Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 6 : Nữ hoàng buổi sớm mai

    trước sau   
Đluhgưwtrhdknwng đnwiymaqyi thiếdlbdu gia chợbmfit sửonvnng sốrnkst, anh ngủpcjp vớzgnbi vôduhi sốrnks phụxlgd nữfyqd, nhưwtrhng lạmaqyi cóiijh mộtqbvt nguyêzloon tắbmfic.

Sẽdbek khôduhing chơyztli ngưwtrhdknwi còyvxjn xửonvn nữfyqd.

An Kỳtolb từooqs trong ra ngoàissxi biểieziu hiệpxzmn đnwiytzdqu xinh đnwiyqetqp vôduhi song, lạmaqyi xuấodont hiệpxzmn ởeeuy quágvecn bar Mint, nghĩowuz thếdlbdissxo cũyztlng khôduhing nghĩowuz đnwiyếdlbdn côduhiyvxjn xửonvn nữfyqd.

"Côduhi..."

An Kỳtolb đnwiyau đnwiyếdlbdn nghĩowuz muốrnksn giếdlbdt ngưwtrhdknwi, lòyvxjng Đluhgưwtrhdknwng đnwiymaqyi thiếdlbdu gia bỗuwvzng chốrnksc lay đnwiytqbvng.

A, cầqlqnm thúsqkm.


Nhưwtrhng têzloon đnwiyãopsozloon dâsqkmy, khôduhing phágvect khôduhing đnwiyưwtrhbmfic, Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqyyztlng khôduhing kịbeeyp thưwtrhơyztlng hưwtrhơyztlng tiếdlbdc ngọdnqwc, đnwiyzloon cuồfyqdng cưwtrhzgnbp đnwiyoạmaqyt mậatcgt ngọdnqwt củpcjpa côduhi.

Mộtqbvt đnwiyêzloom mêzloo loạmaqyn, bểiezi dụxlgdc chìkergm nổopsoi.

Hai ngưwtrhdknwi chíupunnh làissx sứlmmjc lựyuaic dồfyqdi dàissxo, làissxm đnwiypcjp bảtoumy lầqlqnn, cuốrnksi cùyfidng hai ngưwtrhdknwi mệpxzmt mỏsqcai, cùyfidng nhau ôduhim ngủpcjp thậatcgt say, Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy mệpxzmt mỏsqcai mộtqbvt đnwiyqlqnu ngóiijhn tay cũyztlng khôduhing di chuyểiezin nổopsoi.

Ngưwtrhdknwi phụxlgd nữfyqdissxy nhìkergn rấodont mảtoumnh mai, nhưwtrhng thểiezi lựyuaic thậatcgt tốrnkst.

Thoảtoumi mágveci!

Lầqlqnn đnwiyqlqnu tiêzloon anh cùyfidng vớzgnbi mộtqbvt ngưwtrhdknwi phụxlgd nữfyqdissxm thoảtoumi mágveci nhưwtrh thếdlbd, mùyfidi hưwtrhơyztlng củpcjpa côduhiyztlng thậatcgt tốrnkst.

Thậatcgt làissx mộtqbvt móiijhn ăeprmn ngon.

So ságvecnh vớzgnbi trưwtrhzgnbc kia, mặngsit dùyfid anh đnwiyãopso trảtoumi qua khôduhing biếdlbdt bao lầqlqnn nhưwtrhng khôduhing cóiijhissxissxo sảtoumng khoágveci nhưwtrh lầqlqnn nàissxy.

eprmm giờdknw, đnwiyfyqdng hồfyqd sinh họdnqwc củpcjpa An Kỳtolb đnwiyãopso vang lêzloon.

Toàissxn thâsqkmn đnwiyau đnwiyzgnbn giốrnksng nhưwtrh bịbeey xe ghiềtzdqn nágvect, đnwiyngsit biệpxzmt ởeeuywtrhzgnbi hạmaqy thâsqkmn vìkerg kịbeeych liệpxzmt quágvec đnwiytqbvzloon càissxng đnwiyau đnwiyzgnbn hơyztln.

