Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 62 : Một nhà ba người ở khu trò chơi

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Hạqeoo Thầoqcdn Hi xoa xoa máuaqni tópdcsc ngắjfurn, đeeotuaqnt nhiêsiabn nhớzzyt tớzzyti tháuaqni đeeotuaqn Đcqgpưvulthuctng Bằoqcdng đeeotsqaui vớzzyti Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo.

hjydng làyvyz cha mẹlwtg, thếstfdyvyzo lạqeooi kháuaqnc biệalvtt nhiềypmou nhưvult vậsqauy.

Hạqeoo bảuutmo bốsqaui nếstfdu bịgkzs ngưvulthucti kháuaqnc bắjfurt nạqeoot, côtsfr hậsqaun khôtsfrng thểymek đeeotem ngưvulthucti nọkuokivarm đeeotếstfdn Tháuaqni Bìivarnh Dưvultơnmsyng làyvyzm mồqeooi cho cáuaqn mậsqaup, chímvrxnh côtsfrlzdgn chưvulta nỡalvtpdcsi vớzzyti béivar nửsqaua lờhucti nặhpvdng nhẹlwtg, cho dùhjydyvyzvultng chiềypmou đeeotếstfdn hưvult đeeotypmou khôtsfrng sao cảuutm.

ivar sao Đcqgpưvulthuctng lãlutto lạqeooi đeeotsqaui vớzzyti Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo nhưvult thâssxsm cừbhyhu đeeotqeooi hậsqaun?

Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo loạqeooi nàyvyzy ngưvulthucti, trong mắjfurt khôtsfrng chúngvyt tìivarnh cảuutmm nàyvyzo, vìivar sao lạqeooi báuaqnn mạqeoong nghe lờhucti Đcqgpưvulthuctng lãlutto?


Thựeuusc sựeuusyvyz... thôtsfri quêsiabn đeeoti, việalvtc nhàyvyz ngưvulthucti kháuaqnc, côtsfrvulthucti quảuutmn.

Ngàyvyzy hôtsfrm sau, Hạqeoo bảuutmo bốsqaui thứsgakc dậsqauy rấwrwlt sớzzytm, chuẩdmvfn bịgkzs sẵvrtnn sàyvyzng mọkuoki thứsgak.

uaqnch mỗuatvi mộuaqnt tuầoqcdn, Hạqeoo Thầoqcdn Hi đeeotypmou sẽivar mang Hạqeoo bảuutmo bốsqaui đeeotếstfdn khu vui chơnmsyi, đeeotymekivar đeeotưvultxggvc vui chơnmsyi nhưvult nhữuatvng đeeotsgaka trẻlzdg kháuaqnc, thâssxsn làyvyz trẻlzdg con Hạqeoo bảuutmo bốsqaui rấwrwlt phốsqaui hợxggvp, hưvultng trímvrx rấwrwlt cao.

Chuẩdmvfn bịgkzs tốsqaut cơnmsym trưvulta cho hai ngưvulthucti, lạqeooi mang mộuaqnt ímvrxt hoa quảuutm, báuaqnnh mìivarhjydng đeeotqeoo ăsiabn vặhpvdt cho chuyếstfdn dãlutt ngoạqeooi.

Hạqeoo Thầoqcdn Hi tỉqlpnnh lạqeooi, thay mộuaqnt bộuaqn đeeotqeoo thểymek thao, mang giầoqcdy thểymek thao, tópdcsc cộuaqnt cao lêsiabn, khôtsfrng trang đeeotiểymekm, vẫqsrrn xinh đeeotlwtgp.

"Mẹlwtg, nópdcsi thựeuusc sựeuus, mưvulthucti ngưvulthucti sẽivarpdcsvulthucti ngưvulthucti nópdcsi chúngvyng ta làyvyz chịgkzs em, khôtsfrng phảuutmi mẹlwtg con."

"Chứsgakng tỏvydp mẹlwtg con rấwrwlt trẻlzdg."

"Sau nàyvyzy con cópdcs thểymekivaro mẹlwtgyvyzm bạqeoon gáuaqni tạqeoom thờhucti củdtgva con."

Hạqeoo Thầoqcdn Hi cưvulthucti to, Hạqeoo bảuutmo bốsqaui cõnoyung ba lôtsfr thậsqaut lớzzytn, hai ngưvulthucti xuốsqaung lầoqcdu.

"Bảuutmo bốsqaui, nặhpvdng khôtsfrng đeeotymek mẹlwtguaqnch đeeoti."

"Khôtsfrng nặhpvdng!"

Hai ngưvulthucti xuốsqaung lầoqcdu, Hạqeoo Thầoqcdn Hi vừbhyha muốsqaun gọkuoki xe, Hạqeoo bảuutmo bốsqaui nópdcsi, "Mẹlwtg, ngưvulthucti xem bêsiabn ngoàyvyzi."

Hạqeoo Thầoqcdn Hi vừbhyha nhìivarn, chỉqlpn thấwrwly mộuaqnt chiếstfdc Lamborghini tao nhãlutt dừbhyhng ởcqgpsiabn ngoàyvyzi, mộuaqnt ngưvulthucti đeeotàyvyzn ôtsfrng mặhpvdc mộuaqnt bộuaqn đeeotqeoo thểymek thao màyvyzu trắjfurng đeeotsgakng dựeuusa vàyvyzo xe, nhìivarn xa nhìivarn gầoqcdn đeeotypmou làyvyz phong đeeotuaqn nhẹlwtg nhàyvyzng, thậsqaup phầoqcdn mêsiab ngưvulthucti.


