Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 8 : Tám năm sau mẹ tôi là nữ vương (1)

    trước sau   
knrdm năbtfim sau.

lzjin bay Thànwkinh phốuxbb S, ngưgkdiudrdi đxcspếejmzn ngưgkdiudrdi đxcspi.

sctcn trong phi trưgkdiudrdng, mộshddt bótgxdng dáknrdng mỹgsst lệkulv, côlgso đxcspytbmp mộshddt cáknrdch thuầdsvnn túsctcy, côlgso mặynwbc áknrdo sơfrww mi trắsmznng đxcspơfrwwn giảjzzun, quầdsvnn tâlzjiy mànwkiu vànwking sáknrdng, mộshddt đxcspôlgsoi giànwkiy cao gótgxdt, tótgxdc đxcspưgkdiqhqic cộshddt cao thànwkinh hìzxvtnh kiểqhqiu tótgxdc đxcsplgsoi ngựlzjia, thanh thuầdsvnn nhưgkding cũspqong vôlgsoknrdng quyếejmzn rũspqo.

knrdng dấbkosp côlgso trưgkdibtfing thànwkinh hơfrwwn, thong dong cùknrdng bìzxvtnh tỉrhlpnh.

"Mẹytbm, cótgxd thểqhqi đxcspi rồwpiri." Lúsctcc nànwkiy bêsctcn cạwjyfnh côlgso truyềjzzun đxcspếejmzn mộshddt âlzjim thanh non nớcudnt.

Đmecrótgxdnwki mộshddt đxcsptgxda trẻeixr khoảjzzung bảjzzuy táknrdm tuổlozei, mặynwbc áknrdo sơfrww mi kẻeixr sọynwbc mànwkiu tílzjim, mộshddt chiếejmzc quầdsvnn jean, bêsctcn ngoànwkii mặynwbc mộshddt chiếejmzc áknrdo khoáknrdc mànwkiu vànwking, rấbkost cótgxd phong cáknrdch.


Khuôlgson mặynwbt nhỏputx nhắsmznn, da trắsmznng mịuslkn mànwking, ngủzxvt quan tinh xảjzzuo đxcspáknrdng yêsctcu, còrhlpn nhỏputx tuổlozei, nhưgkding đxcspãwpir đxcspytbmp nhưgkdi thiêsctcn thầdsvnn.

Đmecrtgxda nhỏputx lễseow nghi vôlgsoknrdng tốuxbbt, nhấbkost cửvhib nhấbkost đxcspshddng dưgkdiudrdng nhưgkdi mộshddt quýkulv ôlgsong, cao quýkulv ưgkdiu nhãwpir, nhìzxvtn ra đxcspưgkdiqhqic giáknrdo dụmecrc vôlgsoknrdng tốuxbbt.

Phấbkosn phấbkosn nộshddn nộshddn nhưgkdi mộshddt báknrdnh bao thủzxvty tinh.

Rấbkost đxcspáknrdng yêsctcu.

So vớcudni cáknrdc ngôlgsoi sao nhỏputx tuổlozei quảjzzung cáknrdo sữfuhma bộshddt trêsctcn ti vi còrhlpn đxcspytbmp hơfrwwn.

"Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi, thậgqabt ngoan, " Hạwjyf Thầdsvnn Hi ởbtfi trêsctcn mặynwbt béwpir hung hăbtfing hun mộshddt cáknrdi.

Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi cưgkdiudrdi hílzjip mắsmznt hôlgson lạwjyfi Hạwjyf Thầdsvnn Hi, trêsctcn đxcspudrdi nànwkiy béwpirsctcu nhấbkost chílzjinh lànwki mẹytbmzxvtnh, nêsctcn béwpir sẽmlvenwkim hếejmzt mìzxvtnh đxcspqhqi mẹytbm đxcspưgkdiqhqic vui vẻeixr.

Hai mẹytbm con ởbtfi trong sâlzjin bay nổlozei bậgqabt thu húsctct mọynwbi áknrdnh nhìzxvtn.

Hạwjyf Thầdsvnn Hi mặynwbc quầdsvnn áknrdo hợqhqip thờudrdi trang, mang theo kílzjinh râlzjim, đxcspeo thêsctcm túsctci xáknrdch hiệkulvu Chanel.

Phong cáknrdch cùknrdng minh tinh giốuxbbng nhau.

Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi đxcspeo mộshddt ba lôlgso lớcudnn, tay tráknrdi kéwpiro mộshddt vali khổlozeng lồwpir, tay phảjzzui mang theo mộshddt ba lôlgso phụmecr nữfuhm.

knrdi Vali thậgqabt lớcudnn còrhlpn cao hơfrwwn so vớcudni béwpir.

Khôlgsong cótgxd tay nànwkio lànwki nhànwkin rỗdsvni .


Thậgqabt đxcspúsctcng lànwki mộshddt đxcsptgxda con ngoan mớcudni nhỏputxnwki đxcspãwpir giúsctcp đxcspưgkdiqhqic mẹytbm.

Tráknrdi lạwjyfi Hạwjyf Thầdsvnn Hi, cáknrdi gìzxvtspqong khôlgsong mang.

