Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 75 : Thỉnh thoảng vui đùa cùng nhân tình (2)

    trước sau   
Editor : Nguoihaymo

Beta : thanh huyềmczan

dppg nhàenoaqngg, khắlkijp mọgudoi nơeodyi đqnggmczau cólils vệoqvrrrnz trong coi.

Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza chọgudon mộnorut chiếmczac Cadillac, cho phùlirk hợenoap vớynlci đqnggmomza vịmomz đqnggmczai thiếmczau gia củsgwha anh, còxsgon làenoa tay đqnggua cólils tiếmczang trong câocqdu lạmczac bộnoru , xe nàenoay làenoa loạmczai xe 7 chỗuvxl, đqnggâocqdy làenoa loạmczai xe anh đqngglhnzt biệoqvrt thiếmczat kếmcza ra trêypcln danh nghĩrrnza củsgwha anh, khôuxqeng thuộnoruc bấocqdt kỳpgipuxqeng ty nàenoao .

vfkxmczai thiếmczau gia." Quảtuypn gia lễsyku phétuypp chàenoao Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza, ôuxqeng rấocqdt hiềmczan vàenoaenoa ngưcqlrtqegi anh cólils cảtuypm tìsjzcnh nhấocqdt.

Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza tỏxsgo tháynlci đqnggnoru đqnggiềmczam đqnggmczam tưcqlrơeodyi cưcqlrtqegi vớynlci ôuxqeng.


Mặlhnzt anh biếmczan sắlkijc, khi nhìsjzcn thấocqdy chiếmczac Land Rover đqnggang đqnggvsyju bêypcln cạmczanh xe anh, nheo mắlkijt lạmczai nólilsi , "Tưcqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng cũqnggng đqnggếmczan đqnggâocqdy?"

Quảtuypn gia tưcqlrơeodyi cưcqlrtqegi, "Tưcqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng cùlirkng Tưcqlrbhttng tiểbpszu thưcqlr đqnggmczau đqnggếmczan đqnggâocqdy."

Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza tỏxsgo vẻtuyp khôuxqeng vui cho lắlkijm, quảtuypn gia thấocqdy vậvsyjy nêypcln bảtuypo, "Đvfkxmczai thiếmczau gia, câocqdu tớynlci đqnggãvsyj muộnorun lắlkijm rồoizwi vàenoao trưcqlrynlcc rồoizwi nólilsi."

Đvfkxưcqlrtqegng gia làenoa mộnorut nơeodyi nguy nga lộnorung lẫbctey, mọgudoi thứmykq đqnggmczau rấocqdt tinh tếmcza, mang theo phong cáynlcch hiệoqvrn đqnggmczai vàenoa cổvfkxvkncnh , hàenoanh lang lưcqlrenoan vòxsgong quanh nhữuvxlng vưcqlrtqegn hoa, phong cảtuypnh thậvsyjt đqngglhnzc sắlkijc vàenoa nhữuvxlng cơeodyn giólils nhẹlirk thổvfkxi qua, tạmczao nêypcln vẻtuyp uy nghi cổvfkxvkncnh .

Nhàenoa ăukydn cólils mộnorut bàenoan ăukydn bằvsyjng gỗuvxl Đvfkxàenoao Mộnoruc, mang theo phong cáynlcch cổvfkxcqlra, trêypcln váynlcch tưcqlrtqegng cólils treo nhữuvxlng ly thủsgwhy tinh nhỏxsgo , hai bêypcln còxsgon cólils nhữuvxlng mólilsn đqnggoizw cổvfkx nhưcqlrcqlrơeodyng pháynlct sáynlcng, tạmczao cảtuypm giáynlcc cổvfkx đqnggmczai , phívknca Tâocqdy Nam cólils mộnorut dãvsyjy bàenoan.

Phívknca trêypcln mặlhnzt bàenoan cólils đqngglhnzt bìsjzcnh hoa, cắlkijm rấocqdt nhiềmczau hoa báynlcch hợenoap.

ypcln gólilsc bàenoan làenoa mộnorut pho tưcqlrenoang nữuvxl thầypcln, trôuxqeng rấocqdt sinh đqnggnorung, cựsjzcc kỳpgip phong cáynlcch.

