Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 5 : Một đêm luân hãm chìm nổi (2)

    trước sau   
An Kìuuvo tứdcgqc giậxefdn, côxglowioii bảqovxn lĩoechnh, đqjpdiềktqnu khôxglong phảqovxi bảqovxn lĩoechnh nàohquy.

Nhưruemng màohqu, Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn khôxglong cho phéefysp côxglo cựqjht tuyệyvmmt nữnejxa, vâqjpdy hãwnoum An Kìuuvo, cắqzfnt tấzxqzt cảqovx đqjpdưruemltbnng đqjpdi củmizqa côxglo.

xgloi lưruemmizqi củmizqa anh cuốudkcn lấzxqzy lờltbni lẽzoqz ngọkczrt ngàohquo củmizqa côxglo, hôxglon càohqung thêfwwrm sâqjpdu, càohqung thêfwwrm triềktqnn miêfwwrn.

Luậxefdn vềktqn kỹgfls thuậxefdt, mưruemltbni An Kìuuvounpjng khôxglong bằwnoung mộtgfit Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn.

xglotkdyruemwioii thâqjpdn anh têfwwr liệyvmmt thàohqunh mộtgfit bãwnoui xuâqjpdn thủmizqy, mặezqic anh dàohquy vòsatb.

Bởtkdyi vìuuvo thuốudkcc, An Kìuuvounpjng khôxglong cówioi mộtgfit đqjpdiểtgfim phảqovxn kháaajong, chỉaajo cảqovxm thấzxqzy tấzxqzt cảqovx khímfdu lựqjhtc trong thâqjpdn thểtgfi đqjpdktqnu bịkczr mấzxqzt hếqjpdt.


xglowioi mộtgfit loạxysni cảqovxm giáaajoc bịkczrqjpdy hãwnoum, đqjpdaajon khôxglong đqjpdưruemyzunc cảqovxm giáaajoc.

Rấzxqzt đqjpdáaajong sợyzun.

"Bảqovxn lĩoechnh làohqum sao?" Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn buôxglong côxglo ra, áaajonh mắqzfnt sáaajong quắqzfnc, rơcdbhi vàohquo trêfwwrn môxgloi côxglo bịkczrxglon đqjpdojvtruemơcdbhi.

Khi An Kìuuvotkdyruemwioii thâqjpdn anh cưruemltbni giốudkcng nhưruemfwwru tinh, hơcdbhi nâqjpdng thâqjpdn thểtgfifwwrn, ma sáaajot tiểtgfiu đqjpdyvmm đqjpdyvmm khôxglong quáaajo thàohqunh thậxefdt củmizqa Đhbrhưruemltbnng đqjpdxysni thiếqjpdu gia, cưruemltbni vớwioii Đhbrhưruemltbnng đqjpdxysni thiếqjpdu gia, “Tôxgloi xem, tôxgloi so vớwioii anh càohqung cówioi bảqovxn lĩoechnh.”

Bảqovxn lĩoechnh khôxglong phảqovxi ởtkdy lờltbni nówioii, màohquohqutkdy phảqovxn ứdcgqng củmizqa đqjpdudkci phưruemơcdbhng.

xglo rấzxqzt đqjpdtfshp, đqjpdtfshp hơcdbhn cảqovxqjpdm Tìuuvonh.

Đhbrhezqic biệyvmmt làohqu đqjpdôxgloi mắqzfnt, nhưruem tràohqun ngậxefdp toàohqun áaajonh nắqzfnng tưruemơcdbhi sáaajong củmizqa thếqjpd giớwioii.

Mộtgfit cỗduuv khímfduwioing xôxglong thẳntrqng tớwioii bụtgfing dưruemwioii, hừlzzsng hựqjhtc thiêfwwru đqjpdudkct.

Mộtgfit cáaajoi hôxglon cówioi thểtgfiohqum anh luốudkcng cuốudkcng nhưruem vậxefdy, côxgloohqu ngưruemltbni đqjpdqcrau tiêfwwrn.

Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysnruemltbni, ngưruemltbni phụtgfi nữnejxohquy triệyvmmt đqjpdtgfi gợyzuni lêfwwrn hứdcgqng thúyrgr củmizqa anh.

wioii côxglo thanh thuầqcran, côxglo lạxysni rấzxqzt lãwnouo luyệyvmmn, giờltbnohquy khắqzfnc nàohquy cũunpjng khôxglong cówioi mộtgfit đqjpdiểtgfim xấzxqzu hổerdl.

wioii côxglownouo luyệyvmmn, nhưruemng kĩoech thuậxefdt hôxglon củmizqa côxglo rấzxqzt ngâqjpdy ngôxglo, cówioi lẽzoqzohqu chưruema bao giờltbnrocing ngưruemltbni kháaajoc hôxglon môxgloi.

Thựqjhtc sựqjhtohqu mộtgfit đqjpdiềktqnu bímfduhbrhn.


Chỉaajoohqu nhưruem thếqjpdohquo, côxgloohqu ngưruemltbni gợyzuni lêfwwrn hứdcgqng thúyrgr củmizqa anh.

Tay thon dàohqui, chậxefdm rãwnoui cởtkdyi cúyrgrc áaajoo sơcdbh mi củmizqa côxglo, đqjpdtgfing táaajoc kia, chậxefdm rìuuvouuvo, nhưruem đqjpdang thưruemtkdyng thứdcgqc mộtgfit táaajoc phẩhbrhm nghệyvmm thuậxefdt, áaajonh mắqzfnt vẫsatbn rơcdbhi vàohquo trêfwwrn mặezqit củmizqa côxglo.

Trêfwwrn mặezqit An Kìuuvowioi chúyrgrt phiếqjpdm hồmizqng.

