Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 57 : Sân golt gặp Đường lão tiên sinh

    trước sau   
Editor: thanh huyềdonvn

Anh ta hájybh miệcrdjng, cófozj thểukbh thàjybhnh thiêjvvdn hạxlywgguj đfcvchkgich.

gguj quyếitrzt đfcvchkginh câuvdgm miệcrdjng.

Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw dạxlywy Hạxlyw Thầcgbzn Hi đfcvcájybhnh golf, ra nófozji đfcvcùbizma giỡqvptn, anh ta thựfgqsc sựfgqsjybh mộevwyt gia sưggro tốukbht, lựfgqsc lĩhkginh ngộevwy củfpuha Hạxlyw Thầcgbzn Hi lạxlywi lớeeohn, khôggujng đfcvcếitrzn mộevwyt giờtybz liềdonvn đfcvcájybhnh đfcvcưggroggujc nhẹfgqs nhõtktfm nhưggro thưggrotybzng.

Hạxlyw Thầcgbzn Hi quyếitrzt đfcvchkginh khôggujng cũtpipng anh ta bấokzpt hòydyoa.

Hai ngưggrotybzi tạxlywm thờtybzi đfcvcìjqdynh chiếitrzn, nghiêjvvdm túfeqzc chơuglyi bófozjng, đfcvcâuvdgm đfcvccgbzu đfcvci tớeeohi mộevwyt đfcvcevwyi ngưggrotybzi, cófozj nam cófozj nữfkfe, Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw đfcvcevwyt nhiêjvvdn nhícrdju màjybhy, nguy hiểukbhm nheo mắpnhct lạxlywi, nhậydyon thấokzpy đfcvcưggroggujc tầcgbzm mắpnhct Hạxlyw Thầcgbzn Hi cũtpipng theo ájybhnh mắpnhct củfpuha anh nhìjqdyn sang.


lxhym nam ba nữfkfe, tuổjybhi tájybhc khájybhc nhau.

Trong đfcvcófozj mộevwyt ôggujng lãcmldo khoảhhvfng nălxhym mưggroơuglyi, hai tròydyong mắpnhct tuy đfcvcfgqsc ngầcgbzu, lạxlywi hếitrzt sứggujc lợgguji hạxlywi, cófozj thểukbh nhìjqdyn ra đfcvcưggroggujc lúfeqzc trẻjeby tuổjybhi cũtpipng làjybh mộevwyt nam tửewfbjybhn.

Hai ngưggrotybzi đfcvcàjybhn ôggujng kia trẻjeby tuổjybhi, trêjvvdn dưggroeeohi hai mưggroơuglyi lắpnhcm hai mưggroơuglyi sájybhu tuổjybhi, ngũtpip quan cófozjjybhi phầcgbzn tưggroơuglyng tựfgqs, nhìjqdyn xem nhưggrojybh đfcvcoan chícrdjnh, anh tuấokzpn.

ydyon lạxlywi hai ngưggrotybzi đfcvcàjybhn ôggujng nghiêjvvdm túfeqzc Hạxlyw Thầcgbzn Hi, côggujxlyw WPL thấokzpy qua, làjybh hai nhàjybh đfcvccgbzu tưggro.

Ba ngưggrotybzi phụfgqs nữfkfe, côggujtpipng khôggujng biếitrzt, thếitrz nhưggrong, cao gầcgbzy mỹcpkv lệcrdj, vófozjc ngưggrotybzi nófozjng nảhhvfy, đfcvcdonvu làjybh mộevwyt khoảhhvfn, mưggrotybzi phầcgbzn côgguj em.

Trưggroeeohc mặbyxtt qua đfcvcâuvdgy, trájybhnh khôggujng khỏtpipi.

Trêjvvdn ngưggrotybzi Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw đfcvcevwyt nhiêjvvdn tỏtpipa ra mộevwyt loạxlywi lãcmldnh ýrbwv, Hạxlyw Thầcgbzn Hi nhìjqdyn vềdonv phícrdja tay anh, phájybht hiệcrdjn Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw nắpnhcm chặbyxtt gậydyoy golf, cơugly hồcpkv muốukbhn bófozjp nájybht, lạxlywi từcpkv từcpkv buôggujng ra, khófozje môgguji tưggroơuglyi cưggrotybzi.

gguj thấokzpy qua Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlywggrotybzi, luôggujn luôggujn bấokzpt âuvdgm bấokzpt dưggroơuglyng cưggrotybzi, nếitrzu khôggujng thìjqdy đfcvcùbizma giỡqvptn côggujggrotybzi.

Vừcpkva cájybhi loạxlywi tưggroơuglyi cưggrotybzi sang sảhhvfng đfcvcófozj, cựfgqsc ícrdjt nhìjqdyn thấokzpy.

uvdgy giờtybz loạxlywi nàjybhy, dịhkgiu ngoan , cung khiêjvvdm cưggrotybzi, côgguj chưggroa từcpkvng thấokzpy qua.

"Cha!" Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw tiếitrzn ra, mộevwyt câuvdgu nófozji nófozji rõtktf quan hệcrdj bọwkmyn họwkmy.

Hạxlyw Thầcgbzn Hi kinh ngạxlywc nhícrdju màjybhy, vịhkgijybhy chícrdjnh làjybh chủfpuh tịhkgich Đtpipưggrotybzng thịhkgi - Đtpipưggrotybzng Bằewfbng? Mấokzpy ngưggrotybzi chàjybho hỏtpipi, Hạxlyw Thầcgbzn Hi nhìjqdyn ra đfcvcưggroggujc, thájybhi đfcvcevwy Đtpipưggrotybzng chủfpuh tịhkgich đfcvcukbhi vớeeohi Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw khôggujng giốukbhng cha con, giốukbhng nhưggro ngưggrotybzi xa lạxlyw.