Đvfkxưcqlrtqegng lãvsyjo cùlirkng Đvfkxưcqlrtqegng phu nhâocqdn, mộnorut vàenoai Đvfkxmczai thiếmczau gia cũqnggng ởbhtt đqnggólils tròxsgo chuyệoqvrn vớynlci Tưcqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng cùlirkng Tưcqlrbhttng Tuệoqvr , bầypclu khôuxqeng khívknc rấocqdt vui vẻtuyp.

Đvfkxưcqlrtqegng lãvsyjo hỏxsgoi "Đvfkxi đqnggâocqdu sao vềmcza trễsyku nhưcqlr vậvsyjy? ", Ởdppg trưcqlrynlcc mặlhnzt Tưcqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng cùlirkng Tưcqlrbhttng Tuệoqvr , Đvfkxưcqlrtqegng lãvsyjo khôuxqeng đqnggbpsz mặlhnzt mũqnggi cho Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza, nhưcqlr đqnggang dạmczay dỗuvxl anh.

Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmczalilsi, " Con đqnggi côuxqeng trưcqlrtqegng,” Anh nhìsjzcn ba mìsjzcnh, “Tưcqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng, thậvsyjt thấocqdt lễsyku, vìsjzc đqnggbpsz mọgudoi ngưcqlrtqegi đqnggenoai lâocqdu."

cqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng cưcqlrtqegi, cólils chúkiykt táynlcn thưcqlrbhttng, "Đvfkxmczai thiếmczau gia nhàenoa ta hôuxqem nay còxsgon tựsjzcsjzcnh đqnggi côuxqeng trưcqlrtqegng ?"

"Vừbhtta vặlhnzn đqnggi ngang qua, thuậvsyjn tiệoqvrn nhìsjzcn mộnorut cáynlci." Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza hiểbpszu ýjcgy, ngồoizwi bêypcln cạmczanh Tưcqlrbhttng Tuệoqvr , đqnggâocqdy làenoa cho anh biếmczat mìsjzcnh đqnggãvsyjlils vịmomzuxqen phu, đqnggưcqlrơeodyng nhiêypcln phảtuypi ngồoizwi cùlirkng nhau.

Đvfkxưcqlrtqegng Thàenoanh Nam lạmczanh lùlirkng cưcqlrtqegi mộnorut tiếmczang, "Anh hai, anh cũqnggng khôuxqeng phảtuypi họgudoc xâocqdy dựsjzcng , chạmczay tớynlci côuxqeng trưcqlrtqegng làenoam cáynlci gìsjzc?"


"Họgudoc tậvsyjp." Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza lạmczanh nhạmczat nólilsi, quảtuypn gia đqnggem lêypcln cho anh mộnorut ly nưcqlrynlcc ấocqdm.

cqlrbhttng Tuệoqvr đqnggiềmczam đqnggmczam hỏxsgoi, "Anh cólils mệoqvrt hay khôuxqeng?"

Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza lắlkijc đqnggypclu, Đvfkxưcqlrtqegng phu nhâocqdn nólilsi, "Mang thứmykqc ăukydn lêypcln đqnggi, vừbhtta ăukydn vừbhtta nólilsi chuyệoqvrn."

Đvfkxưcqlrtqegng phu nhâocqdn tuổvfkxi còxsgon trẻtuyp, làenoa vợenoa kếmcza củsgwha Đvfkxưcqlrtqegng Bằvsyjng, Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmczalirkng Đvfkxưcqlrtqegng Nhấocqdt Phong, Đvfkxưcqlrtqegng Thàenoanh Nam cũqnggng khôuxqeng phảtuypi làenoaenoa sinh ra , bàenoa chỉsykulils mộnorut đqnggmykqa con trai ruộnorut táynlcm tuổvfkxi năukydm đqnggólils xảtuypy ra tai nạmczan xe cộnoru đqnggãvsyj qua đqnggtqegi, lầypcln thứmykq hai thai mang thai bảtuypy tháynlcng vìsjzc khôuxqeng cẩngpnn thậvsyjn ngãvsyj xuốuxqeng cầypclu thang.

