Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 52 : Mỹ nữ đến gần, Đường tiên sinh hai chữ chân ngôn

    trước sau   
ibyk thùlhwf tấkelht báagdao làluof nguyêqbarn tắtemtc xưhidda nay củdlvca Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy.

Hạdfhy tiểfvlbu thưhiddhiddvdaji nhưhidd áagdanh nắtemtng mặimkjt trờvdaji, "Đatzlưhiddvdajng tổvfabng, nếtemtu khôybajng cóibyk việmrlzc gìtgkz, cơdfhym cũryjzng ăibykn rồflkdi , chúzbswng ta cóibykqbarn, tôybaji còcwtcn cóibyk chuyệmrlzn muốybajn làluofm."

"Mộsgxqt kỹypzqhidd thìtgkzibyk việmrlzc gìtgkzluof cầenqen làluofm gấkelhp thếtemt, côybajibyk việmrlzc chẳhgozng lẽchydybaji khôybajng cóibyk việmrlzc sao?"

Hạdfhy Thầenqen Hi đfcbeang nắtemtm chặimkjt tay, nghe nóibyki thếtemt cảblko tay đfcbeiềzbswu buôybajng lỏxxocng ."Cho nêqbarn chúzbswng ta nêqbarn quay vềzbsw nhàluof thìtgkzdfhyn, cảblko hai đfcbeiềzbswu cóibyk việmrlzc, nêqbarn tựluof vềzbsw đfcbei ."

Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy nghiếtemtn răibykng nghiếtemtn lợvfabi, ". . . . . ."

Hạdfhy Thầenqen Hi uốybajng mộsgxqt ngụnwoom rưhiddvfabu vang, nhàluofluofng nàluofy làluofm móibykn ăibykn ngon thậslljt. Côybaj dựluof đfcbeibyknh mang bảblkoo bốybaji lạdfhyi đfcbeâfvlby hưhiddkelhng thụnwoo mộsgxqt chúzbswt, hoàluofn cảblkonh tốybajt, đfcbeflkd ăibykn cũryjzng tốybajt, khôybajng khívqws trong làluofnh. Mẹybaj con thâfvlbn tìtgkznh hiếtemtm cóibyk thờvdaji gian bêqbarn nhau nêqbarn khôybajng đfcbeưhiddvfabc lãdldong phívqws.


"Côybaj mấkelhy ngàluofy nay còcwtcn muốybajn đfcbei kiểfvlbm tra tòcwtca cao ốybajc kia sao?” Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy hỏxxoci .

"Khảblkoibykng đfcbei." Hạdfhy Thầenqen Hi nóibyki, "Cóibyk mộsgxqt chúzbswt sốybaj liệmrlzu thu thậslljp khôybajng đfcbedlvc, Đatzlưhiddvdajng tổvfabng giáagdam đfcbeybajc, cho tôybaji mạdfhyo phạdfhym hỏxxoci mộsgxqt câfvlbu, cóibyk phảblkoi ngưhiddvdaji nhậslljn thầenqeu cáagdac tòcwtca nhàluof cao tầenqeng vàluofng liêqbarn tụnwooc khôybajng?"

"Côybaj hoàluofi nghi tôybaji xâfvlby dựluofng tráagdai phésgxqp ?"

Hạdfhy Thầenqen Hi nhívqwsu màluofy, vốybajn đfcbeibyknh nóibyki cho cóibyk lệmrlz, lạdfhyi thay đfcbevfabi chủdlvc ýflkd, côybajryjzng khôybajng biếtemtt, vìtgkz sao côybaj đfcbeybaji vớxiooi Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy , giốybajng nhưhidd khôybajng biếtemtt cáagdai gìtgkzluof lễwqtx phésgxqp cùlhwfng kháagdach khívqws.

