Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 68 : Tình yêu đẹp nhất là lúc mơ hồ (1)

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Hạuxau Thầnpszn Hi mítxadm mômhaii, đorecâzquby làbuiv lầnpszu 37, ởeqnx đorecâzquby toàbuivn làbuiv ngưejfsroqfi củghiia bọuaiin họuaii, nếsvjlu bọuaiin họuaii đorecdfyhng tay đorecdfyhng châzqubn, đorecítxadch xátxadc vớabxri cômhai rấnnvxt bấnnvxt lợghiii, bấnnvxt quátxad, cômhai nghĩorec Triệtsztu Phong khômhaing cóagzetxad gan nàbuivy.

"Anh cứlmdl thửabxr xem."

Triệtsztu Phong cưejfsroqfi lạuxaunh, "Hạuxau kỹinarejfs, việtsztc cômhaing trưejfsroqfng xảbxgxy ra tai nạuxaun ngoàbuivi ýghii muốghiin làbuiv rấnnvxt bìnujgnh thưejfsroqfng, nếsvjlu làbuiv ngưejfsroqfi làbuivm kếsvjlt cấnnvxu kiểqukim tra từmhai lầnpszu 37 tégjwv xuốghiing, đorecóagze khômhaing phảbxgxi cũabymng chỉdnihbuiv tai nạuxaun thômhaii sao?"

"Anh đorecang uy hiếsvjlp tômhaii sao?"

"Khômhaing, tômhaii chỉdnihagzei cho cômhai biếsvjlt, chuyệtsztn nàbuivy cóagze biệtsztn phátxadp giảbxgxi quyếsvjlt tốghiit hơiiqcn, cômhai trởeqnx vềpjyv đoreci, khômhaing cầnpszn lo việtsztc nàbuivy, chúiknung ta bìnujgnh yêcwacn vômhai sựlgsf."


Thậcncxt làbuivtxadc phong lưejfsu manh, giờroqfmhai mớabxri biếsvjlt, đorecdfyhi thi cômhaing trong nưejfsabxrc lạuxaui lưejfsu manh nhưejfs vậcncxy.

Triệtsztu Phong cho rằoqncng Hạuxau Thầnpszn Hi sợghii, nghêcwacnh ngang rờroqfi đoreci.

Hạuxau Thầnpszn Hi hômhaim nay tớabxri chủghii yếsvjlu làbuiv thu thậcncxp sốghii liệtsztu nềpjyvn, cômhai đorecãewhq đoreci mộdfyht chuyếsvjln, sẽyvpb khômhaing tay khômhaing màbuiv vềpjyv, cômhai xuốghiing lầnpszu, bắinart đorecnpszu kiểqukim tra nềpjyvn, bêcwacn cômhaing trưejfsroqfng cóagze mộdfyht ngưejfsroqfi cômhaing nhâzqubn lớabxrn tuổejfsi cùdbvkng đoreci, giảbxgxi thítxadch cho cômhai.

mhai tin tưejfseqnxng ghi chégjwvp nhữwusgng sốghii liệtsztu nàbuivy lạuxaui.

Buổejfsi trưejfsa, cômhaieqnxmhaing trưejfsroqfng ăcwacn cơiiqcm hộdfyhp, buổejfsi chiềpjyvu tiếsvjlp tụwplvc cômhaing việtsztc.

Ngưejfsroqfi cômhaing nhâzqubn nóagzei, "Hạuxau tiểqukiu thưejfs, cômhai thựlgsfc sựlgsf rấnnvxt nghiêcwacm túiknuc."

"Khômhaing cóagze biệtsztn phátxadp, đorecâzquby khômhaing phảbxgxi làbuiv đorecùdbvka giỡpujjn ."

"Kỳdrir thựlgsfc, bọuaiin họuaiiabymng khômhaing nghĩorec trìnujg hoãewhqn thi cômhaing."

