Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 77 : Đường Bạch Dạ là đứa con riêng

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Đyeymưyitbhkuang gia cùimtyng Tưyitbqfwyng gia kếfqwjt thàgoypnh thônvnrng gia, chỉxidbjesq lợxvaei khônvnrng hạgddii.

yeymưyitbxvaec rồxvaei, việjwesc nàgoypy tônvnri cùimtyng phu nhâyeymn thưyitbơmgtnng lưyitbxvaeng mộjxaat chúvqolt, chọiaqgn ra ngàgoypy tốvsjut, làgoypm mộjxaat hônvnrn lễiyab thậqfwyt long trọiaqgng."

Mụiaqgc đvrqdícbwdch chuyếfqwjn đvrqdi nàgoypy củiaqga Tưyitbqfwyng thịbmqz trưyitbqfwyng đvrqdãrdhm đvrqdgddit đvrqdưyitbxvaec, vônvnrimtyng hàgoypi lòaicqng, nâyeymng ly chúvqolc mừmocyng.

"Vậqfwyy nâyeymng ly chúvqolc mừmocyng con gáqlazi củiaqga tônvnri cùimtyng con rểjqvnyeymn hônvnrn hạgddinh phúvqolc."

Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi tựcxww tiếfqwju phi tiếfqwju, đvrqdônvnri mắmqflt lấxidbp láqlaznh, cưyitbhkuai khônvnrng ra tiếfqwjng, nâyeymng ly, chậqfwym rãrdhmi uốvsjung ly rưyitbxvaeu đvrqdzgnl.


Chúvqolc mừmocyng?

mgtni sớgrdmm!

Ăbiybn bữezqra tốvsjui xong, Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi đvrqdếfqwjn vưyitbhkuan hoa hícbwdt thởqfwy khônvnrng khícbwd.

Nhàgoypzasujesq nhiềyflwu vưyitbhkuan hoa rấxidbt đvrqdzahpp, hoa tưyitbơmgtni tốvsjut, hòaicqn nam bộjxaa đvrqdáqlaz lởqfwym chởqfwym, rấxidbt đvrqdfyggc sắmqflc, ngồxvaei ởqfwy trong vưyitbhkuan hoa, mùimtyi rưyitbxvaeu cũzasung tảgddin đvrqdi khônvnrng ícbwdt.

Mỗhkuai lầmxmxn trởqfwy lạgddii nhàgoypzasu, tâyeymm tìuuranh Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi đvrqdyflwu vônvnrimtyng nặfyggng nềyflw.

Anh cărethm hậqfwyn tấxidbt cảgddiqfwy đvrqdâyeymy.

Xuấxidbt thâyeymn củiaqga anh cũzasung khônvnrng vẻwsfi quang gìuura, lúvqolc Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo còaicqn trẻwsfi tuổxvaei, phong lưyitbu hoa tâyeymm mêlrjy chơmgtni, mẹzahp Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddilrjyn Vâyeymn Nghêlrjy trưyitbgrdmc kia sốvsjung bằzasung nghềyflwzasu nữezqr, thưyitbhkuang ngồxvaei tiếfqwjp kháqlazch uốvsjung rưyitbxvaeu, thậqfwym chícbwdlrjyn sâyeymn khấxidbu biểjqvnu diễiyabn.

Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo lúvqolc ấxidby đvrqdãrdhmjesq ngưyitbhkuai yêlrjyu thanh mai trúvqolc mãrdhm, nhưyitbng ônvnrng ta lạgddii ham thícbwdch sựcxww mớgrdmi mẻwsfi, cùimtyng Vâyeymn Nghêlrjy từmocyng cójesq mộjxaat lầmxmxn qua lạgddii, khônvnrng ngờhkua đvrqdếfqwjn lạgddii cójesq thai.

Sau khi Vâyeymn Nghêlrjy mang thai, khônvnrng cójesqjesqi cho Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo, mộjxaat mìuuranh mộjxaat ngưyitbhkuai đvrqdi nơmgtni kháqlazc, làgoypm cônvnrng nuônvnri nấxidbng Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi, cônvnr nghĩwsfi mộjxaat mìuuranh sẽlrtu nuônvnri lớgrdmn đvrqdtinla nhỏzgnl, cho nêlrjyn hai mẹzahp con sốvsjung nưyitbơmgtnng tựcxwwa lẫvqoln nhau, tìuuranh cảgddim vônvnrimtyng tốvsjut.

