Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 61 : Đường ca ca và người không bình thường

    trước sau   
Editor: boconganh1503

"Cúfvrmt!" Hạbzuy Thầzseln Hi vung gậpoajy đetjaáftqgnh anh.

Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuyeexofvrmi chạbzuyy đetjai, "Côtbrf đetjaatqg mặatqgt."

"Nówrhli bậpoajy, tôtbrfi chỉczdfchpa vậpoajn đetjahqneng quáftqg mứaofdc."

"Côtbrf chỉczdf mạbzuynh miệlgteng."

...

Hai ngưeexofvrmi thay đetjadbali y phụelxvc, chuẩofqjn bịodro ra vềlnam, vừasmxa lúfvrmc Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi đetjaiệlgten thoạbzuyi đetjaếiuqan.

Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi hỏatqgi, "Mẹofqj, tốxdfvi nay cówrhl muốxdfvn vềlnam nhàchpa ălnamn cơdrqdm khôtbrfng?"

"Con đetjaãftqgchpam cơdrqdm rồodroi sao?" Hạbzuy Thầzseln Hi cưeexofvrmi hỏatqgi.

"Khôtbrfng cówrhl, nhưeexong mẹofqj vềlnam nhàchpa ălnamn cơdrqdm, con liềlnamn làchpam cơdrqdm, nếiuqau khôtbrfng con tùccawy tiệlgten làchpam mówrhln mỳfvrm Ýtcpe." Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi nówrhli.

Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy đetjahqnet nhiêclkgn nówrhli qua, "Côtbrfdbaly khôtbrfng trởolyi vềlnam nhàchpa ălnamn cơdrqdm, khôtbrfng cầzseln chuẩofqjn bịodro phầzseln củecwoa côtbrfdbaly."

Hạbzuy Thầzseln Hi giậpoajt mìgeyenh đetjaofqjy Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy ra, trốxdfvn xa ra nghe đetjaiệlgten thoạbzuyi, may mắhqnen bảpmtto bốxdfvi khôtbrfng nghe đetjaưeexoodroc, nguy hiểfvrmm thậpoajt, nguy hiểfvrmm thậpoajt.

"Mẹofqj?" Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi kéoqsyo dàchpai giọpoajng nówrhli, phấdbaln nộhqnen tiếiuqang nówrhli đetjazsely nghi hoặatqgc, "Đdmquówrhlchpa tiếiuqang củecwoa cha?"

"... Tríyldx nhớiuqa con thậpoajt tốxdfvt."

"Mẹofqj, cáftqgc ngưeexofvrmi tiếiuqan triểfvrmn nhanh nhưeexo vậpoajy sao?" Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi đetjahqnet nhiêclkgn cówrhl mộhqnet loạbzuyi cảpmttm giáftqgc cảpmtt nhàchpa ba ngưeexofvrmi sắhqnep đetjaưeexoodroc ởolyi gầzseln nhau.

“Sai rồodroi, chúfvrmng ta chỉczdfwrhli đetjaếiuqan sựiuqa cốxdfvolyitbrfng trìgeyenh ." Hạbzuy Thầzseln Hi cuốxdfvng quíyldxt thanh minh mốxdfvi quan hệlgte, "Mẹofqj khôtbrfng nówrhli vớiuqai con nữbvnma, cówrhlgeye vềlnam nhàchpa rồodroi nówrhli, hảpmtto hảpmtto ălnamn cơdrqdm, khôtbrfng đetjaưeexoodroc tùccawy tiệlgten ălnamn đetjaxdfvi phówrhl, khôtbrfng cao lêclkgn đetjaưeexoodroc đetjaâiuqau."

"Cha cao méoqsyt táftqgm, mẹofqjoqsyt sáftqgu, con thếiuqachpao cũowppng sẽqbvs khôtbrfng thấdbalp ."

"Con khôtbrfng cao đetjaưeexoodroc méoqsyt táftqgm mẹofqj sẽqbvs khinh bỉczdf con ." Hạbzuy Thầzseln Hi cưeexofvrmi cúfvrmp đetjaiệlgten thoạbzuyi, Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy tựiuqaa tiếiuqau phi tiếiuqau nhìgeyen côtbrf, “Em trai côtbrf sao?"

Hạbzuy Thầzseln Hi phi thưeexofvrmng chộhqnet dạbzuy, cũowppng khôtbrfng trảpmtt lờfvrmi, xem nhưeexochpa ngầzselm thừasmxa nhậpoajn.


dmqui, tôtbrfi mờfvrmi côtbrf ălnamn cơdrqdm." Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuywrhli, dẫasktn đetjazselu đetjai đetjaếiuqan Lamborghini củecwoa anh, đetjahqnet nhiêclkgn quay đetjazselu lạbzuyi, "Cho tôtbrfi mưeexoodron đetjaiệlgten thoạbzuyi mộhqnet chúfvrmt."

"Làchpam gìgeye?"

"Gọpoaji đetjaiệlgten thoạbzuyi.".

Hạbzuy Thầzseln Hi đetjaem di đetjahqneng đetjaưeexoa cho Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy, Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy gọpoaji mộhqnet cúfvrm đetjaiệlgten thoạbzuyi, Hạbzuy Thầzseln Hi liềlnamn nghe thấdbaly tiếiuqang chuôtbrfng đetjaiệlgten thoạbzuyi củecwoa Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy vang lêclkgn, làchpa ca khúfvrmc Đdmquaofdc Na-zi, tâiuqam côtbrf khôtbrfng nhịodron đetjaưeexoodroc ngổdbaln ngang.

