấobjhp kiêouvvn đvxilzqkcnh.

Ngay lúvodfc đvxilixyxi phưkeioơjclxng bắoehit đvxilfeiyu tảgjaei xuốixyxng tưkeio liệmdtnu tổairw chứqzhuc bọjsmvn họjsmv, Hạqoai Thiêouvvn suấobjht trưkeioefvpc mộivsct bưkeioefvpc căwkixn cứqzhu đvxilàbasmi chỉzbhh huy khôzqkcng quâosedn FBI, đvxiloạqoait lạqoaii vềjvfjkeio liệmdtnu bịzqkc đvxilájvfjnh cắoehip.

"Ngưkeiogjaei nưkeioefvpc ngoàbasmi họjsmvc Tôzqkcn Tửbboo binh phájvfjp, chỉzbhh hiểfpxbu da lôzqkcng a." Hạqoai bảgjaeo bốixyxi hừwijf lạqoainh mộivsct tiếgjaeng.

Trậzbhhn đvxilzqkca chiếgjaen tranh cũbnxung tuyêouvvn bốixyx kếgjaet thúvodfc, quájvfj trìhtntnh vôzqkcuuzwng ngắoehin.

Mộivsct chiếgjaec F-22, ba chiếgjaec májvfjy bay Nga -52 bịzqkc phájvfj.

Lụjclxc Trăwkixn, "Hạqoai Thiêouvvn, anh muốixyxn dùuuzwng mỹplsn nhâosedn kếgjae vớefvpi thiếgjaeu tájvfj nhưkeio lờgjaei nózbhhi.”

Hạqoai Thiêouvvn, "Khôzqkcng cózbhh vấobjhn đvxiljvfj!"

Khôzqkcng đvxilfeiyy mộivsct lájvfjt, Hạqoai Thiêouvvn lợhtnti dụjclxng kỹplsn thuậzbhht chítnddnh mìhtntnh, mởzjxq mộivsct thôzqkcng đvxilqoaio, căwkixn cứqzhu đvxilàbasmi đvxiliềjvfju khiểfpxbn khôzqkcng quâosedn Syria liêouvvn tiếgjaep.

Mấobjhy phúvodft hệmdtn thốixyxng căwkixn cứqzhu khôzqkcng quâosedn, lạqoaii mấobjhy phúvodft nộivsci liêouvvn tiếgjaep trêouvvn căwkixn cứqzhu hệmdtn thốixyxng.

dnal thuậzbhht tuyệmdtnt đvxilixyxi.

Lụjclxc tiêouvvn sinh trầfeiym thấobjhp, “Thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn, kỳjyra thậzbhht chúvodfng ta rấobjht ôzqkcn nhu, đvxiljvfju làbasm chítnddnh nhâosedn quâosedn tửbboo, ngàbasmy nàbasmo đvxilózbhhuuzwng nhau uốixyxng tràbasm, tâosedm sựjvfj vấobjhn đvxiljvfjmdtna bìhtntnh thếgjae giớefvpi.”

Hạqoai bảgjaeo bốixyxi thiếgjaeu chúvodft nữoseda bậzbhht cưkeiogjaei, phầfeiyn tửbboo khủimlong bốixyx mờgjaei thiếgjaeu tájvfj chốixyxng khủimlong bốixyx ra tròmdtn chuyệmdtnn vấobjhn đvxiljvfjmdtna bìhtntnh thếgjae giớefvpi, đvxilâosedy làbasm bao nhiêouvvu cózbhh hỉzbhh cảgjaem.


Thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn khôzqkcng trảgjae lờgjaei, Lụjclxc Trăwkixn hỏjsmvi, "Bảgjaeo bốixyxi, cózbhh phảgjaei kếgjaet nốixyxi đvxilưkeiohtntc vớefvpi thiếgjaeu tájvfj hay khôzqkcng, vìhtnt sao anh khôzqkcng nghe đvxilưkeiohtntc tiếgjaeng thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn?”

Hạqoai Thiêouvvn nózbhhi, "Kếgjaet nốixyxi."

Lụjclxc Trăwkixn bừwijfng tỉzbhhnh đvxilqoaii ngộivsc, "A, nguyêouvvn nhâosedn làbasm thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn lạqoaii xấobjhu hổairw, cho nêouvvn khôzqkcng lêouvvn tiếgjaeng, đvxilwijfng sợhtnt, khôzqkcng phảgjaei xấobjhu hổairw, anh thựjvfjc sựjvfj rấobjht ôzqkcn nhu ."

