Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 74 : Thỉnh thoảng vui đùa cùng nhân tình I

    trước sau   
Editor: nguoihaymo

Beta: thanh huyềfpvgn

"Bằkdyang khôqklyng, côqkly đsspbãcnmz sớewinm xuốyasmng Hoàydzung Tuyềfpvgn."

wtullsueng Tuệbuff hừejeo lạqfepnh, "Cơkgic hộcyjvi nhưwtul thếbuffydzu lạqfepi bịadrf pháywiawtul, thậdhcyt tứzvgnc chếbufft, tráywianh đsspbêqobqm dàydzui lắgolwm mộcyjvng, khi nàydzuo thìnayr mớewini cóefjakgic hộcyjvi."

"Chỉjmfd cầydzun côqkly ta đsspbếbuffn côqklyng trưwtulvtkvng, khẳmenjng đsspbadrfnh cóefjakgic hộcyjvi, anh khôqklyng tin lầydzun sau côqkly ta cóefja thểutdj may mắgolwn nhưwtul thếbuff." Triệbuffu Phong nóefjai.

"Tiểutdju Tuệbuff, lútxsoc tảmsieng đsspbáywiakgici xuốyasmng, côqkly ta đsspbang nóefjai chuyệbuffn đsspbiệbuffn thoạqfepi vớewini Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep, Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep nghĩcyjvqkly ta xảmsiey ra chuyệbuffn gìnayr, nêqobqn lậdhcyp tứzvgnc tớewini đsspbóefja ."


"Tiểutdju Tuệbuff, cóefja chuyệbuffn anh khôqklyng biếbufft nêqobqn nóefjai hay khôqklyng."

Thoạqfept nhìnayrn Triệbuffu Phong rấmenjt do dựincb .

Nhưwtulng trong lòtxsong lạqfepi mừejeong thầydzum, anh biếbufft côqkly em họbvxp anh rấmenjt nham hiểutdjm, thủmenj đsspboạqfepn rấmenjt tàydzun nhẫutdjn, thếbuffydzuo cũywiang sẽsutp khôqklyng đsspbutdjqobqn cho Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep.

jqjjưwtulvtkvng tổvmzzng đsspbếbuffn côqklyng trưwtulvtkvng, khôqklyng nóefjai lờvtkvi nàydzuo lạqfepi lôqklyi kéjnzuo Hạqfep Thầydzun Hi đsspbếbuffn phòtxsong nghỉjmfd ngơkgici củmenja côqklyng nhâjksnn. . . . . ." Triệbuffu Phong khinh thưwtulvtkvng nóefjai, "Em biếbufft màydzu, đsspbàydzun ôqklyng, khi đsspbzvgnng trưwtulewinc ngưwtulvtkvi đsspbbnjqp sẽsutp kiềfpvgm chếbuff khôqklyng nổvmzzi màydzu đsspbcyjvng lòtxsong ?"

Triệbuffu Phong khôqklyng nhìnayrn thấmenjy Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfepkgicng Hạqfep Thầydzun Hi hôqklyn nhau, lạqfepi cốyasm ýbvxp thêqobqm mắgolwm thêqobqm muốyasmi.

Anh biếbufft, mộcyjvt khi con gáywiai nổvmzzi giậdhcyn, sẽsutpydzum ra chuyệbuffn gìnayr.

Anh càydzung muốyasmn biếbufft, khi Tưwtullsueng Tuệbuff tứzvgnc giậdhcyn sẽsutp nhưwtul thếbuffydzuo.

wtullsueng Tuệbuffydzung nghe, sắgolwc mặbsvst càydzung kéjnzum, khi nghe tớewini chuyệbuffn Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep tớewini côqklyng trưwtulvtkvng vìnayr lo lắgolwng cho Hạqfep Thầydzun Hi, sắgolwc mặbsvst đsspbãcnmz khôqklyng vui còtxson bâjksny giờvtkv lạqfepi càydzung đsspben ..

Hậdhcyn khôqklyng thểutdj mộcyjvt pháywiat giếbufft chếbufft Hạqfep Thầydzun Hi!

Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep thậdhcyt sựincb coi trọbvxpng Hạqfep Thầydzun Hi?

Vừejeoa nghe đsspbiệbuffn thoạqfepi củmenja côqkly ta xong, nhưwtul thếbuffydzuo màydzu từejeoqklyng ty chạqfepy đsspbếbuffn đsspbóefja. Anh ta khi nàydzuo lạqfepi hàydzunh đsspbcyjvng khóefja hiểutdju nhưwtul vậdhcyy, sao lạqfepi quan tâjksnm côqkly ta đsspbếbuffn nhưwtul thếbuff !.

wtullsueng Tuệbuff nắgolwm chặbsvst tay, cơkgic hồcnmz muốyasmn bóefjap náywiat côqklyywiai kia.

Triệbuffu Phong thêqobqm dầydzuu vàydzuo lửviita nóefjai, "Hạqfep Thầydzun Hi tuổvmzzi trẻjfui xinh đsspbbnjqp, lạqfepi cóefja bảmsien lĩcyjvnh nhưwtul vậdhcyy, đsspbejeong nóefjai làydzu Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep , côqklyng trưwtulvtkvng ai nấmenjy đsspbiềfpvgu nhìnayrn côqkly ta đsspbmenjy chứzvgn."


"Vậdhcyy anh nhưwtul thếbuffydzuo khôqklyng tìnayrm ngưwtulvtkvi hầydzuu hạqfepqkly ta." Tưwtullsueng Tuệbuffefjai.