"Anh làchpam gìgeye?"

dmquiệlgten thoạbzuyi cho tôtbrfi."

"Anh hỏatqgi sốxdfv đetjaiệlgten thoạbzuyi ngưeexofvrmi phụelxv nữbvnmchpao cũowppng trựiuqac tiếiuqap nhưeexo vậpoajy sao?" Hạbzuy Thầzseln Hi ngạbzuyc nhiêclkgn hỏatqgi.

Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy rấdbalt vôtbrf tộhqnei nówrhli, "Khôtbrfng cówrhl, tôtbrfi chưeexoa hềlnam hỏatqgi sốxdfv đetjaiệlgten thoạbzuyi củecwoa ngưeexofvrmi phụelxv nữbvnmchpao, đetjalnamu làchpaftqgc côtbrfdbaly chủecwo đetjahqneng đetjaem đetjaiệlgten thoạbzuyi lưeexou lạbzuyi."

Hạbzuy Thầzseln Hi, "..."

Ngưeexofvrmi nàchpay thậpoajt đetjaáftqgng đetjaáftqgnh đetjaòbjcun.

Khi Hạbzuy Thầzseln Hi ngồodroi ởolyi trêclkgn xe, vôtbrf ýqpjm thứaofdc nhìgeyen sốxdfv đetjaiệlgten thoạbzuyi củecwoa anh , trêclkgn mặatqgt lạbzuyi treo ba đetjaưeexofvrmng hắhqnec tuyếiuqan.

Đdmquưeexofvrmng ca ca?

Em gáftqgi ngưeexoơdrqdi Đdmquưeexofvrmng ca ca.


Hạbzuy tiểfvrmu thưeexo cấdbalp tốxdfvc đetjaem Đdmquưeexofvrmng ca ca ba chữbvnmchpay đetjadbali thàchpanh ngưeexofvrmi khôtbrfng bìgeyenh thưeexofvrmng.

Hai ngưeexofvrmi chọpoajn mộhqnet nhàchpachpang Mexico .

Phong cảpmttnh ưeexou nhãftqg, bầzselu khôtbrfng khíyldxtbrfccawng tốxdfvt.

ccawng xong bữbvnma tốxdfvi, Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy hỏatqgi, "Cówrhl muốxdfvn hay khôtbrfng đetjai quáftqgn bar uốxdfvng mộhqnet ly, ngàchpay mai làchpa cuốxdfvi tuầzseln."

"Ngàchpay mai tôtbrfi muốxdfvn dẫasktn Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi đetjai chơdrqdi tròbjcu chơdrqdi." Hạbzuy Thầzseln Hi nówrhli.

Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy đetjaưeexoa Hạbzuy Thầzseln Hi vềlnam nhàchpa, đetjaáftqgnh golf nửquaza ngàchpay, Hạbzuy Thầzseln Hi cũowppng mệlgtet mỏatqgi , vừasmxa lêclkgn xe liềlnamn ngủecwo cho đetjaếiuqan khi vềlnam đetjaếiuqan khu nhàchpa trọpoaj, Hạbzuy Thầzseln Hi mớiuqai từasmx từasmx tỉczdfnh lạbzuyi.

drqddrqdchpang màchpang nghe thấdbaly Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuy hỏatqgi, "Mai mấdbaly giờfvrm hai ngưeexofvrmi đetjai chơdrqdi?"

"Mưeexofvrmi giờfvrm đetjai." Hạbzuy Thầzseln Hi ngáftqgp mộhqnet cáftqgi, phấdbalt tay mộhqnet cáftqgi nówrhli tạbzuym biệlgtet, tiếiuqan vềlnamftqgy nhàchpa củecwoa mìgeyenh.

Đdmquưeexofvrmng Bạbzuych Dạbzuyowppng vàchpao nhàchpa.

Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi mặatqgc áftqgo ngủecwo phim hoạbzuyt hìgeyenh, bưeexong mộhqnet ly sữbvnma cưeexofvrmi mỉczdfm nhìgeyen Hạbzuy Thầzseln Hi, "Mẹofqj, gầzseln đetjaâiuqay mẹofqjccawng cha rấdbalt thưeexofvrmng xuyêclkgn gặatqgp nhau."

Hạbzuy Thầzseln Hi đetjaem túfvrmi néoqsym ởolyi trêclkgn thảpmttm, đetjaem mìgeyenh ngãftqgolyi trêclkgn sôtbrf pha.

dmquưeexofvrmng thịodroccawng WPL hợodrop táftqgc mậpoajt thiếiuqat nhiềlnamu nălnamm nhưeexo vậpoajy, con chớiuqa suy nghĩbjcu quáftqg nhiềlnamu."

Hạbzuy bảpmtto bốxdfvi bưeexong mộhqnet ly nưeexoiuqac ấdbalm cho côtbrf, "Khôtbrfng cówrhlgeye pháftqgt sinh sao?"

"Bảpmtto bốxdfvi, thậpoajt tìgeyenh khôtbrfng cówrhlgeye cảpmtt."

"Quáftqg khôtbrfng thúfvrm vịodro ."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.