Hai mẹytbm con từwynhlzjin bay đxcspi ra, vừwynha đxcspi vừwynha nótgxdi chuyệkulvn, Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi đxcspshddt nhiêsctcn héwpirt lêsctcn.

sctcc nànwkiy, Hạwjyf Thầdsvnn Hi mớcudni pháknrdt hiệkulvn, tấbkost cảjzzu mọynwbi ngưgkdiudrdi đxcspjzzuu nhìzxvtn côlgso vớcudni áknrdnh mắsmznt giốuxbbng nhưgkdi nhìzxvtn mẹytbm kếejmz trong truyệkulvn côlgsong chúsctca Bạwjyfch Tuyếejmzt.

"Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi, con hãwpirm hạwjyfi mẹytbm, mớcudni vềjzzugkdicudnc ngànwkiy đxcspdsvnu tiêsctcn đxcspãwpirnwkim nhiềjzzuu ngưgkdiudrdi quan tâlzjim mẹytbm nhưgkdi vậgqaby, mẹytbmtgxd chúsctct thílzjich ứtgxdng khôlgsong tốuxbbt nha."

Bọynwbn họynwb nhìzxvtn áknrdnh mắsmznt củzxvta côlgsospqong quáknrd hung dữfuhm đxcspi.

Hậgqabn khôlgsong thểqhqi đxcspem Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi vềjzzu chílzjinh mìzxvtnh nưgkdiơfrwwi dưgkdidvmvng.

Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi mởbtfi to đxcspôlgsoi mắsmznt ủzxvty khuấbkost nótgxdi, phấbkosn nộshddn nótgxdi, "Mẹytbm, mẹytbm tạwjyfi sao lạwjyfi nótgxdi oan cho bảjzzuo bốuxbbi rồwpiri?"

"Bảjzzuo bốuxbbi chịuslku mệkulvt nhọynwbc nhưgkdi thếejmz, lànwkim trâlzjiu lànwkim ngựlzjia, mẹytbm sao lạwjyfi nótgxdi oan cho con đxcspưgkdiqhqic."

Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi nhìzxvtn xung quanh, mọynwbi ngưgkdiudrdi vẫpcirn dùknrdng áknrdnh mắsmznt chỉrhlp trílzjich nhìzxvtn Hạwjyf Thầdsvnn Hi, béwpir chợqhqit nghĩvagu ra mộshddt ýkulvgkdibtfing.

"Thậgqabt đxcspáknrdng yêsctcu a."

"Lãwpiro côlgsong, chúsctcng ta cũspqong sinh đxcsptgxda béwpir nhưgkdi vậgqaby đxcspi."

"Thậgqabt tốuxbbt a..."


Hạwjyf Thầdsvnn Hi nghe mọynwbi ngưgkdiudrdi nótgxdi xấbkosu hổloze a a a a.

Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi bìzxvtnh tĩvagunh nótgxdi, "Mẹytbm, bọynwbn họynwb nhìzxvtn mẹytbm nhưgkdi vậgqaby, lànwki bởbtfii vìzxvt bọynwbn họynwb ghen tỵknrd vớcudni mẹytbm."

"Tạwjyfi sao?"

Hạwjyf bảjzzuo bốuxbbi nótgxdi, "Bởbtfii vìzxvt bọynwbn họynwb khôlgsong thểqhqi sinh ra đxcspưgkdiqhqic đxcsptgxda trẻeixrtgxd chỉrhlp sốuxbb thôlgsong minh cao, lạwjyfi vôlgsoknrdng hiếejmzu thảjzzuo nhưgkdi con."

Hạwjyf Thầdsvnn Hi, "..."

Bảjzzuo bốuxbbi, con cótgxd thểqhqi bớcudnt tựlzjiwpirn týkulv đxcspưgkdiqhqic khôlgsong ha?

Mẹytbmnwki đxcspang khen con sao?

Ngoànwkii phi trưgkdiudrdng.

lgsong ty WPL quốuxbbc tếejmz đxcspãwpir pháknrdi xe tớcudni đxcspótgxdn mẹytbm con béwpir .

Mộshddt chiếejmzc Ferrari xe việkulvt dãwpir.

Tớcudni đxcspótgxdn mẹytbm con béwpirnwki tổlozeng giáknrdm đxcspuxbbc củzxvta côlgsong ty WPL, lànwki mộshddt phụmecr nữfuhm trôlgsong rấbkost xinh đxcspytbmp, côlgsospqong lànwki mộshddt nhànwki thiếejmzt kếejmz.

"Hạwjyf tiểqhqiu thưgkdi, cuốuxbbi cùknrdng cũspqong lạwjyfi gặynwbp côlgso, xin chànwkio." Tổlozeng giáknrdm đxcspuxbbc nhiệkulvt tìzxvtnh chànwkio hỏputxi, còrhlpn đxcsptgxdng ra giớcudni thiệkulvu từwynhng ngưgkdiudrdi.

Ngưgkdiudrdi nànwkiy têsctcn lànwki Trưgkdiơfrwwng Khảjzzu, lànwki quảjzzun lýkulv củzxvta bộshdd phậgqabn tiêsctcu thụmecr, còrhlpn đxcspâlzjiy nhànwki thiếejmzt kếejmzsctcn lànwki Tiếejmzt Giai Vâlzjin.

WPL lànwkilgsong ty thiếejmzt kếejmz nổlozei tiếejmzng trêsctcn thếejmz giớcudni, Hạwjyf Thầdsvnn Hi lànwki mộshddt nhànwki thiếejmzt kếejmz kiêsctcm kỹgsstgkdi kếejmzt cấbkosu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.