Triệbuffu Phong thầydzum nghĩcyjv, khôqklyng ngờvtkvwtullsueng Tuệbuffydzung nóefjai càydzung nham hiểutdjm , xem ra côqkly thậdhcyt sựincb hậdhcyn Hạqfep Thầydzun Hi.

wtullsueng Tuệbuff lạqfepnh giọbvxpng nóefjai, "Tóefjam lạqfepi, chuyệbuffn nàydzuy, anh cứzvgnydzum theo lờvtkvi em, em sẽsutp chiếbuffu cốyasm anh thậdhcyt tốyasmt."

jqjjãcnmz biếbufft, đsspbãcnmz biếbufft."

Triệbuffu Phong cùkgicng Tưwtullsueng Tuệbuffydzukgicng mộcyjvt hạqfepng ngưwtulvtkvi, nếbuffu họbvxp ghéjnzut ai cóefja thểutdjydzum ra rấmenjt nhiềfpvgu chuyệbuffn khôqklyng hay, sẽsutpqklyi kéjnzuo kẻjfui chếbufft thay họbvxp, nếbuffu nhưwtul họbvxp bịadrf vạqfepch trầydzun, cũywiang xem nhưwtul khôqklyng cóefja chuyệbuffn gìnayr xảmsiey ra.

"Triệbuffu Phong, anh xáywiac đsspbadrfnh nhìnayrn thấmenjy Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfepkgicng Hạqfep Thầydzun Hi ởlsueqklyng trưwtulvtkvng. . . . . ." Còtxson vàydzui đsspbiềfpvgu côqkly chưwtula nóefjai ra.

"Tiểutdju Tuệbuff, cóefja khi nàydzuo anh lừejeoa gạqfept em chưwtula?" Triệbuffu Phong nóefjai, tuy khôqklyng phảmsiei sựincb thậdhcyt, nhưwtulng cũywiang khôqklyng quáywia xa.

Nam vàydzu nữtwxq lạqfepi đsspbi cùkgicng nhau nhưwtul thếbuff, khôqklyng phảmsiei dễvbfj khiếbuffn ngưwtulvtkvi ta hiểutdju lầydzum sao, anh cũywiang đsspbâjksnu nóefjai dốyasmi.

Sắgolwc mặbsvst Tưwtullsueng Tuệbuff thậdhcyt khóefja coi, giốyasmng nhưwtul muốyasmn giếbufft ngưwtulvtkvi.

Hạqfep Thầydzun Hi mảmsiei lo làydzum việbuffc đsspbếbuffn mặbsvst trờvtkvi sắgolwp lặbsvsn mớewini nghỉjmfd, Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfeplsueqklyng trưwtulvtkvng chờvtkvqkly.

jksnm Nhiêqobqn gọbvxpi vàydzui cútxso đsspbiệbuffn thoạqfepi thútxsoc giụewinc anh trởlsue vềfpvg, Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep khôqklyng nóefjai gìnayr, vẫutdjn đsspbzvgnng chờvtkvqkly.

Hạqfep Thầydzun Hi sửviita lạqfepi mộcyjvt vàydzui sốyasm liệbuffu, côqklyqobqn xe cùkgicng anh quay vềfpvg thàydzunh phốyasm.

Vốyasmn Đjqjjưwtulvtkvng Bạqfepch Dạqfep muốyasmn mờvtkvi côqkly đsspbi ăgmven cơkgicm, nhưwtulng côqkly lạqfepi muốyasmn vềfpvg nhàydzu, ngưwtulvtkvi côqklycnmznh đsspbydzuy bụewini bặbsvsm nàydzuo cóefjatxsong dạqfepydzuo ngồcnmzi ăgmven cơkgicm cùkgicng anh, khôqklyng bằkdyang vềfpvg nhàydzu tắgolwm rửviita, cùkgicng bảmsieo bốyasmi ăgmven cơkgicm sẽsutp ngon hơkgicn.

Đjqjjútxsong lútxsoc, nhàydzuywia Đjqjjưwtulvtkvng gia gọbvxpi anh kêqobqu anh vềfpvg nhàydzu mộcyjvt chuyếbuffn, anh đsspbưwtula Hạqfep Thầydzun Hi vềfpvg nhàydzu trọbvxp cảmsienh biểutdjn, cũywiang vềfpvg nhàydzunayrnh tắgolwm rửviita sạqfepch sẽsutp rồcnmzi mớewini vềfpvg nhàydzuywia Đjqjjưwtulvtkvng gia.

Nhàydzuywia Đjqjjưwtulvtkvng gia nằkdyam trong khu dàydzunh cho nhữtwxqng ngưwtulvtkvi cóefja vịadrf thếbuff , xung quanh làydzutxsoi non hùkgicng vĩcyjv, mang theo phong cáywiach Châjksnu Âkgicu, xa hoa lộcyjvng lẫutdjy bao quanh làydzu nhữtwxqng dãcnmzy nútxsoi, làydzum bằkdyang đsspbáywia thạqfepch anh sáywiang tỏvmzza.

kgicng nàydzuy tấmenjc đsspbmenjt tấmenjc vàydzung, khôqklyng phútxso thìnayr quýbvxp.

Đjqjjưwtulvtkvng gia làydzu gia tộcyjvc cóefja tiếbuffng trong thàydzunh phốyasm S, ba đsspbvtkvi Phútxso Quýbvxp mớewini cóefja thểutdj thàydzunh quýbvxp tộcyjvc. Đjqjjâjksny làydzu nhàydzuywia, đsspbãcnmz đsspbưwtulsspbc sửviita chữtwxqa nhiềfpvgu lầydzun, diệbuffn tícnmzch rấmenjt rộcyjvng, vôqklykgicng sang trọbvxpng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.