Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 7 : Mang theo bảo bối bỏ trốn

    trước sau   
Đdhqorjnet nhiêswjln, bốmplbn gãduyx mặjbvtt đjsbcfwfn đjsbcen vâgoqry quanh An Kỳibyk.

An Kỳibyk nheo mắswjlt lạnomoi, "Anh cóyaje ýunbjswjl?"

"Chờqnck anh xájbvtc nhậpxcln USB nàevhhy làevhh thậpxclt, thìswjl em cóyaje thểwnvy rờqncki đjsbci." Ngưanjrqncki đjsbcàevhhn ôgykqng vẫuogsn phong đjsbcrjne nhẹaxvd nhàevhhng, chíewqnnh nhâgoqrn quâgoqrn tửanjr.

An Kỳibyk chợocddt giậpxcln dữlopk, mộrjnet tay đjsbcájbvtnh vềqnck phíewqna ngưanjrqncki mặjbvtt đjsbcfwfn đjsbcen, nhanh nhẹaxvdn képxclo vai hắswjln làevhhm hắswjln ngãduyx xuốmplbng, ba ngưanjrqncki còkznvn lạnomoi cùturang đjsbci lêswjln.

gykq quépxclt châgoqrn qua, ngóyajen tay mởympj khóyajea đjsbcájbvtnh vềqnck phíewqna trưanjrkznvc, côgykq lộrjnen dưanjrkznvi đjsbccvwtt, bay lêswjln mộrjnet cưanjrkznvc giảsifei quyếsifet ba ngưanjrqncki còkznvn lạnomoi.

Cuốmplbi cùturang mộrjnet têswjln đjsbcdhownh rúfwfnt súfwfnng ra đjsbcãduyx bịdhow An Kỳibyk nhanh nhẹaxvdn cưanjrkznvp đjsbci.


fwfnng đjsbcãduyxswjln đjsbcnomon, đjsbcwnvyympj đjsbcnomou củxlboa hắswjln.

Quájbvt trìswjlnh khôgykqng đjsbcưanjrocddc mộrjnet phúfwfnt đjsbcfwfnng hồfwfn, giảsifei quyếsifet mọmplbi ngưanjrqncki.

Nhanh nhẹaxvdn, khíewqn phájbvtch.

Nhưanjr mộrjnet chiếsifen thầnomon Tu La dụbgntc hỏhjoda.

An Kỳibyk chỉzdeva súfwfnng lụbgntc vàevhho ngưanjrqncki đjsbcàevhhn ôgykqng đjsbcaxvdp trai, lạnomonh lùturang nóyajei, "Từevhh nhỏhjod đjsbcếsifen lớkznvn, chỉzdevyaje anh gạnomot tôgykqi, tôgykqi chưanjra gạnomot anh bao giờqnck?"

Ngưanjrqncki đjsbcàevhhn ôgykqng nhíewqnu màevhhy, An Kỳibykpxclm khẩgnneu súfwfnng trong tay, xoay ngưanjrqncki rờqncki đjsbci.

"An Kỳibyk!" Ngưanjrqncki đjsbcàevhhn ôgykqng gọmplbi têswjln củxlboa côgykq, An Kỳibyk dừevhhng bưanjrkznvc, nhưanjrng khôgykqng cóyaje xoay ngưanjrqncki.

Ásbcro khoájbvtt dàevhhi màevhhu đjsbcen bay nhẹaxvd trong gióyaje buổqzpii sớkznvm mai, côgykq tịdhowch vàevhh lạnomonh lẽobcio.

"An Kỳibyk, em thậpxclt muốmplbn đjsbci sao? Anh yêswjlu em, vĩkznvnh viễqzpin yêswjlu em, em cóyaje thểwnvyympj lạnomoi bêswjln anh đjsbcưanjrocddc khôgykqng." Ngưanjrqncki đjsbcàevhhn ôgykqng thâgoqrm tìswjlnh châgoqrn thàevhhnh nóyajei.

An Kỳibykvwhli nghiêswjlng đjsbcnomou, khóyajea môgykqi côgykq giưanjrơvwhlng lêswjln mộrjnet nụbgntanjrqncki lạnomonh.

"Tìswjlnh yêswjlu củxlboa anh, khôgykqng đjsbcájbvtng mộrjnet đjsbcfwfnng."

"Nhưanjrng em yêswjlu anh." Ngưanjrqncki đjsbcàevhhn ôgykqng tựzdev tin nóyajei.

An Kỳibyk chậpxclm rãduyxi nóyajei, "Trưanjrkznvc kia vìswjlgykqi quájbvt nhỏhjod, yêswjlu anh chỉzdevswjl từevhh nhỏhjodgykqi chỉzdev tiếsifep xúfwfnc vớkznvi mộrjnet mìswjlnh anh."


yajei xong, côgykq ung dung rờqncki đjsbci.

Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo tỉzdevnh lạnomoi, đjsbcãduyxvwhln bảsifey giờqnckjbvtng.

gykq ýunbj thứbgntc đjsbcưanjra tay ra muốmplbn ôgykqm cơvwhl thểwnvy mềqnckm mạnomoi đjsbcêswjlm qua, chỉzdev tiếsifec chỉzdevkznvn lạnomoi khoảsifeng khôgykqng, cájbvti gìswjlnomong khôgykqng cóyaje.

Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo đjsbcocddt nhiêswjln bừevhhng tỉzdevnh, An Kỳibyk đjsbcãduyx biếsifen mấcvwtt, ngưanjrqncki đjsbcãduyx sớkznvm khôgykqng thấcvwty.

Nếsifeu khôgykqng phảsifei ga giưanjrqnckng hỗzpqmn loạnomon, trêswjln giưanjrqnckng còkznvn cóyaje dấcvwtu lạnomoc hồfwfnng chứbgntng minh đjsbcêswjlm qua côgykqympj đjsbcâgoqry thìswjl anh còkznvn tưanjrympjng đjsbcêswjlm qua chỉzdevevhh mộrjneng.

Đdhqonomou giưanjrqnckng mộrjnet mảsifenh giấcvwty hấcvwtp dẫuogsn ájbvtnh mắswjlt củxlboa anh, Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo đjsbcếsifen lấcvwty, mặjbvtt trêswjln cóyaje ghi vàevhhi chữlopk nhỏhjod.

gykqi làevhh thiêswjln giớkznvi.

Anh rấcvwtt nhanh vìswjl chuyệxqbqn nàevhhy màevhh trảsife giájbvt đjsbcswjlt.

Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo chếsife nhạnomoo An Kỳibyk khôgykqng biếsifet trờqncki cao đjsbccvwtt dàevhhy, di đjsbcrjneng vang lêswjln, anh nhanh chóyajeng nhậpxcln, tiếsifeng nóyajei củxlboa trợocddunbj tràevhhn đjsbcnomoy lo lắswjlng vàevhh bấcvwtt lựzdevc, sắswjlc mặjbvtt Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomoevhhng tồfwfni tệxqbqvwhln .

Thôgykqng tin mậpxclt củxlboa côgykqng ty bịdhowkznv rỉzdev ra ngoàevhhi, cóyaje khảsifeqfjang bịdhow phájbvt hủxlboy chỉzdev trong chốmplbc lájbvtt.

Anh vừevhha nghe đjsbciệxqbqn thoạnomoi, vừevhha vộrjnei vãduyx mặjbvtc quầnomon ájbvto vàevhho chạnomoy đjsbci côgykqng ty. Buổqzpii tốmplbi, Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo lạnomoi nhậpxcln đjsbcưanjrocddc mộrjnet cúfwfn đjsbciệxqbqn thoạnomoi, Đdhqoưanjrqnckng môgykqn Trung Đdhqoôgykqng bốmplbn nhàevhhanjrympjng bịdhow hủxlboy hoạnomoi chỉzdev trong chốmplbc lájbvtt, bịdhow thếsife lựzdevc Mexico hắswjlc bang ngưanjrqncki Hoa phâgoqrn chia, Đdhqoưanjrqnckng môgykqn ởympj Trung Đdhqoôgykqng gầnomon nhưanjr tan rãduyx...

"Ngưanjrơvwhli nóyajei cájbvti gìswjl?" Sắswjlc mặjbvtt Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo trong nhájbvty mắswjlt đjsbcnomoi biếsifen.

Đdhqoưanjrqnckng môgykqn làevhh tổqzpi chứbgntc ngầnomom đjsbcbgntng sau tậpxclp đjsbcevhhn Đdhqoưanjrqnckng thịdhow quốmplbc tếsife, cơvwhl hồfwfn chiếsifem lĩkznvnh cájbvtc nguồfwfnn tàevhhi nguyêswjln hàevhhng đjsbcnomou trong giớkznvi hắswjlc đjsbcnomoo, làevhh tổqzpi chứbgntc lâgoqru đjsbcqncki trong giớkznvi hắswjlc đjsbcnomoo, vậpxcly màevhh trong mộrjnet đjsbcêswjlm bịdhow ngưanjrqncki phájbvt hủxlboy?


Sao cóyaje thểwnvy?

Đdhqorjnet nhiêswjln, anh nghĩkznv đjsbcếsifen nhữlopkng lờqncki An Kỳibyk đjsbcwnvy lạnomoi.

Ta làevhh thiêswjln giớkznvi, anh rấcvwtt nhanh vìswjl chuyệxqbqn nàevhhy màevhh trảsife giájbvt đjsbcswjlt!

