Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 60 : Hôn mãi mãi

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Hạtcbm Thầntgmn Hi thờarfd ơfytk vung gậonevy, tiếdwpdp tụfumnc đntgmáizhinh bófnvong củxzwla côbhmk, xem chuyệndszn vừmwkka rồcuqki nhưbjbj khôbhmkng cófnvoizhi xảbnigy ra.

"Khôbhmkng ngờarfd, tôbhmki ởzhri trong cảbnigm nhậonevn củxzwla Hạtcbm tiểucmyu thưbjbj, lạtcbmi đntgmưbjbjjtnwc đntgmáizhinh giáizhi cao nhưbjbj thếdwpd." Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm đntgmfumnt nhiêmuxcn lêmuxcn tiếdwpdng.

Hạtcbm Thầntgmn Hi quay đntgmntgmu lạtcbmi nhìizhin anh, áizhinh mắwickt tưbjbjơfytki đntgmxnwrp lạtcbmi thanh thuầntgmn, "Đcuqkưbjbjarfdng tổojtbng giáizhim đntgmizhic, trêmuxcn sa mạtcbmc cũbnigng cófnvo hoa mọojtbc, hoa loa kètvnqn cũbnigng làizhi rấupxxt đntgmxnwrp ."

Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm kỳtffijydich lạtcbmi khôbhmkng cófnvo nổojtbi giậonevn, mặonvnc dùorvm lờarfdi nàizhiy thựdotyc sựdoty quáizhi tổojtbn hạtcbmi .

Nhưbjbjng màizhi, anh biếdwpdt Hạtcbm Thầntgmn Hi chỉvqvs mạtcbmnh miệndszng nófnvoi vậonevy thôbhmki.


wyezm tìizhinh Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm khôbhmkng tốizhit lắwickm, nófnvoi khôbhmkng nhiềcmdbu, cũbnigng khôbhmkng cófnvomuxcn tiếdwpdng cùorvmng Hạtcbm Thầntgmn Hi tranh cãkoeii, Hạtcbm Thầntgmn Hi vung gậonevy chơfytki bófnvong, thỉvqvsnh thoảbnigng lạtcbmi muốizhin nghe chỉvqvs đntgmiểucmym, anh cũbnigng ngoan ngoãkoein chỉvqvs đntgmiểucmym, khôbhmkng cófnvo chiếdwpdm tiệndszn nghi trêmuxcn ngưbjbjarfdi côbhmk.

Mặonvnt trờarfdi chiềcmdbu đntgmlycb nhưbjbjizhiu, giữcmdba khôbhmkng trung đntgmlycb nhưbjbj tráizhii quấupxxt, trảbnigi rộfumnng sâwyezn golf cảbnignh sắwickc đntgmfumnng lòcmdbng ngưbjbjarfdi.

Hạtcbm Thầntgmn Hi đntgmáizhinh đntgmếdwpdn mệndszt, kỹfmhi thuậonevt tiếdwpdn bộfumn rấupxxt nhanh.

bhmk quay đntgmntgmu lạtcbmi tìizhim kiếdwpdm Đcuqkưbjbjarfdng Dạtcbm Bạtcbmch, hơfytki ngẩemtkn ra.

Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm ngồcuqki ởzhri trêmuxcn sâwyezn bófnvong, đntgmúntgmng lúntgmc làizhi mộfumnt đntgmfumn dốizhic, anh nhìizhin trờarfdi, mặonvnt trờarfdi chiềcmdbu chiếdwpdu ởzhricmdbizhi củxzwla anh nhìizhin ôbhmkn nhưbjbj, môbhmki củxzwla anh vạtcbmch ra mộfumnt nụfumnbjbjarfdi nhẹxnwr nhàizhing, mộfumnt khắwickc kia, thậonevt đntgmxnwrp.

Hạtcbm Thầntgmn Hi nghĩxnwr đntgmếdwpdn mộfumnt từmwkk.

Hiệndszn thếdwpd an ổojtbn, năfmhim tháizhing tĩxnwrnh hảbnigo.

bhmk thựdotyc sựdoty rấupxxt kinh ngạtcbmc, Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbmmuxcu nghiệndszt nhưbjbj vậonevy, khi nhìizhin anh ôbhmkn nhu, yêmuxcn tĩxnwrnh nhưbjbj vậonevy, lạtcbmi cófnvo thểucmybjbjơfytkng phảbnign nhưbjbj thếdwpd.

Hạtcbm Thầntgmn Hi tim đntgmonevp nhanh hai nhịtffip, nhưbjbjng màizhi, côbhmk nhanh chófnvong vỗupxx đntgmntgmu mộfumnt cáizhii.

Hạtcbm Thầntgmn Hi, ngưbjbjơfytki muốizhin chếdwpdt a, nhìizhin Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm nhưbjbj vậonevy, tráizhii tim nhỏlycbbnigng bang bang nhảbnigy, đntgmâwyezy làizhi ngưbjbjơfytki tựdotyizhim đntgmưbjbjarfdng chếdwpdt a.

onev tríjydi Hạtcbm tiểucmyu thưbjbj cắwickt đntgmkonqt tiếdwpdng tráizhii tim đntgmang nhảbnigy nhófnvot củxzwla mìizhinh.

Nhưbjbjng màizhi, mộfumnt màizhin nàizhiy, khôbhmkng che đntgmưbjbjjtnwc mắwickt ai.

cuqkưbjbjarfdng tổojtbng, hồcuqkn trởzhri vềcmdb..." Hạtcbm Thầntgmn Hi đntgmi tớjydii trưbjbjjydic mặonvnt hắwickn, hôbhmk mộfumnt câwyezu.


Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm lạtcbmi khôbhmki phụfumnc thầntgmn sắwickc lãkoeinh mịtffi, "Mệndszt mỏlycbi ?"

"Giờarfdizhiy cũbnigng đntgmãkoei tan việndszc, chúntgmng ta cũbnigng nêmuxcn đntgmi."

Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm thuậonevn thếdwpd đntgmkonqng lêmuxcn, đntgmfumnt nhiêmuxcn ôbhmkm lấupxxy Hạtcbm Thầntgmn Hi, lựdotyc đntgmtcbmo quáizhi lớjydin, gậonevy đntgmáizhinh golf trong tay Hạtcbm Thầntgmn Hi rớjydit xuốizhing.

cuqkưbjbjarfdng tổojtbng..."

cuqkmwkkng đntgmfumnng, đntgmucmybhmki ôbhmkm côbhmk mộfumnt lúntgmc." Tiếdwpdng nófnvoi củxzwla Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm , khôbhmkng tựdoty chủxzwl lộfumn ra mộfumnt loạtcbmi yếdwpdu đntgmuốizhii.

Từmwkkntgmc biếdwpdt Đcuqkưbjbjarfdng tổojtbng đntgmếdwpdn nay anh lúntgmc nàizhio cũbnigng phúntgmc hắwickc vặonvnn vẹxnwro cũbnigng làizhiizhinh hữcmdbu khảbnig nguyêmuxcn, Hạtcbm Thầntgmn Hi khoan dung cảbnigm thấupxxy, kỳtffi thựdotyc ngưbjbjarfdi nàizhiy cũbnigng khôbhmkng đntgmáizhing ghéxblet nhưbjbjbhmk đntgmãkoei nghĩxnwr.

Chỉvqvsizhi, đntgmfumnt nhiêmuxcn thay đntgmojtbi nhanh nhưbjbj vậonevy, thựdotyc sựdotyizhiizhim ngưbjbjarfdi ta rấupxxt khôbhmkng cófnvo thófnvoi quen a.

bhmkcmdbn làizhi thíjydich Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm luôbhmkn luôbhmkn duệndsz muốizhin chếdwpdt, vẻwyez mặonvnt giầntgmy thểucmy thao sắwickc mặonvnt. (giầntgmy thểucmy thao sắwickc mặonvnt làizhi Đcuqkkonqc lờarfdi mắwickng ngưbjbjarfdi, chíjydinh làizhi rấupxxt muốizhin giẫmuxcm ýonev tứkonq. )

fmhing lựdotyc tựdoty chữcmdba trịtffi Đcuqkưbjbjarfdng tổojtbng rấupxxt mạtcbmnh, ôbhmkm mộfumnt phúntgmt đntgmcuqkng hồcuqk, quyếdwpdt đntgmizhin buôbhmkng ra Hạtcbm Thầntgmn Hi.

udtgm ấupxxp tôbhmki rấupxxt quýonev, Đcuqkưbjbjarfdng tổojtbng." Hạtcbm Thầntgmn Hi trêmuxcu tứkonqc nófnvoi.

"Tôbhmki trảbnig tiềcmdbn."

Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbmfnvoi, đntgmfumnt nhiêmuxcn khơfytki màizhio cằkxgom Hạtcbm Thầntgmn Hi, thậonevt sâwyezu hôbhmkn lêmuxcn, nụfumnbhmkn nàizhiy cófnvo kháizhic vớjydii nụfumnbhmkn cầntgmm thúntgm trưbjbjjydic kia, ôbhmkn nhu, quýonev trọojtbng, nhưbjbj đntgmizhii đntgmãkoeii mộfumnt vậonevt trâwyezn quýonev, Hạtcbm Thầntgmn Hi cófnvo thểucmy cảbnigm nhậonevn đntgmưbjbjjtnwc anh rấupxxt ôbhmkn nhu.

Chậonevm rãkoeii nhắwickm mắwickt lạtcbmi.

bjbjzhring thụfumn nụfumnbhmkn ôbhmkn nhu nhưbjbjizhi ngưbjbjarfdi trưbjbjzhring thàizhinh.

Mặonvnt trờarfdi chiềcmdbu ngảbnig vềcmdbwyezy, cảbnignh sắwickc nhưbjbj mộfumnng.

Mộfumnt đntgmôbhmki nam nữcmdb, ôbhmkn nhu ôbhmkm nhau, sau lưbjbjng làizhi mặonvnt trờarfdi chiềcmdbu, bọojtbn họojtb nhưbjbj hai cáizhii hôbhmkn môbhmki cáizhi, muốizhin hôbhmkn mãkoeii mãkoeii.

Mộfumnt màizhin nàizhiy, thàizhinh cảbnignh đntgmxnwrp tuyệndszt thếdwpd.

"Hạtcbm tiểucmyu thưbjbj, nụfumnbhmkn củxzwla tôbhmki cũbnigng rấupxxt quýonev, huềcmdb nha ." Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm buôbhmkng Hạtcbm Thầntgmn Hi ra, chưbjbja thỏlycba mãkoein, lạtcbmi mổojtb mổojtbbhmki củxzwla côbhmk.

Hạtcbm Thầntgmn Hi giậonevn, "Chếdwpdt tiệndszt, chiếdwpdm tiệndszn nghi củxzwla tôbhmki sao?"

Đcuqkưbjbjarfdng Bạtcbmch Dạtcbm trêmuxcu tứkonqc nhíjydiu màizhiy, "Tôbhmki hôbhmkn côbhmk, nhìizhin thếdwpdizhio cũbnigng giốizhing nhưbjbjbhmki bịtffi thiệndszt ?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.