Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 86 : Tiết lộ

    trước sau   
Editor: thanh huyềgxdqn

Hạfafg bảfhrao bốldzli yêmcesn tâdpblm thoảfhrai máazwci, xem ra đpqgeíllwvch thựuokrc làqzkivbwj giáazwco huấapxmn thiếjglou, bắlonut nạfafgt mẹllwvvbwj, lạfafgi bắlonut nạfafgt cha bévbwj.

"Hắlonun cógyfa thểwhpo tốldzlazwco con hay khôacbmng?" Hạfafg bảfhrao bốldzli cưwcrnllcji híllwvp mắlonut hỏllwvi, đpqgeưwcrnơcqrung nhiêmcesn, bévbwj mộjvcyt chúlomft cũcqrung khôacbmng lo lắlonung Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam sẽjmuc tốldzlazwco mìrjzcnh.

vbwj mớrzcji bảfhray tuổllwvi, Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam dùwhpong danh nghĩphcka gìrjzc tốldzlazwco bévbwj đpqgeâdpbly?

Thảfhra chógyfa muốldzln hắlonun?

"Hắlonun cáazwco con làqzkim cáazwci gìrjzc? Con mớrzcji bảfhray tuổllwvi, hắlonun khôacbmng muốldzln cưwcrnllcji nhạfafgo." Hạfafg Thầpfpqn Hi nógyfai, "Tíllwvnh hắlonun xui xẻxlazo, chỉcuplqzki, con thếjgloqzkio gặfjifp hắlonun?”


"Khảfhrapeyrng bạfafgn hắlonun ởvlppcqrui nàqzkiy." Hạfafg bảfhrao bốldzli nógyfai, "Đtjbcúlomfng."

azwcm giờllcj tốldzli, Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafgvừlpnma mớrzcji trởvlpp lạfafgi nhàqzki trọfauf cảfhranh biểwhpon, nhàqzkicqru đpqgeãfjifgyfa ngưwcrnllcji gọfaufi đpqgeiệacbmn thoạfafgi nógyfai cho anh biếjglot, tin tứjvcyc Đtjbcưwcrnllcjng nhịtggi thiếjglou gia bắlonut trẻxlaz con báazwcn.

Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafgnhíllwvu màqzkiy, báazwcn trẻxlaz con? Vàqzkio đpqgemjdwn cảfhranh sáazwct?

Thựuokrc sựuokrqzki ngu xuẩuhxwn.

Anh cho rằrjzcng, Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam nam nữpabr đpqgegxdqu ăpeyrn, nhưwcrnng khôacbmng thíllwvch tre con, đpqgeiểwhpom ấapxmy mọfaufi ngưwcrnllcji đpqgegxdqu biếjglot, khôacbmng phảfhrai bíllwv mậeenkt.

Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafgnghĩphck thầpfpqm, nhấapxmt đpqgetgginh làqzki coi trọfaufng đpqgejvcya nhỏllwv nhàqzki ai, kếjglot quảfhra bịtggi ngưwcrnllcji ta thảfhra chógyfa cắlonun.

whpon bịtggi cảfhranh sáazwct bắlonut đpqgei.

whpon bịtggi trắlonung trợbtkan tuyêmcesn dưwcrnơcqrung, thựuokrc sựuokrqzkivbwjm ngưwcrnllcji chếjglot.

Ăopsxn vụkbkfng ăpeyrn khôacbmng đpqgeưwcrnbtkac, còwhpon bịtggi ngưwcrnllcji đpqgeáazwcnh mộjvcyt trậeenkn. Ngu xuẩuhxwn thàqzkinh nhưwcrn vậeenky, thựuokrc sựuokrqzki chỉcupl sốldzl thôacbmng minh cógyfa vấapxmn đpqgegxdq.

Trong nhàqzki, dựuokr đpqgeazwcn tứjvcyc giậeenkn đpqgeếjglon khôacbmng nhẹllwv.

Vừlpnma nghĩphck tớrzcji nhàqzkicqru hộjvcyi náazwco ngấapxmt trờllcji, Đtjbcưwcrnllcjng lãfjifo lạfafgi lo lắlonung huyếjglot áazwcp nhưwcrn vậeenky, dựuokr đpqgeazwcn Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam khôacbmng cógyfa biệacbmn pháazwcp thuậeenkn lợbtkai lêmcesn làqzkim tổllwvng giáazwcm đpqgeldzlc, Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafgliềgxdqn cảfhram thấapxmy tìrjzcnh cảfhram sâdpblu đpqgeeenkm tốldzlt, rấapxmt muốldzln uốldzlng mộjvcyt chévbwjn chúlomfc mừlpnmng.

Nghe nógyfai làqzki bịtggi chógyfadpbly Tạfafgng cắlonun.

Thựuokrc sựuokrqzki mộjvcyt con chógyfa tốldzlt.


Minh minh trong giúlomfp anh bậeenkn, vốldzln vìrjzc ngăpeyrn cảfhran Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam lêmcesn làqzkim tổllwvng giáazwcm đpqgeldzlc, anh còwhpon muốldzln hao chúlomft tâdpblm tưwcrn, ai biếjglot, đpqgeơcqrun giảfhran nhưwcrn vậeenky, chíllwvnh hắlonun liềgxdqn bịtggi chíllwvnh mìrjzcnh đpqgeldzli phógyfa .

Anh vừlpnma mớrzcji tớrzcji nhàqzki tắlonum, Lâdpblm Nhiêmcesn đpqgeiệacbmn thoạfafgi tớrzcji, vôacbmwhpong hưwcrnng phấapxmn.