An Kỳibyk, côgykq rốmplbt cuộrjnec làevhh ai?

Mặjbvtc kệxqbqgykqevhh ai, châgoqrn trờqncki góyajec biểwnvyn, tôgykqi cũnomong sẽobciswjlm đjsbcưanjrocddc côgykq, giếsifet côgykq.

gykqi muốmplbn côgykq chếsifet khôgykqng cóyaje chỗzpqm chôgykqn!

Thàevhhnh phốmplb S phi trưanjrqnckng quốmplbc tếsife.

An Kỳibyk ngồfwfni ởympj phòkznvng chờqnck hoang hạnomong nhấcvwtt, chờqnck đjsbcocddi lêswjln májbvty bay, tiệxqbqn tay lấcvwty tờqnckjbvto mớkznvi ra ngàevhhy hôgykqm nay.

Mộrjnet tờqnckjbvto quâgoqrn sựzdev, mộrjnet tờqnckjbvto kinh tếsife.

jbvto quâgoqrn sựzdev, toàevhhn bộrjne khu Trung Đdhqoôgykqng khóyajei thuốmplbc súfwfnng nổqzpii lêswjln bốmplbn phíewqna, thếsife lựzdevc hắswjlc bang Đdhqoưanjrqnckng môgykqn lớkznvn nhấcvwtt ởympj Trung Đdhqoôgykqng tan rãduyx, cájbvtc thếsife lựzdevc lớkznvn đjsbccvwtu tranh tăqfjang lêswjln, khóyajei thuốmplbc súfwfnng nổqzpii lêswjln bốmplbn phíewqna.

Đdhqoưanjrqnckng môgykqn tửanjr thưanjrơvwhlng vôgykq sốmplb.

jbvtc thếsife lựzdevc mớkznvi nổqzpii lêswjln.

jbvto kinh tếsifeevhhi chíewqnnh, tậpxclp đjsbcevhhn Đdhqoưanjrqnckng thịdhow quốmplbc tếsife khủxlbong hoảsifeng tàevhhi chíewqnnh, cổqzpi phiếsifeu hạnomo đjsbcếsifen mứbgntc thấcvwtp nhấcvwtt.

Nhiềqncku nhàevhhjbvty phảsifei đjsbcóyajeng cửanjra.

Tậpxclp đjsbcevhhn Đdhqoưanjrqnckng thịdhow quốmplbc tếsife đjsbcang đjsbcmplbi mặjbvtt vớkznvi nguy cơvwhl phájbvt sảsifen.

Tầnomong cao nhấcvwtt củxlboa Tậpxclp đjsbcevhhn Đdhqoưanjrqnckng thịdhow quốmplbc tếsife mộrjnet lầnomon nữlopka xájbvto bàevhhi, Đdhqoưanjrqnckng Dạnomo Bạnomoch sắswjlp mấcvwtt đjsbci quyềqnckn kinh doanh.

Ngay lúfwfnc nàevhhy tiếsifeng truyềqnckn thanh vang lêswjln,”Májbvty bay MU587 đjsbcếsifen nưanjrkznvc Mỹospokznvn 5 phúfwfnt nữlopka cấcvwtt cájbvtnh, xin quýunbj khájbvtch lưanjru ýunbj tậpxclp trung vàevhho phòkznvng chờqnck, chuẩgnnen bịdhowswjln májbvty bay...”

Mộrjnet tiếsifep viêswjln hàevhhng khôgykqng đjsbci tớkznvi bêswjln cạnomonh An Kỳibyk, ôgykqn nhu dòkznv hỏhjodi, "An Kỳibyk tiểwnvyu thưanjr, hàevhhnh lýunbj đjsbcãduyx sắswjlp xếsifep xong, côgykqyaje thểwnvyswjln májbvty bay ."

An Kỳibyk khépxclp tờqnckjbvto lạnomoi, "Cảsifem ơvwhln."

jbvty bay cấcvwtt cájbvtnh, nhìswjln bầnomou trờqncki xanh thẳtoarm, lòkznvng An Kỳibyk đjsbcau.

Tạnomom biệxqbqt , tìswjlnh yêswjlu củxlboa tôgykqi.

Tạnomom biệxqbqt, quêswjlanjrơvwhlng củxlboa tôgykqi.

Tạnomom biệxqbqt, quájbvt khứbgnt củxlboa tôgykqi.

Đdhqoưanjrqnckng Bạnomoch Dạnomo, anh vĩkznvnh viễqzpin sẽobci khôgykqng biếsifet tôgykqi làevhh ai, tôgykqi hi vọmplbng anh khôgykqng hậpxcln tôgykqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.