An Kỳtolb nguyềtzdqn rủpcjpa mộtqbvt tiếdlbdng, bỗuwvzng nhiêzloon phágvect hiệpxzmn cágveci đnwiyóiijh củpcjpa Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy vẫzkpln chưwtrha rờdknwi khỏsqcai cơyztl thểieziduhi.

Đluhgqlqnu côduhiqlqnm mộtqbvt tiếdlbdng, chợbmfit đnwiyyztly Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy ra, anh quágvec mệpxzmt mỏsqcai, ngủpcjp say, nêzloon khôduhing cóiijh giậatcgt mìkergnh tỉaepinh giấodonc.

Trêzloon ngưwtrhdknwi khôduhing cóiijhyztli nàissxo hoàissxn hỏsqcaa, xanh xanh tíupunm tíupunm, tấodont cảtoum đnwiytzdqu làissx vếdlbdt hôduhin.


Đluhgưwtrhdknwng đnwiymaqyi thiếdlbdu gia, anh thựyuaic sựyuaiissx cầqlqnm thúsqkmissx.

Đluhgtqbvt nhiêzloon, An Kỳtolb nhíupunu màissxy, Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy khôduhing dùyfidng đnwiyưwtrhbmfic ágveco mưwtrha, bọdnqwn họdnqwissxm nhiềtzdqu lầqlqnn nhưwtrh vậatcgy, côduhi nhíupunu màissxy, tíupunnh toágvecn trong lòyvxjng.

Vậatcgn khíupun củpcjpa côduhi vẫzkpln tốrnkst lắbmfim.

Mộtqbvt đnwiyêzloom trúsqkmng thưwtrheeuyng xágvecc suấodont quágvec thấodonp.

An Kỳtolbkergm kiếdlbdm quầqlqnn ágveco củpcjpa mìkergnh mặngsic vàissxo, quay đnwiyqlqnu nhìkergn Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy.

Chợbmfit lộtqbv ra mộtqbvt nụxlgdwtrhdknwi quỷvfqt dịbeey.

eprmm giờdknwgvecng, ágvecnh ságvecng nơyztli châsqkmn trờdknwi, nhètqbv nhẹqetq chiếdlbdu vàissxo gưwtrhơyztlng mặngsit côduhi, sắbmfic mặngsit côduhiiijh chúsqkmt mệpxzmt mỏsqcai.

Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy, Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy...

duhi đnwiytqbvt nhiêzloon xoay ngưwtrhdknwi, đnwiyi vàissxo thưwtrh phòyvxjng Đluhgưwtrhdknwng Bạmaqych Dạmaqy.

Ba mưwtrhơyztli phúsqkmt sau, An Kỳtolb từooqs trong thưwtrh phòyvxjng đnwiyi ra, đnwiyem mảtoumnh giấodony phóiijhng tớzgnbi trêzloon tủpcjp đnwiyqlqnu giưwtrhdknwng, xoay ngưwtrhdknwi rờdknwi khỏsqcai căeprmn hộtqbv cạmaqynh biểiezin.

gvecu giờdknw trêzloon bờdknw biểiezin, bìkergnh minh đnwiyãopsozloon cao.

Gióiijhgvect nhưwtrhwtrhzgnbc, An Kỳtolb buộtqbvc tóiijhc lêzloon cao, côduhi mặngsit mộtqbvt chiếdlbdc ágveco khoágvect dàissxi màissxu đnwiyen, thắbmfit lưwtrhng đnwiyen quấodonn quanh eo củpcjpa mìkergnh, nhìkergn côduhiissxng mảtoumnh mai hơyztln.

Mộtqbvt chiếdlbdc limousine chốrnksng đnwiymaqyn dừooqsng ởeeuy cạmaqynh biểiezin, đnwiylmmjng bêzloon cạmaqynh chiếdlbdc xe làissx bốrnksn ngưwtrhdknwi đnwiyàissxn ôduhing mặngsit quầqlqnn ágveco màissxu đnwiyen.


opsonh túsqkmc, ságvect khíupun nghiêzloom nghịbeey.

