Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 72 : Hành động bộc phát của Đường tổng giám đốc (2)

    trước sau   
Editor : nguoihaymo

Beta : thanh huyềihzen

Triệvhkku Phong cũskvmng khômigung phảqypzi làdjpf mộhuzot ngưjsgrjwbgi quảqypzn lýgcmb thựiropc thụyjpq, cậdjpfu ta phụyjpq trádsrych an toàdjpfn cho cômigung nhâskvmn vàdjpf kiểyjpqm tra cômigung trìjwbgnh rấraddt qua loa.

Hạyxwx Thầpqezn Hi nghĩvsxa cậdjpfu ta khômigung thízvrhch hợcrrwp vớjyrbi cômigung việvhkkc nàdjpfy cho lắxjaum.

Hạyxwx Thầpqezn Hi khômigung nógucpi lờjwbgi nàdjpfo, Triệvhkku Phong sắxjauc mặziimt trởonmwtlain khógucp coi, chỉnsisgucp thểyjpqgucpi nhấraddt đkffzdrarnh sẽrhpe trìjwbgnh cho Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx bảqypzn bádsryo cádsryo chi tiếullst vềihze vụyjpq việvhkkc ấraddy.

"Quảqypzn đkffzubmgc đkffzâskvmu?" Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx hỏpfefi .


Mộhuzot gãrdclgucp vẻxoho mặziimt tưjsgrơqypzng đkffzubmgi chữzlixng chạyxwxc đkffzi tớjyrbi, nơqypzm nớjyrbp lo sợcrrw, "Đsfhuưjsgrjwbgng tổnsisng!"

"Tômigui hỏpfefi anh, mộhuzot nhàdjpf Tiểyjpqu Mãrdcl anh đkffzãrdcl thu xếullsp ổnsisn thỏpfefa chưjsgra?" Thanh âskvmm thảqypzn nhiêtlain củacrua Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx, mộhuzot chúwcgmt cũskvmng khômigung nhìjwbgn ra anh đkffzang nghĩvsxajwbg.

Sắxjauc mặziimt Triệvhkku Phong đkffzhuzot nhiêtlain thay đkffznsisi, thiếullsu chúwcgmt nữzlixa châskvmn nàdjpfy đkffzyxwxp lêtlain châskvmn kia … .

Cậdjpfu ta khômigung nghĩvsxa tớjyrbi Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx lạyxwxi hỏpfefi chuyệvhkkn nàdjpfy.

Đsfhuubmgc cômigung thàdjpfnh thậdjpft trảqypz lờjwbgi, cũskvmng khômigung biếullst Triệvhkku Phong tham ômigu , nógucpi, "Đsfhuưjsgrjwbgng thịdrar trảqypzmarpm vạyxwxn đkffzrgmrng, mộhuzot nhàdjpf Tiểyjpqu Mãrdcl cầpqezm tiềihzen rồrgmri đkffzi chỗzlixdjpfo thìjwbgmigui khômigung biếullst."

"Vômigu liêtlaim sỉnsis!" Sắxjauc mặziimt củacrua anh trởonmwtlain rấraddt khógucp coi, "Đsfhuưjsgrjwbgng thịdrar trảqypz cho nhàdjpf Tiểyjpqu Mãrdclmarpm mưjsgrơqypzi vạyxwxn, ômigung dádsrym nógucpi làdjpfmarpm vạyxwxn?"

Hạyxwx Thầpqezn Hi ởonmw mộhuzot bêtlain nhìjwbgn xem cảqypzm thấraddy rấraddt hứfuxgng thúwcgm, Đsfhuưjsgrjwbgng tổnsisng, anh thậdjpft biếullst cádsrych diễuwamn xuấraddt .

Diễuwamn đkffzưjsgrcrrwc cảqypzskvmm trạyxwxng, sứfuxgc mạyxwxnh củacrua anh thậdjpft quádsry tuyệvhkkt.

Đsfhuubmgc cômigung nógucpi, "Khômigung cógucp a, Triệvhkku kỹullsjsgrgucpi. . . . . ."

Ôtawgng còhuzon chưjsgra nógucpi xong, nụyjpqjsgrjwbgi lạyxwxnh củacrua Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx , "Triệvhkku Phong, cậdjpfu thậdjpft to gan, cảqypz nhàdjpf họjasqxnecng tízvrhnh mạyxwxng đkffzyjpq đkffznsisi lấraddy tiềihzen màdjpf cậdjpfu cũskvmng dádsrym lấraddy."

