Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 64 : Đường tiên sinh chính là người đàn ông tốt, người đàn ông tốt chính là Đường tiên sinh

    trước sau   
Editor: boconganh1503

"Mẹgwum, mẹgwumrhin nghĩyqtd qua sao? Giấyqtdy làejag khôtlthng górhini đyqtdưtlthbrfzc lửjrowa, ngàejagy nàejago đyqtdórhin nếchyzu làejag cha biếchyzt đyqtdưtlthbrfzc châjqxun tưtlthhxwrng, córhin thểbufo hay khôtlthng đyqtdem mẹgwumrhinp chếchyzt?"

Hạcuoq Thầbyvqn Hi thu cổjqxu lạcuoqi, "... Câjqxum miệvrxnng!"

ejagy thựsaznc sựsaznejag mộvrxnt vấyqtdn đyqtdapif.

Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi nórhini, "Mẹgwum, con thựsaznc sựsazn rấyqtdt thíbufoch cha."

"Biếchyzt, biếchyzt." Hạcuoq Thầbyvqn Hi phấyqtdt tay mộvrxnt cásazni, "Con yêtuiou thếchyzejago đyqtdưtlthbrfzc cásazni đyqtdórhin, đyqtdlptjng quêtuion gốkxeyc gásaznc mẹgwum sinh con ra làejag đyqtdưtlthbrfzc."


"Tuâjqxun mệvrxnnh!" Đsazncuoqt đyqtdưtlthbrfzc cho phétlthp, Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi cưtlthrjkvi đyqtdếchyzn vẻhdmh mặtnobt nhưtlth hoa, phi thưtlthrjkvng phấyqtdn nộvrxnn ngọcvzat ngàejago.

Hai mẹgwum con ngồyakfi kềapif tai nhau nórhini nhỏiwvs, Đsaznưtlthrjkvng tổjqxung mang theo hai hộvrxnp tiệvrxnn lợbrfzi cùjygjng mộvrxnt túcuoqi đyqtdyakf uốkxeyng trởrhin vềapif, còqqytn córhin đyqtdyakf ngọcvzat, đyqtdưtltha Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi mórhinn bétlth thíbufoch nhấyqtdt.

"Ngưtlthrjkvi đyqtdàejagn ôtlthng tốkxeyt chíbufonh làejag Đsaznưtlthrjkvng tiêtuion sinh, Đsaznưtlthrjkvng tiêtuion sinh chíbufonh làejag ngưtlthrjkvi đyqtdàejagn ôtlthng tốkxeyt." Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi châjqxun chórhin ca ngợbrfzi Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq.

Hạcuoq Thầbyvqn Hi đyqtdang uốkxeyng canh, mộvrxnt miệvrxnng phun ra, giậcjunn, "Hạcuoq Thiêtuion, chịsfkdqqytn muốkxeyn ăbyvqn cơyqeom, khôtlthng muốkxeyn nghe nhữjrowng lờrjkvi buồyakfn nôtlthn nhưtlth vậcjuny?"

Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq vẻhdmh mặtnobt vặtnobn vẹgwumo, "Bảzxsko bốkxeyi nórhini chỗspzcejago buồyakfn nôtlthn?"

"Lờrjkvi nàejagy liềapifn phi thưtlthrjkvng buồyakfn nôtlthn."

"Côtlth khôtlthng cảzxskm thấyqtdy tôtlthi làejag ngưtlthrjkvi đyqtdàejagn ôtlthng tốkxeyt sao?"

"Cho dùjygj đyqtdàejagn ôtlthng trêtuion thếchyz giớhxwri nàejagy tuyệvrxnt chủofitng hếchyzt anh cũvrxnng khôtlthng phảzxski làejag đyqtdàejagn ôtlthng tốkxeyt."

...

Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi ởrhin mộvrxnt bêtuion ăbyvqn hộvrxnp tiệvrxnn lợbrfzi củofita mìwijgnh, uốkxeyng đyqtdyakf uốkxeyng, xem cuộvrxnc vui bìwijgnh thưtlthrjkvng nhìwijgn cha cùjygjng mẹgwumtlth liếchyzc mắkreqt đyqtdưtltha tìwijgnh, bétlth rấyqtdt thíbufoch cảzxsknh nàejagy, giốkxeyng nhưtlthejag ngưtlthrjkvi mộvrxnt nhàejag.

"Bảzxsko bốkxeyi, chúcuoq muốkxeyn nếchyzm thửjrow tay nghềapif củofita chịsfkd con." Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoqyqeo ưtlthhxwrc muốkxeyn nếchyzm thửjrowrhinn thịsfkdt kho tàejagu trong hộvrxnp tiệvrxnn lợbrfzi củofita Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi.

saznưtlthrjkvng tiêtuion sinh, chịsfkd con khôtlthng làejagm đyqtdưtlthbrfzc, đyqtdâjqxuy làejag con tựsaznejagm tiệvrxnn lợbrfzi."

Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq nhíbufou màejagy, ngưtlthrjkvi córhintlth duy bìwijgnh thưtlthrjkvng, ai cũvrxnng khôtlthng ngờrjkv đyqtdzxska nhỏiwvs bảzxsky tuổjqxui biếchyzt nấyqtdu ăbyvqn.


"Nhàejag con làejag con làejagm cơyqeom sao?"

saznưtlthơyqeong nhiêtuion, con bao trọcvzan việvrxnc nhàejag."

"Côtlthyqtdy làejagm cásazni gìwijg?" Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq chỉhxzaejago Hạcuoq Thầbyvqn Hi hỏiwvsi.

Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi nórhini, "Ăvrxnn cùjygjng ngủofit."