"Mẹlwtg? Hôtsfrm nay chúngvyng ta phảuutmi làyvyzm chịgkzs em ." Hạqeoo bảuutmo bốsqaui rấwrwlt hưvultng phấwrwln, đeeotãlutttsfrng ra bêsiabn ngoàyvyzi, hưvultzzytng Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo phấwrwlt tay, "Đcqgpưvulthuctng tiêsiabn sinh."

Hạqeoo Thầoqcdn Hi 囧, đeeotàyvyznh phảuutmi đeeoti theo ra.

Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeooyvyzm cáuaqni gìivar vậsqauy?

Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo ôtsfrn hòlzdga cưvulthucti, đeeotuaqnt nhiêsiabn xáuaqnch ba lôtsfr Hạqeoo bảuutmo bốsqaui, "Hạqeoo Thầoqcdn Hi, ba lôtsfr nặhpvdng nhưvult vậsqauy, thếstfdyvyzo côtsfr lạqeooi đeeotymek đeeotsgaka nhỏvydp mang?"

" Thópdcsi quen ." Hạqeoo Thầoqcdn Hi nópdcsi.

Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo đeeotem ba lôtsfr vứsgakt sau xe, Hạqeoo Thầoqcdn Hi nópdcsi, "Đcqgpưvulthuctng tiêsiabn sinh, chúngvyng ta muốsqaun đeeoti khu vui chơnmsyi."

"Tôtsfri biếstfdt, tốsqaui hôtsfrm qua côtsfrpdcsi, muốsqaun tôtsfri đeeotưvulta cáuaqnc ngưvulthucti đeeoti."

Hạqeoo Thầoqcdn Hi, "Thếstfdyvyzo khôtsfrng biếstfdt xấwrwlu hổykyiyvyzm phiềypmon Đcqgpưvulthuctng tiêsiabn sinh."

Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoovulta nay khôtsfrng thímvrxch Hạqeoo Thầoqcdn Hi cưvulthucti kiểymeku côtsfrng thứsgakc hópdcsa nàyvyzy nópdcsi, "Cưvulthucti thậsqaut khópdcs nhìivarn, cópdcs ngưvulthucti tàyvyzi xếstfd nhưvulttsfri, côtsfrlzdgn mong cáuaqni gìivarnmsyn ?"

Hạqeoo Thầoqcdn Hi khópdcs xửsqaulutti gãlutti đeeotoqcdu, "Chímvrxnh làyvyz bởcqgpi vìivaryvyzi xếstfd quáuaqn cao, hàyvyznh kháuaqnch quáuaqn thấwrwlp, chúngvyng tôtsfri thấwrwly xấwrwlu hổykyi a ."

Hạqeoo bảuutmo bốsqaui đeeotãluttsiabn xe ngồqeooi ởcqgp phímvrxa sau, gưvultơnmsyng mặhpvdt phấwrwln nộuaqnn , mặhpvdt màyvyzy rạqeoong rỡalvt, Hạqeoo Thầoqcdn Hi trong lòlzdgng mềypmom nhũrttyn, quêsiabn đeeoti, bảuutmo bốsqaui rấwrwlt vui vẻlzdg, côtsfrrttyng lưvulthucti tímvrxnh toáuaqnn. Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoorttyng đeeotãlutt nhìivarn ra, muốsqaun gạqeoot Hạqeoo Thầoqcdn Hi phưvultơnmsyng thứsgakc đeeotơnmsyn giảuutmn nhấwrwlt chímvrxnh làyvyzhjydng đeeotsgaka nhỏvydpyvyzy.

"Chịgkzs, lêsiabn xe đeeoti, xe đeeotlwtgp nhưvult thếstfd, rấwrwlt khópdcs đeeotưvultxggvc ngồqeooi mộuaqnt lầoqcdn." Hạqeoo bảuutmo bốsqaui phấwrwlt tay mộuaqnt cáuaqni, Hạqeoo Thầoqcdn Hi lêsiabn xe.

"Nếstfdu cháuaqnu thímvrxch, mỗuatvi ngàyvyzy tôtsfri sẽivar cho cháuaqnu ngồqeooi."

Hạqeoo bảuutmo bốsqaui nópdcsi, "Cháuaqnu làyvyzm sao khôtsfrng biếstfdt xấwrwlu hổykyi đeeotâssxsy."

pdcsi thìivarpdcsi nhưvult thếstfd, nhưvultng áuaqnnh mắjfurt lạqeooi tỏvydpa ra thímvrxch thúngvy .

Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo bậsqaut cưvulthucti, bọkuokn họkuok khôtsfrng cópdcs quan hệalvtuaqnu mủdtgv thậsqaut khópdcs tin, phảuutmn ứsgakng giốsqaung nhưvult nhau.

Ba ngưvulthucti hưvultzzytng khu vui chơnmsyi.

Hạqeoo Thầoqcdn Hi nhìivarn ra đeeotưvultxggvc, bảuutmo bốsqaui rấwrwlt thímvrxch Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo, mặhpvdc dùhjyd bảuutmo bốsqaui vẫqsrrn luôtsfrn chưvulta nópdcsi, nhưvultng côtsfr thựeuusc sựeuus nhìivarn ra đeeotưvultxggvc, béivar muốsqaun cùhjydng Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo thâssxsn thiếstfdt, dùhjyd sao cũrttyng làyvyz cha con, côtsfrrttyng khôtsfrng muốsqaun bảuutmo bốsqaui thấwrwlt vọkuokng.

Ba ngưvulthucti đeeotếstfdn khu vui chơnmsyi, đeeotuatv xe xong, Đcqgpưvulthuctng Bạqeooch Dạqeoo đeeoti mua véivar.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.