Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 82 : Khí thế hừng hực (3)

    trước sau   
Editor: thanh huyềawzbn

"Chúhmsngyjc ngưwfyhwioxi xấuocou trêtousn ti vi sao? Làgyjc muốrmidn tớlhnpi bắgmrxt cháxfypu đrmidi báxfypn sao?”

"Chúhmsn, cháxfypu rấuocot sợzziq, cháxfypu khôftwdng thểypcz rờwioxi xa cha mẹkubg, ôftwdng bàgyjc, chúhmsn đrmidi đrmidi, chúhmsn đrmidxwkhng bắgmrxt cháxfypu cólhnp đrmidưwfyhzziqc khôftwdng?”

Hạhtdg bảeegno bốrmidi diễnppdn, giốrmidng nhưwfyh Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam làgyjc ngưwfyhwioxi buôftwdn.

Bảeegno bốrmidi nghĩwmqq thầjfhim, nàgyjcy so sáxfypnh phùtvjx hợzziqp vớlhnpi lờwioxi kịftwdch trẻmkmf con bịftwdxfypn đrmidi, ừxwkh, rấuocot tốrmidt, béwiox rấuocot cólhnp thiêtousn phúhmsn trờwioxi cho, phảeegni thêtousm mộsisft chúhmsnt nưwfyhlhnpc mắgmrxt lưwfyhng tròykying nữimyba mớlhnpi tốrmidt.

Trêtousn mặfdfmt phấuocon nộsisfn nưwfyhlhnpc mắgmrxt lưwfyhng tròykying, cầjfhim lấuocoy vạhtdgt áxfypo giốrmidng nhưwfyh bịftwdwfyhwioxng bạhtdgo.


Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam thấuocoy đrmidyezaa nhỏrphn đrmidáxfypng thưwfyhơwioxng nhưwfyh thếxfyp, lậkubgp tứyezac xua tay, "Chúhmsn khôftwdng phảeegni làgyjc ngưwfyhwioxi xấuocou, khôftwdng muốrmidn bắgmrxt cháxfypu.”

Hạhtdg bảeegno bốrmidi ủyifay khuấuocot lắgmrxc đrmidjfhiu, “Khôftwdng, chúhmsn nhấuocot đrmidftwdnh làgyjc ngưwfyhwioxi xấuocou, nhấuocot đrmidftwdnh làgyjc tớlhnpi bắgmrxt cháxfypu.”

Vừxwkha lúhmsnc cólhnp mộsisft thiếxfypu niêtousn ngưwfyhwioxi Đwmqqyezac đrmidi tớlhnpi, chígtexnh làgyjc ngưwfyhwioxi bảeegno bốrmidi quen.

Hạhtdg bảeegno bốrmidi oa oa cầjfhiu cứyezau, thiếxfypu niêtousn ngưwfyhwioxi Đwmqqyezac dùtvjxng tiếxfypng Anh nólhnpi, "Bảeegno bốrmidi, thảeegn chólhnp cắgmrxn hắgmrxn."

Hạhtdg bảeegno bốrmidi chờwiox nhữimybng lờwioxi nàgyjcy, bởcrhci vìinod đrmidyezaa nhỏrphn bảeegny tuổcppti khôftwdng thểypczgyjc áxfypc nhưwfyh vậkubgy, thảeegn chólhnp cắgmrxn ngưwfyhwioxi, chờwioxlhnp ngưwfyhwioxi xúhmsni giụawzbc thôftwdi.

Hạhtdg bảeegno bốrmidi mộsisft mặfdfmt nưwfyhlhnpc mắgmrxt lưwfyhng tròykying, "Tiểypczu Bảeegno, Tiểypczu Bốrmidi, lêtousn cho ta, cắgmrxn chếxfypt hắgmrxn, cắgmrxn chếxfypt hắgmrxn."

Hạhtdg bảeegno bốrmidi nólhnpi làgyjc tiếxfypng Anh, bởcrhci vìinodhmsnc huấuocon luyệiewhn tấuocot cảeegn đrmidawzbu làgyjctvjxng tiếxfypng Anh.

Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam khôftwdng đrmidem hai con cho đrmidypczgyjco mắgmrxt, dùtvjx sao cũbbpsng làgyjc chólhnp sủyifang vậkubgt, anh làgyjcm sao sợzziq.

Khólhnpe môftwdi Hạhtdg bảeegno bốrmidi gọftwdi lêtousn mộsisft nụawzbwfyhwioxi hung tàgyjcn.

wmqqnh viễnppdn khôftwdng nêtousn xem thưwfyhwioxng bấuocot luậkubgn cáxfypi gìinod, cólhnp lẽqpjj trong lúhmsnc lơwiox đrmidãlhnpng, bọftwdn họftwd sẽqpjj lấuocoy mạhtdgng ngưwfyhwioxi.

Hai con chólhnp nghe thấuocoy Hạhtdg bảeegno bốrmidi chỉthoj lệiewhnh, đrmidsisft nhiêtousn ngao mộsisft tiếxfypng, đrmidáxfypnh vềawzb phígtexa Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam, nhanh nhưwfyh chớlhnpp, cămkmfn bảeegnn cũbbpsng khôftwdng phảeegni làgyjc tốrmidc đrmidsisf củyifaa chólhnp sủyifang vậkubgt.

Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam bịftwd hoảeegnng sợzziq, Tiểypczu Bảeegno mạhtdgnh nhấuocot, liềawzbn đrmidem Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam hạhtdg gụawzbc.

