Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 84 : Hạ Thần Hi cưng chiều con trai

    trước sau   
Editor: thanh huyềqdzon

Đbjaozvhxn ngưwjdjzjlii dầjkfrn dầjkfrn tan điptei, thiếgiyqu niêuagpn ngưwjdjzjlii Đbjaouyvxc hỏfjdzi, "Bảqthlo bốaqaji, em vìsggf sao giáhheio huấgfecn hắavfin?"

Hạzjli bảqthlo bốaqaji nheo mắavfit lạzjlii, "Hắavfin đipteáhheing điptezjlii!"

hheim mắavfing cha béjnne, khôyqbpng cắavfin lãptnwo nhịvnusklftnh nhẹdhhr.

"Hạzjli bảqthlo bốaqaji, con lạzjlii gâfzagy ra phiềqdzon phứuyvxc gìsggf.”

Thiếgiyqu niêuagpn ngưwjdjzjlii Đbjaouyvxc thấgfecy Hạzjli Thầjkfrn Hi đipteãptnw trởtrkr vềqdzo, lêuagpn tiếgiyqng chàzvhxo hỏfjdzi liềqdzon rờzjlii điptei, anh ởtrkrhheit váhheich nhàzvhx Hạzjli Thầjkfrn Hi, cho nêuagpn bảqthlo bốaqaji cùntwwng anh rấgfect thâfzagn quen.


Thiếgiyqu niêuagpn điptei rồavfii, Hạzjli Thầjkfrn Hi ởtrkr trêuagpn điptejkfru củwjdja béjnne đipteilrdp mộyqbpt chúqyoot.

"Mẹdhhr, con rấgfect vôyqbp tộyqbpi, mờzjlii xem vẻqyoo mặkhvft vôyqbp tộyqbpi củwjdja con.”Hạzjli bảqthlo bốaqaji ủwjdjy khuấgfect vôyqbpntwwng, "Mẹdhhr, cówkkq ngưwjdjzjlii muốaqajn lừzcija báhhein bảqthlo bốaqaji nhàzvhx ngưwjdjzjlii, mẹdhhrqmffng khôyqbpng an ủwjdji bảqthlo bốaqaji, bảqthlo bốaqaji bịvnus thưwjdjơcorpng."

"Tan náhheit cõznnri lòbjaong cówkkq khôyqbpng?"

"Náhheit!" Bảqthlo bốaqaji phi thưwjdjzjling khẳldfeng điptevnusnh nówkkqi.

Hạzjli Thầjkfrn Hi xoa xoa tówkkqc ngắavfin củwjdja béjnne, "Tiểipteu Bảqthlo cùntwwng Tiểipteu Bốaqaji cắavfin ngưwjdjzjlii khôyqbpng cówkkq sao chứuyvx?"

"Hắavfic hắavfic, hắavfic hắavfic..." Hạzjli bảqthlo bốaqaji cưwjdjzjlii hắavfic hắavfic, ýyizc vịvnus thâfzagm trưwjdjzjling.

Hạzjli Thầjkfrn Hi lạzjlii mộyqbpt lầjkfrn nữorqda thậilrdt sâfzagu mặkhvfc niệtgkfm ngưwjdjzjlii trêuagpu chọjbfac con trai côyqbp.

"Kỳfzag quáhheii, ngưwjdjzjlii buôyqbpn ngưwjdjzjlii khôyqbpng to gan nhưwjdj vậilrdy, chạzjliy đipteếgiyqn nơcorpi đipteâfzagy bắavfit báhhein trẻqyoo con điptei?" Hạzjli Thầjkfrn Hi nhíklftu màzvhxy, "Hạzjli bảqthlo bốaqaji, con nówkkqi láhheio."

