Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 48 : Đường tiên sinh phúc hắc

    trước sau   
Editor: thanh huyềeuemn

Anh muốnzinn xen vàtwvuo quảgsoqn lýzylzaitwng trìlhddnh, lạzouti phảgsoqi quảgsoqn lýzylz nộgsoqi bộgsoq, lạzouti muốnzinn quảgsoqn lýzylz châqzjyu bárpcku, khôaitwng nhiềeuemu thờmlpvi gian nhưrvdg vậrhajy.

"Chờmlpv mộgsoqt chúrszzt, cópjyz phảgsoqi Hạzout Thầapcpn Hi nópjyzi rấnjkjt nghiêuzpjm trọzxoeng hay khôaitwng?"

"Làtwvum sao cậrhaju biếrmxnt?" Anh ta vàtwvu Hạzout Thầapcpn Hi đhzcxãyide rấnjkjt quen sao? Loạzouti chuyệzrfzn nàtwvuy đhzcxeuemu biếrmxnt.

qzjym Nhiêuzpjn nópjyzi, "Lạzouti nópjyzi tiếrmxnp, tôaitwi hôaitwm nay nghe thấnjkjy mộgsoqt chuyệzrfzn rấnjkjt thúrszz vịwvot, Triệzrfzu Phong nópjyzi Hạzout Thầapcpn Hi hôaitwm qua đhzcxi cao ốnzinc Hằbggeng Kim thăgsoqm dòkzpo, mắkuprng cho bọzxoen họzxoe mộgsoqt trậrhajn, đhzcxapcpu ópjyzc chíflupnh làtwvu đhzcxapcpu ópjyzc heo, vìlhdd sao khôaitwng trởjpsk vềeuem trưrvdgmlpvng họzxoec tậrhajp, chíflupnh càtwvuu nhàtwvuu đhzcxâqzjyu."

Khópjyze miệzrfzng Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout gợifabi lêuzpjn mộgsoqt ýzylzrvdgmlpvi, chợifabt lópjyze lêuzpjn suy nghĩular, ngũctdx quan xinh xắkuprn xẹkuprt qua nhu hòkzpoa, phụwtcc nữbcou nghiêuzpjm túrszzc cốnzin chấnjkjp, luôaitwn làtwvum ngưrvdgmlpvi thưrvdgjpskng thứhbsqc.


"Anh ta tham khôaitwng íflupt côaitwng trìlhddnh khoảgsoqn, bìlhddnh thưrvdgmlpvng tôaitwi mởjpsk mộgsoqt con mắkuprt nhắkuprm mộgsoqt con mắkuprt, anh ta cho rằbggeng khôaitwng ai biếrmxnt tay châqzjyn củfrhwa anh ta ." Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout hừdnpj lạzoutnh mộgsoqt tiếrmxnng, "Lấnjkjy tiềeuemn khôaitwng làtwvum tốnzint, anh ta cópjyzrvdgrpckch gìlhddrpckn giậrhajn."

Nếrmxnu khôaitwng phảgsoqi nhìlhddn trúrszzng thịwvot trưrvdgjpskng sau lưrvdgng anh ta, anh sớqzjym đhzcxuổprdwi Triệzrfzu Phong.

"Hạzout Thầapcpn Hi làtwvu kỹmlpvrvdg rấnjkjt giỏpjyzi, nếrmxnu nhưrvdgaitwnjkjy nópjyzi cópjyz vấnjkjn đhzcxeuem, khẳuejeng đhzcxwvotnh khôaitwng cho lạzoutc quan, cậrhaju tốnzint nhấnjkjt nêuzpjn nghĩular đhzcxnzini sárpckch." Lâqzjym Nhiêuzpjn nópjyzi.

Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout lạzoutnh lùflupng hừdnpj, "Nàtwvuy bang vưrvdgơzoutng bárpckt đhzcxgsoqo, tìlhddm vấnjkjn đhzcxeuem cho tôaitwi, cậrhaju đhzcxi tìlhddm nhậrhajn thầapcpu Thưrvdgơzoutng, làtwvum thếrmxntwvuo cho thậrhajt tốnzint.”

yideưrvdgifabc!" Lâqzjym Nhiêuzpjn muốnzinn đhzcxi ra ngoàtwvui, lạzouti dừdnpjng bưrvdgqzjyc lạzouti, nghi ngờmlpv hỏpjyzi, "Dạzout Bạzoutch, tôaitwi cảgsoqm thấnjkjy... cậrhaju cópjyz ýzylz tứhbsq đhzcxnzini vớqzjyi Hạzout Thầapcpn Hi cópjyz phảgsoqi hay khôaitwng?"

"Con mắkuprt nàtwvuo củfrhwa cậrhaju nhìlhddn thấnjkjy tôaitwi cópjyz ýzylz vớqzjyi côaitwnjkjy?”Átdaqnh mắkuprt Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout lạzoutnh lùflupng đhzcxếrmxnn cựbxokc đhzcxiểnjkjm, cựbxokc kỳijsv khôaitwng thènrkgm.

qzjym Nhiêuzpjn chữbcoung chạzoutc đhzcxàtwvung hoàtwvung, "Hai con mắkuprt."

Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzoutrvdgmlpvi, "Đyidei phốnzini cárpcki kíflupnh mắkuprt, cậrhaju rấnjkjt cầapcpn."

qzjym Nhiêuzpjn nhúrszzn nhúrszzn vai, "Đyidei, tíflupnh tôaitwi nhiềeuemu chuyệzrfzn, tôaitwi cũctdxng cảgsoqm thấnjkjy árpcknh mắkuprt cậrhaju làtwvu chưrvdgqzjyng mắkuprt Hạzout Thầapcpn Hi ."

Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout trừdnpjng mắkuprt mộgsoqt cárpcki, Lâqzjym Nhiêuzpjn vậrhajy màtwvupjyzi árpcknh mắkuprt anh sai?

qzjym Nhiêuzpjn cưrvdgmlpvi ha ha, ra khỏpjyzi phòkzpong làtwvum việzrfzc tổprdwng giárpckm đhzcxnzinc.

Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout gọzxoei đhzcxiệzrfzn thoạzouti cho Trầapcpn Dưrvdgơzoutng, "Trầapcpn Dưrvdgơzoutng, buổprdwi trưrvdga ăgsoqn mộgsoqt bữbcoua cơzoutm, nópjyzi mộgsoqt chúrszzt."

yideưrvdgifabc!" Trầapcpn Dưrvdgơzoutng nópjyzi, "Tôaitwi cũctdxng đhzcxang cópjyz ýzylz đhzcxópjyz."


Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout dừdnpjng mộgsoqt chúrszzt, khẩjkxru khíflup giảgsoqi quyếrmxnt việzrfzc chung, "Đyideưrvdga Hạzout Thầapcpn Hi đhzcxi."

"Hạzout Thầapcpn Hi?" Trầapcpn Dưrvdgơzoutng hiểnjkjn nhiêuzpjn thậrhajt bấnjkjt ngờmlpv.

Hai ngưrvdgmlpvi tổprdwng giárpckm đhzcxnzinc bọzxoen họzxoe ăgsoqn cơzoutm, kêuzpju Hạzout Thầapcpn Hi đhzcxi làtwvum cárpcki gìlhdd?

"Phầapcpn bárpcko cárpcko nàtwvuy làtwvuaitwnjkjy viếrmxnt, cópjyz mấnjkjy vấnjkjn đhzcxeuemaitwi muốnzinn hỏpjyzi rõaitw mộgsoqt chúrszzt.”

Trầapcpn Dưrvdgơzoutng hiểnjkju rõaitw, trong lòkzpong thầapcpm nghĩular, Đyideưrvdgmlpvng Dạzout Bạzoutch, ngưrvdgơzouti làtwvu kia đhzcxárpckp sai rồqrrgi, quárpck khứhbsq nếrmxnu làtwvu loạzouti vấnjkjn đhzcxeuemtwvuy, côaitwng trìlhddnh luôaitwn luôaitwn cópjyz bộgsoq tổprdwng giárpckm xuấnjkjt xửdnpjzylz, lúrszzc nàtwvuo đhzcxếrmxnn phiêuzpjn ngưrvdgmlpvi tựbxok thâqzjyn xuấnjkjt mãyide ?

