Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 76 : Đường gia cùng Tưởng gia sắp thành thông gia

    trước sau   
Edit: boconganh1503

Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee tựfnzlinkyt rưpexhkqwqu uốcoayng, khônkccng nóinkyi lờoiyii nàltjro.

Đvltcưpexhoiying lãkbvlo khônkccng vui, Đvltcưpexhoiying Thàltjrnh Nam nóinkyi, "Đvltckbeei ca cùesiung chịdllxjejfu tìkwrqnh cảgminm thậkbvlt tốcoayt, lúzahsc nàltjro mớvltci đpexhưpexhkqwqc uốcoayng rưpexhkqwqu mừdllxng, hai ngưpexhoiyii đpexhíeuicnh hônkccn đpexhãkbvl bảgminy năfiogm , cũwtoing nêhmdrn kếgmint hônkccn đpexhi thônkcci."

Sắdllxc mặlkdnt Tưpexhbyndng Tuệdllxltjrng thêhmdrm xấcoayu hổnnbo.

pexhbyndng thịdllx trưpexhbyndng nóinkyi, "Nhịdllx thiếgminu gia nóinkyi rấcoayt cóinkyjcac, tônkcci cũwtoing đpexhang cóinky ýjcac đpexhóinky, Bạkbeech Dạkbeeesiung tiểhifxu Tuệdllx tuổnnboi cũwtoing khônkccng còkqwqn nhỏpexh, hônkccn sựfnzlwtoing nêhmdrn cửtvuwltjrnh, tônkcci cũwtoing muốcoayn cóinky chákbvlu đpexhhifx vui cửtvuwa vui nhàltjr ."

Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee xem nhưpexh hiểhifxu rõqcsh, đpexhâjejfy làltjr bọkwrqn họkwrq muốcoayn bứepvyc hônkccn.


Quảgminn gia nóinkyi cho anh biếgmint, Tưpexhbyndng thịdllx trưpexhbyndng cùesiung Tưpexhbyndng Tuệdllx tớvltci, trong lòkqwqng anh cũwtoing đpexhãkbvl sớvltcm biếgmint, nhấcoayt đpexhdllxnh làltjrinky chuyệdllxn xảgminy ra.

"Ba ba..." Tưpexhbyndng Tuệdllx mặlkdnt đpexhpexh bừdllxng mắdllxc cỡmcjd, giốcoayng nhưpexhnkcckbvli mớvltci mưpexhoiyii bảgminy mưpexhoiyii tákbvlm tuổnnboi.

Trong đpexhexcgu Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee thoákbvlng qua gưpexhơmudmng mặlkdnt củbynda Hạkbee Thầexcgn Hi.

Nếgminu làltjr Hạkbee Thầexcgn Hi, lúzahsc nàltjry, cônkcc nhấcoayt đpexhdllxnh sẽurst khônkccng lộcmpj ra thầexcgn sắdllxc nhưpexh vậkbvly.

Anh cuốcoayi cùesiung cũwtoing biếgmint, vìkwrq sao anh đpexhcoayi vớvltci Hạkbee Thầexcgn Hi rấcoayt đpexhlkdnc biệdllxt.

Ngưpexhoiyii phụuqfx nữxyac kia, thậkbvlt sựfnzl rấcoayt đpexhlkdnc biệdllxt.

Óexcgng ákbvlnh nhưpexh mộcmpjt viêhmdrn minh châjejfu.

Đvltcưpexhoiying Nhấcoayt Phong nóinkyi khônkccng nhiềxlsxu, trêhmdrn bàltjrn cơmudmm cũwtoing khônkccng thấcoayy nóinkyi cákbvli gìkwrq, ngồntwji mộcmpjt bêhmdrn dùesiung cơmudmm, xem cuộcmpjc vui.

Đvltcưpexhoiying Bằeqjeng nóinkyi, "Hônkccn sựfnzl củbynda hai đpexhepvya thậkbvlt sựfnzl trìkwrq hoãkbvln quákbvljejfu rồntwji, Tưpexhbyndng thịdllx trưpexhbyndng nóinkyi đpexhúzahsng, tônkcci cũwtoing muốcoayn cóinky chákbvlu đpexhhifx vui đpexhùesiua rồntwji."

Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbeeinkyi, "Con cảgminm thấcoayy khônkccng cấcoayp, con còkqwqn muốcoayn phấcoayn đpexhcoayu vàltjri năfiogm nữxyaca, gầexcgn đpexhâjejfy cônkccng việdllxc quákbvl nhiềxlsxu, đpexhntwj trang sứepvyc đpexhang mởbynd rộcmpjng ởbynd thịdllx trưpexhoiying châjejfu Âvycmu, nhiềxlsxu cônkccng trìkwrqnh chưpexha hoàltjrn thàltjrnh, khônkccng cóinky thờoiyii gian chuẩuxaen bịdllxnkccn lễzsbv."

pexhbyndng Tuệdllxpexhoiyii hơmudmi cứepvyng đpexhoiyi, đpexhônkcci mắdllxt rũwtoi xuốcoayng, con ngưpexhơmudmi xẹgwppt qua mộcmpjt tia lệdllx sắdllxc, lạkbeei ngưpexhvltcc mắdllxt, đpexhiềxlsxm đpexhkbeem đpexhákbvlng yêhmdru nhìkwrqn Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee.

pexhbyndng thịdllx trưpexhbyndng nóinkyi, "Nóinkyi thìkwrqinkyi nhưpexh vậkbvly, ngưpexhoiyii đpexhàltjrn ônkccng cóinky sựfnzl nghiệdllxp cao làltjr tốcoayt , nhưpexhng gia đpexhìkwrqnh cũwtoing rấcoayt quan trọkwrqng, tiểhifxu Tuệdllx sẽurstltjr vợkqwq hiềxlsxn, cóinkyinky giúzahsp, sựfnzl nghiệdllxp củbynda con sẽurstjejfng cao mộcmpjt bưpexhvltcc."

Đvltcưpexhoiying Bằeqjeng ákbvlnh mắdllxt lợkqwqi hạkbeei nhìkwrqn Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee, ýjcac bảgmino khônkccng cho phéoiyip anh nóinkyi lung tung.


Đvltcưpexhoiying Thàltjrnh Nam thíeuicch nhấcoayt cùesiung Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee đpexhcoayi nghịdllxch, anh ta nóinkyi, "Đvltckbeei ca, việdllxc lúzahsc nàltjro mớvltci làltjrm hếgmint, anh cùesiung chịdllxjejfu đpexhíeuicnh hônkccn nhiềxlsxu năfiogm nhưpexh vậkbvly, tuổnnboi thanh xuâjejfn củbynda cônkcccoayy đpexhxlsxu đpexhlkdnt hếgmint trêhmdrn ngưpexhoiyii anh, chẳwqvzng lẽurst khônkccng quan trọkwrqng hơmudmn cônkccng việdllxc sao?"

Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbeepexhng mộcmpjt ly rưpexhkqwqu đpexhpexh, nhẹgwpp nhàltjrng lắdllxc đpexhexcgu, tựfnzl tiếgminu phi tiếgminu, khônkccng nóinkyi gìkwrq.

wtoing khônkccng cựfnzl tuyệdllxt, cũwtoing khônkccng đpexhntwjng ýjcac.

Đvltcưpexhoiying Bằeqjeng vẫuirin khônkccng thíeuicch Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee, từdllx nhỏpexh đpexhếgminn lớvltcn đpexhxlsxu khônkccng thíeuicch, nếgminu khônkccng phảgmini làltjrinky ADN làltjrm chứepvyng, ônkccng sẽurst khônkccng thừdllxa nhậkbvln anh làltjr con củbynda ônkccng. Nhưpexhng ônkccng khônkccng thểhifx khônkccng thừdllxa nhậkbvln, Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee rấcoayt cóinky sứepvyc quyếgminn rũwtoi.

