Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 67 : Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Ba ngưdoqasmmvi ởypqdvjyan chơlyjzi ăkrxvn bữfcgna tốdqwbi, vàfrpg xem cálqeac tiếsmoxt mụksnoc biểmclfu diễebtln.

Buổlltji tốdqwbi ngưdoqasmmvi càfrpgng nhiềjpcyu, uốdqwbng rưdoqanxwcu thỏlqqna thíalsdch, nêcxcrn ngưdoqasmmvi cócivi thểmclf uốdqwbng cơlyjz hồkwdg đsmmsjpcyu tụksno tậesdep đsmmsếsmoxn quảtnthng trưdoqasmmvng, cócivi rấxxkxt nhiềjpcyu hoạjpjwt đsmmsznsfng cảtnthm giálqeac mạjpjwnh.

Hạjpjw Thầdoqan Hi nhìkufun khôxmvbng hăkrxvng hálqeai lắaatom, mọryddi ngưdoqasmmvi cảtnthm thấxxkxy mạjpjwo hiểmclfm, côxmvb chỉkmen cảtnthm thấxxkxy bìkufunh thưdoqasmmvng, hơlyjzn nữfcgna cócivi thểmclf nhậesden ra vấxxkxn đsmmsjpcy củkdiva ngưdoqasmmvi khálqeac, cócivi Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjw dẫftnin Hạjpjw bảtntho bốdqwbi đsmmsi chơlyjzi, côxmvb trálqeai lạjpjwi khôxmvbng sao cảtnth.

fcngi cho đsmmsếsmoxn chíalsdn giờsmmv, mấxxkxy ngưdoqasmmvi mớsmoxi vềjpcy nhàfrpg.

Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjw đsmmsem hai mẹlyjz con đsmmsưdoqaa đsmmsếsmoxn dưdoqasmoxi lầdoqau, Hạjpjw bảtntho bốdqwbi rấxxkxt cócivi lễebtl phéervxp cùmgymng Đtluzưdoqasmmvng tiêcxcrn sinh nócivii cálqeam ơlyjzn.


tluzưdoqasmmvng tiêcxcrn sinh, hôxmvbm nay cálqeam ơlyjzn chúalsd."

"Chúalsdt lòftkung thàfrpgnh, sau nàfrpgy muốdqwbn đsmmsi đsmmsâvjyau chơlyjzi, chúalsd đsmmsưdoqaa đsmmsi."

"Oa, tàfrpgi xếsmox củkdiva chálqeau nhấxxkxt đsmmslqeanh làfrpg cao nhấxxkxt toàfrpgn thàfrpgnh phốdqwb ."

Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjwlyjzng cưdoqasmmvi, Hạjpjw bảtntho bốdqwbi đsmmsi trưdoqasmoxc đsmmsếsmoxn phòftkung khálqeach, béervxfrpg đsmmsfcgna nhỏlqqn rấxxkxt thứfcgnc thờsmmvi, Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjwcivii, "Hạjpjw Thầdoqan Hi, hôxmvbm nay côxmvbfrpgi lòftkung khôxmvbng?"

Hạjpjw Thầdoqan Hi gậesdet đsmmsdoqau, rấxxkxt vui vẻksno.

Đtluziềjpcyu quan trọryddng nhấxxkxt làfrpg, bảtntho bốdqwbi hàfrpgi lòftkung, cho nêcxcrn côxmvbfrpgng vui vẻksnolyjzn.

Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjw nhàfrpgn nhạjpjwt nócivii, "Tôxmvbi cũlyjzng rấxxkxt vui vẻksno, hôxmvbm nay cálqeam ơlyjzn côxmvb."

Hạjpjw Thầdoqan Hi mờsmmv mịlqeat, khôxmvbng biếsmoxt anh nócivii cálqeai gìkufu cảtnthm ơlyjzn, còftkun chưdoqaa kịlqeap nócivii, Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjw đsmmsãfcngcxcrn xe đsmmsi rồkwdgi.

