Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 71 : Hành động bộc phát của Đường tổng giám đốc (1)

    trước sau   
Editor: nguoihaymo

Beta : thanh huyềztthn

ipwqưmshffacfng tổhnjxng, rõwofllxuzng làlxuz anh sai vậvpjry sao anh còbpjon mạezwznh miệlxuzng nhưmshf thếippo chứagls."

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz nhìgdhtn thẳhfdung vàlxuzo mắaglst côippobxhwi. "Côippo đxahzaglsc ýwrff lắaglsm sao?" .

Hạezwz Thầsooln Hi dởomvo khóbxhwc dởomvomshffacfi, cáakldi gọersri làlxuz thẹifsln quáakld thàlxuznh giậvpjrn chíebqbnh làlxuz nhưmshf vậvpjry chăgdhtng , côippoippoi kéakldo anh đxahzi ra ngoàlxuzi, "Đipwqưmshfruqdc rồnyphi đxahzưmshfruqdc rồnyphi, tôippoi cũgdhtng khôippong cóbxhw việlxuzc gìgdht, anh cóbxhw thểoknt trởomvo vềztth rồnyphi."

" Tạezwzi sao tôippoi phảnymfi vềztth?"


ipwqưmshffacfng tổhnjxng làlxuz ngưmshffacfi lãbpjonh đxahzezwzo củruqda côippong ty cóbxhw rấhxomt nhiềztthu việlxuzc cầsooln anh phảnymfi giảnymfi quyếippot, làlxuzm sao cóbxhw thờfacfi gian ởomvo lạezwzi côippong trưmshffacfng nàlxuzy cơmskj chứagls." Hạezwz Thầsooln Hi cưmshffacfi nóbxhwi.

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz hừwofl lạezwznh, " Tòbpjoa nhàlxuzlxuzy làlxuzippoi bỏajmx tiềztthn ra đxahzokntvvsly dựxvyang, vìgdht sao khôippong thểoknt đxahzếippon đxahzâvvsly ?"

Hạezwz Thầsooln Hi, "Đipwqưmshffacfng tổhnjxng, tôippoi đxahzâvvsly làlxuz sợruqdlxuzm bẩbmjsn thanh danh củruqda ngàlxuzi ."

ippo nghĩwtfh Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz đxahzqaryt nhiêcdnqn xuấhxomt hiệlxuzn ởomvoippong trưmshffacfng, thậvpjrt khiếippon ngưmshffacfi ta hoàlxuzi nghi côippo. Côippong trưmshffacfng thậvpjrt sựxvya khôippong phảnymfi làlxuz chỗxpxu thíebqbch hợruqdp cho anh đxahzếippon rấhxomt nguy hiểokntm.

"Anh muốmphon xen vàlxuzo việlxuzc củruqda ngưmshffacfi kháakldc sao."

Hạezwz Thầsooln Hi nhúxpxun vai, ngưmshffacfi đxahzàlxuzn ôippong nàlxuzy khôippong đxahzáakldng yêcdnqu chúxpxut nàlxuzo cảnymf.

“Hoàlxuzng thưmshfruqdng cảnymfi trang vi hàlxuznh, cóbxhw vấhxomn đxahzztthgdht hay khôippong?”

Hạezwz Thầsooln Hi thấhxomy anh nóbxhwi vậvpjry nêcdnqn nóbxhwi, ". . . . . . Vậvpjry làlxuzm phiềztthn hoàlxuzng thưmshfruqdng lầsooln sau cảnymfi trang vi hàlxuznh ăgdhtn mặippoc cho giốmphong vớkyyoi ngưmshffacfi vi hàlxuznh mộqaryt chúxpxut, cũgdhtng nêcdnqn đxahzhnjxi mộqaryt chiếippoc xe kháakldc cho phùfacf hợruqdp đxahzưmshfruqdc khôippong."

Trêcdnqn mìgdhtnh mặippoc toàlxuzn hàlxuzng hiệlxuzu, đxahzi ra từwofl chiếippoc xe sang trọersrng nhưmshf thếippo, đxahzâvvsly gọersri làlxuz cảnymfi trang vi hàlxuznh sao?

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz, chắaglsc anh khôippong biếippot cáakldch tựxvyalxuzm thấhxomp âvvslm đxahziệlxuzu củruqda mìgdhtnh xuốmphong?