Anh đkffzhuzot nhiêtlain nhìjwbgn qua bêtlain cạyxwxnh lấraddy ốubmgng tuýgcmbp, hung hămarpng hưjsgrjyrbng bụyjpqng củacrua Triệvhkku Phong màdjpf đkffzádsrynh.

Nhanh, gọjasqn, lẹdrar, chuẩihzen xádsryc!

Thảqypzubmgng tuýgcmbp xuốubmgng đkffzraddt nhưjsgr chưjsgra từqauang cógucp việvhkkc gìjwbg xảqypzy ra.


Triệvhkku Phong bịdrar anh đkffzádsrynh vămarpng ra mộhuzot bêtlain, ômigum bụyjpqng nhămarpn nhógucp, "Đsfhuưjsgrjwbgng tổnsisng, tômigui biếullst sai rồrgmri, tômigui biếullst sai rồrgmri."

"Tômigui sẽrhpe đkffzem tiềihzen trảqypz lạyxwxi cho Tiểyjpqu Mãrdcl ."

Triệvhkku Phong rấraddt sợcrrw, trong lòhuzong Hạyxwx Thầpqezn Hi rấraddt hoảqypzng hốubmgt , khômigung nghĩvsxa tớjyrbi Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx vậdjpfy màdjpf đkffzhuzong thủacru.

Thậdjpft tàdjpfn nhẫbjnfn.

Quảqypz thựiropc rấraddt mạyxwxnh mộhuzot cômigun cógucp thểyjpq đkffzádsrynh ngưjsgrjwbgi trọjasqng thưjsgrơqypzng nhưjsgr thếulls.

"Cậdjpfu nếullsu thiếullsu tiềihzen, tômigui đkffzâskvmy đkffzádsrynh cậdjpfu mộhuzot cádsryi coi nhưjsgr tai nạyxwxn lao đkffzhuzong. Đsfhuưjsgrjwbgng Thịdrar sẽrhpe bồrgmri thưjsgrjwbgng tiềihzen cho cậdjpfu, bọjasqn họjasq phụyjpqc vụyjpq quêtlain mìjwbgnh đkffznsisi lấraddy tiềihzen màdjpf cậdjpfu cũskvmng dádsrym lấraddy, lưjsgrơqypzng tâskvmm củacrua cậdjpfu cógucp phảqypzi bịdrar chógucp tha đkffzi rồrgmri khômigung?" Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx chấraddt vấraddn.

Anh khômigung phảqypzi thiệvhkkn nam tízvrhn nữzlix, cũskvmng khômigung phảqypzi nhàdjpf từqaua thiệvhkkn.

Anh giếullst rấraddt nhiềihzeu ngưjsgrjwbgi, buômigun bádsryn vũskvm khízvrh, thủacruvsxanh củacrua giớjyrbi hắxjauc đkffzyxwxo.

Anh đkffzubmgi vớjyrbi nhữzlixng sai lầpqezm củacrua họjasq đkffziềihzeu trừqauang phạyxwxt rấraddt tàdjpfn nhẫbjnfn.

Đsfhuógucp chízvrhnh làdjpf nguyêtlain tắxjauc củacrua anh.

Triệvhkku Phong khômigung nógucpi nêtlain lờjwbgi, cádsryc cômigung nhâskvmn ai cũskvmng biếullst Triệvhkku Phong tham ômigu tiềihzen củacrua Tiểyjpqu Mãrdcl, lòhuzong đkffzpqezy câskvmm phẫbjnfn.

wcgm đkffzádsrynh củacrua Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx nhưjsgr chứfuxgng tỏpfef uy quyềihzen củacrua anh, sựirop tin tưjsgronmwng củacrua cômigung nhâskvmn đkffzubmgi vớjyrbi anh cũskvmng tămarpng lêtlain rấraddt nhiềihzeu, đkffzubmgi vớjyrbi Đsfhuưjsgrjwbgng thịdrarskvmng càdjpfng ngàdjpfy càdjpfng tin tưjsgronmwng.

Chỉnsisgucp Triệvhkku Phong, ghi hậdjpfn trong lòhuzong.


Đsfhuưjsgrjwbgng tổnsisng đkffzếullsn kiểyjpqm tra cômigung trưjsgrjwbgng, mọjasqi ngưjsgrjwbgi nơqypzm nớjyrbp lo sợcrrw, may mắxjaun, Đsfhuưjsgrjwbgng tổnsisng khômigung nógucpi gìjwbg, vẫbjnfn đkffzi theo Hạyxwx Thầpqezn Hi, mọjasqi ngưjsgrjwbgi cũskvmng an tâskvmm màdjpfdjpfm việvhkkc củacrua mìjwbgnh.

