Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 63 : Bảo bối chào hàng Đường tiên sinh

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Mấbcoly ngưdxbfdotgi đpjimi vàpjnzo khu vui chơuavbi.

Cuốkktki tuầnwctn sâvelln chơuavbi, biểtjesn ngưdxbfdotgi.

Ngưdxbfdotgi chen ngưdxbfdotgi, tiếfxyhng thékkpmt chóallki tai, tiếfxyhng nhạallkc, giáqhhgn đpjimoạallkn truyềlllin đpjimếfxyhn.

Mộyfcxt tròsoik chơuavbi rồwzeei thêallkm mộyfcxt tròsoik chơuavbi, mặckbbc kệallk tròsoik chơuavbi nhiềllliu mạallko hiểtjesm kízmjgch thízmjgch đpjimếfxyhn đpjimâvellu, Hạallk bảpjnzo bốkktki cũyreong khôehwjng hềllli sợbndj.

Hạallk Thầnwctn Hi cũyreong khôehwjng giốkktkng nhữfeemng phụdngj nữfeem kháqhhgc, mảpjnznh mai yếfxyhu tim thékkpmt chóallki tai, cho dùallk chơuavbi tròsoik chơuavbi nguy hiểtjesm cũyreong khôehwjng nghe Hạallk Thầnwctn Hi hékkpmt mộyfcxt tiếfxyhng.


ehwj xuốkktkng, cảpjnz ngưdxbfdotgi sắpquvc mặckbbt cũyreong khôehwjng thay đpjimhiiui.

Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallkehwjallkng 囧, ngưdxbfdotgi phụdngj nữfeempjnzy thựcnulc sựcnulpjnz rấbcolt mạallknh mẽnsux.

Hai ngưdxbfdotgi muốkktkn dắpquvt bảpjnzo bốkktki muốkktkn đpjimi côehwjng viêallkn nưdxbfxikic, mộyfcxt côehwjqhhgi dễhiiu thưdxbfơuavbng báqhhgn búcrnfp bêallk chàpjnzo hàpjnzng, "Vịehwj tiêallkn sinh, tiểtjesu thưdxbfpjnzy, cáqhhgc ngưdxbfdotgi mua cho đpjimecfca nhỏallk mộyfcxt đpjimwzee chơuavbi đpjimi, rấbcolt đpjimáqhhgng yêallku nha, tiểtjesu bằxiking hữfeemu nhấbcolt đpjimehwjnh rấbcolt thízmjgch."

pjnzy đpjimãicti khôehwjng phảpjnzi làpjnz lầnwctn đpjimnwctu tiêallkn cóallk ngưdxbfdotgi hiểtjesu lầnwctm bọdngjn họdngjpjnz mộyfcxt nhàpjnz ba ngưdxbfdotgi.

Hạallk Thầnwctn Hi thầnwctn kinh cũyreong trởlqfmallkn rấbcolt thôehwj .

Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk lầnwctn đpjimnwctu tiêallkn nghe ngưdxbfdotgi kháqhhgc nóallki bọdngjn họdngjpjnz mộyfcxt nhàpjnz ba ngưdxbfdotgi, Hạallk Thầnwctn Hi sao lạallki sinh ra đpjimecfca nhỏallk lớxikin nhưdxbf vậhiiuy.

Nhưdxbfng màpjnz, anh lạallki khôehwjng bàpjnzi xízmjgch ngưdxbfdotgi kháqhhgc nóallki bọdngjn họdngjpjnz mộyfcxt nhàpjnz ba ngưdxbfdotgi.

Cảpjnzm giáqhhgc rấbcolt tốkktkt đpjimwqqip.

Rấbcolt cóallk cảpjnzm giáqhhgc thàpjnznh tựcnulu.

Nhữfeemng gìlbgk đpjimàpjnzn ôehwjng kháqhhgc cóallkallk, anh cũyreong cóallk , quyềlllin thếfxyh, đpjimehwja vịehwj, cáqhhgi gìlbgk cầnwctn cóallk đpjimllliu cóallk.

Nếfxyhu làpjnzallkn ngưdxbfdotgi cóallk mộyfcxt ngưdxbfdotgi vợbndjpjnz đpjimecfca con lanh lợbndji nhưdxbf vậhiiuy thìlbgksoikn gìlbgk bằxiking.

Cuộyfcxc sốkktkng thếfxyhpjnz đpjimlyuo.

Quảpjnz thựcnulc làpjnz mộyfcxt cuộyfcxc sốkktkng hoàpjnzn mỹmfao.


"Bảpjnzo bốkktki, con thízmjgch khôehwjng?" Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk hỏallki.

Hạallk bảpjnzo bốkktki lắpquvc lắpquvc đpjimnwctu, "Cháqhhgu đpjimãicti qua tuổhiiui chơuavbi búcrnfp bêallk."

"Con mớxikii bảpjnzy tuổhiiui."

Hạallk bảpjnzo bốkktki cưdxbfdotgi đpjimếfxyhn phấbcoln nộyfcxn , thậhiiup phầnwctn ưdxbfu nhãicti, "Đnsuxưdxbfdotgng tiêallkn sinh, tâvellm lýpcfx củlyuoa cháqhhgu đpjimãictipjnz bảpjnzy mưdxbfơuavbi tuổhiiui."

Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk, "..."

"Buổhiiui trưdxbfa, chịehwjallk chúcrnft đpjimóallki bụdngjng, bảpjnzo bốkktki em cóallk đpjimóallki bụdngjng khôehwjng?" Hạallk Thầnwctn Hi hỏallki.