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz khinh thưmshffacfng nóbxhwi, "Cáakldi gìgdhtlxuz hạezwz thấhxomp âvvslm đxahziệlxuzu cơmskj chứagls, Lãbpjoo Tửztth nhưmshfippoi đxahzâvvsly chỉsool thíebqbch lêcdnqn cao giọersrng thôippoi."

Hạezwz Thầsooln Hi, ". . . . . . khôippong hàlxuzi lòbpjong vềztthvvslu trảnymf lờfacfi củruqda anh."

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz tứaglsc giậvpjrn, Triệlxuzu Phong đxahzi cùfacfng vớkyyoi vàlxuzi vịmshf kỹcwfemshf kháakldc, đxahzqaryt nhiêcdnqn sắaglsc mặippot Triệlxuzu Phong trởomvocdnqn kỳnhzj quáakldi, tựxvyaa hồnyph rấhxomt kinh ngạezwzc, làlxuzm sao Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwzbxhw thểoknt xuấhxomt hiệlxuzn ởomvoippong trưmshffacfng.


ipwqưmshffacfng tổhnjxng!"

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz lạezwznh lùfacfng đxahznymfo mắaglst qua bọersrn họersr, hỏajmxi Hạezwz Thầsooln Hi, "Vừwofla đxahzi cóbxhwebqb sao giờfacf lạezwzi cóbxhw thểoknt gặippop Đipwqưmshffacfng tổhnjxng ởomvo đxahzâvvsly thếippolxuzy?"

Triệlxuzu Phong nóbxhwi, "Đipwqưmshffacfng tổhnjxng, chỉsoollxuz xảnymfy chúxpxut chuyệlxuzn nhỏajmx khôippong đxahzáakldng ngạezwzi , khôippong cóbxhwgdhtlxuz nghiêcdnqm trọersrng anh khôippong cầsooln phảnymfi nhưmshf vậvpjry."

Anh cóbxhw cảnymfm giáakldc thậvpjrt bứaglsc ngưmshffacfi, áakldnh mắaglst Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz nhìgdhtn anh nhưmshf đxahzokntbxhwi, "Tôippoi hỏajmxi cậvpjru sao?"

Triệlxuzu Phong cảnymfm nhậvpjrn đxahzưmshfruqdc đxahziềztthu đxahzóbxhwcdnqn cảnymf sốmphong lưmshfng đxahziềztthu pháakldt run lêcdnqn, nhìgdhtn Hạezwz Thầsooln Hi màlxuzbxhwi thầsoolm , đxahzwoflng nóbxhwi ra châvvsln tưmshfkyyong, chỉsool tiếippoc, Côippo đxahzâvvsly làlxuz ngưmshffacfi khôippong biếippot nóbxhwi dốmphoi .

"Mộqaryt tảnymfng đxahzáakld lớkyyon từwofl tầsoolng 30 rơmskji xuốmphong, cóbxhw thểokntlxuz trong lúxpxuc xâvvsly dựxvyang khôippong cẩbmjsn thậvpjrn nêcdnqn đxahzãbpjo va chạezwzm vàlxuzo nóbxhw khiếippon nóbxhwmskji xuốmphong." Hạezwz Thầsooln Hi nóbxhwi, tuy rằcjktng khôippong cóbxhw việlxuzc gìgdht, nhưmshfng nghĩwtfh tớkyyoi mộqaryt màlxuzng kia, thậvpjrt sựxvya rấhxomt nguy hiểokntm.

Mộqaryt tảnymfng đxahzáakld nặippong nhưmshf thếippolxuzo lạezwzi cóbxhw thểokntmskji xuốmphong phíebqba sau lưmshfng củruqda côippo nhưmshf thếippo.

Nếippou làlxuzmskji trêcdnqn ngưmshffacfi côippo, khôippong biếippot côippobxhw trởomvo thàlxuznh miếippong thịmshft khôippong nữnhzja.

xpxuc ấhxomy, côippo lo đxahziệlxuzn thoạezwzi cho anh, nêcdnqn khôippong chúxpxu ýwrff cho lắaglsm, may mắaglsn cóbxhw ngưmshffacfi nhắaglsc nhởomvo, côippo mớkyyoi cóbxhw thểokntakld tráakldnh kịmshfp thờfacfi, bằcjktng khôippong hậvpjru quảnymf khôippong thểokntmshfomvong tưmshfruqdng nổhnjxi.

ipwqang yêcdnqn làlxuznh, nhưmshf thếippolxuzo lạezwzi cóbxhw tảnymfng đxahzáakldmskji xuốmphong?"

ipwqưmshffacfng tổhnjxng, chỉsoollxuz ngoàlxuzi ýwrff muốmphon." Triệlxuzu Phong cốmpho gắaglsng thuyếippot phụokntc anh, " Tôippoi nhấhxomt đxahzmshfnh sẽesma đxahziềztthu tra thậvpjrt cặippon kẽesma việlxuzc nàlxuzy."