Cho đvrqdếfqwjn lúvqolc nărethm Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi bảgddiy tuổxvaei, Vâyeymn Nghệjwes bịbmqz ưyitbng thưyitb thựcxwwc quảgddin, khi pháqlazt hiệjwesn đvrqdãrdhmgoyp thờhkuai kìuura cuốvsjui, khônvnrng chữezqra trịbmqz đvrqdưyitbxvaec nữezqra.

goypgoypnvnr nhi, khônvnrng cójesq ngưyitbhkuai thâyeymn, duy nhấxidbt khônvnrng bỏzgnl xuốvsjung đvrqdưyitbxvaec chícbwdnh làgoyp Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi.

yeymn Nghêlrjy bấxidbt đvrqdmqflc dĩwsfi, đvrqdem Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi đvrqdưyitba đvrqdếfqwjn Đyeymưyitbhkuang gia.

Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo đvrqdãrdhmyitbgrdmi ngưyitbhkuai yêlrjyu thanh mai trúvqolc mãrdhm, lúvqolc đvrqdójesq Đyeymưyitbhkuang Thàgoypnh Nam cùimtyng Đyeymưyitbhkuang Nhấxidbt Phong đvrqdãrdhm bốvsjun nărethm tuổxvaei, gia đvrqdìuuranh hạgddinh phúvqolc, Vâyeymn Nghêlrjy đvrqdjxaat nhiêlrjyn đvrqdưyitba Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi tớgrdmi cửtinva, Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo thấxidby Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi đvrqdzahpp, đvrqdáqlazng yêlrjyu lạgddii lanh lợxvaei, vônvnrimtyng thícbwdch. Hơmgtnn nữezqra đvrqdãrdhm giáqlazm đvrqdbmqznh ADN, rấxidbt nhanh nhậqfwyn thâyeymn phậqfwyn củiaqga Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi.


Việjwesc nàgoypy chọiaqgc giậqfwyn tớgrdmi Đyeymưyitbhkuang phu nhâyeymn, ngay trưyitbgrdmc mặfyggt Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi, Đyeymưyitbhkuang phu nhâyeymn nhụiaqgc nhãrdhmyeymn nghêlrjy đvrqdiaqg đvrqdiềyflwu.

uura con trai, Vâyeymn Nghêlrjy chịbmqzu nhụiaqgc.

jesq mộjxaat lầmxmxn, Vâyeymn Nghêlrjy biếfqwjt mìuuranh khônvnrng sốvsjung đvrqdưyitbxvaec lâyeymu nữezqra, muốvsjun gặfyggp con trai, len lérwjfn đvrqdi Đyeymưyitbhkuang gia đvrqdjqvn gặfyggp Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi, nhưyitbng lạgddii khônvnrng thấxidby đvrqdưyitbxvaec Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi, lạgddii nhìuuran thấxidby Đyeymưyitbhkuang phu nhâyeymn, Đyeymưyitbhkuang phu nhâyeymn hậqfwyn bàgoyp, khônvnrng cho bàgoyp gặfyggp Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi.

Hai ngưyitbhkuai nổxvaei lêlrjyn tranh chấxidbp, Đyeymưyitbhkuang phu nhâyeymn mang giàgoypy cao gójesqt, vônvnr ýnaptrwjf xuốvsjung cầmxmxu thang, chếfqwjt ngay tạgddii chổxvae.

yeymn Nghêlrjyzasung pháqlazt bệjwesnh, mấxidbt ngay sau đvrqdójesq.

Từmocy đvrqdójesq, Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo coi Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi nhưyitb sao chổxvaei, đvrqdem anh đvrqduổxvaei ra khỏzgnli Đyeymưyitbhkuang gia, mộjxaat đvrqdtinla nhỏzgnl lẻwsfi loi ởqfwyyitbgrdmc Mỹrwjf lớgrdmn lêlrjyn, anh chỉxidbqfwy nhàgoypzasu đvrqdưyitbxvaec ícbwdt ngàgoypy.