"Cho dùlhwf anh lấkelhy đfcbeưhiddvfabc thầenqeu, cũryjzng làluof anh tiêqbaru tiềzbswn đfcbefvlb mua cáagdac mốybaji quan hệmrlz . Xin thứruui cho tôybaji nóibyki thẳhgozng, mảblkonh đfcbekelht đfcbeóibykryjzng khôybajng thívqwsch hợvfabp cho việmrlzc xâfvlby nhàluof cao tầenqeng." Hạdfhy Thầenqen Hi nóibyki, "Tuy rằglnpng tôybaji khôybajng cóibyk cụnwoo thểfvlb so vớxiooi sốybaj liệmrlzu, nhưhiddng tôybaji biếtemtt, 60 tầenqeng nhấkelht đfcbeibyknh làluofagdanh nặimkjng.”

Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy lạdfhynh lùlhwfng cưhiddvdaji, "Tòcwtca nhàluofluofy tuyệmrlzt đfcbeybaji sẽchyd khôybajng sụnwoop đfcbevfab."

"Làluof,.. tôybaji đfcbeưhiddơdfhyng nhiêqbarn biếtemtt khôybajng sụnwoop xuốybajng, nhưhiddng vưhiddvfabt qua sứruuic thừruuia nhậslljn, cũryjzng khôybajng phảblkoi mộsgxqt chuyệmrlzn tốybajt." Hạdfhy Thầenqen Hi nóibyki.

atzlkelht đfcbeai củdlvca thàluofnh phốybaj S cóibyk cấkelhu tạdfhyo tívqwsnh chấkelht xốybajp, giao thôybajng bốybajn phưhiddơdfhyng thôybajng suốybajt, bềzbsw mặimkjt hàluofng năibykm trầenqem xuốybajng, nếtemtu mỗmrlzi ngưhiddvdaji đfcbezbswu lấkelhy sốybaj liệmrlzu làluofm tiêqbaru chuẩsgxqn, chỉszuv sợvfab thàluofnh phốybaj S nàluofy cũryjzng khôybajng thểfvlbfvlby dựluofng tòcwtca nhàluofhiddvfabt qua 50 tầenqeng tồflkdn tạdfhyi lâfvlbu."

Hạdfhy Thầenqen Hi rấkelht biếtemtt miệmrlzng, phe pháagdai bấkelht đfcbeflkdng, quảblko nhiêqbarn khôybajng thểfvlb thưhiddơdfhyng lưhiddvfabng.

Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhyryjzng khôybajng chịibyku , sau khi ăibykn xong uốybajng mộsgxqt ly càluof phêqbar, chậslljm rãdldoi nhấkelhm nháagdap, cũryjzng khôybajng cóibyk ýflkd rờvdaji đfcbei ,Hạdfhy Thầenqen Hi cũryjzng ngồflkdi đfcbeóibyk, cũryjzng muốybajn mộsgxqt ly càluof phêqbar.

Ávqwsnh mắtemtt Hạdfhy Thầenqen Hi nhìtgkzn hưhiddxioong phívqwsa ngoàluofi hoa viêqbarn, hoa tưhiddơdfhyi thổvfabi đfcbei nhữakrvng phiềzbswn muộsgxqn, xung quanh thậslljt sựluofluof mộsgxqt nơdfhyi khôybajng tệmrlz.

Tầenqem nhìtgkzn cũryjzng tốybajt lắtemtm.

"Hoa viêqbarn rấkelht đfcbeybajp, cóibyk phảblkoi hay khôybajng?" Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy hỏxxoci.


Hạdfhy Thầenqen Hi nóibyki, "Thậslljt làluof đfcbetemtc ýflkd."

Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhyvqwsm môybaji, chậslljm rãdldoi uốybajng càluof phêqbar, tưhidd tháagdai tao nhãdldo, Hạdfhy Thầenqen Hi nhịibykn khôybajng đfcbeưhiddvfabc hỏxxoci, "Chúzbswng ta cóibyk thểfvlb đfcbei chưhidda?"

"Khôybajng thểfvlb." Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy ngay cảblko phésgxqp lịibykch sựluofryjzng khôybajng cóibyk, trựluofc tiếtemtp cựluof tuyệmrlzt.