Thâvvsln làlxuz ngưmshffacfi quảnymfn lýwrffippong trìgdhtnh, Triệlxuzu Phong khôippong thểoknt trốmphon tráakldnh tráakldch nhiệlxuzm.

Cậvpjru ta sợruqd bịmshf Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz sửztth phạezwzt, cho nêcdnqn đxahzippoc biệlxuzt cẩbmjsn thậvpjrn.

Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz lạezwznh lùfacfng hừwofl mộqaryt tiếippong, nhìgdhtn cậvpjru ta rấhxomt khôippong vừwofla mắaglst.

"Ngoàlxuzi ýwrff muốmphon?" thanh âvvslm Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz lạezwznh nhạezwzc đxahzếippon cựxvyac đxahziểokntm, "côippo gọersri cho tôippoi đxahzokntakldo cáakldo vềztth tiếippon đxahzqary củruqda côippong trìgdhtnh, mộqaryt tảnymfng đxahzáakld liềztthn từwofl phíebqba trêcdnqn đxahzóbxhwmskji xuốmphong, tôippoi khôippong nghĩwtfh đxahzóbxhwlxuz việlxuzc ngoàlxuzi ýwrff muốmphon."

Triệlxuzu Phong sợruqdbpjoi, Hạezwz Thầsooln Hi cũgdhtng cóbxhw chúxpxut ngoàlxuzi ýwrff muốmphon, Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwz nhưmshf thếippolxuzo lạezwzi muốmphon truy cứaglsu việlxuzc nàlxuzy.

ipwqưmshffacfng tổhnjxng, côippong trưmshffacfng đxahzang thi côippong ngưmshffacfi ra vôippo thưmshffacfng xuyêcdnqn, thậvpjrt sựxvya chíebqbnh làlxuz trùfacfng hợruqdp." Triệlxuzu Phong đxahzhnjx mồnyphippoi lạezwznh từwoflng trậvpjrn.

"Cậvpjru nghĩwtfh rằcjktng tôippoi chưmshfa từwoflng đxahzi qua côippong trưmshffacfng sao?" Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwzmshffacfi lạezwznh, "Tôippoi sẽesma đxahziềztthu tra rõwofl việlxuzc nàlxuzy, khôippong thểokntlxuzo lạezwzi ngẫsvyqu nhiêcdnqn nhưmshf vậvpjry. Cậvpjru làlxuz ngưmshffacfi phụoknt tráakldch côippong trìgdhtnh nàlxuzy thìgdht nhấhxomt đxahzmshfnh phảnymfi cóbxhw tráakldch nhiệlxuzm đxahziềztthu tra rõwofl vụoknt việlxuzc nàlxuzy cho tôippoi. ! ."

ipwqưmshffacfng tổhnjxng!" Triệlxuzu Phong phẫsvyqn nộqary, nhìgdhtn vềztth phíebqba Hạezwz Thầsooln Hi, hi vọersrng Hạezwz Thầsooln Hi cóbxhw thểokntbxhwi giúxpxup mộqaryt câvvslu.

facf sao côippogdhtng làlxuz ngưmshffacfi bịmshf hạezwzi.

Hạezwz Thầsooln Hi cũgdhtng khôippong mấhxomy đxahzoknt ýwrff cuộqaryc nóbxhwi chuyệlxuzn củruqda họersr, trong lòbpjong côippo biếippot rõwofl, Đipwqưmshffacfng Bạezwzch Dạezwzmshfruqdn cớkyyo đxahzoknt trúxpxut giậvpjrn chuyệlxuzn lúxpxuc nãbpjoy. Đipwqem Triệlxuzu Phong ra màlxuzbxhwi.

Đipwqúxpxung nhưmshfippo nghĩwtfh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.