"Tômhaii biếsvjlt." Hạuxau Thầnpszn Hi nóagzei, "Đnujgúiknung rồnujgi, ngưejfsroqfi cômhaing nhâzqubn đorecãewhq chếsvjlt đorecưejfsghiic giảbxgxi quyếsvjlt ra sao ?"

Ngưejfsroqfi cômhaing nhâzqubn thởeqnxbuivi, "Tiểqukiu Mãewhq thậcncxt đorecátxadng thưejfsơiiqcng, Đnujgưejfsroqfng thịsvsm bồnujgi năcwacm vạuxaun, mộdfyht cátxadi mạuxaung, chỉdnihagzecwacm vạuxaun, cảbxgx nhàbuiv bọuaiin họuaiiagze bốghiin miệtsztng ăcwacn rờroqfi xa nơiiqci chômhain rau cắinart rốghiin, trong nhàbuiv khômhaing cóagzenujg , lạuxaui khômhaing cóagze hộdfyh khẩoyquu thàbuivnh phốghii."

"Tiểqukiu Mãewhq lạuxaui khômhaing cóagze bảbxgxn lĩorecnh gìnujg, sau nàbuivy khômhaing biếsvjlt gia đorecìnujgnh họuaii sẽyvpb sốghiing nhưejfs thếsvjlbuivo."

"Chuyệtsztn lớabxrn nhưejfs vậcncxy, Đnujgưejfsroqfng thịsvsm chỉdnih bồnujgi thưejfsroqfng năcwacm vạuxaun thômhaii sao?" Hạuxau Thầnpszn Hi khômhaing tin, sao cóagze thểquki đorecơiiqcn giảbxgxn nhưejfs vậcncxy, Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxaudbvk coi mạuxaung ngưejfsroqfi khômhaing ra gìnujg, lãewhqnh khốghiic vômhainujgnh, cũabymng khômhaing đorecếsvjln mứlmdlc thiếsvjlu đorecuxauo đoreclmdlc nhưejfs vậcncxy?

nujgúiknung vậcncxy, kỹinarejfs Triệtsztu Phong đorecưejfsa cho tiểqukiu Mãewhq , lạuxaui khômhaing đorecquki cho ngưejfsroqfi nhàbuiv bọuaiin họuaiieqnxmhaing trưejfsroqfng, đorecem bọuaiin họuaii đorecuổejfsi hếsvjlt đoreci."


nujgátxadng ghégjwvt." Hạuxau Thầnpszn Hi trong lònpszng giậcncxn dữwusg.

Lạuxaui khômhaing thểqukibuivm gìnujg, ngưejfsroqfi cômhaing nhâzqubn nóagzei, cóagze rấnnvxt nhiềpjyvu ngưejfsroqfi đorecpjyvu dựlgsfa vàbuivo chúiknut tiềpjyvn lưejfsơiiqcng nàbuivy sốghiing qua ngàbuivy, thựlgsfc sựlgsfbuivm tổejfsn thưejfsơiiqcng ngưejfsroqfi tàbuivn tậcncxt , bồnujgi thưejfsroqfng lạuxaui khômhaing nhiềpjyvu, thựlgsfc sựlgsf bọuaiin họuaii rấnnvxt thảbxgxm.

Hạuxau Thầnpszn Hi cầnpszm đoreciệtsztn thoạuxaui, do dựlgsf đorecếsvjln do dựlgsf đoreci, rốghiit cuộdfyhc gọuaiii mộdfyht cúiknu đoreciệtsztn thoạuxaui.

buivy làbuiv sốghii đoreciệtsztn thoạuxaui riêcwacng củghiia Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxau , khi anh nhìnujgn thấnnvxy dãewhqy sốghii gọuaiii đorecếsvjln, cũabymng làbuiviknuc đorecang họuaiip.

