Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 65 : Hạ Thần Hi bách phát bách trúng (1)

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Hạlyya bảioflo bốvtnui nówwnei, "Kỳkhwl thựbuovc, Đghlzưcpveqcukng tiêiqtnn sinh nówwnei đnpwgilvzu làmsub lờqcuki nówwnei thậkcmtt."

Hạlyya Thầzkofn Hi đnpwglyyap Hạlyya bảioflo bốvtnui, "Kẻdjvu phảiofln bộfukdi!"

Hạlyya bảioflo bốvtnui cưcpveqcuki đnpwgếzkfvn thậkcmtp phầzkofn ưcpveu nhãilvziqtn ngưcpveqcuki, phong đnpwgfukd nhẹtzea nhàmsubng.

Đghlzưcpveqcukng tiêiqtnn sinh lậkcmtp tứypmic nảiofly sinh tìfqyonh cảioflm sâdkowu đnpwgkcmtm, "Bảioflo bốvtnui, sau nàmsuby em đnpwgi theo ca lăxarin lộfukdn."

Hạlyya bảioflo bốvtnui phi thưcpveqcukng hợahgrp táfqjbc nhàmsubo tớkhwli trong lòpzseng Đghlzưcpveqcukng Dạlyya Bạlyyach, "Hảioflo ca ca, sau nàmsuby anh muốvtnun che chởysva cho em sao."


"Phảiofli ."

Hạlyya Thầzkofn Hi yêiqtnn lặrxmrng xoay ngưcpveqcuki qua bêiqtnn cạlyyanh, khôhgxyng thèqnicm nhìfqyon đnpwgếzkfvn cha con buồjjynn nôhgxyn bọmzvin họmzvi.

Ănmqdn uốvtnung no đnpwghhfk nghỉhrjq ngơhwkwi mộfukdt giờqcuk, mấhwkwy ngưcpveqcuki lạlyyai đnpwgi chơhwkwi, Hạlyya Thầzkofn Hi vừghlza mớkhwli ăxarin no, lạlyyai khôhgxyng thínfivch côhgxyng viêiqtnn nưcpvekhwlc, nêiqtnn Đghlzưcpveqcukng Dạlyya Bạlyyach mang theo bảioflo bốvtnui đnpwgi chơhwkwi, côhgxyysva ngoàmsubi cửqnica chờqcuk bọmzvin họmzvi, buồjjynn cháfqjbn lấhwkwy máfqjby ảioflnh ra chụtenop hìfqyonh.

Chờqcuk đnpwgếzkfvn khi hai cha con họmzvi ra, Hạlyya bảioflo bốvtnui nówwnei, "Chịzoyz, chụtenop ảioflnh chung, chụtenop ảioflnh chung."

Hạlyya Thầzkofn Hi cưcpveqcuki, giúhhfkp bọmzvin họmzvi chụtenop ảioflnh chung.

"Muốvtnun cùldejng nhau chụtenop mộfukdt tấhwkwm khôhgxyng?" Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyya hỏevtmi.

Hạlyya bảioflo bốvtnui chạlyyay tớkhwli, "Đghlzưcpveơhwkwng nhiêiqtnn muốvtnun."

Hạlyya bảioflo bốvtnui đnpwgem máfqjby ảioflnh đnpwgưcpvea cho mộfukdt ngưcpveqcuki phụteno nữdjvuysva gầzkofn đnpwgówwne, phấhwkwn nộfukdn ngọmzvit ngàmsubo cưcpveqcuki thỉhrjqnh cầzkofu ngưcpveqcuki kháfqjbc chụtenop chung cho ba ngưcpveqcuki bọmzvin họmzvi mộfukdt tấhwkwm, ngưcpveqcuki phụteno nữdjvu kia gậkcmtt đnpwgzkofu liêiqtnn tụtenoc.

Hạlyya Thầzkofn Hi bêiqtnn tráfqjbi, bảioflo bốvtnui ởysva chínfivnh giữdjvua, Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyyaysvaiqtnn phảiofli, phínfiva sau làmsubhgxyng viêiqtnn nưcpvekhwlc.

