Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 66 : Hạ Thần Hi Bách phát bách trúng (2)

    trước sau   
Editor: boconganh1503

bmrk nghe nhữygxxng lờqrmdi Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj chỉtcon dạlmcjy Hạlmcj bảednwo bốcaaei bắjggin xạlmcjednwch, hơhkmvi nhíednwu màhlhiy, đrqcglmcjt nhiêggben cầqrlhm lấiokhy súhkmvng trưwtmpqrmdng bêggben cạlmcjnh.

ygxxng lêggben, kéchnco chốcaaet an toàhlhin.

Xạlmcjednwch.

wtmpqrmdi pháwtdyt, liêggben tụygxxc khôbmrkng ngừednwng.

Chờqrmdbmrk xạlmcjednwch xong, toàhlhin sâygxxn chơhkmvi lặwkaeng im.


Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj đrqcgwaidu quêggben muốcaaen dạlmcjy Hạlmcj bảednwo bốcaaei cáwtdyi gìmnia, kinh ngạlmcjc nhìmnian vềwaid phíednwa mụygxxc tiêggbeu.

wtmpqrmdi pháwtdyt toàhlhin trúhkmvng mụygxxc tiêggbeu!

wtmprvoot kỷofxs luậiniet củbczya Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj.

Hạlmcj Thầqrlhn Hi chậiniem rãngufi bỏgpdshkmvng xuốcaaeng, áwtdynh mắjggit lãngufnh khốcaaec, rơhkmvi vàhlhio thếxfqn giớmdgxi riêggbeng củbczya mìmnianh, giờqrmd khắjggic nàhlhiy, côbmrk giốcaaeng nhưwtmp mộlmcjt nữygxxwtmpơhkmvng đrqcgếxfqnn từednw đrqcgczfwa ngụygxxc, toàhlhin thâygxxn tảednwn máwtdyt ra mộlmcjt cỗivac sắjggic béchncn băxfqnng lãngufnh.

Khôbmrkng ngưwtmpqrmdi nàhlhio dáwtdym đrqcgếxfqnn gầqrlhn.

"Chịczfw... chịczfw?" Tráwtdyi tim nhỏgpds củbczya Hạlmcj bảednwo bốcaaei run .

Tiếxfqnng nósddci củbczya Hạlmcj bảednwo bốcaaei xa xôbmrki mơhkmv hồpcjw, lạlmcji đrqcgem Hạlmcj Thầqrlhn Hi kéchnco vềwaid thếxfqn giớmdgxi hiệvuacn thựwtdyc, côbmrkbmrkoyonng mờqrmd mịczfwt.

"Làhlhim sao vậiniey?"

Hạlmcj bảednwo bốcaaei chỉtconhlhio mụygxxc tiêggbeu nơhkmvi xa xa , Hạlmcj Thầqrlhn Hi vừednwa nhìmnian, "Oa, vậinien khíednw củbczya chịczfw tốcaaet nhưwtmp vậiniey sao, toàhlhin trúhkmvng?"

Liềwaidn nhậinien đrqcgưwtmprvooc đrqcgiệvuacn thoạlmcji di đrqcglmcjng 4s.

Giảednwi thưwtmpuffsng cao nhấiokht.

ngufo bảednwn mặwkaet nhưwtmpwtdy chuốcaaei, vìmnia từednwhkmvc mởuffsygxxn bắjggin tớmdgxi nay, lầqrlhn đrqcgqrlhu tiêggben cósddc ngưwtmpqrmdi báwtdych pháwtdyt báwtdych trúhkmvng.

Quáwtdy kinh khủbczyng.


Ngưwtmpqrmdi phụygxx nữygxxhlhiy làhlhi ngưwtmpqrmdi sao?

Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj nhưwtmpsddc đrqcgiềwaidu suy nghĩjpeu nhìmnian Hạlmcj Thầqrlhn Hi, "Côbmrk từednwng họddknc xạlmcjednwch?"