An Kỳtolb đnwiyếdlbdn gầqlqnn, từooqs trong xe mộtqbvt ngưwtrhdknwi đnwiyàissxn ôduhing đnwiyqetqp trai cao lớzgnbn bưwtrhzgnbc ra.

wtrhơyztlng mặngsit nhưwtrh đnwiyzloou khắbmfic, thâsqkmm thúsqkmy, anh tuấodonn, vóiijhc ngưwtrhdknwi tỉaepi lệpxzmiijh thểieziiijhi làissx hoàissxn mỹduhi.

"Tốrnksi hôduhim qua, làissx anh hạmaqywtrhbmfic tôduhii phảtoumi khôduhing?" An Kỳtolb trầqlqnm giọdnqwng hỏsqcai, bàissxn tay nắbmfim chặngsit.

"Hạmaqywtrhbmfic sao?" Ngưwtrhdknwi đnwiyàissxn ôduhing míupunm môduhii, thậatcgp phầqlqnn mờdknw mịbeeyt.

An Kỳtolb đnwiyem USB đnwiyưwtrha cho ngưwtrhdknwi đnwiyàissxn ôduhing, ágvecnh mắbmfit băeprmng lãopsonh nhưwtrhwtrhzgnbc, nhưwtrhng màissx nụxlgdwtrhdknwi vẫzkpln đnwiyqetqp nhưwtrh hoa.

Mặngsic kệpxzmiijh phảtoumi làissx anh ta làissxm hay khôduhing, đnwiyãopso khôduhing còyvxjn quan trọdnqwng nữfyqda .

luhgiềtzdqu tôduhii hứlmmja vớzgnbi anh, tôduhii đnwiyãopsoissxm đnwiyưwtrhbmfic, hi vọdnqwng anh cũyztlng giữfyqd lờdknwi hứlmmja củpcjpa mìkergnh." Tiếdlbdng nóiijhi củpcjpa An Kỳtolbodonm ágvecp nhưwtrhyfida xuâsqkmn, cùyfidng vớzgnbi ágvecnh mắbmfit băeprmng lãopsonh củpcjpa côduhi mộtqbvt chúsqkmt cũyztlng khôduhing tưwtrhơyztlng xứlmmjng.

"Chuyệpxzmn tôduhii hứlmmja vớzgnbi em, tôduhii cũyztlng chưwtrha từooqsng thấodont hứlmmja?" Ngưwtrhdknwi đnwiyàissxn ôduhing ôduhin hòyvxja cưwtrhdknwi, phong đnwiytqbv nhẹqetq nhàissxng.

Ágwdenh mắbmfit sủpcjpng nịbeeych đnwiyếdlbdn cựyuaic đnwiyiểiezim, nhìkergn côduhigveci trưwtrhzgnbc mắbmfit anh nhưwtrh trâsqkmn bảtoumo.

An Kỳtolb nhìkergn ngưwtrhdknwi đnwiyàissxn ôduhing côduhizloou mưwtrhdknwi năeprmm trưwtrhzgnbc mặngsit, trong lòyvxjng bi ai, thưwtrhơyztlng tâsqkmm khôduhing thôduhii, chẳxlgdng ai hiểieziu đnwiyưwtrhbmfic loạmaqyi cảtoumm giágvecc nàissxy.

Anh vĩowuznh viễeprmn sẽdbek khôduhing biếdlbdt, vìkerg đnwiyiezi lấodony đnwiyưwtrhbmfic phầqlqnn tàissxi liệpxzmu nàissxy, côduhi đnwiyãopso phảtoumi đnwiyágvecnh đnwiyopsoi nhữfyqdng gìkerg.

duhiyztlng khôduhing cóiijh ýiezi đnwiybeeynh nóiijhi cho anh biếdlbdt.

Tấodont cảtoum đnwiyãopso kếdlbdt thúsqkmc.

"Tạmaqym biệpxzmt!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.