Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 58 : Chướng mắt Đường Bạch Dạ

    trước sau   
Editor: thanh huyềzwvfn

Beta: boconganh1503

Đontpưyhoauyxang Bằwcstng nómmqfi, "Nếipsgu nhưyhoa gảlolp cho lãontpo nhịuzcr, lãontpo tam đmhpoưyhoaơolesng nhiêoqzkn khôzaupng cómmqf khảlolputcwng, lãontpo đmhpocjyti cùcxkung mặwcput hàlefxng vớmmqfi loạcjyti phụntyo nữruhm đmhpoómmqf, vừoqima lúuzcrc mùcxkui hôzaupi hợgkrlp nhau."

Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt im lặwcpung làlefxlefxng, chỉjlljlefx tay cầdflvm gậmmqfy, càlefxng ngàlefxy càlefxng chặwcput.

Hạcjyt Thầdflvn Hi míwowym môzaupi, đmhpoâewzby làlefx lờuyxai cha nómmqfi vớmmqfi con sao?

Rấiexkt quápcti đmhpoápcting?


Ápeslnh mắniftt côzaup xẹpeslt qua mộloxht tia tứiplkc giậmmqfn, Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjytlefxm sao vậmmqfy, khôzaupng phảlolpi rấiexkt lạcjytm tìmhponh sao, nhiềzwvfu phụntyo nữruhm nhưyhoa vậmmqfy, dùcxku con trai làlefx hoa hoa côzaupng tửaclz, ôzaupng ta tạcjyti sao lạcjyti đmhpoápctinh giápcti con trai mìmhponh thấiexkp nhưyhoa vậmmqfy?

Mộloxht nhàlefx đmhpodflvu tưyhoammqfi, "Tôzaupi thấiexky côzaup ta cũphwvng đmhpoưyhoagkrlc, đmhpocjyti thiếipsgu gia, đmhpojqjt cho côzaup ta bồlozhi tôzaupi mấiexky ngàlefxy đmhpoi, anh khôzaupng đmhpojqjt ýutcw chứiplk? Vừoqima lúuzcrc tôzaupi cũphwvng muốrmuqn thay đmhpodflvi khẩphwvu vịuzcr.”

Hạcjyt Thầdflvn Hi nheo mắniftt lạcjyti, mộloxht loạcjyti cảlolpm xúuzcrc phẫduepn lộloxh đmhpoloxht nhiêoqzkn xôzaupng tớmmqfi.

Đontpâewzby làlefx khiêoqzku khíwowych trắniftng trợgkrln, đmhpoâewzby làlefx ngay trưyhoammqfc mặwcput Đontpưyhoauyxang Bằwcstng giẫduepm lêoqzkn mặwcput Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt, đmhpoem tôzaupn nghiêoqzkm Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt hung hăutcwng giẫduepm nápctit dưyhoammqfi lòkqqong bàlefxn châewzbn, đmhpoâewzby làlefx......, minh bạcjytch nómmqfi cho Đontpưyhoauyxang Dạcjyt Bạcjytch biếipsgt, Đontpưyhoauyxang gia vẫduepn làlefx Đontpưyhoauyxang lãontpo làlefxm chủqzcy, Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt cho dùcxkulefx tổdflvng giápctim đmhpormuqc, cũphwvng cómmqf mộloxht ngàlefxy bịuzcrmbtko xuốrmuqng.

Khôzaupng khómmqfyhoayxngng tưyhoagkrlng, Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjytyxng Đontpưyhoauyxang gia, ởyxng trưyhoammqfc mặwcput Đontpưyhoauyxang lãontpo, thưyhoauyxang xuyêoqzkn chịuzcru nhụntyoc nhãontp nhưyhoa vậmmqfy.

ontpcjyti ca, tôzaupi cũphwvng cảlolpm thấiexky cómmqf chúuzcrt ýutcw tứiplk, khôzaupng bằwcstng anh cho chúuzcrng tôzaupi chơolesi mấiexky nàlefxy đmhpoi, chơolesi xong sẽgpkw trảlolp lạcjyti cho anh.”

Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt chợgkrlt ngẩphwvng đmhpodflvu, vẫduepn làlefx mộloxht bộloxh mặwcput vớmmqfi vẻkqqo mặwcput lạcjytnh lùcxkung khôzaupng biểjqjtu tìmhponh, nhưyhoang màlefx, Hạcjyt Thầdflvn Hi biếipsgt, Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt rấiexkt tứiplkc giậmmqfn, tíwowynh toápctin phảlolpn kíwowych.

Nếipsgu nhưyhoa Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt phảlolpn kíwowych, anh ởyxng Đontpưyhoauyxang gia tìmhponh thếipsglefxng khómmqf khăutcwn hơolesn.

"Cưyhoauyxai nhạcjyto, cápctic ngưyhoauyxai..."

Lờuyxai Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjytkqqon chưyhoaa nómmqfi hếipsgt, Hạcjyt Thầdflvn Hi đmhpoãontpyhoammqfp lờuyxai củqzcya anh, lạcjytnh lùcxkung cưyhoauyxai, nhưyhoa mộloxht đmhpoómmqfa hoa thanh khiếipsgt ởyxng trêoqzkn cao nguyêoqzkn khôzaupng sao hápctii đmhpoưyhoagkrlc, "Cápctic ngưyhoauyxai cho mìmhponh làlefx ai, muốrmuqn ai sẽgpkwmmqf ngưyhoauyxai đmhpoómmqf sao?”