Trừednw phi làhlhi tay súhkmvng thiệvuacn xạlmcj, bằczfwng khôbmrkng khôbmrkng ai cósddc thểkffywtmpmdgxi tìmnianh huốcaaeng nhưwtmp vậiniey cósddc thểkffy bắjggin báwtdych pháwtdyt báwtdych trúhkmvng, Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcjsuzbng làhlhi tay súhkmvng thiệvuacn xạlmcjsuzbng làhlhim khôbmrkng đrqcgưwtmprvooc nhưwtmp vậiniey, theo anh biếxfqnt, cósddc thểkffyhlhim đrqcgưwtmprvooc loạlmcji trìmnianh đrqcglmcjhlhiy, chỉtconsddchlhii ngưwtmpqrmdi làhlhim sáwtdyt thủbczyoyonng đrqcgwkaec côbmrkng nằczfwm trêggben bảednwng xếxfqnp hạlmcjng quốcaaec tếxfqn.

"Khôbmrkng cósddc a, tôbmrki trưwtmpmdgxc đrqcgâygxxy chưwtmpa từednwng bắjggin trúhkmvng pháwtdyt nàhlhio." Hạlmcj Thầqrlhn Hi rấiokht vôbmrk tộlmcji, đrqcglmcjt nhiêggben cưwtmpqrmdi hắjggic hắjggic, "Bảednwo bốcaaei, chịczfw so vớmdgxi em rấiokht cósddc thiêggben phúhkmv a."

Hạlmcj bảednwo bốcaaei 囧, "Chịczfwsddci bừednwa ."

"Côbmrk vừednwa thếxfqnhlhio xạlmcjednwch ?" Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj khôbmrkng tin cósddc sựwtdy trùoyonng hợrvoop nhưwtmp vậiniey.

"Dựwtdya theo lờqrmdi anh chỉtcon bảednwo bốcaaei." Hạlmcj Thầqrlhn Hi nósddci.

Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj đrqcgem súhkmvng trưwtmpqrmdng cho côbmrk, "Bắjggin lạlmcji mộlmcjt lầqrlhn."

ngufo bảednwn vẻtang mặwkaet đrqcgau khổftmw, Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcjsddci, "Dùoyon cho báwtdych pháwtdyt báwtdych trúhkmvng cũsuzbng sẽcgoy khôbmrkng bắjggit ngưwtmpơhkmvi đrqcgưwtmpa di đrqcglmcjng."

Hạlmcj bảednwo bốcaaei mặwkaec dùoyon khôbmrkng hiểkffyu, vẫhlhin nhưwtmpsuzb cầqrlhm súhkmvng trưwtmpqrmdng lêggben, xạlmcjednwch.

wtmp tháwtdyi, đrqcglmcjng táwtdyc đrqcgwaidu đrqcgúhkmvng, thếxfqn nhưwtmpng, chỉtcon trúhkmvng mộlmcjt pháwtdyt.

"Ai, vậinien khíednw tốcaaet quảednw nhiêggben chỉtconsddc mộlmcjt lầqrlhn."

Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj 囧, chẳcaaeng lẽcgoyggbeo mùoyon thậiniet cósddc thểkffy ngậiniem đrqcgếxfqnn chuộlmcjt chếxfqnt?


Quáwtdy thầqrlhn kỳumtn.

Hạlmcj bảednwo bốcaaei nósddci, "Con muốcaaen họddknc, con muốcaaen họddknc, chịczfwsuzbng cósddc thểkffyhkmv hồpcjwhlhim đrqcgưwtmprvooc, khôbmrkng cósddc do gìmnia con khôbmrkng làhlhim dưwtmprvooc, Đinieưwtmpqrmdng tiêggben sinh, dạlmcjy con."

Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcjwtmpqrmdi tiếxfqnp tụygxxc chỉtcon dạlmcjy Hạlmcj bảednwo bốcaaei, Hạlmcj Thầqrlhn Hi ởuffs mộlmcjt bêggben buồpcjwn cháwtdyn nhìmnian.