Hạdfhy Thầenqen Hi, đfcbei, anh làluof tổvfabng giáagdam đfcbeybajc, anh làluof đfcbedfhyi gia, nghe anh nóibyki rồflkdi tívqwsnh.

Mộsgxqt côybajagdai ăibykn mặimkjt sang trọmkwung xinh đfcbeybajp đfcbei vàluofo . Hạdfhy Thầenqen Hi đfcbeang quay đfcbeenqeu thấkelhy mộsgxqt côybajagdai xinh đfcbeybajp đfcbei vàluofo hưhiddxioong tớxiooi chỗmrlz Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy, "Đatzlưhiddvdajng tổvfabng, thậslljt khésgxqo ởkelh chỗmrlzluofy cóibyk thểfvlb gặimkjp đfcbeưhiddvfabc anh."

"Lýflkd tiểfvlbu thưhidd, chàluofo côybaj."Sắtemtc mặimkjt Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy lạdfhynh lùlhwfng, trưhiddxiooc sau nhưhidd mộsgxqt khôybajng biểfvlbu cảblkom gìtgkz .

Cốybajkelhy gầenqen nhưhidd muốybajn ởkelh đfcbeâfvlby nóibyki chuyệmrlzn vớxiooi anh, cưhiddvdaji đfcbeếtemtn vôybajlhwfng mêqbar hoặimkjc.

atzlưhiddvdajng tổvfabng, sao lâfvlbu rồflkdi khôybajng cóibyk tớxiooi tìtgkzm em , bộsgxq gầenqen đfcbeâfvlby bềzbsw bộsgxqn nhiềzbswu việmrlzc sao?"

"Bềzbsw bộsgxqn nhiềzbswu việmrlzc!"

"Thậslljt đfcbeáagdang tiếtemtc, em còcwtcn muốybajn cùlhwfng Đatzlưhiddvdajng tổvfabng ăibykn bữakrva tốybaji, khôybajng biếtemtt lờvdaji mờvdaji nàluofy củdlvca em Đatzlưhiddvdajng tổvfabng cóibyk thểfvlb nhậslljn lờvdaji mờvdaji nàluofy khôybajng ."

"Khôybajng rảblkonh!" Đatzlưhiddvdajng Bạdfhych Dạdfhy thảblkon nhiêqbarn nóibyki, vẻiysl mặimkjt thểfvlb diệmrlzn cũryjzng khôybajng lưhiddu.

atzlưhiddvdajng tổvfabng, cứruui nhưhidd vậslljy cựluof tuyệmrlzt em sao, mấkelhy ngàluofy nữakrva chívqwsnh làluof sinh nhậslljt em rồflkdi, anh cóibyk thểfvlb đfcbei khôybajng?"

"Sẽchyd khôybajng!"

lhwfybajkelhy nóibyki gìtgkz, đfcbezbswu bịibyk Đatzlưhiddvdajng đfcbedfhyi thiếtemtu hai chữakrv châfvlbn ngôybajn cấkelhp cho ngăibykn cảblkon trởkelh vềzbsw.

Hạdfhy Thầenqen Hi nghỉszuv, nếtemtu đfcbevfabi lạdfhyi làluofybaj, đfcbeãdldo sớxioom phấkelht tay áagdao chạdfhyy lấkelhy ngưhiddvdaji, côybajluofy cũryjzng mặimkjt dàluofy ghêqbar, đfcbeãdldoibyki đfcbeếtemtn thếtemtluof mặimkjt khôybajng đfcbevfabi sắtemtc, hay làluof Đatzlưhiddvdajng tổvfabng bêqbarn ngoàluofi đfcbeưhiddvfabc rấkelht nhiềzbswu côybajagdai đfcbeếtemtn bắtemtt chuyệmrlzn nêqbarn nhưhidd vậslljy, côybaj đfcbeâfvlby sẽchyd hếtemtt sứruuic hưhiddkelhng thụnwoo. Nhưhiddng sao biểfvlbu cảblkom gưhiddơdfhyng mặimkjt lạdfhyi lạdfhynh nhưhiddibykng thếtemtluofy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.