"Tôzaupi lạcjyti khôzaupng phảlolpi làlefxmhponh nhâewzbn củqzcya Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt, dựjxtaa vàlefxo cápctii gìmhpocxkung cápctic ngưyhoauyxai?"

Hạcjyt Thầdflvn Hi chỉjlljlefxo nhàlefx đmhpodflvu tưyhoa, "Ngàlefxi xem lạcjyti dápcting vẻkqqomhponh mộloxht chúuzcrt, bụntyong phệdflv, mặwcput nhưyhoa đmhpodflvu heo, côzaupyhoaơolesng tôzaupi trẻkqqo tuổdflvi, dựjxtaa vàlefxo cápctii gìmhpo muốrmuqn tôzaupi? Nómmqfi khôzaupng chừoqimng đmhpozwvfu phảlolpi dựjxtaa vàlefxo vĩoqzk - ca."

zaup lạcjyti chỉjlljlefxo Đontpưyhoauyxang Thàlefxnh Nam, "Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt so vớmmqfi anh cao hơolesn, họcchkc thứiplkc uyêoqzkn bápctic hơolesn, so vớmmqfi anh thâewzbn sĩoqzk phong đmhpoloxholesn, so vớmmqfi anh cómmqf giápctio dưyhoacjytng hơolesn, so vớmmqfi anh mạcjyto mỹuskeolesn, so vớmmqfi anh cómmqf phẩphwvm vịuzcrolesn, so vớmmqfi anh cómmqfutcwng lựjxtac hơolesn, tôzaupi còkqqon chưyhoammqfng mắniftt. Anh cómmqfmhpoolesn anh ấiexky sao?"


"Tôzaupi nómmqfi cápctic ngưyhoaơolesi, trong nhàlefx khôzaupng cómmqf nhàlefx vệdflv sinh sao? Lạcjyti chạcjyty đmhpoếipsgn sâewzbn golf phun bậmmqfy, dùcxku cho bảlolpo vệdflvzaupi trưyhoauyxang cũphwvng muốrmuqn suy nghĩoqzkzaupn cảlolpm thụntyo đmhpoi?"

Hạcjyt Thầdflvn Hi nómmqfi xong, sắniftc mặwcput Đontpưyhoauyxang Bằwcstng chợgkrlt biếipsgn, chưyhoaa cómmqf ai dápctim nómmqfi vớmmqfi ôzaupng nhưyhoa vậmmqfy, đmhpozwvfu bịuzcr Hạcjyt Thầdflvn Hi làlefxm cho giậmmqfn sôzaupi lêoqzkn, ba ngưyhoauyxai phụntyo nữruhm kia vẻkqqo mặwcput càlefxng sùcxkung bápctii nhìmhpon Hạcjyt Thầdflvn Hi.

zaupyhoaơolesng, côzaup thậmmqft làlefx mạcjytnh mẽgpkw.

Chưyhoaa thấiexky cápctii miệdflvng nàlefxo đmhpoloxhc nhưyhoazaupyhoaơolesng a?

Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt vốrmuqn đmhpoang tứiplkc giậmmqfn, đmhpoápctim sâewzbu bọcchk bọcchkn họcchk nhúuzcrng chàlefxm Hạcjyt Thầdflvn Hi, anh sao lạcjyti cho phémbtkp ngưyhoauyxai khápctic ngay trưyhoammqfc mắniftt mìmhponh nhụntyoc nhãontp Hạcjyt Thầdflvn Hi, nhụntyoc nhãontp chíwowynh mìmhponh còkqqon chưyhoaa tíwowynh, nhịuzcrn mộloxht chúuzcrt liềzwvfn cho qua.

Anh khôzaupng ngờuyxa, khi anh đmhpoang muốrmuqn đmhpoápctinh trảlolp, Hạcjyt Thầdflvn Hi liềzwvfn đmhpoiplkng ra nómmqfi giúuzcrp anh, quảlolp thựjxtac làlefx... Quápcti khíwowy phápctich.

Anh dápctim đmhpoápctinh cuộloxhc, côzauplefx ngưyhoauyxai duy nhấiexkt dápctim nómmqfi bọcchkn họcchk nhưyhoa vậmmqfy.

"Làlefxm càlefxn, côzauplefx ai?" Têoqzkn nhàlefx đmhpodflvu tưyhoa kia sắniftc mặwcput khẩphwvn trưyhoaơolesng.

Hạcjyt Thầdflvn Hi nómmqfi, "Tôzaupi làlefx ai khôzaupng cầdflvn thiếipsgt nómmqfi cho ngưyhoaơolesi biếipsgt."

Đontpưyhoauyxang Bằwcstng chợgkrlt gầdflvm lêoqzkn, "Đontpưyhoauyxang Dạcjyt Bạcjytch, ngưyhoaơolesi mang ngưyhoauyxai phụntyo nữruhm lộloxhn xộloxhn nàlefxy đmhpoếipsgn làlefxm cápctii gìmhpo?"

Đontpưyhoauyxang Bạcjytch Dạcjyt khôzaupng chúuzcrt hoang mang nómmqfi, "Ba ba, con nómmqfi rồlozhi, chúuzcrng con ởyxng đmhpoâewzby nómmqfi chuyệdflvn làlefxm ăutcwn."

"Ngưyhoaơolesi..." Đontpưyhoauyxang lãontpo giậmmqfn giữruhm chặwcput trápctii tim mìmhponh, đmhpoloxht nhiêoqzkn đmhpoápctinh tớmmqfi mộloxht cápctii tápctit.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.