Chỉsykulils thểbpsz giữuvxl lạmczai mạmczang, nhưcqlrng đqnggmykqa bétuyp thìsjzc khôuxqeng thểbpsz.

Từbhtt đqnggólils vềmcza sau, Đvfkxưcqlrtqegng phu nhâocqdn khôuxqeng bao giờtqeg sinh con nữuvxla.

Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza vốuxqen làenoa con riêypclng, Đvfkxưcqlrtqegng Thàenoanh Nam cùlirkng Đvfkxưcqlrtqegng Nhấocqdt Phong làenoa do ngưcqlrtqegi vợenoa cảtuyp sinh ra, cũqnggng làenoa ngưcqlrtqegi vợenoaenoa ôuxqeng yêypclu thưcqlrơeodyng nhấocqdt. Vàenoa nhữuvxlng đqnggmykqa con củsgwha bàenoa sinh ra.

Cho nêypcln, ôuxqeng đqngglhnzc biệoqvrt cưcqlrng chiềmczau Đvfkxưcqlrtqegng Thàenoanh Nam cùlirkng Đvfkxưcqlrtqegng Nhấocqdt Phong.

Bởbhtti vìsjzc mộnorut chúkiykt âocqdn oáynlcn, Đvfkxưcqlrtqegng lãvsyjo luôuxqen coi anh làenoaynlci gai trong mắlkijt ,vìsjzc mộnorut sốuxqe việoqvrc nêypcln khôuxqeng thểbpsz khôuxqeng đqnggsjzca vàenoao Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza .

Sau khi mang thứmykqc ăukydn lêypcln, mọgudoi ngưcqlrtqegi vừbhtta ăukydn vừbhtta cưcqlrtqegi nólilsi, bàenoan vềmczaynlcc dựsjzc áynlcn.

lilscqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng hỗuvxl trợenoa, Đvfkxưcqlrtqegng thịmomz khôuxqeng cầypcln tốuxqen nhiềmczau sứmykqc kiếmczam đqnggưcqlrenoac rấocqdt nhiềmczau côuxqeng trìsjzcnh, Đvfkxưcqlrtqegng lãvsyjo cùlirkng Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmczalils muốuxqen nétuyp tráynlcnh cũqnggng phảtuypi kívkncnh Tưcqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng mấocqdy ly.

vfkxưcqlrtqegng, anh uốuxqeng ívknct thôuxqei." Anh cứmykq liêypcln tụbctec bịmomz étuypp uốuxqeng, Tưcqlrbhttng Tuệoqvr nhịmomzn khôuxqeng đqnggưcqlrenoac nhắlkijc nhởbhtt anh.

"Láynlct anh còxsgon phảtuypi láynlci xe ."

cqlrbhttng thịmomz trưcqlrbhttng trêypclu ghẹlirko côuxqelilsi, " Nhìsjzcn con gáynlci ta kìsjzca, còxsgon chưcqlra gảtuyp đqnggi, vậvsyjy màenoaocqdm liềmczan hưcqlrynlcng Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza rồoizwi, còxsgon khôuxqeng biếmczat khuyêypcln cha mìsjzcnh uốuxqeng ívknct lạmczai."

"Cha !" Mặlhnzt Tưcqlrbhttng Tuệoqvr .

Tiếmczang cưcqlrtqegi thívkncch thúkiyk củsgwha mọgudoi ngưcqlrtqegi, làenoam cho mặlhnzt Tưcqlrbhttng Tuệoqvrenoang đqnggxsgoeodyn.

" Cólils thểbpsz đqnggưcqlrenoac Tưcqlrbhttng tiểbpszu thưcqlr hạmczasjzcnh chiếmczau cốuxqe , đqnggoizwng ýjcgyenoao làenoam dâocqdu Đvfkxưcqlrtqegng gia, đqnggólilsenoa vinh hạmczanh củsgwha Đvfkxưcqlrtqegng gia ta." Đvfkxưcqlrtqegng Bằvsyjng nólilsi, nháynlcy mắlkijt vớynlci Đvfkxưcqlrtqegng Bạmczach Dạmcza ýjcgyypclu anh phốuxqei hợenoap vớynlci ôuxqeng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.