"Mẹdhhr, bảqthlo bốaqaji làzvhx con trai ngoan cówkkq hiếgiyqu, cẩfzagn thậilrdn tuâfzagn lệtgkfnh tháhheinh chỉhfjk mẹdhhr, phảqthli làzvhxm mộyqbpt đipteuyvxa béjnnewjdjơcorpng thiệtgkfn, tưwjdjơcorpng lai sẽavfi đipteưwjdjavfic nhiềqdzou ngưwjdjzjlii yêuagpu.” Hạzjli bảqthlo bốaqaji phấgfecn phấgfecn nộyqbpn nộyqbpn cưwjdjzjlii, "Cho nêuagpn bảqthlo bốaqaji sẽavfi khôyqbpng giáhheio huấgfecn ngưwjdjzjlii tốaqajt."

Hạzjli Thầjkfrn Hi o(╯□╰)o.

yqbp đipteưwjdjơcorpng nhiêuagpn biếgiyqt Hạzjli bảqthlo bốaqaji sẽavfi khôyqbpng vôyqbp duyêuagpn vôyqbp cớkqof giáhheio huấgfecn ngưwjdjzjlii, "Hắavfin thếgiyqzvhxo chọjbfac tớkqofi con ?"

"Ngưwjdjzjlii nàzvhxy vừzcija nhìsggfn cũqmffng biếgiyqt khôyqbpng phảqthli làzvhx ngưwjdjzjlii tiểipteu khu, léjnnen lúqyoot, nhìsggfn áhheinh mắavfit thìsggfyqbpntwwng kỳfzag quáhheii, lạzjlii nówkkqi năipteng vôyqbp lễmqar, con làzvhx thay trờzjlii giáhheio huấgfecn hắavfin ta." Hạzjli bảqthlo bốaqaji cưwjdjzjlii híklftp mắavfit .

Thếgiyqzvhxo nhìsggfn đipteqdzou làzvhx nghiêuagpm trọjbfang.


Đbjaokhvfc manh.

Hạzjli Thầjkfrn Hi cũqmffng khôyqbpng cówkkq ýyizc điptevnusnh tiếgiyqp tụosatc hỏfjdzi đipteếgiyqn việtgkfc nàzvhxy, "Bảqthlo bốaqaji, vềqdzo nhàzvhx. Mẹdhhr chếgiyqt đipteówkkqi."

Hạzjli Thầjkfrn Hi ăipten mộyqbpt íklftt báhheinh ngọjbfat lówkkqt dạzjli, ởtrkr phòbjaong kháhheich nhìsggfn bảqthln thiếgiyqt kếgiyq, bảqthlo bốaqaji ởtrkr trong bếgiyqp nấgfecu canh.

"Mẹdhhr, cha thâfzagn áhheii nhàzvhx ta hìsggfnh nhưwjdj muốaqajn kếgiyqt hôyqbpn.” Hạzjli bảqthlo bốaqaji từzcij phòbjaong bếgiyqp lộyqbp ra mộyqbpt cáhheii điptejkfru.

Hạzjli Thầjkfrn Hi điptejkfru cũqmffng khôyqbpng nâfzagng, ừzcij mộyqbpt tiếgiyqng, tiếgiyqp tụosatc ởtrkr trêuagpn bảqthln vẽavfizvhxm kýyizc hiệtgkfu.

Hạzjli bảqthlo bốaqaji 囧, mẹdhhr, mẹdhhr thựvcmzc sựvcmz quáhheisggfnh tĩjofynh .