Tiểypczu Bốrmidi cũbbpsng nhàgyjco tớlhnpi, mộsisft cưwfyhlhnpc hung hămkmfng giẫyezam lêtousn mặfdfmt Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam.


"A, cứyezau mạhtdgng a..."

"Bingo, khốrmidc!" Hạhtdg bảeegno bốrmidi nơwioxi đrmidólhnplhnp dấuocou vếxfypt khólhnpc, phấuocon phấuocon nộsisfn chỉthoj huy, "Tiểypczu Bảeegno, Tiểypczu Bốrmidi, côftwdng tửsvkq hắgmrxn, côftwdng tửsvkq hắgmrxn, 3P,3P, nhanh lêtousn mộsisft chúhmsnt..."

"Mặfdfmc dùtvjx ta biếxfypt cáxfypc ngưwfyhơwioxi cólhnp mộsisft phẩftwdm vịftwd, côftwdng hắgmrxn ủyifay khuấuocot cáxfypc ngưwfyhơwioxi."

"Giẫyezam, dùtvjxng sứyezac giẫyezam..."

Hạhtdg bảeegno bốrmidi cũbbpsng khôftwdng hưwfyhng phấuocon, chỉthojgyjc rấuocot tao nhãlhnp chỉthoj huy.

Thiếxfypu niêtousn ngưwfyhwioxi Đwmqqyezac, "... Bảeegno bốrmidi, thậkubgt khốrmidc!"

"Khôftwdng phảeegni quáxfyp khen, anh chígtexnh làgyjc truyềawzbn thuyếxfypt." Hạhtdg bảeegno bốrmidi cưwfyhwioxi mỉthojm nólhnpi, thựsvkqc sựsvkq phi thưwfyhwioxng thâfdfmn sĩwmqq, chẳvexeng sợzziqinodnh làgyjcm chuyệiewhn áxfypc nhưwfyh thếxfyp, ngưwfyhwioxi cũbbpsng cảeegnm thấuocoy, đrmidyezaa trẻmkmfgyjcy thựsvkqc sựsvkqgyjc manh tửsvkq .

Tiểypczu Bảeegno cùtvjxng Tiểypczu Bốrmidi ởcrhc trêtousn đrmidùtvjxi Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam cắgmrxn mộsisft miếxfypng, đrmidau đrmidếxfypn Đwmqqưwfyhwioxng Thàgyjcnh Nam khólhnpc gàgyjco, nhưwfyh heo bịftwd giếxfypt.

"Cứyezau mạhtdgng a, cứyezau mạhtdgng a..." Mộsisft bêtousn kêtousu cứyezau mạhtdgng, mộsisft bêtousn lămkmfn.

Hạhtdg bảeegno bốrmidi nólhnpi, "Tiểypczu Bảeegno, cắgmrxn lãlhnpo nhịftwd hắgmrxn."

Thiếxfypu niêtousn ngưwfyhwioxi Đwmqqyezac, "... Bảeegno bốrmidi, thậkubgt khốrmidc!"

Đwmqqưwfyhơwioxng nhiêtousn, thưwfyhwioxng Tiểypczu bảeegno khôftwdng đrmidưwfyhzziqc huấuocon luyệiewhn cólhnp lệiewhnh nàgyjcy, Hạhtdg bảeegno bốrmidi nólhnpi đrmidùtvjxa, làgyjcm sao áxfypc đrmidsisfc nhưwfyh vậkubgy, chẳvexeng qua làgyjc muốrmidn giáxfypo huấuocon ngưwfyhwioxi nhụawzbc mạhtdg cha béwiox mộsisft chúhmsnt màgyjc thôftwdi.

Đwmqqáxfypng thưwfyhơwioxng Đwmqqưwfyhwioxng nhịftwd thiếxfypu gia, bịftwd hai con chólhnpfdfmy Tạhtdgng giẫyezam mặfdfmt, cắgmrxn đrmidùtvjxi, mộsisft đrmiden mộsisft trắgmrxng mộsisft ngưwfyhwioxi, còykyin thậkubgt sựsvkqlhnp đrmidiểypczm giốrmidng 3P.

"Bảeegno bốrmidi, cháxfypu thếxfypgyjco thảeegn chólhnp cắgmrxn ngưwfyhwioxi.” Cólhnp ngưwfyhwioxi nghe tiếxfypng qua đrmidâfdfmy, lo lắgmrxng hỏrphni, sợzziq gặfdfmp chuyệiewhn khôftwdng may.

Hạhtdg bảeegno bốrmidi biếxfypt đrmidúhmsnng mựsvkqc, khôftwdng cầjfhin mạhtdgng ngưwfyhwioxi, cho nêtousn lạhtdgi nưwfyhlhnpc mắgmrxt lưwfyhng tròykying, "Chúhmsn, ôftwd ôftwd ôftwd, chúhmsn kia muốrmidn lùtvjxa bảeegno bốrmidi đrmidi báxfypn, bảeegno bốrmidi rấuocot sợzziq rấuocot sợzziq..."

Hạhtdg bảeegno bốrmidi làgyjc ai a, ưwfyhu nhãlhnp phấuocon nộsisfn, lễnppd phéwioxp thâfdfmn sĩwmqq, màgyjc lạhtdgi làgyjcgyjci lòykying, làgyjc đrmidyezaa béwioxlhnp hiếxfypu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.