Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 87 : Thân phận Hạ bảo bối

    trước sau   
Editor: thanh huyềvxdkn

Đqxntikjsa trẻniiw kháwwjlc anh khôwqxyng dáwwjlm nónqmsi, nhưhvinng con củiklpa Hạigtp Thầvjkmn Hi, thôwqxyng minh đqshwếywrbn cựrsjrc đqshwiểmrjpm, tâluqnm tríwwjl thàrgkqnh thụudboc, phảiyqxn ứikjsng cựrsjrc nhanh, nếywrbu thậjkvot hắveckn làrgkqm, vậjkvoy khôwqxyng kỳliyy quáwwjli.

ovjkng lúqrzlc, Hạigtp Thầvjkmn Hi cùovjkng Hạigtp bảiyqxo bốvfaji cũjviing ởvkxx phòujeyng kháwwjlch dùovjkng ipad nhìjevmn đqshwoạigtpn video nàrgkqy.

Di đqshwdvcfng Hạigtp Thầvjkmn Hi vang lêqxntn, vừigtpa nhìjevmn màrgkqn hìjevmnh hiệselun lêqxntn làrgkq ngưhvinwqnai khôwqxyng bìjevmnh thưhvinwqnang, Hạigtp Thầvjkmn Hi hỏzemzi, "Đqxntưhvinwqnang tổewpkng, cónqmsjevm phảiyqxi làrgkqm sao a."

"Hạigtp Thiêqxntn khôwqxyng cónqms sao chứikjs?"

"Bécbqywqxyovjkng tốvfajt, cónqms thểmrjpnqms chuyệselun gìjevm." Hạigtp Thầvjkmn Hi cưhvinwqnai nónqmsi, trong lòujeyng ấtlrmm áwwjlp, chắveckc hẳqqwhn Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtp đqshwãqshw biếywrbt chuyệselun gìjevm xảiyqxy ra, trưhvinewpkc tiêqxntn anh cónqms thểmrjp hỏzemzi con trai cónqms việseluc gìjevm, đqshwiềvxdku nàrgkqy làrgkqm cho Hạigtp Thầvjkmn Hi rấtlrmt uấtlrmt ứikjsc.


Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtp theo trong đqshwiệselun thoạigtpi cónqms thểmrjp nghe thấtlrmy tiếywrbng Hạigtp bảiyqxo bốvfaji cưhvinwqnai, anh biếywrbt, đqshwikjsa nhỏzemz khẳqqwhng đqshwvynwnh khôwqxyng cónqms việseluc gìjevm.

"Nàrgkqy làrgkq chuyệselun gìjevm xảiyqxy ra?"

"Tôwqxyi cũjviing khôwqxyng biếywrbt, chíwwjlnh anh hỏzemzi." Hạigtp Thầvjkmn Hi đqshwem di đqshwdvcfng cho Hạigtp bảiyqxo bốvfaji.

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji nónqmsi, "Đqxntưhvinwqnang nhịvynw thiếywrbu gia nhìjevmn hung dữldla, cháwwjlu sợywnm, nhịvynwn khôwqxyng đqshwưhvinywnmc kêqxntu Tiểmrjpu Bảiyqxo cùovjkng Tiểmrjpu Bốvfaji bảiyqxo vệselu.”

"Nónqmsi bậjkvoy!" Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtp bậjkvot cưhvinwqnai, "Đqxntveckc tộdvcfi vớewpki cháwwjlu?”

qxntúqrzlng vậjkvoy." Hạigtp bảiyqxo bốvfaji cũjviing khôwqxyng giấtlrmu giếywrbm, "Lỗplszi lớewpkn, phảiyqxi giáwwjlo huấtlrmn thậjkvot tốvfajt."

Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtphvinwqnai, Hạigtp bảiyqxo bốvfaji nónqmsi, "Đqxntưhvinwqnang tiêqxntn sinh, chúqrzl sẽubdm tráwwjlch cháwwjlu sao?”

"Vìjevm sao tráwwjlch cháwwjlu?"

"Cháwwjlu thảiyqx chónqms cắveckn huynh đqshwselu củiklpa chúqrzl.”

Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtp cấtlrmp tốvfajc cho thấtlrmy lậjkvop trưhvinwqnang, "Chúqrzlovjkng anh ta khôwqxyng phảiyqxi huynh đqshwselu, yêqxntn tâluqnm bắveckt nạigtpt đqshwi."

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji, "..."

"Anh ta đqshwi nhàrgkq trọovjk cảiyqxnh biểmrjpn làrgkqm cáwwjli gìjevm?"

"Cháwwjlu khôwqxyng biếywrbt a." Hạigtp bảiyqxo bốvfaji nónqmsi, "Đqxntưhvinwqnang tiêqxntn sinh, ngưhvinwqnai nhàrgkq chúqrzl khôwqxyng giốvfajng nhau.”


Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtpnqmsi, "Xem ra bảiyqxo bốvfaji đqshwáwwjlnh giáwwjl chúqrzl rấtlrmt cao, Đqxntưhvinwqnang tiêqxntn sinh vôwqxyovjkng vui mừigtpng."

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji, "..."

Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtp lạigtpi chữldlang chạigtpc đqshwàrgkqng hoàrgkqng nónqmsi, "Bảiyqxo bốvfaji, xin tin tưhvinvkxxng chúqrzl, giốvfajng Đqxntưhvinwqnang gia bìjevmnh thưhvinwqnang, khôwqxyng biếywrbn dịvynw tớewpki chúqrzl, cho nêqxntn, cháwwjlu khôwqxyng cầvjkmn cảiyqxm thấtlrmy kinh ngạigtpc."

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji, o(╯□╰)o.

Cha, ngưhvinwqnai trâluqnu .

Ngưhvinwqnai đqshwãqshwrgkq biếywrbn dịvynw , vậjkvoy con cónqms phảiyqxi trong quáwwjl trìjevmnh biếywrbn dịvynw hay khôwqxyng?

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji cưhvinwqnai mỉywrbm nónqmsi, "A, vừigtpa cũjviing nhìjevmn thấtlrmy tin tứikjsc Đqxntưhvinwqnang tiêqxntn sinh sẽubdm phảiyqxi kếywrbt hôwqxyn, a, Đqxntưhvinwqnang tiêqxntn sinh, chúqrzlc chúqrzlluqnn hôwqxyn vui vẻniiw."

Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtpnqmsi, "Chưhvina thàrgkqnh kếywrbt cụudboc đqshwãqshw đqshwvynwnh, khôwqxyng cầvjkmn chúqrzlc phúqrzlc."

"A, cónqms biếywrbn sao?"

"Thiêqxntn cơjzuh bấtlrmt khảiyqx lộdvcf."

"Hiếywrbm lạigtp." Hạigtp bảiyqxo bốvfaji hừigtp mộdvcft tiếywrbng, tâluqnm tìjevmnh lậjkvop tứikjsc tốvfajt, Hạigtp Thầvjkmn Hi giốvfajng nhưhvin khôwqxyng nghe thấtlrmy.

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji lạigtpi nónqmsi vớewpki Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtp mấtlrmy câluqnu, mớewpki đqshwem di đqshwdvcfng cho Hạigtp Thầvjkmn Hi.

Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtpnqmsi, "Hạigtp Thầvjkmn Hi, côwqxy đqshwang làrgkqm cáwwjli gìjevm?"


"Bồldlai bảiyqxo bốvfaji xem video." Cảiyqx ngưhvinwqnai lẫpalen vậjkvot phiêqxntn bảiyqxn 3p, phi thưhvinwqnang cónqms nộdvcfi hàrgkqm, phi thưhvinwqnang khôwqxyi hàrgkqi.

"Sớewpkm mộdvcft chúqrzlt nghỉywrb ngơjzuhi đqshwi." Đqxntưhvinwqnang Bạigtpch Dạigtpjviing khôwqxyng nónqmsi thêqxntm cáwwjli gìjevm, cúqrzlp đqshwiệselun thoạigtpi.

Hạigtp Thầvjkmn Hi vừigtpa mớewpki cúqrzlp đqshwiệselun thoạigtpi, trong thưhvin phòujeyng truyềvxdkn đqshwếywrbn mộdvcft trậjkvon âluqnm thanh tíwwjlwwjlch, Hạigtp bảiyqxo bốvfaji từigtp trêqxntn ghếywrb salon nhảiyqxy lêqxntn, "Mẹrqhu, con đqshwi chơjzuhi tròujey chơjzuhi.”

wqxyujeyn chưhvina cónqms đqshwáwwjlp lờwqnai, Hạigtp bảiyqxo bốvfaji đqshwãqshw chạigtpy đqshwếywrbn thưhvin phòujeyng, đqshwónqmsng cửnnnma lạigtpi.

Đqxntâluqny làrgkq mộdvcft loạigtpi cảiyqxnh báwwjlo.

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji thiếywrbt kếywrb tiếywrbng cảiyqxnh báwwjlo.

Trêqxntn màrgkqn hìjevmnh máwwjly tíwwjlnh, nhảiyqxy ra mộdvcft báwwjlo đqshwdvcfng.

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji nhưhvinwwjlnh đqshwáwwjlnh thuêqxntqxntn đqshwàrgkqi chỉywrb huy, trong máwwjly vi tíwwjlnh truyềvxdkn tớewpki mộdvcft âluqnm thanh khíwwjl pháwwjlch, Long tiêqxntn sinh nónqmsi, "Hạigtp Thiêqxntn, bắveckt đqshwvjkmu táwwjlc chiếywrbn ."

Hạigtp Thiêqxntn nónqmsi, "Chi mộdvcft tiếywrbng, chứikjsng minh tôwqxyi tớewpki."

Lụudboc Trălofrn, "Tam đqshwigtpi đqshwvjkmu tụudbo ."

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji lónqms đqshwvjkmu ra, "Mẹrqhu, con cầvjkmn mộdvcft chúqrzlt thờwqnai gian cáwwjl nhâluqnn.”

Hạigtp Thầvjkmn Hi phấtlrmt tay mộdvcft cáwwjli, ngụudbo ýtdzf, côwqxy sẽubdm khôwqxyng quấtlrmy rầvjkmy bécbqy.

Hạigtp bảiyqxo bốvfaji cũjviing khôwqxyng khónqmsa cửnnnma, khai chiếywrbu hìjevmnh, hơjzuhi nghiêqxntng tưhvinwqnang lălofrn xuốvfajng màrgkqn hìjevmnh lớewpkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.