Hai vịhkgi trẻjeby tuổjybhi kia làjybh Đtpipưggrotybzng nhịhkgi thiếitrzu cùbizmng tam thiếitrzu gia, Đtpipưggrotybzng Thàjybhnh Nam cùbizmng Đtpipưggrotybzng Nhấokzpt Phong.


"Khoảhhvfng thờtybzi gian nàjybhy, anh tạxlywi sao lạxlywi ởxlyw chỗladkjybhy?" Đtpipưggrotybzng Bằewfbng hỏtpipi, giọwkmyng đfcvciệcrdju khôggujng vui, ýrbwvfozji Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw khôggujng nêjvvdn xuấokzpt hiệcrdjn ởxlywuvdgn golt.

"Nófozji chuyệcrdjn làjybhm ălxhyn." Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlywfozji.

Đtpipưggrotybzng Bằewfbng nhìjqdyn nhìjqdyn Hạxlyw Thầcgbzn Hi bêjvvdn cạxlywnh, hừcpkv lạxlywnh mộevwyt tiếitrzng, "Mang phụfgqs nữfkfe tớeeohi nófozji chuyệcrdjn làjybhm ălxhyn, làjybh mang đfcvcếitrzn nófozji chuyệcrdjn làjybhm ălxhyn gìjqdy?”

Sắpnhcc mặbyxtt Hạxlyw Thầcgbzn Hi lạxlywnh lẽrqrro, vốukbhn đfcvchkginh phảhhvfn kícrdjch, côggujtpipng khôggujng phảhhvfi làjybh đfcvcukbh cho ngưggrotybzi ta mắpnhcng khôggujng trảhhvf miệcrdjng ngưggrotybzi.

Nhưggrong màjybh, côgguj nhìjqdyn sắpnhcc mặbyxtt Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw, lậydyop tứggujc cófozj mộevwyt loạxlywi cảhhvfm giájybhc rầcgbzu rĩhkgifozji khôggujng nêjvvdn lờtybzi, côgguj chỉbjphfozj thểukbh thôgguji, nếitrzu làjybhcmldi lạxlywi, sợgguj rằewfbn sẽrqrrggroeeohc lấokzpy cho Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw phiềdonvn phứggujc.

Đtpipưggrotybzng Thàjybhnh Nam ájybhi muộevwyi cưggrotybzi, ájybhnh mắpnhct rơuglyi vàjybho trêjvvdn ngưggrotybzi Hạxlyw Thầcgbzn Hi, "Đtpipxlywi ca lạxlywi đfcvcjybhi bạxlywn gájybhi, lầcgbzn nàjybhy thếitrzjybho cảhhvfm giájybhc khôggujng nhưggro nhau, nhưggrojybh phụfgqs nữfkfe đfcvcàjybhng hoàjybhng a."

Đtpipưggrotybzng Nhấokzpt Phong nófozji "Hảhhvfi sảhhvfn ălxhyn nhiềdonvu, đfcvcjybhi khẩukbhu vịhkgitpipng khôggujng tốukbht, cófozj phảhhvfi hay khôggujng, đfcvcxlywi ca."

Đtpipưggrotybzng Bạxlywch Dạxlyw trầcgbzm mặbyxtc khôggujng trảhhvf lờtybzi, Đtpipưggrotybzng Bằewfbng lạxlywnh lùbizmng cưggrotybzi, trong đfcvcófozj mộevwyt nhàjybh đfcvccgbzu tưggrofozji, "Đtpipâuvdgy cũtpipng khôggujng phảhhvfi làjybhjqdynh nhâuvdgn, khôggujng đfcvcfpuh quyếitrzn rũtpip, đfcvcxlywi thiếitrzu muốukbhn tìjqdym tìjqdynh nhâuvdgn, vẫfgqsn làjybh nhưggro vậydyoy tốukbht."

Vừcpkva nófozji, mộevwyt bêjvvdn kéfmtvo mộevwyt mỹcpkv nhâuvdgn vófozjc ngưggrotybzi cao gầcgbzy qua, mỹcpkv nữfkfe trong ngựfgqsc ôggujng ta cưggrotybzi vôggujbizmng quyếitrzn rũtpip.

Hạxlyw Thầcgbzn Hi đfcvcènodd xuốukbhng khôggujng vui đfcvcájybhy lòydyong, nghe khẩukbhu khícrdj bọwkmyn họwkmy, nófozji phụfgqs nữfkfe giốukbhng nhưggro đfcvci mua càjybh chua ởxlyw chợgguj, thựfgqsc sựfgqsjybh ngạxlywo mạxlywn vôgguj lễuvdg, em gájybhi ngưggroơuglyi, khôggujng cófozj phụfgqs nữfkfe thìjqdyfozjjybhc ngưggrotybzi sao?

Đtpipưggrotybzng Bằewfbng nófozji, "Chuyệcrdjn củfpuha Tưggroxlywng Tuệcrdjydyon chưggroa cófozj qua, anh cẩukbhn thậydyon mộevwyt chúfeqzt cho tôgguji, chớeeoh chọwkmyc Tưggroxlywng thịhkgi trưggroxlywng, loạxlywi phụfgqs nữfkfejybhy sớeeohm muộevwyn cũtpipng bịhkgi đfcvcuổjybhi.”

"Nófozji Tưggroxlywng Tuệcrdj, lầcgbzn nàjybhy thựfgqsc sựfgqsjybh tổjybh ong, Đtpipưggrotybzng lãcmldo, loạxlywi phụfgqs nữfkfejybhy, ngàjybhi còydyon đfcvcukbhgguj ta tiếitrzn vàjybho cửewfba Đtpipưggrotybzng gia?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.