"Anh thậdjpft làdjpfm ngưjsgrjwbgi ta ngưjsgrxpsyng mộhuzo, thậdjpft sựiropdjpf ngưjsgrjwbgi cógucp khảqypzmarpng lãrdclnh đkffzyxwxo." Hạyxwx Thầpqezn Hi nógucpi.

Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwxgucpi, "Triệvhkku Phong khảqypzmarpng cógucp hạyxwxn, khômigung thểyjpq đkffzqypzm đkffzưjsgrơqypzng nổnsisi, cômigung trìjwbgnh ởonmw trong tay củacrua cậdjpfu ta, khômigung suy sụyjpqp cũskvmng sẽrhpe bịdrar cậdjpfu ta làdjpfm cho suy sụyjpqp, Hạyxwx Thầpqezn Hi "Chi bằuwamng cômigu đkffzếullsn cômigung ty tômigui làdjpfm ngưjsgrjwbgi quảqypzn lýgcmbmigung trìjwbgnh đkffzưjsgrcrrwc khômigung."

"Tômigui khômigung thểyjpq!" Hạyxwx Thầpqezn Hi khômigung nghĩvsxa ngợcrrwi, cựirop tuyệvhkkt thẳymjvng.

"Vìjwbg sao?"

"Tômigui làdjpf kỹullsjsgr thiếullst kếulls, cũskvmng khômigung phảqypzi làdjpf ngưjsgrjwbgi quảqypzn lýgcmbmigung trìjwbgnh củacrua Đsfhuưjsgrjwbgng thịdrar, khômigung hợcrrwp quy củacru." Hạyxwx Thầpqezn Hi nógucpi, "Tômigui cũskvmng khômigung thízvrhch phảqypzi quảqypzn lýgcmb nhiềihzeu việvhkkc, tômigui chỉnsis thízvrhch cômigung việvhkkc hiệvhkkn tạyxwxi củacrua mìjwbgnh ."

"Trádsrych nhiệvhkkm nhiềihzeu lắxjaum, tômigui khômigung gádsrynh nổnsisi."

Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx bậdjpft cưjsgrjwbgi, Hạyxwx Thầpqezn Hi thízvrhch đkffzi cômigung trìjwbgnh, vậdjpfy màdjpf khômigung thízvrhch làdjpfm ngưjsgrjwbgi quảqypzn lýgcmb đkffzúwcgmng làdjpfmigudsryi cógucpdsryzvrhnh.

sfhuưjsgrjwbgng tổnsisng, mọjasqi việvhkkc đkffzãrdcl xửdeiugcmb xong , tômigui cũskvmng khômigung cógucp vấraddn đkffzihzejwbg, anh cũskvmng nêtlain trởonmw vềihze đkffzưjsgrcrrwc rồrgmri." Hạyxwx Thầpqezn Hi cưjsgrjwbgi nógucpi, " Cảqypz mộhuzot ngàdjpfy đkffzihzeu phảqypzi đkffzi theo anh đkffzúwcgmng làdjpfm rấraddt phiềihzen phứfuxgc?"

"Cômigu đkffzuổnsisi tômigui?"

Hạyxwx Thầpqezn Hi nógucpi, "Hoàdjpfng thưjsgrcrrwng chớjyrb suy nghĩvsxa nhiềihzeu, đkffzâskvmy làdjpfrdclnh thổnsis ngưjsgrjwbgi, thầpqezn tửdeiudjpfo dádsrym a."

"Làdjpfm ra vẻxoho!"

Hạyxwx Thầpqezn Hi cưjsgrjwbgi, nụyjpqjsgrjwbgi còhuzon sádsryng hơqypzn ádsrynh mặziimt trờjwbgi, trêtlain mặziimt anh thoádsryng qua mộhuzot ýgcmbjsgrjwbgi, cưjsgrjwbgi tưjsgrơqypzi nhưjsgr vậdjpfy, thậdjpft sựirop thựiropc chưjsgrjyrbng mắxjaut.

migu bắxjaut gặziimp ádsrynh mắxjaut củacrua anh nhìjwbgn cômigugucp vẻxoho khômigung vừqauaa ýgcmb cho lắxjaum.

qypzi hơqypzi nhízvrhu mi, "Đsfhuưjsgrjwbgng Bạyxwxch Dạyxwx , anh hậdjpfn tômigui sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.