Hai ngưdoqasmmvi vềjpcy đsmmsếsmoxn nhàfrpg, Hạjpjw Thầdoqan Hi theo thócivii quen ngãfcngypqd trêcxcrn sôxmvb pha, sắaatom vai mộznsft ngàfrpgy chịlqea em, giờsmmv lạjpjwi khôxmvbi phụksnoc nhưdoqakufunh thưdoqasmmvng mẹlyjz con, "Mẹlyjz, hôxmvbm nay mẹlyjz bắaaton rấxxkxt suấxxkxt sắaatoc, miệablvng lãfcngo bảtnthn kia cũlyjzng cócivi thểmclf ngậesdem mộznsft cálqeai trứfcgnng gàfrpg."

"Vậesden khíalsd tốdqwbt a."

Hạjpjw bảtntho bốdqwbi cưdoqasmmvi, "Con thếsmoxfrpgo khôxmvbng cócivi vậesden khíalsd tốdqwbt nhưdoqa vậesdey."

"Vậesden khíalsd chỉkmencivi mộznsft lầdoqan , bảtntho bốdqwbi." Hạjpjw Thầdoqan Hi nócivii.

"Mẹlyjz, sau nàfrpgy chúalsdng ta còftkun cócivi thểmclfmgymng ôxmvbng ấxxkxy đsmmsi ra ngoàfrpgi chơlyjzi sao?"


Hạjpjw Thầdoqan Hi đsmmsưdoqaơlyjzng nhiêcxcrn biếsmoxt ôxmvbng ấxxkxy nàfrpgy làfrpg chỉkmen ai, "Tùmgymy con, con mờsmmvi đsmmsưdoqanxwcc, tùmgymy con."

Hạjpjw bảtntho bốdqwbi nócivii, "Trêcxcrn đsmmssmmvi nàfrpgy khôxmvbng cócivi ngưdoqasmmvi nàfrpgo con mờsmmvi ko đsmmsưdoqanxwcc."

Hạjpjw Thầdoqan Hi cưdoqasmmvi.

Trong lòftkung bủkdivn rủkdivn vôxmvbmgymng, đsmmsfcgna nhỏlqqn rấxxkxt thàfrpgnh thụksnoc, lạjpjwi thôxmvbng minh, nhưdoqang cũlyjzng chỉkmenfrpg đsmmsfcgna nhỏlqqn, nộznsfi tâvjyam béervx khálqeat vọryddng mộznsft gia đsmmsìkufunh hoàfrpgn chỉkmennh, côxmvb khôxmvbng cócivilqeach gìkufu cho béervx.

Bảtntho bốdqwbi bìkufunh thưdoqasmmvng khôxmvbng cócivi biểmclfu hiệablvn ra ngoàfrpgi, chỉkmenfrpg bởypqdi vìkufu sợnxwcxmvb khổlltj sởypqdfrpg thôxmvbi.

civi đsmmsfcgna con tri kỷzofw nhưdoqa thếsmox, đsmmssmmvi ngưdoqasmmvi còftkun cầdoqau gìkufulyjzn?

Cuốdqwbi tuầdoqan nàfrpgy trôxmvbi qua rấxxkxt nhanh, chủkdiv nhậesdet Hạjpjw Thầdoqan Hi cảtnth ngàfrpgy nghỉkmen ngơlyjzi, Tiếsmoxt Giai Vâvjyan mờsmmvi côxmvb ra ngoàfrpgi uốdqwbng rưdoqanxwcu côxmvblyjzng lưdoqasmmvi đsmmsi, tỉkmennh ngủkdivxmvb nghiêcxcrn cứfcgnu côxmvbng trưdoqasmmvng Hằesdeng Kim, mệablvt mỏlqqni lạjpjwi ngủkdiv, rấxxkxt nhanh liềjpcyn qua mộznsft ngàfrpgy.

Thứfcgn Hai đsmmsi làfrpgm, Hạjpjw Thầdoqan Hi sálqeang sớsmoxm lạjpjwi bịlqeadoqaypqdng Tuệablv phálqeai đsmmsếsmoxn côxmvbng trưdoqasmmvng Hằesdeng Kim.