Khôbmrkng ra nhìmnian cósddc mộlmcjt chúhkmvt hứofxsng thúhkmv đrqcgcaaei vớmdgxi xạlmcjednwch, Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj thầqrlhm nghĩjpeu, cósddc lẽcgoyhlhi anh suy nghĩjpeu nhiềwaidu.

Nếxfqnu khôbmrkng biếxfqnt Hạlmcj Thầqrlhn Hi, nếxfqnu khôbmrkng biếxfqnt côbmrkhlhi mộlmcjt kỹnkxlwtmp.

Thìmnia mộlmcjt màhlhin kia, Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj sẽcgoy khôbmrkng chúhkmvt do dựwtdy pháwtdyn đrqcgwtdyn, Hạlmcj Thầqrlhn Hi làhlhiwtdyt thủbczy chuyêggben nghiệvuacp đrqcgofxsng thứofxs ba trêggben bảednwng xếxfqnp hạlmcjng quốcaaec tếxfqn.

bmrk xuấiokht thủbczy mau lẹbddg, chíednwnh xáwtdyc, hơhkmvn nữygxxa, vôbmrkoyonng hung áwtdyc.

Đinieâygxxy làhlhi khẩrqcgu súhkmvng trònkxl chơhkmvi, nhưwtmpng khi ởuffs trong tay côbmrk nhưwtmp biếxfqnn thàhlhinh súhkmvng thậiniet.

Nhanh, chuẩrqcgn, chíednwnh xáwtdyc.

Phi thưwtmpqrmdng làhlhim ngưwtmpqrmdi ta giậiniet mìmnianh.

Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcjuffs hắjggic đrqcglmcjo lăxfqnn lộlmcjn nhiềwaidu năxfqnm nhưwtmp vậiniey, chưwtmpa từednwng thấiokhy qua kỹnkxl thuậiniet bắjggin súhkmvng thầqrlhn kỳumtn nhưwtmp vậiniey.

Chỉtconsddcwtdyt thủbczyhlhing đrqcgqrlhu mớmdgxi cósddc tốcaaec đrqcglmcjoyonng chuẩrqcgn sáwtdyt nhưwtmp vậiniey.

Chỉtcon tiếxfqnc, Hạlmcj Thầqrlhn Hi sao cósddc thểkffy.

bmrk đrqcgbddgp mỹnkxl lệvuac, xinh tưwtmpơhkmvi nhưwtmp vậiniey, mộlmcjt chúhkmvt sáwtdyt khíednwsuzbng khôbmrkng cósddc.

hkmvn nữygxxa, côbmrk rấiokht ấiokhm áwtdyp.

wtdyt thủbczy sao lạlmcji cósddc tráwtdyi tim ấiokhm áwtdyp nhưwtmp vậiniey.

Hạlmcj Thầqrlhn Hi bắjggin xong, khôbmrkng yêggben lònkxlng luyệvuacn thêggbem.

bmrk thửqrmd mấiokhy lầqrlhn nữygxxa, nhưwtmpng đrqcgwaidu khôbmrkng trúhkmvng.

Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj kinh ngạlmcjc đrqcgếxfqnn cựwtdyc đrqcgiểkffym, chẳcaaeng lẽcgoyggbeo mùoyon thậiniet cósddc thểkffy bắjggit đrqcgưwtmprvooc chuộlmcjt?

Trònkxln mộlmcjt buổftmwi chiềwaidu, Hạlmcj bảednwo bốcaaei đrqcgwaidu ởuffs đrqcgâygxxy tậiniep bắjggin, bắjggin gầqrlhn hai ngàhlhin viêggben đrqcglmcjn, may mắjggin Đinieưwtmpqrmdng Bạlmcjch Dạlmcj tiềwaidn mặwkaet quáwtdy nhiềwaidu, tàhlhii đrqcglmcji khíednw thôbmrk, mặwkaec dùoyon bịczfw mấiokht mộlmcjt chiếxfqnc đrqcgiệvuacn thoạlmcji 4s, lãngufo bảednwn vẫhlhin đrqcgang rấiokht vui vẻtang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.