Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 69 : Tình yêu đẹp nhất là lúc mơ hồ (2)

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Nhưbgemrxdu thứumlgxtxe đnnwwázdttnh vàwblmo ngựbecmc Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei, "Hạntei Thầiyhbn Hi! Hạntei Thầiyhbn Hi, Hạntei Thầiyhbn Hi... côzdtt khôzdttng sao chứumlg?"

Điyhbiệdikbn thoạnteii vẫylkqn đnnwwang kếhbelt nórxdui , nhưbgemng lạnteii khôzdttng nghe tiếhbelng Thầiyhbn Hi.

Điyhbhxcat nhiêylkqn bịeipc cắowdxt đnnwwumlgt, Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạnteibyijng nhưbgem bịeipc lửdikba thiêylkqu đnnwwmbmrt, bỏknhl lạnteii mộhxcat câshbnu, "Điyhbkrvp Trầiyhbn Dưbgemơzdttng chủlntg trìxtxe hộhxcai nghịeipc, tôzdtti ra ngoàwblmi córxdu việdikbc."

Anh vộhxcai vãtgxp chạnteiy vềjgxfbgemcskqng thang mázdtty tưbgem nhâshbnn, dọcwaoc theo đnnwwưbgemumlgng đnnwwi, chiếhbelc Lamborghini chạnteiy nhưbgem bay, mộhxcat đnnwwưbgemumlgng vưbgemengqt đnnwwèkvavn đnnwwknhl, thấnvrry vázdtt liềjgxfn cắowdxm, hoàwblmn toàwblmn khôzdttng đnnwwếhbelm xỉczdta gìxtxe đnnwwếhbeln tốmbmrc đnnwwhxca, đnnwwãtgxp sớcskqm vưbgemengqt 120 km, chạnteiy nhưbgem bay hưbgemcskqng côzdttng trưbgemumlgng Hằsaebng Kim.

Hạntei Thầiyhbn Hi, khôzdttng đnnwwưbgemengqc xảsoaoy ra chuyệdikbn gìxtxe, khôzdttng đnnwwưbgemengqc.


Rốmbmrt cuộhxcac đnnwwãtgxp xảsoaoy ra chuyệdikbn gìxtxe?

zdttng trưbgemumlgng thưbgemumlgng córxdu vậcskqt thểkrvp từtqbn trêylkqn cao rơzdtti xuốmbmrng, córxdu phảsoaoi hay khôzdttng rơzdtti trúbybang côzdtt?

Nghe thanh âshbnm rấnvrrt nặffydng, côzdttrxdu bịeipc thưbgemơzdttng khôzdttng?

Vừtqbna nghĩjbxb tớcskqi côzdttrxdu thểkrvp bịeipc thưbgemơzdttng, chảsoaoy mázdttu, Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei liềjgxfn cảsoaom thấnvrry trưbgemcskqc mắowdxt mộhxcat trậcskqn hoa trắowdxng, nhanh chórxdung nhấnvrrn ga, tốmbmrc đnnwwhxca cao nhấnvrrt.

Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei từtqbn nhỏknhl đnnwwếhbeln lớcskqn, chưbgema córxdu lầiyhbn nàwblmo khẩybisn trưbgemơzdttng sợengqtgxpi nhưbgem vậcskqy.

Lamborghini gàwblmo théobhit mộhxcat tiếhbelng lázdtti qua trưbgemcskqc mặffydt hai têylkqn cảsoaonh sázdttt giao thôzdttng, còbyijn khôzdttng thấnvrry rõbyijwblmzdtti gìxtxe xe, ngưbgemumlgi liềjgxfn khôzdttng thấnvrry tăpcejm hơzdtti.

Cảsoaonh sázdttt giao thôzdttng đnnwwưbgema mắowdxt nhìxtxen nhau, yêylkqn lặffydng quay đnnwwiyhbu nhìxtxen chíbdapnh mìxtxenh xe cảsoaonh sázdttt.

Lạnteii nhìxtxen nhìxtxen camera.

Chạnteiy đnnwwưbgemengqc nhanh nhưbgem vậcskqy, camera chụwbfcp đnnwwưbgemengqc bảsoaong sốmbmr xe sao?

Quêylkqn đnnwwi.

Xe cảsoaonh sázdttt bọcwaon họcwao sao córxdu thểkrvp đnnwwuổbybai theo kịeipcp xe đnnwwua.

Họcwaorxduylkqn yêylkqu cầiyhbu cho cảsoaonh sázdttt giao thôzdttng xe córxdu đnnwwiềjgxfu kiệdikbn hơzdttn khôzdttng a a a.

Xe tốmbmrc đnnwwhxca thấnvrrp, thi hàwblmnh nhiệdikbm vụwbfc rấnvrrt bấnvrrt tiệdikbn.


Soázdtti ca cảsoaonh sázdttt giao thôzdttng phi thưbgemumlgng tẫylkqn trázdttch viếhbelt bázdtto cázdtto, yêylkqu cầiyhbu chíbdapnh phủlntg đnnwwem xe cảsoaonh sázdttt đnnwwbybai thàwblmnh Ferrari xe đnnwwua.

Gặffydp đnnwwázdttm khốmbmrn khiếhbelp còbyijn dázdttm hay khôzdttng vưbgemengqt đnnwwèkvavn đnnwwknhl, coi rẻgfri cảsoaonh sázdttt giao thôzdttng.

Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei mộhxcat đnnwwưbgemumlgng chạnteiy nhanh đnnwwếhbeln côzdttng trưbgemumlgng Hằsaebng Kim, tiếhbelng bụwbfci đnnwwnvrrt, tiếhbelng cơzdtt khíbdap, nhiềjgxfu tiếhbelng khôzdttng ngừtqbnng, nhưbgemrxdu thứumlgxtxe ngăpcejn ởpneg cổbyba họcwaong củlntga anh, khôzdttng thểkrvpzdtt hấnvrrp, Hạntei Thầiyhbn Hi đnnwwâshbnu?

bgemcskqi ázdttnh mặffydt trờumlgi chórxdui chang, côzdttng nhâshbnn lui tớcskqi, bậcskqn rộhxcan.

Điyhbhxcat nhiêylkqn dừtqbnng lạnteii, nhìxtxen xe đnnwwua Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei dừtqbnng ởpnegylkqn ngoàwblmi côzdttng trưbgemumlgng.

Chỉczdt cầiyhbn làwblm nam nhâshbnn đnnwwjgxfu biếhbelt cázdtti gìxtxewblm xe tốmbmrt, côzdttng nhâshbnn côzdttng trưbgemumlgng Hằsaebng Kim thấnvrry qua trong côzdttng trưbgemumlgng xe tốmbmrt nhấnvrrt chíbdapnh làwblm Audi củlntga Triệdikbu Phong, chưbgema từtqbnng thấnvrry qua xe Lamborghini hoang dãtgxp nhưbgem vậcskqy, kỳnvrr thựbecmc, toàwblmn bộhxca thàwblmnh phốmbmr S cũwbfcng chỉczdtrxdu mộhxcat chiếhbelc củlntga Điyhbưbgemumlgng tiêylkqn sinh.

Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei xuốmbmrng xe, mọcwaoi ngưbgemumlgi càwblmng cảsoaom thấnvrry kinh diễqntjm, ázdtto sơzdtt mi đnnwwơzdttn giảsoaon màwblmu trắowdxng, quầiyhbn dàwblmi màwblmu đnnwwen.

Khoe thâshbnn hìxtxenh cao ngấnvrrt củlntga anh, mang theo mộhxcat chúbybat cảsoaom giázdttc kiêylkqu ngạnteio tựbecm phụwbfc, vừtqbna nhìxtxen liềjgxfn biếhbelt, anh làwblm ngưbgemumlgi đnnwwàwblmn ôzdttng trong xãtgxp hộhxcai thưbgemengqng lưbgemu.

"Hạntei Thầiyhbn Hi đnnwwâshbnu?" Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei nắowdxm lấnvrry mộhxcat côzdttng nhâshbnn vộhxcai hỏknhli.

Bao nhiêylkqu năpcejm rồftkvi Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei khôzdttng chạnteiy côzdttng trưbgemumlgng, đnnwwhxcat nhiêylkqn córxdu chúbybat khôzdttng quen, bụwbfci đnnwwnvrrt vịeipc quázdtt nồftkvng, nhưbgemng màwblm, anh bâshbny giờumlg sợengq nghe tin xấnvrru hơzdttn.

zdttng nhâshbnn khôzdttng biếhbelt Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei, "Anh làwblm ai, đnnwwâshbny làwblmzdttng trưbgemumlgng Hằsaebng Kim, anh khôzdttng thểkrvptiqxy tiệdikbn vàwblmo."

"Tôzdtti hỏknhli anh, Hạntei Thầiyhbn Hi đnnwwâshbnu?" Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei quázdttt chórxdui tai, sợengq anh ta khôzdttng biếhbelt Hạntei Thầiyhbn Hi, nórxdui, "Hôzdttm nay córxdu nữowdx kỹdxhrbgem tớcskqi côzdttng trưbgemumlgng, côzdttnvrry ởpnegzdtti nàwblmo?"

Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei trêylkqn ngưbgemumlgi nhưbgem tảsoaon mázdttt ra mộhxcat cỗywzp ázdttc ma khíbdap tứumlgc, nhưbgem muốmbmrn ăpcejn ngưbgemumlgi trưbgemcskqc mắowdxt.

zdttng nhâshbnn bịeipc anh làwblmm cho hoảsoaong sợengq, chỉczdt mộhxcat cázdtti phưbgemơzdttng hưbgemcskqng, Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei vộhxcai vãtgxp chạnteiy tớcskqi.

Điyhbhxcat nhiêylkqn, anh dừtqbnng bưbgemcskqc lạnteii, anh nhìxtxen thấnvrry mộhxcat bórxdung dázdttng quen thuộhxcac.

Hạntei Thầiyhbn Hi quay ngưbgemengqc hưbgemcskqng anh, côzdtt đnnwwhxcai nórxdun bảsoaoo hộhxcawblmu vàwblmng, ázdtto voan, quầiyhbn màwblmu vàwblmng sázdttng, mang giầiyhby thểkrvp thao, đnnwwang khoa tay múbybaa châshbnn cázdtti gìxtxe, bêylkqn cạnteinh làwblmzdttng nhâshbnn mang nórxdun bảsoaoo hộhxca, trázdtti tim Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei cuốmbmri cùtiqxng cũwbfcng trởpneg xuốmbmrng.

zdttnvrry khôzdttng córxdu việdikbc gìxtxe!

zdttnvrry khôzdttng córxdu việdikbc gìxtxe, cảsoaom tạntei trờumlgi đnnwwnvrrt.

Hạntei Thầiyhbn Hi nhạnteiy béobhin cảsoaom giázdttc đnnwwưbgemengqc sau lưbgemng córxdu mộhxcat đnnwwnteio tầiyhbm mắowdxt đnnwwang nhìxtxen côzdtt, đnnwwhxcat nhiêylkqn xoay ngưbgemumlgi, nhìxtxen thấnvrry Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei, côzdtt hếhbelt sứumlgc kinh ngạnteic, côzdtt nhưbgem mộhxcat ngưbgemumlgi ngoàwblmi hàwblmnh tinh nhìxtxen Điyhbưbgemumlgng Bạnteich Dạntei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.