Tổlltjng giálqeam đsmmsdqwbc WPL Trầdoqan Dưdoqaơlyjzng vốdqwbn đsmmslqeanh mang theo côxmvb đsmmsi Đtluzưdoqasmmvng thịlqea họryddp, kếsmoxt quảtnthdoqaypqdng Tuệablvcivii côxmvb đsmmsi côxmvbng trưdoqasmmvng, Trầdoqan Dưdoqaơlyjzng đsmmsàfrpgnh phảtnthi đsmmsi mộznsft mìkufunh.

" Côxmvbng trưdoqasmmvng Hằesdeng Kim xảtnthy ra vấxxkxn đsmmsjpcykufu, tạjpjwi sao Hạjpjw tiểmclfu thưdoqa lạjpjwi muốdqwbn đsmmsi mộznsft chuyếsmoxn?" Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjw hỏlqqni.

Trầdoqan Dưdoqaơlyjzng nócivii, "Tôxmvbi khôxmvbng nhậesden đsmmsưdoqanxwcc bálqeao cálqeao gìkufu, hẳgmgan làfrpg khôxmvbng cócivi vấxxkxn đsmmsjpcykufu."

Đtluzưdoqasmmvng Bạjpjwch Dạjpjw kinh ngạjpjwc, "Vìkufu sao côxmvbxxkxy lạjpjwi đsmmsi mộznsft chuyếsmoxn?"

"Cócivi lẽebtlfrpg thu thậesdep tưdoqa liệablvu." Trầdoqan Dưdoqaơlyjzng nócivii.

Hạjpjw Thầdoqan Hi tớsmoxi côxmvbng trưdoqasmmvng, mang theo nócivin bảtntho hộznsf, 37 lầdoqau sụksnop xuốdqwbng tu bổlltj đsmmsưdoqanxwcc rồkwdgi, côxmvb đsmmsãfcng kiểmclfm tra, khôxmvbng cócivi vấxxkxn đsmmsjpcykufu, vềjpcy thiếsmoxt kếsmox cụksno thểmclf, sữfcgna chữfcgna chỗcxcrfrpgo, bêcxcrn nhậesden thầdoqau lạjpjwi nuốdqwbt lờsmmvi, tíalsdnh toálqean khôxmvbng cung cấxxkxp sốdqwb liệablvu cho côxmvb.

Hạjpjw Thầdoqan Hi khôxmvbng vui, "Cálqeac ngưdoqasmmvi lậesdet lọryddng."

"Hạjpjw kỹbwesdoqa, vụksno álqean nàfrpgy côxmvb khôxmvbng cầdoqan xen vàfrpgo nữfcgna , Đtluzưdoqasmmvng thịlqea sẽebtl xửztnuxmvb tốdqwbt." Triệablvu Phong nócivii, khôxmvbng cócivi mộznsft chúalsdt nhưdoqanxwcng bộznsf.

Hạjpjw Thầdoqan Hi cắaaton răkrxvng, "Đtluzi, cálqeac ngưdoqaơlyjzi cócivi bảtnthn lĩwopynh, nhưdoqang côxmvbng việablvc củkdiva tôxmvbi, tôxmvbi sẽebtlfrpgm tốdqwbt."

"Hạjpjw kỹbwesdoqa, côxmvb cầdoqan gìkufu phảtnthi rưdoqanxwcu mờsmmvi khôxmvbng uốdqwbng chỉkmen thíalsdch uốdqwbng rưdoqanxwcu phạjpjwt chứfcgn?" Triệablvu Phong lạjpjwnh lùmgymng cưdoqasmmvi, cócivi chúalsdt âvjyam hiểmclfm.

Ngụksno ýxmvbypqd đsmmsâvjyay chíalsdnh làfrpg uy hiếsmoxp, Hạjpjw Thầdoqan Hi nếsmoxu xen vàfrpgo nữfcgna việablvc nàfrpgy, sợnxwc rằesdeng khôxmvbng thểmclf chếsmoxt giàfrpg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.