"Tạuxaum thờroqfi nghỉdnih ngơiiqci mưejfsroqfi phúiknut rồnujgi tiếsvjlp tụwplvc." Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxau lấnnvxy di đorecdfyhng ra nghe đoreciệtsztn thoạuxaui, Trầnpszn Dưejfsơiiqcng Lâzqubm Nhiêcwacn mọuaiii ngưejfsroqfi đorecpjyvu kinh ngạuxauc, Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxau từmhai nhỏagze đorecãewhq rấnnvxt nghiêcwacm túiknuc trong cômhaing việtsztc, luômhain làbuivm theo ýghiinujgnh, nhưejfsng lúiknuc nàbuivy đorecang họuaiip lạuxaui nghe đoreciệtsztn thoạuxaui riêcwacng.

"Hồnujg ly tinh nàbuivo đoreciệtsztn thoạuxaui tớabxri, vìnujg sao coi trọuaiing nhưejfs vậcncxy." Lâzqubm Nhiêcwacn nóagzei thầnpszm mộdfyht tiếsvjlng, Trầnpszn Dưejfsơiiqcng mỉdnihm cưejfsroqfi.

"Chuyệtsztn gìnujg?"

nujgưejfsroqfng tổejfsng, cóagze chuyệtsztn muốghiin hỏagzei anh mộdfyht chúiknut, cômhaing trưejfsroqfng Hằoqncng Kim cóagze ngưejfsroqfi cômhaing nhâzqubn bịsvsm chếsvjlt, vìnujg sao Đnujgưejfsroqfng thịsvsm chỉdnih bồnujgi thưejfsroqfng năcwacm vạuxaun ?" Hạuxau Thầnpszn Hi hỏagzei, lạuxaunh lùdbvkng châzqubm chọuaiic, "Mộdfyht cátxadi mạuxaung chỉdnih đorecátxadng năcwacm vạuxaun, Đnujgưejfsroqfng tổejfsng, mạuxaung anh cũabymng rẻhzrv thếsvjl sao."

"Cômhaiagzei bậcncxy bạuxaunujg đorecóagze, Đnujgưejfsroqfng thịsvsm bồnujgi thưejfsroqfng 5vạuxaun." Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxauagzei, nhítxadu màbuivy, "Cômhai nghe ởeqnx đorecâzqubu nóagzei sao?"

"Tômhaii đorecang ởeqnx ngay cômhaing trưejfsroqfng, mộdfyht cômhaing nhâzqubn giàbuivagzei, Triệtsztu Phong cho bọuaiin họuaiicwacm vạuxaun, đorecem bọuaiin họuaii đorecuổejfsi đoreci."

Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxau giậcncxn, buồnujgn cưejfsroqfi.

Đnujgưejfsroqfng thịsvsmmhaing trìnujgnh chưejfsa bao giờroqf bạuxauc đorecãewhqi cômhaing nhâzqubn, tiềpjyvn lưejfsơiiqcng rấnnvxt cao, bảbxgxo hiểqukim cũabymng coi nhưejfs hoàbuivn thiệtsztn, dùdbvk cho bồnujgi tiềpjyvn mạuxaung ngưejfsroqfi, 20 vạuxaun cũabymng làbuiv tiêcwacu chuẩoyqun thấnnvxp nhấnnvxt, chắinarc chắinarn làbuiv Triệtsztu Phong chítxadnh mìnujgnh cắinart xégjwvn .

Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxau đorecang muốghiin nóagzei chuyệtsztn, đorecdfyht nhiêcwacn nghe thấnnvxy trong đoreciệtsztn thoạuxaui truyềpjyvn đorecếsvjln mộdfyht trậcncxn thégjwvt chóagzei tai, "Hạuxau kỹinarejfs, cẩoyqun thậcncxn a, mau trátxadnh ra..."

Tiếsvjlp theo làbuiv tiếsvjlng vậcncxt nặfikqng chạuxaum đorecnnvxt, phịsvsmch mộdfyht tiếsvjlng.

Thầnpszn kinh Đnujgưejfsroqfng Bạuxauch Dạuxaucwacng lêcwacn hếsvjlt mứlmdlc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.