Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 79 : Tưởng Tuệ có ý nghĩ xấu

    trước sau   
Editor: boconganh1503

zldvjblrng Tuệttfb đfccukhmrt nhiêvopan cózgex chúluydt kíredqch đfccukhmrng nózgexi, "Anh khôeaqing yêvopau em, vậidamy anh yêvopau ai? Lârpnem Tìtvusnh đfccuãcrdi chếeitzt , chẳwrpwng lẽtodd anh yêvopau Hạfccu Thầyniqn Hi sao?"

Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu nhíredqu màganxy, trong lòeaqing co rúluydt mộkhmrt chúluydt.

Anh yêvopau Hạfccu Thầyniqn Hi sao?

Anh yêvopau Hạfccu Thầyniqn Hi sao?

Mặaajgt Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu mờikha mịftoct, làganxm tim Tưzldvjblrng Tuệttfb đfccuau nhózgexi, côeaqi thàganx nghĩzost rằvyqong Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccuzostnh viễvopfn yêvopau Lârpnem Tìtvusnh, côeaqi khôeaqing hi vọskolng Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccuvopau Hạfccu Thầyniqn Hi.


rpnem Tìtvusnh chếeitzt, chíredq íredqt, ngưzldvikhai chếeitzt sẽtodd khôeaqing cưzldvxcngp Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu củkhmra côeaqi.

"Anh khôeaqing yêvopau ai, anh cũfmhing khôeaqing cầyniqn ai yêvopau." Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu lạfccunh lùvopang nózgexi, nhìtvusn Tưzldvjblrng Tuệttfb, "Em rõyuiwganxng chưzldva?"

Anh biếeitzt, Tưzldvjblrng Tuệttfb thủkhmr đfccuoạfccun rấhgust đfccukhmrc áqyumc, tấhgust cảdrlg nhu nhưzldvqyumc chẳwrpwng qua làganx ngụcnfny trang.

Nếeitzu ai dáqyumm làganxm tráqyumi ýbrideaqi, chuyệttfbn gìtvuseaqifmhing dáqyumm làganxm.

zldvjblrng Tuệttfb mắytqct rưzldvng rưzldvng rờikhai đfccui.

Mặaajgt Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu khôeaqing chúluydt thay đfccubmxyi, nưzldvxcngc mắytqct củkhmra phụcnfn nữytqc vớxcngi anh màganxzgexi, khôeaqing dùvopang đfccuưzldvqyumc.

Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam bưzldvng mộkhmrt ly rưzldvqyumu đfccuvopf, chậidamm rãcrdii đfccuếeitzn gầyniqn.

skolfccui ca, chúluydc mừikhang anh a, cuốajcji cùvopang cũfmhing muốajcjn kếeitzt hôeaqin." Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam cưzldvikhai nózgexi.

Sắytqcc mặaajgt Đskolưzldvikhang Dạfccu Bạfccuch lạfccunh nhạfccut, cũfmhing khôeaqing đfccuáqyump lạfccui.

Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam luôeaqin cùvopang anh đfccuajcji nghịftocch, chârpnem chọskolc khiêvopau khíredqch, anh đfccuãcrdi sớxcngm thàganxnh thózgexi quen, khôeaqing muốajcjn đfccuxcng ýbrid tớxcngi.

"Thuậidamn tiệttfbn nózgexi cho đfccufccui ca mộkhmrt tin tốajcjt, từikha ngàganxy mai trởjblr đfccui, em sẽtodd tiếeitzn vàganxo Đskolưzldvikhang thịftoc, làganxm tổbmxyng giáqyumm đfccuajcjc phụcnfn tráqyumch bộkhmr phậidamn đfccukwzj trang sứkwzjc." Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam nózgexi, "Ba ba đfccuãcrdi đfccudctl cậidamp qua cùvopang anh chưzldva?"

Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu nhíredqu màganxy, anh biếeitzt Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam cùvopang Đskolưzldvikhang Nhấhgust Phong sớxcngm muộkhmrn sẽtodd tiếeitzn vàganxo tậidamp đfccuganxn Đskolưzldvikhang thịftoc quốajcjc tếeitz, chỉaqcsganx khôeaqing nghĩzost tớxcngi nhanh nhưzldv vậidamy.

Bộkhmr phậidamn đfccukwzj trang sứkwzjc làganx bộkhmr phậidamn mang lạfccui lợqyumi nhuậidamn lớxcngn nhấhgust cho Đskolưzldvikhang thịftoc, anh lúluydc đfccuózgex đfccuãcrdi nghĩzost, Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam nhấhgust đfccuftocnh sẽtodd tiếeitzn vàganxo bộkhmr phậidamn đfccuózgex, đfccuúluydng làganx anh đfccuãcrdi đfccuqyumn trúluydng.


"Tôeaqii biếeitzt." Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu trầyniqm giọskolng nózgexi, "Tôeaqii sẽtodd an bàganxi."

skolfccui ca thếeitzganxo thoạfccut nhìtvusn mộkhmrt chúluydt cũfmhing khôeaqing vui, cózgex em trai giúluydp đfccukqvd, khôeaqing phảdrlgi anh cózgex nhiềdctlu thờikhai gian ăcvgjn chơocjfi đfccuàganxng đfccuiếeitzm hơocjfn sao?"

Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu lạfccunh lùvopang cưzldvikhai, "Vậidamy cảdrlgm ơocjfn."

Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam nózgexi, "Đskolfccui ca, nózgexi thựhmkpc sựhmkp, ngàganxy đfccuózgex ngưzldvikhai phụcnfn nữytqc đfccuáqyumnh gofl cùvopang anh, em cảdrlgm thấhgusy rấhgust hứkwzjng thúluyd, côeaqihgusy rốajcjt cuộkhmrc làganx ai?"

Áxjxunh mắytqct Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu trầyniqm xuốajcjng, "Cậidamu muốajcjn làganxm cáqyumi gìtvus?"

"Nếeitzu chỉaqcsganx đfccuajcji táqyumc kinh doanh, khôeaqing phảdrlgi làganxtvusnh nhârpnen củkhmra đfccufccui ca, anh nózgexi cho em biếeitzt cózgex ngạfccui gìtvus, em cảdrlgm thấhgusy hứkwzjng thúluyd vớxcngi côeaqihgusy." Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam nózgexi, " Tíredqnh tìtvusnh nózgexng bỏvopfng nhưzldv thếeitz, em lầyniqn đfccuyniqu tiêvopan gặaajgp đfccuưzldvqyumc."

Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccuzldvikhai chârpnem chọskolc, "Cậidamu coi tôeaqii làganxqyumi gìtvus? Túluydganx sao? Muốajcjn tìtvusm đfccuàganxn bàganx, chíredqnh mìtvusnh đfccui tìtvusm, đfccuikhang đfccuếeitzn phiềdctln tôeaqii."

skolfccui ca, hàganx tấhgust nózgexi lờikhai khózgex nghe nhưzldv vậidamy, anh em mộkhmrt nhàganx, cózgex đfccuàganxn bàganxvopang nhau chia sẻzost thôeaqii." Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam hèyefkn mọskoln cưzldvikhai.

Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccuzldvikhai lạfccunh, tôeaqii vàganx cậidamu chưzldva bao giờikhaganx anh em.

"Cúluydt!" Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu lạfccunh lùvopang nózgexi.

Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam thẹjblrn quáqyumzgexa giậidamn, "Hừikha, anh héqgqtt cáqyumi gìtvus chứkwzj, tôeaqii sớxcngm muộkhmrn sẽtodd biếeitzt côeaqi ta làganx ai, chẳwrpwng qua chỉaqcsganx con củkhmra ngưzldvikhai đfccuàganxn bàganx tiệttfbn nhârpnen, màganx cứkwzj cho mìtvusnh làganx đfccufccui thiếeitzu gia củkhmra Đskolưzldvikhang gia."

Mộkhmrt cỗfgjv lửcrdia giậidamn trong lòeaqing Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu bốajcjc lêvopan, anh chợqyumt tung quyềdctln, đfccuidamp vàganxo cằvyqom Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam, Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam quáqyumt to mộkhmrt tiếeitzng, văcvgjng ra xa ba bốajcjn méqgqtt, cằvyqom gầyniqn nhưzldv bịftoc trậidamt khớxcngp.

"Anh dáqyumm đfccuáqyumnh tôeaqii sao?"

Đskolèyefkn trong hoa viêvopan chậidamp chờikhan, thay đfccubmxyi liêvopan tụcnfnc, chiếeitzu trêvopan ngưzldvikhai Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu, mộkhmrt tầyniqng bíredqhgden cùvopang lãcrdinh khốajcjc.

"Nếeitzu tao nghe màganxy nózgexi mộkhmrt cârpneu nàganxo vềdctl mẹjblr tao nữytqca, tao đfccuáqyumnh náqyumt đfccuyniqu màganxy."

Nhìtvusn Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfcculuydc nàganxy quáqyum mứkwzjc ârpnem trầyniqm, sắytqcc béqgqtn.

Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam cózgex chúluydt sợqyum, khôeaqing dáqyumm khiêvopau khíredqch, vộkhmri vãcrdi bỏvopf chạfccuy, "Anh chờikha đfccui, Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccu, tôeaqii sẽtoddqyumo thùvopa ."

Đskolưzldvikhang Bạfccuch Dạfccuzldvikhai lạfccunh, cuồkwzjng ngạfccuo bứkwzjc ngưzldvikhai.

zldvikhai Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam anh cũfmhing khôeaqing đfccuxcngganxo mắytqct.

zldvjblrng Tuệttfb quyếeitzn rũfmhi ra mộkhmrt nụcnfnzldvikhai lạfccunh, Hạfccu Thầyniqn Hi, đfccuếeitzn ôeaqing trờikhai cũfmhing muốajcjn giúluydp tôeaqii.

eaqi đfccui vềdctlzldvxcngng Đskolưzldvikhang Thàganxnh Nam, "Tôeaqii biếeitzt côeaqi ta làganx ai, tôeaqii còeaqin biếeitzt côeaqi ta ởjblr đfccuârpneu ."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.