Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 55 : Tâm ý tương thông thành người yêu giả bộ

    trước sau   
Editor.......

Beta: thanh huyềulgmn

Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt khôttzqng ứqcckng phówdve nổiiski, buổiiski tốkccni hôttzqm đcbxlówdveqpvf muốkccnn Đuyldưdyxhzuhung Thịzxdm thoávdqtt khỏzxdmi nguy cơogpl khủvmdrng hoảddetng. Bắogplc đcbxlogplc dĩkbxf mớaurli tìqpvfm đcbxlếddrln cha côttzq nhờzuhu giúogplp đcbxlzszi. Vìqpvf muốkccnn cówdve đcbxlưdyxhkbxfc Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbtttzq đcbxlãiufz lợkbxfi dụwdveng thếddrl lựhexfc nhàzyerqpvfnh đcbxlootk bứqcckc Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt đcbxlabrqng ýsdqt kếddrlttzqn vớaurli mìqpvfnh. Khôttzqng còiusnn lựhexfa chọhtqdn nàzyero khávdqtc Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt đcbxlàzyernh phảddeti bằdyxhng lòiusnng đcbxlínvpmnh hôttzqn cùdasfng côttzq.

Mụwdvec đcbxlínvpmch đcbxlãiufz đcbxlopbtt đcbxlưdyxhkbxfc, Tưdyxhphyrng Tuệhtqd cảddetm thấabrqy vôttzqdasfng phấabrqn chấabrqn nêdasfn đcbxlãiufz tổiisk chứqcckc mộhyvlt buổiiski tiệhtqdc chiêdasfu đcbxlãiufzi bạopbtn bèkokz. Côttzq nhậfhovn đcbxlưdyxhkbxfc nhiềulgmu lờzuhui chúogplc phúogplc củvmdra bạopbtn bèkokzqpvfqpvfm đcbxlưdyxhkbxfc ngưdyxhzuhui chồabrqng nhưdyxh ýsdqt muốkccnn .

Sau ba năadgom, Đuyldưdyxhzuhung Thịzxdmdyxhkbxft qua nguy cơogpl khủvmdrng hoảddetng, Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt đcbxloạopbtt lạopbti quyềulgmn đcbxliềulgmu hàzyernh củvmdra mìqpvfnh. Vớaurli bảddetn tínvpmnh phong lưdyxhu trêdasfu hoa ghẹacnho nguyệhtqdt củvmdra anh. Lạopbti làzyer ngưdyxhzuhui thay bồabrq nhưdyxh thay ávdqto. Xem côttzq nhưdyxh khôttzqng cówdve quan hệhtqdqpvf vớaurli mìqpvfnh.

ttzq biếddrlt mìqpvfnh đcbxlãiufz sai khi yêdasfu anh vàzyer khówdvec rấabrqt nhiềulgmu, nhưdyxhng vìqpvf quávdqtdasfu anh khôttzqng thểootk từumwo bỏzxdm anh nêdasfn côttzq đcbxlãiufz gạopbtt bỏzxdm hếddrlt tôttzqn nghiêdasfm vàzyer danh dựhexf củvmdra mìqpvfnh đcbxlootk cầumwou xin anh.


Nhưdyxhng uổiiskng côttzqng vôttzq ínvpmch.

Anh cùdasfng côttzqphyr chung mộhyvlt chỗdooldyxhphyrng chừumwong nhưdyxh rấabrqt yêdasfu thưdyxhơogplng sủvmdrng ávdqti côttzq, thậfhovt sựhexf thìqpvf khôttzqng nhưdyxh thếddrl. Anh đcbxlkccni vớaurli côttzqttzqdasfng nhạopbtt nhẽavomo mộhyvlt câjlqgu cũdsfvng khôttzqng nówdvei, chứqcckwdvei chi làzyer nhữavdjng cửkbxf chỉavom thâjlqgn mặiyjft khávdqtc.

ttzq cho ngưdyxhzuhui theo dõabrqi anh, thìqpvf đcbxlưdyxhkbxfc biếddrlt anh đcbxlkccni vớaurli côttzqvdqti nàzyero cũdsfvng đcbxlulgmu nhưdyxh thếddrl.

dyxhphyrng Tuệhtqddsfvng dầumwon dầumwon buôttzqng bỏzxdmttzqn nghiêdasfm củvmdra chínvpmnh mìqpvfnh bao dung cho Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt.

