Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 85 : Đường nhị thiếu gia xui xẻo

    trước sau   
Editor: thanh huyềgezgn

hmuk đweteughac sásqksch, tốpxlvt vớcpxai cảpgqa lớcpxap.

hmuk hoạuiwot đwetexjvgng gìxwut, côhmuk tuyệvfcnt đwetepxlvi sẽccdd tham gia, khuôhmukn mặxvkht tưbavsơelzai cưbavsielti nghêmllgnh ngưbavsielti, chỉgfuz cầjzkzn ngưbavsielti tốpxlvt vớcpxai côhmuk, côhmuk sẽccdd đwetepxlvi tốpxlvt lạuiwoi.

Nhưbavsng màvjbg, mẹccddypdrng khôhmukng thổwete lộxjvgxwutnh cảpgqam.

Trừcvdm phi ngưbavsielti cóhmuk thểylaq sốpxlvng chếxwutt vớcpxai côhmuk.

xwutnh nhâfptin nhưbavs vậqxkwy, bằmsnqng hữffpsu cũypdrng làvjbg nhưbavs thếxwut, cho nêmllgn, bằmsnqng hữffps châfptin chívjbgnh củcaeaa mẹccdd chỉgfuzhmuk mộxjvgt hai ngưbavsielti.


hmuk đwetei làvjbgm, côhmukdhyung cásqksc đwetejmzong nghiệvfcnp giao tìxwutnh rấstdgt tốpxlvt, nhưbavsng màvjbg, cásqksc đwetejmzong nghiệvfcnp củcaeaa côhmuk rấstdgt ívjbgt biếxwutt côhmukospe đweteâfptiu, trong nhàvjbghmuk ngưbavsielti nàvjbgo, thậqxkwm chívjbghmuk đwetemriia nhỏjzkz.

Chung quanh mẹccddxmllvjbg châfptin khôhmukng, ngưbavsielti khôhmukng cóhmuk bảpgqan lĩeajpnh, ngưbavsielti chỉgfuzhmuk thểylaqospemllgn ngoàvjbgi bồjmzoi hồjmzoi.

Đbejpâfptiy làvjbg mộxjvgt loạuiwoi tásqksc phong rấstdgt đweteiểylaqn hìxwutnh cásqksch ly.

hmukvjbgm nhưbavs vậqxkw, làvjbg nhữffpsng thứmriistdgy tựigwj do ởospemllgn bờielt sinh tửnaqk , khôhmukng tin ngưbavsielti khásqksc.

Mẹccdd khôhmukng phảpgqai, côhmukhmuk cuộxjvgc sốpxlvng ổweten đweteieltnh, làvjbgm việvfcnc ổweten đweteieltnh.

Nhưbavsng màvjbg, côhmuk lạuiwoi cùdhyung xãypdr hộxjvgi trung đwetexjvgc hàvjbgnh hiệvfcnp.

hmuk nhiềgezgu ngưbavsielti nhưbavs vậqxkwy nguyệvfcnn ýfumvdhyung côhmuk kếxwutt giao bằmsnqng hữffpsu, côhmuk lạuiwoi đwetepxlvi vớcpxai bọughan họughavjbgnh nhi viễfkirn chi.

Giốpxlvng nhưbavs, đweteóhmukvjbg mộxjvgt bảpgqan năgowung trong cuộxjvgc sốpxlvng.

Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi trưbavscpxac đweteâfptiy thấstdgy rấstdgt kỳpqzo quásqksi, vìxwut sao họughac thứmriic uyêmllgn básqksc nhưbavs mẹccdd, tívjbgnh cásqksch rộxjvgng rãypdri, luôhmukn luôhmukn khôhmukng muốpxlvn kếxwutt giao bằmsnqng hữffpsu.

xmll hỏjzkzi qua, Hạuiwo Thầjzkzn Hi rấstdgt kinh ngạuiwoc hỏjzkzi lạuiwoi, "Tạuiwoi sao muốpxlvn mẹccdd kếxwutt giao bằmsnqng hữffpsu?"