Mỗhkuai lầmxmxn vềyflw tớgrdmi đvrqdâyeymy, anh đvrqdyflwu nhớgrdm đvrqdếfqwjn ngưyitbhkuai mẹzahp đvrqdáqlazng thưyitbơmgtnng củiaqga mìuuranh.

Anh rấxidbt yêlrjyu mẹzahp củiaqga anh.

napttinlc thờhkuai thơmgtnxidbu rấxidbt sâyeymu sắmqflc, khắmqflc sâyeymu ởqfwy trong đvrqdmxmxu.

Khi Vâyeymn Nghêlrjy chếfqwjt, anh cũzasung hậqfwyn Đyeymưyitbhkuang gia.

Hậqfwyn chícbwdnh mìuuranh khônvnrng cójesqrethng lựcxwwc bảgddio vệjwes mẹzahpuuranh.

wsfi trong lòaicqng anh, chưyitba bao giờhkuanvnrng nhậqfwyn Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo làgoyp cha mìuuranh, mặfyggc dùimty trêlrjyn mặfyggt vẫvqoln ngoan ngoãrdhmn phụiaqgc tùimtyng, nhưyitbng trong lòaicqng anh lạgddii rấxidbt rõannugoypng, anh chỉxidbjesq mẫvqolu thâyeymn, khônvnrng cójesq phụiaqg thâyeymn.

Cho nêlrjyn, nhữezqrng ngàgoypy ởqfwyyitbgrdmc Mỹrwjf kia, anh nỗhkua lựcxwwc làgoypm cho mìuuranh trởqfwylrjyn mạgddinh mẽlrtu, chỉxidbjesq chícbwdnh mìuuranh cójesqrethng lựcxwwc, mớgrdmi cójesq thểjqvn bảgddio vệjwes đvrqdưyitbxvaec ngưyitbhkuai mìuuranh yêlrjyu thưyitbơmgtnng, mớgrdmi cójesq thểjqvn tựcxwwuuranh sốvsjung cuộjxaac sốvsjung củiaqga mìuuranh.

Cho nêlrjyn, anh sáqlazng lậqfwyp ra Đyeymưyitbhkuang mônvnrn.

Chỉxidb trong vòaicqng mưyitbhkuai nărethm, Đyeymưyitbhkuang mônvnrn đvrqdãrdhm trởqfwy thàgoypnh tổxvae chứtinlc hắmqflc đvrqdgddio lớgrdmn nhấxidbt trong thếfqwj giớgrdmi ngầmxmxm.

Chỉxidbgoyp, khônvnrng ngờhkua, thếfqwj giớgrdmi nàgoypy rấxidbt phứtinlc tạgddip, lòaicqng ngưyitbhkuai khójesq đvrqdqlazn, cuốvsjui cùimtyng bởqfwyi vìuura mộjxaat ngưyitbhkuai phụiaqg nữezqr, anh gầmxmxn nhưyitb đvrqdáqlaznh mấxidbt Đyeymưyitbhkuang mônvnrn.

Tiếfqwjng thởqfwy phàgoypo nhẹzahp nhõannum.

Anh muốvsjun hạgddi Đyeymưyitbhkuang thịbmqz, tuyệjwest đvrqdvsjui sẽlrtu khônvnrng khom lưyitbng làgoypm cho ngưyitbhkuai ta.

Từmocy nhỏzgnl anh đvrqdãrdhm bịbmqz Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo nhụiaqgc mạgddi, mắmqflng mẹzahp củiaqga anh làgoyp đvrqdĩwsfi, nhụiaqgc nhãrdhm xuấxidbt thâyeymn củiaqga anh, Đyeymưyitbhkuang Bạgddich Dạgddi toàgoypn bộjxaamqfln nhẫvqoln, chícbwdnh làgoyp mong cójesq mộjxaat ngàgoypy chứtinlng minh cho Đyeymưyitbhkuang lãrdhmo nhìuuran.

Anh đvrqdem Đyeymưyitbhkuang thịbmqz đvrqdùimtya bỡhfwrn trong lòaicqng bàgoypn tay nhưyitb thếfqwjgoypo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.