Vậrhajy màtwvu đhzcxiểnjkjm danh muốnzinn Hạzout Thầapcpn Hi ăgsoqn cơzoutm, nàtwvuy thựbxokc sựbxoktwvu chuyệzrfzn cưrvdgmlpvi nhạzouto nhấnjkjt hôaitwm nay.

yideưrvdgifabc, tôaitwi biếrmxnt. Cầapcpn kêuzpju lêuzpjn Tưrvdgjpskng Tuệzrfz khôaitwng?" Trầapcpn Dưrvdgơzoutng hỏpjyzi, hai nam mộgsoqt nữbcou ăgsoqn cơzoutm cópjyz chúrszzt kỳijsv quárpcki, hai nam hai nữbcou so sárpcknh hàtwvui hòkzpoa, thuậrhajn tiệzrfzn sárpckng tạzouto cơzout hộgsoqi cho vịwvotaitwn phu hôaitwn thêuzpj bọzxoen họzxoe.

"Kêuzpju lêuzpjn côaitwnjkjy đhzcxi làtwvum cárpcki gìlhdd?" Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout hỏpjyzi lạzouti, giọzxoeng đhzcxiệzrfzu nhưrvdg thưrvdgmlpvng.

Trầapcpn Dưrvdgơzoutng nópjyzi, "Đyidei, tôaitwi biếrmxnt."

rvdgjpskng Tuệzrfztwvu tổprdwng giárpckm phòkzpong thiếrmxnt kếrmxn, đhzcxưrvdgơzoutng nhiêuzpjn cùflupng việzrfzc nàtwvuy cópjyz liêuzpjn quan, nhưrvdgng Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzoutpjyzi khôaitwng gọzxoei, vậrhajy khôaitwng gọzxoei đhzcxi.

Khôaitwng khédnpjo chíflupnh làtwvu, Trầapcpn Dưrvdgơzoutng vừdnpja mớqzjyi cúrszzp đhzcxiệzrfzn thoạzouti, khôaitwng đhzcxapcpy mộgsoqt lárpckt Tưrvdgjpskng Tuệzrfz liềeuemn đhzcxiệzrfzn thoạzouti tớqzjyi, mờmlpvi anh cùflupng nhau cơzoutm trưrvdga, mộgsoqt chuyệzrfzn qua đhzcxi, cơzout hộgsoqi hai ngưrvdgmlpvi gặpjyzp mặpjyzt cũctdxng khôaitwng nhiềeuemu.

"Buổprdwi chiềeuemu tôaitwi cópjyz chuyệzrfzn muốnzinn nópjyzi." Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout nhàtwvun nhạzoutt cựbxok tuyệzrfzt.

Átdaqnh mắkuprt Tưrvdgjpskng Tuệzrfzgsoqm đhzcxzoutm, "Bữbcoua tốnzini đhzcxâqzjyu?"

"Bữbcoua tốnzini lạzouti nópjyzi đhzcxi, khôaitwng biếrmxnt nópjyzi tớqzjyi khi nàtwvuo."

rvdgjpskng Tuệzrfz bấnjkjt đhzcxkuprc dĩular, muốnzinn nópjyzi lạzouti thôaitwi, cuốnzini cùflupng thứhbsqc thờmlpvi cúrszzp đhzcxiệzrfzn thoạzouti, Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout khôaitwng phảgsoqi ngưrvdgmlpvi đhzcxàtwvun ôaitwng côaitwpjyz thểnjkjuzpjn ngưrvdgmlpvi bợifab đhzcxknkx, mộgsoqt chúrszzt côaitwctdxng khôaitwng muốnzinn Đyideưrvdgmlpvng Bạzoutch Dạzout phiềeuemn chárpckn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.