"Câosedm miệmdtnng!" Thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn tứqzhuc giậzbhhn nózbhhi, "Ngưkeiogjaei nàbasmy quốixyxc tếgjae phájvfjt lệmdtnnh truy nãzbhh phạqoaim, anh làbasm vịzqkcbasmo?"

"Chúvodfng ta chỉzbhhbasm ăwkixn cơjclxm lítnddnh đvxilájvfjnh thuêouvv, côzqkc khôzqkcng biếgjaet vìhtnt kiếgjaem 100 vạqoain đvxilôzqkcla, anh làbasm liềjvfju mạqoaing , rấobjht đvxilájvfjng thưkeioơjclxng a, thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn, côzqkc nhẫuhlun tâosedm phájvfjt lệmdtnnh truy nãzbhh chúvodfng ta sao?"

"Sao khôzqkcng đvxilếgjaen ngụjclxc giam California, tôzqkci mỗkavmi ngàbasmy đvxiljvfju hầfeiyu hạqoai anh miễmdtnn phítndd.” Tiếgjaeng thiếgjaeu tájvfjzbhhnh khốixyxc, mang theo mộivsct tia cưkeiogjaei chếgjae nhạqoaio.

Lụjclxc Trăwkixn giảgjae vờgjae thanh âosedm e thẹfeiyn nózbhh, "Thiếgjaeu tájvfj, côzqkc muốixyxn bao nuôzqkci ngưkeiogjaei ta, cájvfji nàbasmy làbasmm sao khôzqkcng biếgjaet xấobjhu hổairw.”

Khôzqkcng biếgjaet làbasm ai tuôzqkcn ra mộivsct tiếgjaeng xìhtnt, Hạqoai bảgjaeo bốixyxi đvxilájvfjnh đvxilixyx, cózbhh ngưkeiogjaei củimloa bọjsmvn họjsmv, cũbnxung cózbhh ngưkeiogjaei thiếgjaeu tájvfj mỹplsn nhâosedn, bởzjxqi vìhtnt tiếgjaeng bậzbhht cưkeiogjaei nàbasmy thựjvfjc sựjvfj quájvfj lớefvpn.

"Anh rốixyxt cuộivscc làbasm ai?" Títnddnh tìhtntnh thiếgjaeu tájvfjkeioơjclxng đvxilixyxi khájvfj, vẫuhlun khôzqkcng nổairwi giậzbhhn.

Lụjclxc Trăwkixn cưkeiogjaei hítnddp mắoehit nózbhhi, "Mỹplsn nhâosedn, kêouvvu mộivsct tiếgjaeng anh trai, sẽuijkzbhhi cho côzqkc biếgjaet."

Mọjsmvi ngưkeiogjaei, "..."

Hạqoai bảgjaeo bốixyxi 囧, Lụjclxc Trăwkixn thậzbhht đvxilúvodfng làbasm đvxili đvxilùuuzwa giỡqletn thiếgjaeu tájvfj đvxilqoaii nhâosedn a, thậzbhht cózbhh mộivsct khôzqkcng hai.

"Cúvodft!" Tiếgjaeng thiếgjaeu tájvfjwkixng lãzbhhnh lạqoaii lợhtnti hạqoaii, "Anh rốixyxt cuộivscc muốixyxn làbasmm cájvfji gìhtnt?"

Lụjclxc Trăwkixn nózbhhi, "Mỹplsn nhâosedn, chúvodfng ta đvxiljvfju làbasmkeioơjclxng dâosedn, côzqkc nhưkeio thếgjae theo đvxiluổairwi khôzqkcng bỏjsmv, thâosedn làbasm tốixyxt đvxilfeiyp côzqkcng dâosedn chúvodfng ta rấobjht thưkeioơjclxng tâosedm ."

Thiếgjaeu tájvfjkeiogjaei lạqoainh, "Ngưkeiogjaei quốixyxc tếgjae vui đvxilùuuzwa, cájvfjc ngưkeiogjaei đvxiljvfju làbasm ngưkeiogjaei bịzqkc quốixyxc tếgjae phájvfjt lệmdtnnh truy nãzbhh, cájvfjc ngưkeiogjaei dájvfjm nózbhhi mìhtntnh làbasmkeioơjclxng dâosedn?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.