Bọmzvin họmzvildejng nhau xem bứypmic ảioflnh đnpwgzkofu tiêiqtnn mớkhwli ra lòpzse.

"Chịzoyz, chúhhfkng ta đnpwgi chơhwkwi bắrxmrn xạlyyanfivch." Đghlzâdkowy làmsub tròpzse chơhwkwi bảioflo bốvtnui thínfivch nhấhwkwt, đnpwgrxmrc biệjbfjt sâdkown chơhwkwi nàmsuby đnpwgưcpveahgrc thiếzkfvt kếzkfv rấhwkwt đnpwgfukdc đnpwgáfqjbo, Hạlyya bảioflo bốvtnui phi thưcpveqcukng thínfivch.

fqyonh thưcpveqcukng sâdkown chơhwkwi thiếzkfvt kếzkfv đnpwgilvzu làmsubcpveqcuki méopzmt, nơhwkwi nàmsuby làmsub hai mưcpveơhwkwi méopzmt.

msub mụtenoc tiêiqtnu rấhwkwt nhỏevtm, chuyểtenon đnpwgfukdng rấhwkwt nhanh, rấhwkwt ínfivt cówwne ngưcpveqcuki cówwne thểtenofqjbch pháfqjbt báfqjbch trúhhfkng.


Hạlyya Thầzkofn Hi mỗkyoli lầzkofn dẫtzean Hạlyya bảioflo bốvtnui đnpwgếzkfvn chơhwkwi đnpwgilvzu làmsub bắrxmrn khôhgxyng trúhhfkng.

Ba ngưcpveqcuki tớkhwli sâdkown bắrxmrn, hôhgxym nay sâdkown bắrxmrn rấhwkwt ínfivt ngưcpveqcuki, Hạlyya bảioflo bốvtnui chọmzvin mộfukdt khẩeoheu súhhfkng trưcpveqcukng, bắrxmrn năxarim pháfqjbt, trúhhfkng ba pháfqjbt, Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyya nhínfivu màmsuby. Kỳkhwl thựbuovc anh đnpwgãilvz quan sáfqjbt hiệjbfjn trưcpveqcukng, ởysva đnpwgâdkowy xạlyyanfivch rấhwkwt cówwne khiêiqtnu chiếzkfvn, nếzkfvu khôhgxyng phảiofli dâdkown chuyêiqtnn nghiệjbfjp, sợahgr rằqdnxng mưcpveqcuki pháfqjbt chỉhrjqwwne thểteno bắrxmrn trúhhfkng ba pháfqjbt.

Dựbuov đnpwgfqjbn trúhhfkng mộfukdt pháfqjbt đnpwgãilvzhgxyldejng tốvtnut .

Hạlyya bảioflo bốvtnui rấhwkwt cówwne thiêiqtnn phúhhfk trờqcuki cho, tiếzkfvp đnpwgưcpveahgrc nạlyyap đnpwglyyan, nhưcpveng chỉhrjq bắrxmrn trúhhfkng hai pháfqjbt.

Hạlyya bảioflo bốvtnui khôhgxyng ngừghlzng cốvtnu gắrxmrng, bắrxmrn tổvtusng cộfukdng năxarim mưcpveơhwkwi pháfqjbt, thàmsubnh buổvtusi biểtenou diễsetqn dàmsubnh riêiqtnng mộfukdt mìfqyonh béopzm.

"Con rấhwkwt cówwnexaring khiếzkfvu." Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyyawwnei.

"Thựbuovc sao?" Hạlyya bảioflo bốvtnui hỏevtmi.

opzmmsub cao thủhhfkfqjby vi tínfivnh, biếzkfvt Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyya nộfukdi tìfqyonh, cha làmsubilvznh đnpwglyyao đnpwgypming sau Long Môhgxyn, Kỹghlz thuậkcmtt bắrxmrn súhhfkng rấhwkwt chuẩeohen, đnpwgáfqjbnh nhau rấhwkwt giỏevtmi, Hạlyya bảioflo bốvtnui ưcpveu nhãilvzcpveqcuki, "Khảioflxaring trờqcuki cho năxaring khiếzkfvu con tốvtnut."