"Cóallk chúcrnft."

"Chúcrnfng ta đpjimi ăopbnn cơuavbm dãicti ngoạallki, buổhiiui chiềllliu lạallki đpjimếfxyhn chơuavbi." Hạallk Thầnwctn Hi nóallki, ba ngưdxbfdotgi đpjimếfxyhn sâvelln chơuavbi ăopbnn cơuavbm dãicti ngoạallki .

allk rấbcolt nhiềllliu ngưdxbfdotgi đpjimang ăopbnn cơuavbm ởlqfm đpjimâvelly, hìlbgknh nhưdxbf đpjimllliu làpjnz ngưdxbfdotgi mộyfcxt nhàpjnz.

Trờdotgi xanh mâvelly trắpquvng, mọdngji ngưdxbfdotgi đpjimllliu vui vẻornt.

Hạallk bảpjnzo bốkktki theo ba lôehwjpcfx lấbcoly ra mộyfcxt miếfxyhng vảpjnzi, trảpjnzi trêallkn mặckbbt đpjimbcolt, lạallki lấbcoly ra hai hộyfcxp tiệallkn lợbndji, Hạallk bảpjnzo bốkktki đpjimyfcxt nhiêallkn nghĩosft đpjimếfxyhn mộyfcxt vấbcoln đpjimllli, chỉtjesallk hai phầnwctn tiệallkn lợbndji.

Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk quyếfxyht đpjimehwjnh tựcnul cấbcolp tựcnulcrnfc, đpjimi mua tiệallkn lợbndji.

"Mẹwqqi, cha cóallk ýpcfxlbgk?" bóallkng dáqhhgng Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk đpjimi xa, Hạallk bảpjnzo bốkktki hỏallki, vôehwjallkng rốkktki.

"Con đpjimi màpjnz hỏallki." Hạallk Thầnwctn Hi nóallki, "Nóallki khôehwjng chừkfyqng, anh ta làpjnzm việallkc áqhhgp lựcnulc, ra ngoàpjnzi thưdxbf giãictin mộyfcxt chúcrnft."

Hạallk bảpjnzo bốkktki 囧 囧, "Mẹwqqi, mẹwqqi cảpjnzm thấbcoly cóallk thểtjes sao?"

"Khôehwjng cóallk khảpjnzopbnng!"

"Cha nhấbcolt đpjimehwjnh coi trọdngjng mẹwqqi ." Hạallk bảpjnzo bốkktki cưdxbfdotgi đpjimếfxyhn phi thưdxbfdotgng ưdxbfu nhãicti.

Hạallk Thầnwctn Hi thậhiiut khóallk khăopbnn, "Mẹwqqi con chưdxbfxiking mắpquvt anh ta a."

Hạallk bảpjnzo bốkktki 囧, hỏallki, "Mẹwqqi, nơuavbi nàpjnzo khôehwjng hàpjnzi lòsoikng a?"

"Cha rấbcolt tốkktkt a, nhìlbgkn đpjimwqqip trai nhưdxbf vậhiiuy, ngưdxbfdotgi lạallki hàpjnzi hưdxbfxikic khôehwji hàpjnzi, mẹwqqi xem biểtjesu hiệallkn hôehwjm nay củlyuoa cha, rõpquvpjnzng làpjnzqhhgng vẻornt rấbcolt yêallku nghiệallkt, cũyreong làpjnzm đpjimưdxbfbndjc ngưdxbfdotgi đpjimàpjnzn ôehwjng trụdngj cộyfcxt trong gia đpjimìlbgknh, rấbcolt dễhiiu thízmjgch nghi." Hạallk bảpjnzo bốkktki đpjimang nóallki tốkktkt cho Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk, "Thêallkm cộyfcxng thêallkm cộyfcxng thêallkm cộyfcxng."

Hạallk Thầnwctn Hi giậhiiun, "Tiểtjesu tửkkpm thốkktki, mẹwqqi nuôehwji con nhiềllliu năopbnm nhưdxbf vậhiiuy, vậhiiuy màpjnz cứecfc nhưdxbf vậhiiuy bịehwj anh ta quyếfxyhn rũyreo đpjimi rồwzeei, bảpjnzo bốkktki, con làpjnzm mẹwqqi rấbcolt đpjimau lòsoikng."

Hạallk bảpjnzo bốkktki cấbcolp tốkktkc cho thấbcoly thậhiiut tìlbgknh, "Mẹwqqi, xin tin tưdxbflqfmng con, con yêallku nhấbcolt vẫhxlmn làpjnz mẹwqqi, nếfxyhu nhưdxbf mẹwqqi khôehwjng thízmjgch con gặckbbp cha, mộyfcxt câvellu nóallki làpjnz đpjimưdxbfbndjc."

"Cúcrnft!" Hạallk Thầnwctn Hi nhẫhxlmn tâvellm nóallki.

Đnsuxưdxbfdotgng Bạallkch Dạallk vừkfyqa nhìlbgkn chízmjgnh làpjnz từkfyq nhỏallk thiếfxyhu đpjimi tìlbgknh thưdxbfơuavbng, vìlbgk hai ngưdxbfdotgi bẩnhghm sinh làpjnz cha con, nêallkn anh cũyreong thízmjgch Hạallk bảpjnzo bốkktki, nhưdxbf vậhiiuy, cứecfc nhưdxbf vậhiiuy đpjimi, thuậhiiun theo tựcnul nhiêallkn, chuyệallkn sau nàpjnzy, sau nàpjnzy hãictiy nóallki.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.