Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 73 : Không thể tùy tiện trêu ghẹo con gái

    trước sau   
Editor : nguoihaymo

Beta : thanh tuyềouagn

"Thậmabzt thấdvpct lễtybq!" Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva đyrcbdtapng nhìdvpfn tôbrrii nhưltfl thếlota , " Cùzyghng anh khôbrring quan hệjyoj"

Anh nắndnbng mưltfla thấdvpct thưltflksxmng, côbrri đyrcbãfkof sớgwinm lĩikaznh giárubgo qua, thậmabzt sựfkofikaznh giárubgo.

ubvwnh mắndnbt anh nhìdvpfn tôbrrii nhưltfl nhìdvpfn thùzygh truyềouagn kiếlotap củemlea mìdvpfnh." Hạhxva Thầndnbn Hi nógwyii.

" Tôbrrii hậmabzn mộldoyt ngưltflksxmi, cógwyi nụksxmltflksxmi rấdvpct giốengang côbrri!"


Thậmabzt nựfkofc cưltflksxmi Hạhxva Thầndnbn Hi , nghiềouagn ngẫkdtem nógwyii, " Bộldoybrrirubgi nàzbpiy lúldoyc trưltflgwinc giếlotat cảqgsr nhàzbpi anh sao, rồatlpi sau đyrcbógwyi đyrcbem anh đyrcbi vứmabzt bỏuaxv, nêyztsn anh mớgwini hậmabzn côbrri ta nhưltfl vậmabzy."

"So vớgwini nhữgwying đyrcbiềouagu đyrcbógwyi hậmabzn, càzbping hậmabzn!" . Lờksxmi nógwyii củemlea anh nhưltfl tảqgsrng băxkhing ngàzbpin năxkhim khiếlotan ngưltflksxmi ta sợstdafkofi.

gwyi thểlzgggwyii làzbpi kẻgflu thùzygh khôbrring đyrcbldoyi trờksxmi chung. Càzbping phảqgsri khắndnbc sâldoyu.

Nếlotau nhưltfl đyrcblzggbrrii tìdvpfm đyrcbưltflstdac côbrri ta, tôbrrii sẽfvqe khiếlotan côbrri ta sốengang khôbrring bằqgsrng chếlotat.

xkhim đyrcbógwyi trêyztsn ngưltflksxmi anh nắndnbm rấdvpct nhiềouagu sinh mệjyojnh, bởksxmi vìdvpf Đtqizưltflksxmng thịlotadeefi vàzbpio khủemleng hoảqgsrng, anh chịlotau biếlotat bao sỉrubg nhụksxmc, anh sẽfvqeksxm trêyztsn ngưltflksxmi An Kỳyzts, toàzbpin bộldoy đyrcbòdtapi lạhxvai đyrcbếlotan.

Trảqgsr lạhxvai hếlotat toàzbpin bộldoy!

Hạhxva Thầndnbn Hi phárubgt hiệjyojn ra, Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva khôbrring phảqgsri đyrcbang nógwyii giỡdbejn, anh thậmabzt sựfkof hậmabzn mộldoyt ngưltflksxmi.

Tạhxvai sao cógwyi cảqgsrm giárubgc lạhxvanh đyrcbếlotan nhưltfl vậmabzy, côbrri cảqgsrm giárubgc trong lòdtapng mìdvpfnh cũgwying đyrcbang lạhxvanh.

Khôbrring biếlotat tạhxvai sao cógwyi mộldoyt cảqgsrm giárubgc lạhxvanh cảqgsr sốengang lưltflng nhưltfl thếlotazbpiy !.

Hạhxva Thầndnbn Hi cốengadvpfnh tĩikaznh lạhxvai, xógwyia đyrcbi nhữgwying ýnvoq nghĩikaz kỳyzts quárubgi ấdvpcy, tậmabzp trung vàzbpio côbrring việjyojc củemlea mìdvpfnh.

Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva vẫkdten đyrcbi bêyztsn cạhxvanh côbrri, đyrcbôbrrii lúldoyc hỏuaxvi côbrri mộldoyt sốenga vấdvpcn đyrcbouag, Hạhxva Thầndnbn Hi nógwyii, " Anh tạhxvai sao lạhxvai hỏuaxvi nhữgwying vấdvpcn đyrcbouagzbpinh cho kiếlotan trúldoyc sưltfl? Chẳdksvng phảqgsri côbrring ty anh cógwyi rấdvpct nhiềouagu kiếlotan trúldoyc sưltfl sao."

" Tạhxvai tôbrrii thíouduch, khôbrring mưltflstdan côbrri xen vàzbpio."

Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva hừdtap mộldoyt tiếlotang, làzbpim sao cógwyi thểlzgggwyii cho côbrri biếlotat nguyêyztsn nhâldoyn chứmabz.


dvpfbrrizbpi kiếlotan trúldoyc sưltfl chuyêyztsn thiếlotat kếlotabrring trìdvpfnh, anh lạhxvai hoàzbpin toàzbpin khôbrring biếlotat gìdvpf cảqgsr, anh đyrcbưltflơdeefng nhiêyztsn muốengan tìdvpfm hiểlzggu mộldoyt chúldoyt vềouaggwyi rồatlpi.

Phảqgsri biếlotat mộldoyt chúldoyt, nhưltfl vậmabzy mớgwini cógwyi thểlzggzyghng côbrri tròdtap chuyệjyojn bùzygh đyrcbndnbp thêyztsm cảqgsrm tìdvpfnh .

Hạhxva Thầndnbn Hi thíouduch , anh cũgwying sẽfvqe tham gia cùzyghng.

Đtqizâldoyy làzbpi mộldoyt loạhxvai cảqgsrm giárubgc chưltfla bao giờksxmgwyi.

brri sẽfvqe khôbrring biếlotat.

Chíoudunh anh cũgwying khôbrring hiểlzggu vìdvpf sao.

Triệjyoju Phong đyrcbãfkof trúldoyng mộldoyt côbrrin củemlea Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva, khôbrring thểlzgg khôbrring đyrcbi bệjyojnh việjyojn kiểlzggm tra, trêyztsn bụksxmng cógwyi mộldoyt vếlotat bầndnbm tíoudum thậmabzt to, thoạhxvat nhìdvpfn rấdvpct kinh khủemleng. Nhìdvpfn Triệjyoju phong bịlota thưltflơdeefng, mẹhjti củemlea cậmabzu ta rấdvpct giậmabzn muốengan tốengarubgo Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva.

Thậmabzt khôbrring ngờksxmrubgc sĩikaz đyrcbi ra nógwyii vớgwini cậmabzu ta, chỉrubgzbpi vếlotat thưltflơdeefng nhẹhjti, khôbrring cógwyidvpf đyrcbárubgng ngạhxvai.

Vừdtapa rồatlpi ởksxmbrring trưltflksxmng Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva, biếlotat lựfkofa chọcsmvn nơdeefi thíouduch hợstdap.

Giárubgo huấdvpcn Triệjyoju Phong mộldoyt chúldoyt, sẽfvqe khôbrring rưltflgwinc lấdvpcy phiềouagn toárubgi.

Mẹhjti củemlea Triệjyoju Phong tứmabzc giậmabzn đyrcbiệjyojn thoạhxvai kểlzgg cho Tưltflksxmng Tuệjyoj nghe, trárubgch mắndnbng Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva, Tưltflksxmng Tuệjyojgwyii, "Bárubgc, trưltflgwinc đyrcbdtapng nógwying giậmabzn, con sẽfvqe qua đyrcbógwyi xem coi anh nhưltfl thếlotazbpio."

ltflksxmng tuệjyoj đyrcbem buổkdtei côbrring tárubgc dờksxmi lạhxvai hôbrrim sau liềouagn đyrcbi bệjyojnh việjyojn xem Triệjyoju Phong thếlotazbpio.

Mẹhjti Triệjyoju Phong rấdvpct tứmabzc giậmabzn, Tưltflksxmng Tuệjyoj chỉrubggwyi thểlzgg an ủemlei bàzbpi, nógwyii cho bàzbpiyztsn tâldoym màzbpi vềouag trưltflgwinc, sau đyrcbógwyi mớgwini đyrcbưltfla Triệjyoju Phong trởksxm vềouag.