" Bạfafgch Dạfafg, Bạfafgch Dạfafg, online đpqgei, tôacbmi cho cậeenku xem mộjvcyt tin tứjvcyc tốldzlt.”

Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafg nhíllwvu màqzkiy, cógyfa thểwhpogyfa vậeenkt gìrjzc tốldzlt đpqgewhpo coi.

Anh online, Lâdpblm Nhiêmcesn pháazwct mộjvcyt trang web.

Chíllwvnh làqzki tiểwhpou khu nhàqzki trọfauf cảfhranh biểwhpon cógyfa ngưwcrnllcji ghi xuốldzlng mộjvcyt dòwhpong chữpabr Đtjbcưwcrnllcjng nhịtggi thiếjglou gia bịtggi chógyfa ngao Tâdpbly Tạfafgng cắlonun.

Tiêmcesu đpqgegxdqqzki, quáazwci thúlomfc thúlomfc bắlonut báazwcn trẻxlaz con, hiệacbmn trưwcrnllcjng cảfhra ngưwcrnllcji lẫpwtln vậeenkt bảfhran 3P.

Tiêmcesu đpqgegxdq vẻxlaz sợbtkafjifi.

Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafg vừlpnma nhìrjzcn, thiếjglou chúlomft nữpabra cưwcrnllcji ra tiếjglong, video nàqzkiy chụkbkfp gógyfac đpqgejvcy rấapxmt tốldzlt, vôacbmwhpong rõpeyrqzking, thoạfafgt nhìrjzcn thựuokrc sựuokr rấapxmt giốldzlng hiệacbmn trưwcrnllcjng cảfhra ngưwcrnllcji lẫpwtln vậeenkt, muốldzln nhiềgxdqu nógyfang nảfhray thìrjzcgyfa nhiềgxdqu nógyfang nảfhray.

Mấapxmy trang web đpqgeăpeyrng kíllwv bảfhran quyềgxdqn.

Trong vòwhpong mộjvcyt giờllcj, cógyfa rấapxmt nhiềgxdqu lưwcrnbtkat xem.

dpblm Nhiêmcesn cưwcrnllcji to nógyfai, “Quáazwc đpqgeãfjif, Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam rốldzlt cuộjvcyc làqzkim cáazwci gìrjzc, lạfafgi bịtggi ngưwcrnllcji quay lạfafgi nhưwcrn thếjglo."

"Thựuokrc sựuokrqzki thoảfhrai máazwci."

"Nhâdpbln phẩuhxwm khôacbmng tốldzlt, bịtggi chógyfa bắlonut nạfafgt a.”

"Con cáazwci nhàqzki ai bưwcrnu hãfjifn nhưwcrn thếjglo a, khôacbmng bồmjdwi dưwcrnfhrang thàqzkinh đpqgefjifc côacbmng thựuokrc sựuokrqzki đpqgeáazwcng tiếjgloc."

Phảfhran ứjvcyng đpqgepfpqu tiêmcesn củbwbca Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafgcqrung làqzki muốldzln cưwcrnllcji, dùwhpo sao Đtjbcưwcrnllcjng nhịtggi thiếjglou gia thuởvlpp nhỏllwvacbm phong hoáazwcn vũcqru, khógyfagyfa đpqgeưwcrnbtkac cógyfa biểwhpou diễuhxwn đpqgefjifc sắlonuc nhưwcrn thếjglo, hơcqrun nữpabra, biểwhpou tìrjzcnh trêmcesn mặfjift kia, thựuokrc sựuokrqzki thốldzlng khổllwv.

Ngưwcrnllcji bịtggi cắlonun đpqgegxdqu nhưwcrn vậeenky.

Nhưwcrnng màqzki, nhìrjzcn năpeyrm phúlomft đpqgemjdwng hồmjdw, anh cưwcrnllcji khôacbmng nổllwvi.

Hai con chógyfa ngao Tâdpbly Tạfafgng nàqzkiy cùwhpong hai con nhàqzki Hạfafg Thầpfpqn Hi rấapxmt giốldzlng a.

Nếjglou chỉcuplgyfa Tiểwhpou Bảfhrao, cógyfa lẽjmuc Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafg sẽjmuc khôacbmng kinh ngạfafgc, Tiểwhpou Bảfhrao cùwhpong Tiểwhpou Bốldzli, thuầpfpqn trắlonung , thuầpfpqn sắlonuc màqzkiu trắlonung nhưwcrn vậeenky khôacbmng gặfjifp nhiềgxdqu, toàqzkin bộjvcy thàqzkinh phốldzl S chỉcupl sợbtkacqrung cógyfa mộjvcyt, hơcqrun nữpabra, Tiểwhpou Bảfhrao nhiềgxdqu uy phong a.

lomfc nhìrjzcn thấapxmy kíllwv hiệacbmu tiểwhpou khu nhàqzki trọfauf cảfhranh biểwhpon, Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafgqzking xáazwcc đpqgetgginh.

Đtjbcíllwvch thựuokrc làqzki hai con chógyfa nhàqzki Hạfafg Thầpfpqn Hi.

Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafg nhíllwvu màqzkiy, chẳlpnmng lẽjmuc Đtjbcưwcrnllcjng Thàqzkinh Nam coi trọfaufng Hạfafg bảfhrao bốldzli, kếjglot quảfhra bịtggi Hạfafg bảfhrao bốldzli quay lạfafgi.

Nghĩphck đpqgeếjglon đpqgeâdpbly, khógyfae môacbmi Đtjbcưwcrnllcjng Bạfafgch Dạfafg co quắlonup mộjvcyt chúlomft.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.