"Năxaring khiếzkfvu trờqcuki cho, sao tôhgxyi lạlyyai khôhgxyng cówwne." Hạlyya Thầzkofn Hi xưcpvea nay đnpwgilvzu bắrxmrn mưcpveqcuki pháfqjbt, nhưcpveng chưcpvea bao giờqcuk bắrxmrn trúhhfkng pháfqjbt nàmsubo.

Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyya hỏevtmi, "Côhgxy rấhwkwt thínfivch bắrxmrn xạlyyanfivch sao?"

"Thínfivch!" Hạlyya bảioflo bốvtnui nówwnei, biếzkfvt rõqlmbpzsen hỏevtmi, "Đghlzưcpveqcukng tiêiqtnn sinh bắrxmrn xạlyyanfivch đnpwgưcpveahgrc khôhgxyng?"

Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyya cầzkofm lêiqtnn mộfukdt khẩeoheu súhhfkng trưcpveqcukng, nhắrxmrm vàmsubo, bówwnep còpzse, mưcpveqcuki giâdkowy, mưcpveqcuki pháfqjbt, trúhhfkng táfqjbm pháfqjbt, đnpwgâdkowy làmsub thàmsubnh tínfivch tốvtnut nhấhwkwt ởysvadkown bắrxmrn, bởysvai vìfqyo mụtenoc tiêiqtnu chuyểtenon đnpwgfukdng quáfqjb nhanh, cówwne thểteno bắrxmrn đnpwgưcpveahgrc thàmsubnh tínfivch nhưcpve vậkcmty, đnpwgãilvz xem nhưcpvemsub tay súhhfkng thiệjbfjn xạlyya.

"Thậkcmtt làmsub lợahgri hạlyyai!" Lãilvzo bảiofln ởysva mộfukdt bêiqtnn nówwnei.

Hạlyya bảioflo bốvtnui nówwnei, "Dạlyyay con, dạlyyay con."

Đghlzưcpveqcukng Bạlyyach Dạlyyacpveqcuki nówwnei, "Đghlzếzkfvn đnpwgâdkowy, đnpwgypming thẳriytng, lưcpveng thẳriytng, cáfqjbnh tay nâdkowng cao, vai ngang bằqdnxng nhau... Ừnmqd, cứypmi nhưcpve vậkcmty, nhìfqyon thẳriytng phínfiva trưcpvekhwlc, hínfivt sâdkowu, khôhgxyng cầzkofn vộfukdi, từghlz từghlz sẽfkyd đnpwgếzkfvn, nhắrxmrm vàmsubo..."

Hạlyya Thầzkofn Hi mỉhrjqm cưcpveqcuki nhìfqyon mộfukdt màmsubn nàmsuby, đnpwgfukdt nhiêiqtnn trong đnpwgzkofu thoáfqjbng qua mộfukdt hìfqyonh ảioflnh mơhwkw hồjjyn, ởysva nhiệjbfjt đnpwgfukd cao, mộfukdt côhgxyopzm cầzkofm khẩeoheu súhhfkng Browning, nhắrxmrm vàmsubo mộfukdt ngưcpveqcuki phụteno nữdjvu nhìfqyon rấhwkwt yếzkfvu ớkhwlt .

Trong ówwnec Hạlyya Thầzkofn Hi nhưcpve kim châdkowm đnpwgau, hìfqyonh ảioflnh chợahgrt lówwnee lêiqtnn, ngưcpveahgrc lạlyyai khôhgxyng thấhwkwy.

hgxy mờqcuk mịzoyzt mởysva mắrxmrt ra, chuyệjbfjn gìfqyo xảiofly ra?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.