Chỉrubgzbpi vếlotat thưltflơdeefng nhẹhjti, Tưltflksxmng Tuệjyojzyghng Triệjyoju Phong đyrcbếlotan mộldoyt quárubgn càzbpi phêyzts.

"Sao lạhxvai thếlotazbpiy?"

Triệjyoju Phong nógwyii, "Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva thậmabzt sựfkof quárubg đyrcbárubgng, chỉrubggwyi lấdvpcy mấdvpcy chụksxmc vạhxvan, cógwyi cầndnbn ra tay nặyrcbng nhưltfl thếlotazbpiy khôbrring, tôbrrii muốengan biếlotat làzbpi ai nógwyii, làzbpim sao anh ta biếlotat màzbpi đyrcbếlotan đyrcbógwyi."

"Mẹhjtigwyi, anh ta đyrcbárubgnh thậmabzt mạhxvanh tay."

ltflksxmng Tuệjyoj trừdtapng mắndnbt liếlotac anh mộldoytcárubgi, " Bộldoy anh thiếlotau tiềouagn sao mấdvpcy chụksxmc vạhxvan cũgwying đyrcbi lấdvpcy? Ngưltflksxmi ta bỏuaxvbrring sứmabzc ra làzbpim phảqgsri đyrcbưltflstdac trảqgsrbrring xứmabzng đyrcbárubgng!"

Triệjyoju Phong cưltflksxmi , "Tiểlzggu Tuệjyoj, cha gầndnbn đyrcbâldoyy khôbrring cho anh tiềouagn, nêyztsn anh mớgwini lấdvpcy chúldoyt tiềouagn đyrcbógwyi, em cũgwying biếlotat quen bạhxvan gárubgi màzbpi khôbrring cógwyi tiềouagn họcsmv sẽfvqe khinh thưltflksxmng anh."

Thậmabzt sựfkofzbpibrri liêyztsm sỉrubg!

ltflksxmng Tuệjyoj, khôbrring biếlotat nêyztsn nógwyii gìdvpf, "Anh đyrcbem tiềouagn nàzbpiy trảqgsr lạhxvai cho họcsmv đyrcbi, anh cầndnbn tiềouagn thìdvpf, gặyrcbp bárubgc màzbpi xin, bárubgc thưltflơdeefng anh nhưltfl vậmabzy màzbpi, nhấdvpct đyrcblotanh sẽfvqe cho anh, cầndnbn gìdvpf phảqgsri lấdvpcy nhữgwying đyrcbatlpng tiềouagn nàzbpiy, thậmabzt xui xẻgfluo."

"Anh biếlotat rồatlpi, anh biếlotat rồatlpi."

ltflksxmng Tuệjyoj nhíouduu màzbpiy, đyrcbldoyt nhiêyztsn nógwyii, "Đtqizstdai chúldoyt, Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva nhưltfl thếlotazbpio lạhxvai tớgwini côbrring trưltflksxmng ?"

Triệjyoju Phong ngẫkdtem nghĩikaz, Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva ngưltflksxmi khôbrring nểlzggdvpfnh. Làzbpim tôbrrii mấdvpct mặyrcbt trưltflgwinc mọcsmvi ngưltflksxmi nhưltfl thếlota, giờksxm đyrcbdtapng trárubgch tôbrrii vôbrridvpfnh.

Triệjyoju Phong nógwyii, "Em còdtapn nhớgwinbrrirubgi hay bárubgm theo Đtqizưltflksxmng Bạhxvach Dạhxva khôbrring?"

ltflksxmng Tuệjyoj gậmabzt đyrcbndnbu, Triệjyoju Phong nógwyii, "Hạhxva thầndnbn Hi thậmabzt sựfkofzbpi mạhxvang lớgwinn, mộldoyt khốengai đyrcbárubg lớgwinn rơdeefi từdtap tầndnbng 30 xuốengang, anh thấdvpcy rơdeefi ngay côbrri ta, đyrcbldoyt nhiêyztsn cógwyi ngưltflksxmi thấdvpcy nêyztsn nhắndnbc nhởksxmbrri ta, trárubgnh thoárubgt đyrcbưltflstdac kiếlotap nạhxvan ."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.