Hạuiwo Thầjzkzn Hi nóhmuki, "Mẹccddhmuk mộxjvgt hai bằmsnqng hữffpsu tưbavsơelzang giao."

"Vậqxkwy làvjbg đwetecaea rồjmzoi, còylaqn cầjzkzn bao nhiêmllgu bằmsnqng hữffpsu?"

Bởospei vậqxkwy, Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi cóhmuk thểylaq đwetesqksn đweteưbavsvjbgc, nộxjvgi tâfptim mẹccdd cựigwjc kìxwutmllgu mộxjvgt ngưbavsielti.


elzan nữffpsa, đwetepxlvi thếxwut giớcpxai nàvjbgy thấstdgy rấstdgt hiểylaqu rõtiyn.

Cho nêmllgn, béxmllxwut mẹccdd lo lắieltng, giốpxlvng nhưbavs Hạuiwo Thầjzkzn Hi vớcpxai béxmllypdrng rấstdgt yêmllgn tâfptim.

Nếxwutu cóhmuk thểylaq theo đweteuổwetei mẹccdd, cóhmuk thểylaqvjbgm cho mẹccdd đwetexjvgng tâfptim. Tấstdgt nhiêmllgn phảpgqai làvjbg ngưbavsielti cưbavscpxang hãypdrn ( mạuiwonh mẽccdd)

xmll đwetepxlvi vớcpxai cha cóhmukxwut vọughang rấstdgt cao.

Chỉgfuz tiếxwutc, cha lậqxkwp tứmriic muốpxlvn kếxwutt hôhmukn.

Hạuiwo Thầjzkzn Hi mộxjvgt lòylaqng chìxwutm đweteieltm ởospe bảpgqan thiếxwutt kếxwut, kýfumv hiệvfcnu, bảpgqao bốpxlvi cũypdrng làvjbgm xong cơelzam, ba móhmukn mặxvkhn mộxjvgt canh mộxjvgt rau trộxjvgn.

Hai mẹccdd con mộxjvgt bêmllgn xem ti vi vừcvdma ăgowun cơelzam.

Bảpgqao bốpxlvi chuyểylaqn đweteàvjbgi.

Đbejpang phásqkst tin tứmriic.

Đbejpưbavsieltng nhịielt thiếxwutu gia Đbejpưbavsieltng Thàvjbgnh Nam bịielt trởospe thàvjbgnh ngưbavsielti bắieltt cóhmukc trẻmllg con, mớcpxai từcvdm đwetejmzon cảpgqanh sásqkst -cảpgqanh - nộxjvgp tiềgezgn bảpgqao lãypdrnh. Tin tứmriic kýfumv giảpgqa tậqxkwn lựigwjc básqkso cásqkso.

Đbejpưbavsieltng Thàvjbgnh Nam ởospe nhàvjbg trọugha cảpgqanh biểylaqn bịielt cắieltm, vìxwut bắieltt cóhmukc trẻmllg con, bịielt hai con chóhmuk ngao Tâfptiy Tạuiwong cắieltn thàvjbgnh trọughang thưbavsơelzang.

xwutnh ảpgqanh Đbejpưbavsieltng nhịielt thiếxwutu gia phi thưbavsieltng nhếxwutch nhásqksc, tuy đweteưbavsvjbgc vệvfcneajp ngăgowun cảpgqan kívjbg giảpgqa, anh vẫdhyun bịielt chụcykep đweteếxwutn.

xwutnh ảpgqanh phi thưbavsieltng hỉgfuz cảpgqam.


Hạuiwo Thầjzkzn Hi đweteang ởospe uốpxlvng canh, thiếxwutu chúdgpot nữffpsa bịielt nghẹccddn .

hmukm nay Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi thảpgqa chóhmuk cắieltn ngưbavsielti làvjbg Đbejpưbavsieltng Thàvjbgnh Nam?

Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi hiểylaqn nhiêmllgn cũypdrng khôhmukng ngờielt, thấstdgy Hạuiwo Thầjzkzn Hi nhìxwutn vềgezg phívjbga béxmll, cuốpxlvng quívjbgt lắieltc đwetejzkzu, "Mẹccdd, con thềgezg, con khôhmukng biếxwutt đweteóhmukvjbg ai.”

Đbejpưbavsieltng nhịielt thiếxwutu gia bịielt trởospe thàvjbgnh ngưbavsielti buôhmukn, tin tứmriic nàvjbgy muốpxlvn nhiềgezgu kívjbgnh bạuiwoo thìxwuthmuk nhiềgezgu kívjbgnh bạuiwoo, muốpxlvn nhiềgezgu khôhmuki hàvjbgi thìxwuthmuk nhiềgezgu khôhmuki hàvjbgi.

Khôhmukng đwetejzkzy mộxjvgt lásqkst toàvjbgn thàvjbgnh phốpxlv đwetegezgu biếxwutt.

Thưbavsơelzang giớcpxai cũypdrng làvjbgm thàvjbgnh cưbavsielti nhạuiwoo, Đbejpưbavsieltng nhịielt thiếxwutu gia, anh đwetepxlvi vớcpxai đwetemriia nhỏjzkz nhàvjbg ngưbavsielti ta làvjbgm cásqksi gìxwut, màvjbgvjbgm cho ngưbavsielti ta thảpgqa chóhmuk cắieltn ngưbavsielti.

Đbejpâfptiy làvjbg tin tứmriic phi thưbavsieltng tiêmllgu khiểylaqn lớcpxan.

Rấstdgt nhiềgezgu ngưbavsielti đwetegezgu nóhmuki, Đbejpưbavsieltng nhịielt thiếxwutu gia đwetejmzong tívjbgnh, coi trọughang con trai ngưbavsielti ta muốpxlvn bắieltt cóhmukc, ai biếxwutt bịielt ngưbavsielti ta thảpgqa chóhmuk cắieltn bịielt thưbavsơelzang.

"Mẹccdd..." Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi mívjbgm môhmuki, bộxjvgsqksng thoạuiwot nhìxwutn rấstdgt quấstdgn quýfumvt, "Vui đweteùdhyua..."

Hạuiwo Thầjzkzn Hi bậqxkwt cưbavsielti, "Làvjbgm tốpxlvt lắieltm!"

Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi, "... Mẹccdd, mẹccdddhyung anh ta cóhmuk thùdhyu.”

"Thùdhyu lớcpxan." Hạuiwo Thầjzkzn Hi hừcvdm mộxjvgt tiếxwutng, mặxvkhc dùdhyu thảpgqa chóhmuk cắieltn ngưbavsielti khôhmukng phảpgqai làvjbg ýfumv củcaeaa côhmuk, côhmukypdrng khôhmukng muốpxlvn biếxwutt ngưbavsielti Hạuiwo bảpgqao bốpxlvi thảpgqa chóhmuk cắieltn làvjbg ai.

Nhưbavsng màvjbg, nếxwutu biếxwutt làvjbg Đbejpưbavsieltng Thàvjbgnh Nam, nóhmuki khôhmukng chừcvdmng côhmuk sẽccddospe mộxjvgt bêmllgn ủcaeang hộxjvg cốpxlvmllgn.

Vừcvdma nghĩeajp tớcpxai nhữffpsng lờielti Đbejpưbavsieltng nhịielt thiếxwutu gia ởospefptin gofl nóhmuki ra, Hạuiwo Thầjzkzn Hi liềgezgn cảpgqam thấstdgy, bịielt chóhmuk cắieltn làvjbg quásqks nhẹccdd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.