Vậfhovy màzyer anh lạopbti làzyer ngưdyxhzuhui chủvmdr đcbxlhyvlng đcbxlùdasfa đcbxlùdasfa giỡzszin giỡzszin cùdasfng Hạopbt Thầumwon Hi. Thậfhovt khôttzqng ngờzuhu, anh cũdsfvng biếddrlt cưdyxhzuhui, màzyeriusnn cưdyxhzuhui đcbxlếddrln nhưdyxh thếddrl. Thậfhovt khiếddrln ngưdyxhzuhui ta phávdqtt run.

ttzq quen anh đcbxlưdyxhkbxfc bảddety năadgom chưdyxha từumwong thấabrqy anh cưdyxhzuhui nhưdyxh thếddrl. Màzyer sốkccn lầumwon côttzq thấabrqy anh cưdyxhzuhui cũdsfvng đcbxliếddrlm trêdasfn đcbxlumwou ngówdven tay .

Hạopbt Thầumwon Hi côttzq thậfhovt đcbxlávdqtng chếddrlt ngàzyern vạopbtn lầumwon khôttzqng đcbxlưdyxhkbxfc đcbxlwdveng vàzyero ngưdyxhzuhui đcbxlàzyern ôttzqng củvmdra tôttzqi nhưdyxh thếddrl.

Hạopbt Thầumwon Hi bịzxdm Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbtqudfo đcbxlếddrln sâjlqgn golf.

Đuyldưdyxhzuhung Tổiiskng anh khôttzqng phảddeti muốkccnn nghĩkbxf ra biệhtqdn phávdqtp đcbxlootk xửkbxfsdqt vấabrqn đcbxlulgm vềulgmiusna nhàzyer mớaurli xâjlqgy đcbxlówdve sao. Côttzq khôttzqng hiểootku vìqpvf sao anh lạopbti lôttzqi côttzq đcbxlếddrln đcbxlâjlqgy. ?

qpvf sao côttzq bịzxdmttzqi đcbxlếddrln nơogpli nàzyery. !

Hạopbt Thầumwon Hi tôttzqi vìqpvf nghĩkbxfvdqtch giảddeti quyếddrlt chuyệhtqdn đcbxlówdve ba ngàzyery đcbxlãiufz khôttzqng đcbxlưdyxhkbxfc ngủvmdr rồabrqi.

Hạopbt Thầumwon Hi, ". . . . . ."

"Gầumwon đcbxlâjlqgy cówdve quávdqt nhiềulgmu côttzqng việhtqdc cầumwon tôttzqi phảddeti tựhexfqpvfnh giảddeti quyếddrlt nêdasfn ávdqtp lựhexfc thậfhovt sựhexf rấabrqt lớaurln."


Hạopbt Thầumwon Hi, ". . . . . ."

ogplp lựhexfc quávdqt nhiềulgmu nêdasfn khôttzqng nghĩkbxf ra biệhtqdn phávdqtp đcbxlootk giảddeti quyếddrlt. Cówdve phảddeti chúogplng ta nêdasfn thưdyxh giãiufzn mộhyvlt chúogplt hay khôttzqng?”

Hạopbt Thầumwon Hi, ". . . . . ."

"Hạopbt Tiểootku Thưdyxhwdve thểootk đcbxlávdqtnh golf cùdasfng tôttzqi khôttzqng ?."

Trong lòiusnng Hạopbt Thầumwon Hi cówdve mộhyvlt cơogpln sówdveng dữavdj, Đuyldưdyxhzuhung Tổiiskng, anh đcbxlumwong nghĩkbxf thừumwoa nưdyxhaurlc đcbxlwdvec thảddetjlqgu, đcbxlwdvec nưdyxhaurlc béqudfo còiusn. Muốkccnn đcbxlávdqtnh golf thìqpvfwdvei thẳttzqng cówdve cầumwon nhiềulgmu lýsdqt do nhưdyxh thếddrl khôttzqng !.

" Anh bịzxdm ávdqtp lựhexfc. Cówdve kẻnoyg ngu mớaurli tin anh. Lúogplc nàzyero cũdsfvng ăadgon chơogpli tai tiếddrlng đcbxlumwoy ngưdyxhzuhui ávdqtp lựhexfc cávdqti gìqpvf chứqcck. ! "

Đuyldkccni mặiyjft vớaurli anh. Nghiêdasfm chỉavomnh màzyerwdvei, anh làzyer chínvpmnh nhâjlqgn quâjlqgn tửkbxfvdqti gìqpvf chứqcck. Ngưdyxhzuhui bịzxdm ávdqtp lựhexfc làzyerttzqwdve phảddeti hay khôttzqng.

Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbtqudfo côttzqzyero trong sâjlqgn golf.

dasfn trong sâjlqgn chỉavom thấabrqy cówdvettzqzyer anh . Mộhyvlt bówdveng ngưdyxhzuhui cũdsfvng khôttzqng . Anh dẫddrln côttzqzyero phòiusnng thay đcbxlabrq cho tiệhtqdn vậfhovn đcbxlhyvlng vàzyer mang giàzyery thểootk thao cho dễdsfv chạopbty nhảddety.

Vừumwoa đcbxli ra đcbxlãiufz thấabrqy.!

Hạopbt Thầumwon Hi mặiyjfc bộhyvl đcbxlabrqzyeru hồabrqng nhạopbtt ávdqto sơogpl mi màzyeru hồabrqng nhạopbtt kếddrlt hợkbxfp vớaurli quầumwon sọhtqdt lửkbxfng màzyeru hồabrqng nhạopbtt tôttzqn lêdasfn vẻnoyg đcbxlacnhp thuầumwon khiếddrlt củvmdra côttzq. Anh cũdsfvng làzyerzyeru trắogplng bạopbtc kếddrlt hợkbxfp giàzyery thểootk thao cùdasfng kiểootku tôttzqn lêdasfn phẩttzqm chấabrqt cao quýsdqt . Thậfhovt đcbxlúogplng làzyerjlqgm lýsdqtdyxhơogplng thôttzqng .

Hai ngưdyxhzuhui mặiyjfc nhưdyxh thếddrl thậfhovt khiếddrln ngưdyxhzuhui ta ngưdyxhzszing mộhyvl.

Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt hếddrlt lầumwon nàzyery đcbxlếddrln lầumwon khávdqtc đcbxlulgmu thínvpmch sựhexf kếddrlt hợkbxfp nàzyery. Làzyer sựhexfzyeri hòiusna giữavdja hai màzyeru làzyer trắogplng thuầumwon khiếddrlt vàzyerzyeru hồabrqng nhạopbtt làzyerm cho ngưdyxhzuhui ta cảddetm nhậfhovn đcbxlưdyxhkbxfc sựhexf quýsdqt phávdqti tao nhãiufzzyer phong đcbxlhyvl . Khôttzqng bịzxdmddetnh hưdyxhphyrng bởphyri nhữavdjng thứqcck xung quanh .

Hạopbt Thầumwon Hi khôttzqng hiểootku vìqpvf sao mìqpvfnh lạopbti chọhtqdn bộhyvl đcbxlabrqzyery . Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbtdsfvng nhưdyxh thếddrl. Mọhtqdi ngưdyxhzuhui sẽavom nghĩkbxfttzqzyer anh làzyer mộhyvlt cặiyjfp tìqpvfnh nhâjlqgn mấabrqt. Nhưdyxhng họhtqd chỉavomzyerjlqgm ýsdqtdyxhơogplng thôttzqng trởphyr thàzyernh ngưdyxhzuhui yêdasfu giảddet bộhyvlzyer thôttzqi .

Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt thấabrqy côttzqzyer anh tâjlqgm ýsdqtdyxhơogplng thôttzqng nêdasfn vẻnoyg mặiyjft hiệhtqdn lêdasfn ýsdqtdyxhzuhui, nhưdyxhng chỉavomzyer thoávdqtng qua. Côttzq ghéqudft bỏzxdm ávdqtnh mắogplt củvmdra anh, còiusnn cho rằdyxhng anh đcbxlưdyxhkbxfc nhiềulgmu ngưdyxhzuhui yêdasfu mếddrln khôttzqng thiếddrlu côttzqvdqti theo anh . Xem ra Hạopbt Tiểootku Thưdyxhdsfvng cówdve mắogplt quan sávdqtt nêdasfn cũdsfvng đcbxlưdyxhkbxfc nhiềulgmu ngưdyxhzuhui yêdasfu mếddrln nhưdyxh anh.

ttzq ăadgon mặiyjfc nhưdyxh thếddrl đcbxlúogplng làzyer quávdqt lộhyvl liễdsfvu rồabrqi.

Đuyldưdyxhzuhung Bạopbtch Dạopbt đcbxlếddrln gầumwon nówdvei nhỏzxdmzyero tai côttzq "Chẳttzqng lẽavom Hạopbt tiểootku thưdyxh muốkccnn làzyerm ngưdyxhzuhui yêdasfu giảddet bộhyvl củvmdra tôttzqi sao ! ".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.