Đvltclkdnc biệdllxt lúzahsc nàltjry, dákbvlng vẻfiog mỉjejfm cưpexhoiyii bưpexhng rưpexhkqwqu đpexhpexh rấcoayt yêhmdru nghiệdllxt, năfiogm đpexhóinkywtoing bởbyndi vìkwrqpexhbyndng Tuệdllxhmdru anh, mớvltci giảgminm bớvltct nguy cơmudm cho Đvltcưpexhoiying thịdllx.

pexhbyndng Tuệdllx nhưpexh hiểhifxu biếgmint đpexhkbeeo lýjcacinkyi, "Ba ba, Đvltcưpexhoiying thúzahsc thúzahsc, con cảgminm thấcoayy hônkccn sựfnzl khônkccng cấcoayp, đpexhkqwqi thêhmdrm vàltjri năfiogm nữxyaca cũwtoing khônkccng sao."

pexhbyndng Tuệdllx thoảgmini mákbvli nhưpexh vậkbvly, hiểhifxu biếgmint ýjcac ngưpexhoiyii, trákbvli lạkbeei lạkbeei làltjrm cho mọkwrqi ngưpexhoiyii ai cũwtoing thưpexhơmudmng cảgminm.

Đvltcưpexhoiying phu nhâjejfn nóinkyi, "Tuổnnboi thanh xuâjejfn củbynda ngưpexhoiyii con gákbvli, nàltjro cóinky mấcoayy năfiogm màltjr phung phíeuic, tiểhifxu Tuệdllxesiung đpexhkbeei thiếgminu gia đpexhãkbvlbyndhmdrn nhau nhiềxlsxu năfiogm, tiếgminp qua mấcoayy năfiogm nữxyaca làltjr ba mưpexhơmudmi tuổnnboi , rấcoayt nhanh tuổnnboi thanh xuâjejfn sẽurst khônkccng còkqwqn nữxyaca."

pexhbyndng thịdllx trưpexhbyndng hỏpexhi Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee, " Bạkbeech Dạkbee, cậkbvlu muốcoayn thếgminltjro?"

Ngụuqfx ýjcac, muốcoayn Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee cấcoayp Tưpexhbyndng Tuệdllx mộcmpjt cákbvli cônkccng đpexhkbeeo.

Trong lòkqwqng Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbeepexhoiyii lạkbeenh, cha vàltjr con gákbvli kẻfiogpexhvltcng ngưpexhoiyii họkwrqa, lấcoayy lùesiui đpexhhifx tiếgminn, thựfnzlc sựfnzlltjr thônkccng minh.

Nếgminu bọkwrqn họkwrq đpexhãkbvl khônkccng kịdllxp chờoiyi đpexhkqwqi muốcoayn diễzsbvn tròkqwq, anh sao lạkbeei khônkccng phốcoayi hợkqwqp vớvltci họkwrq mộcmpjt chúzahst.

"Con sẽurst nghe theo lờoiyii sắdllxp xếgminp củbynda ba" Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee cuốcoayi cùesiung cũwtoing mởbynd miệdllxng.

pexhbyndng Tuệdllx trong lòkqwqng vui vẻfiog, Đvltcưpexhoiying Bằeqjeng cũwtoing thởbynd phàltjro mộcmpjt cákbvli.

Ôinkyng ta khônkccng thểhifx nắdllxm Đvltcưpexhoiying Bạkbeech Dạkbee trong tay, mặlkdnc dùesiu Đvltcưpexhoiying Dạkbee Bạkbeech nhìkwrqn nhưpexh ngỗdokw nghịdllxch nhưpexhng vẫuirin còkqwqn nghe theo lờoiyii ônkccng, nhưpexhng nếgminu làltjr anh thựfnzlc sựfnzl kiêhmdrn trìkwrq muốcoayn thoákbvlt khỏpexhi khốcoayng chếgmin củbynda ônkccng, ônkccng ta thựfnzlc sựfnzl khônkccng cóinky biệdllxn phákbvlp, ônkccng ta chỉjejfinky thểhifx tốcoayt nhấcoayt làltjr đpexhntwjng ýjcac.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.