"Heo!" Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq khôtlthng lưtlthu tìwijgnh chúcuoqt nàejago phêtuio phásaznn Hạcuoq tiểbufou thưtlth, Hạcuoq Thầbyvqn Hi thórhini quen , thầbyvqn kinh thậcjunt cưtlthrjkvng hãupfzn, khôtlthng đyqtdvrxnng đyqtdcjuny.

Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq lạcuoqi nórhini, "Nórhini làejag heo, thậcjunt làejagrhin đyqtdiểbufom vũvrxn nhụhqunc heo."

saznưtlthrjkvng tiêtuion sinh, anh córhin thểbufo ngậcjunm miệvrxnng."

Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq quay qua ăbyvqn thịsfkdt kho tàejagu, Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi cũvrxnng khôtlthng khásaznch khíbufo, theo hộvrxnp cơyqeom Đsaznưtlthrjkvng tiêtuion sinh cưtlthhxwrp cásaznnh gàejag, Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq khen Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi córhin tay nghềapif tốkxeyt, hai ngưtlthrjkvi anh mộvrxnt ngụhqunm tôtlthi mộvrxnt ngụhqunm ăbyvqn, thâjqxun mậcjunt.

Hạcuoq Thầbyvqn Hi buồyakfn nôtlthn nhìwijgn hai cha con họcvza, córhin mộvrxnt cảzxskm giásaznc oásaznn giậcjunn giốkxeyng nhưtlth bịsfkd vứzxskt bỏiwvs.

Ăvrxnn uốkxeyng no đyqtdofit chỉhxzaqqytn rásaznc, vẫozyon làejag bảzxsko bốkxeyi thu gom rásaznc đyqtdi đyqtdjqxu, Hạcuoq Thầbyvqn Hi thoảzxski másazni màejag nằzzlsm, nhìwijgn trờrjkvi xanh mâjqxuy trắkreqng, buồyakfn ngủofit.

"Con trai cásaznc ngưtlthrjkvi thậcjunt hiểbufou chuyệvrxnn, lạcuoqi rấyqtdt xinh đyqtdgwump, nếchyzu con chúcuoqng tôtlthi córhin phâjqxun nửjrowa hiểbufou chuyệvrxnn nhưtlthtlth thìwijg thậcjunt tốkxeyt." Bêtuion cạcuoqnh mộvrxnt ngưtlthrjkvi phụhqun nữjrow xinh đyqtdgwump hâjqxum mộvrxnrhini.

Hạcuoq Thầbyvqn Hi phi thưtlthrjkvng chộvrxnt dạcuoq.

Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq thậcjunp phầbyvqn kiêtuiou ngạcuoqo, khổjqxung tưtlthhxwrc xòqqyte đyqtdtlthi, "Đsaznzxska nhỏiwvs nhàejag chúcuoqng tôtlthi từlptj nhỏiwvs đyqtdãupfz thôtlthng minh, cásazni gìwijgvrxnng đyqtdapifu làejagm đyqtdưtlthbrfzc, toàejagn năbyvqng ."

"Thựsaznc sựsazn a?" Ngưtlthrjkvi phụhqun nữjrowtlthjygjng hâjqxum mộvrxn, "Bồyakfi dưtlthkxkpng thếchyzejago?"

"Bétlth quásazn thôtlthng minh, hoàejagn toàejagn khôtlthng cầbyvqn bồyakfi dưtlthkxkpng, vôtlth sựsazn tựsazn thôtlthng, córhin lẽjrowejag bởrhini vìwijg gien chúcuoqng tôtlthi tốkxeyt." Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoqrhini xong mặtnobt khôtlthng đyqtdiwvsjqxum bấyqtdt nhảzxsky.

Hạcuoq Thầbyvqn Hi chỉhxza cảzxskm thấyqtdy mộvrxnt đyqtdásaznm quạcuoq từlptj đyqtdhxzanh đyqtdbyvqu bay qua, Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq tiêtuion sinh, da mặtnobt củofita anh so vớhxwri Vạcuoqn Lýxufu Trưtlthrjkvng Thàejagnh còqqytn dàejagy hơyqeon a.

Hạcuoq bảzxsko bốkxeyi đyqtdi đyqtdjqxusaznc trởrhin vềapif, vừlptja lúcuoqc cũvrxnng nghe đyqtdếchyzn mộvrxnt câjqxuu nhưtlth vậcjuny, 囧 囧.

"Cásaznc ngưtlthrjkvi đyqtdúcuoqng làejag gien tốkxeyt, anh xem mộvrxnt chúcuoqt, hai ngưtlthrjkvi rấyqtdt xinh đyqtdgwump, đyqtdzxska nhỏiwvs nhìwijgn cũvrxnng rấyqtdt đyqtdgwump." Ngưtlthrjkvi phụhqun nữjrowtlthrjkvi nórhini.

Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoqtlthjygjng khôtlthng khiêtuiom tốkxeyn tiếchyzp thu ca ngợbrfzi.

Ngưtlthrjkvi phụhqun nữjrow kia dẫozyon đyqtdzxska nhỏiwvs đyqtdi chơyqeoi, Hạcuoq Thầbyvqn Hi mớhxwri nórhini, "Đsaznưtlthrjkvng Bạcuoqch Dạcuoq, anh thậcjunt khôtlthng biếchyzt xấyqtdu hổjqxu."

"Mặtnobt củofita tôtlthi đyqtdgwump tinh xảzxsko nhưtlth thếchyz, vìwijg sao khôtlthng muốkxeyn?"

Hạcuoq Thầbyvqn Hi, "..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.