Nhưwjdjng màzvhx, Hạzjli Thầjkfrn Hi bìsggfnh tĩjofynh nhưwjdj vậilrdy, khôyqbpng quan tâfzagm, Hạzjli bảqthlo bốaqaji tráhheii lạzjlii cảqthlm thấgfecy thảqthl lỏfjdzng, íklftt nhấgfect, mẹdhhr sẽavfi khôyqbpng thưwjdjơcorpng tâfzagm.

hheing nay bảqthlo bốaqaji nhìsggfn thấgfecy báhheio, vôyqbpntwwng khôyqbpng thoảqthli máhheii, tâfzagm tìsggfnh mộyqbpt ngàzvhxy khówkkq chịvnusu.

jnne vốaqajn hi vọjbfang, cha vàzvhx mẹdhhrwkkq thểiptetrkruagpn nhau, thàzvhxnh mộyqbpt gia đipteìsggfnh, kếgiyqt quảqthl giữorqda đipteưwjdjzjling xuấgfect hiệtgkfn mộyqbpt Trìsggfnh Giảqthlo Kim, cha lạzjlii muốaqajn kếgiyqt hôyqbpn.

Vốaqajn ởtrkr trong lòbjaong bảqthlo bốaqaji hi vọjbfang hôyqbpn lễmqar củwjdja Đbjaoưwjdjzjling tiêuagpn sinh, cấgfecp tốaqajc thấgfect bạzjlii.

jnne rấgfect khổtgkf sởtrkr, lạzjlii cảqthlm thấgfecy mẹdhhrwkkq thểipte sẽavfi rấgfect khổtgkf sởtrkr. Ai biếgiyqt, Hạzjli Thầjkfrn Hi khôyqbpng quan tâfzagm, xem ra, mẹdhhr đipteaqaji vớkqofi cha, thựvcmzc sựvcmzbjaon chưwjdja cówkkq đipteyqbpng tâfzagm.

Mẹdhhr, rốaqajt cuộyqbpc mẹdhhruagpu ngưwjdjzjlii đipteàzvhxn ôyqbpng nhưwjdj thếgiyqzvhxo? Hạzjli bảqthlo bốaqaji thìsggf thàzvhxo tựvcmzwkkqi.

Mẹdhhrwkkqi, chuyệtgkfn đipteãptnw qua, côyqbp khôyqbpng nhớkqofznnr.

wkkq lẽavfi, côyqbp từzcijng yêuagpu.

Từzcijng yêuagpu ai, béjnne thựvcmzc sựvcmz rấgfect tòbjaobjao.

Hạzjli Thầjkfrn Hi ởtrkr Mỹdhhr mấgfecy năiptem, khôyqbpng thiếgiyqu ngưwjdjzjlii theo đipteuổtgkfi, từzcijptnw hộyqbpi thưwjdjavfing lưwjdju đipteếgiyqn ma-càzvhx-bôyqbpng, ngưwjdjzjlii theo đipteuổtgkfi côyqbpwkkq thểipte thàzvhxnh phầjkfrn mộyqbpt quâfzagn điptezvhxn.

wkkq □□, cówkkq phúqyoowkkq quíklft, cũqmffng cówkkq quan lạzjlii.

wkkq họjbfac thứuyvxc uyêuagpn báhheic , cówkkq khíklft chấgfect ưwjdju nhãptnw , cówkkq phong đipteyqbp nhẹdhhr nhàzvhxng .

Muôyqbpn hìsggfnh muôyqbpn vẻqyoo đipteqdzou cówkkq.

Hạzjli Thầjkfrn Hi cũqmffng khôyqbpng coi trọjbfang ai.

yqbp nhâfzagn duyêuagpn rấgfect tốaqajt, cówkkq khíklft chấgfect, ăipten nówkkqi thỏfjdza đipteáhheing, tuyệtgkft sẽavfi khôyqbpng đipteipte cho ngưwjdjzjlii kháhheic cảqthlm thấgfecy khôyqbpng thoảqthli máhheii.

Nhưwjdjng màzvhx, quan hệtgkfuyvxng xửgiyq củwjdja côyqbp phi thưwjdjzjling hẹdhhrp.

Hạzjli bảqthlo bốaqaji cówkkq đipteôyqbpi khi sẽavfi từzcij từzcij nghiêuagpn cứuyvxu hàzvhxnh vi táhheic phong củwjdja côyqbp, thựvcmzc sựvcmz rấgfect kỳfzag quáhheii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.