Ngưruemltbni đqjpdàohqun ôxglong nàohquy nhấzxqzt đqjpdkczrnh làohqufwwru tinh đqjpdqcrau thai, lạxysni gợyzuni cảqovxm nhưruem vậxefdy.

"Tạxysni sao anh lạxysni muốudkcn tôxgloi làohqum tìuuvonh nhâqjpdn củmizqa anh?”

"Bởtkdyi vìuuvoruemơcdbhng mặezqit nàohquy."

An Kìuuvo chợyzunt cầqcram tay anh, đqjpdxysno lựqjhtc lạxysni buôxglong ra mộtgfit ímfdut, ngăqcran cảqovxn đqjpdtgfing táaajoc củmizqa Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn.

Hai đqjpdôxgloi mắqzfnt khôxglong hềktqn che giấzxqzu nhìuuvon thẳntrqng vàohquo nhau.

Trêfwwrn mặezqit An Kìuuvo khôxglong cówioi nụtgfiruemltbni tưruemơcdbhi tắqzfnn nữnejxa, màohquohqu mộtgfit loạxysni bìuuvonh tĩoechnh trong trẻbtwgo nhưruemng lạxysnnh lùrocing, Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn nguy hiểtgfim nheo mắqzfnt lạxysni.

Hai tầqcram mắqzfnt đqjpdtgfing nhau trong khôxglong trung, bắqzfnn ra vôxglo sốudkc áaajonh lửqcraa.

Bầqcrau khôxglong khímfdu mậxefdp mờltbn, tiếqjpdp tụtgfic đqjpdưruemyzunc kéefyso lêfwwrn.

Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn đqjpdtgfit nhiêfwwrn cúyrgri ngưruemltbni, đqjpdfwwrn cuồmizqng màohquxglon môxgloi củmizqa côxglo, kịkczrch liệyvmmt, cưruemltbnng ngạxysnnh, hai tay, chỉaajo chốudkcc láaajot cởtkdyi áaajoo sơcdbh mi củmizqa côxglo ra, vứdcgqt sang mộtgfit bêfwwrn.

Anh khôxglong hềktqn trêfwwru đqjpdùrocia côxglo, xéefysaajot khuôxglon mặezqit thâqjpdn sĩoech ưruemu nhãwnou, lộtgfi ra bảqovxn tímfdunh cuồmizqng dãwnou khêfwwru gợyzuni.


ruemwioip đqjpdoạxysnt vàohqu chinh phụtgfic mớwioii làohqu bảqovxn chấzxqzt củmizqa đqjpdàohqun ôxglong.

xglon theo khuôxglon mặezqit củmizqa côxglo đqjpdi xuốudkcng, hôxglon cuồmizqng dãwnou, hai tay ởtkdycdbhi mềktqnm mạxysni củmizqa côxglo, hung hăqcrang xoa nắqzfnn.

xglo hấzxqzp củmizqa ngưruemltbni đqjpdàohqun ôxglong ngàohquy càohqung dồmizqn dậxefdp, An Kìuuvo nhậxefdn thấzxqzy đqjpdưruemyzunc nguy hiểtgfim, mộtgfit loạxysni nguy hiểtgfim bịkczrruemwioip đqjpdoạxysnt.

xglo khôxglong thểtgfi trốudkcn.

ruemyzunc tímfdunh khốudkcng chếqjpd tấzxqzt cảqovxqjpdm tưruem củmizqa côxglo, chỉaajowioi thểtgfi chìuuvom đqjpdqzfnm trong kĩoech sảqovxo cao siêfwwru củmizqa anh.

"Vówioic ngưruemltbni khôxglong tệyvmm." Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn khôxglong chúyrgrt nàohquo keo kiệyvmmt ca ngợyzuni vówioic ngưruemltbni củmizqa côxglo, ngậxefdm đqjpdaajonh hồmizqng nhạxysnt, nhẹtfsh nhàohqung vâqjpdn vêfwwr.

Đhbrhxysno lựqjhtc củmizqa anh thậxefdm chímfduohqum côxglo đqjpdau.

Giữnejxa răqcrang môxgloi An Kìuuvo tràohqun ra mộtgfit tiếqjpdng rêfwwrn rỉaajo, càohqung cổerdlunpj ngưruemltbni đqjpdàohqun ôxglong làohqum xằwnoung bậxefdy ởtkdy trêfwwrn ngưruemltbni côxglo.

Đhbrhtgfing táaajoc củmizqa Đhbrhưruemltbnng Bạxysnch Dạxysn nhấzxqzt thờltbni trởtkdyfwwrn lỗduuvwnoung.

Đhbrhưruemltbnng đqjpdxysni thiếqjpdu gia vôxglo sốudkc phụtgfi nữnejx, cũunpjng chỉaajo nhưruemohqu qua sôxglong.

Anh cưruemltbnng thếqjpd, cũunpjng khôxglong bao giờltbn lấzxqzy lòsatbng phụtgfi nữnejx.

fwwru đqjpdudkci vớwioii anh chímfdunh làohquefyso khówioia kéefyso, tiếqjpdn, ra, đqjpdâqjpdy làohqu toàohqun bộtgfi quáaajo trìuuvonh.

Thôxglo bạxysno tiếqjpdn nhậxefdp, đqjpdau đqjpdwioin nhưruemefysaajoch trêfwwrn gưruemơcdbhng mặezqit say mêfwwr củmizqa An Kìuuvo, mówioing tay củmizqa côxglo hung hăqcrang đqjpdâqjpdm vàohquo bờltbn vai củmizqa anh.

xgloohqu xửqcra nữnejx?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.