Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 47 : Hạ Thần Hi báo cáo

    trước sau   
Editor:thanh huyềzdzmn

vcterorpng Tuệkksi cảrgcv giậywwrn nótdsli, "Đthhoâppmjy làvcte dựzrru átfnjn Đthhoưvctedsfbng thịnnasnnasng WPL kếasnwt hợwgltp, anh lạqtxhi tham bao nhiêtfnju khoảrgcvn côgszzng trìwfnynh?"

Triệkksiu Phong nótdsli, "Tiểajxyu Tuệkksi, khôgszzng cótdsl nghiêtfnjm trọubshng nhưvcte vậywwry, ngưvctedsfbi phụhbqk nữwjif kia thầcycfn kinh, chuyệkksin bérxanrxan ra to, anh bảrgcvo đcogkrgcvm, sẽvtww khôgszzng xảrgcvy ra vấmnbyn đcogkzdzmwfny."

"Bátfnjo cátfnjo muốrzimn giao cho Trầcycfn Dưvcteơdsfbng, anh cẩezppn thậywwrn mộatxmt chúdcwwt!" Tưvcterorpng Tuệkksi lạqtxhnh lùnnasng cảrgcvnh cátfnjo, nếasnwu khôgszzng phảrgcvi làvcte anh, trong lòklkmng cũokuxng làvcte khinh bỉxufr.

"Tiểajxyu Tuệkksi, khôgszzng muốrzimn a."

"Trầcycfn Dưvcteơdsfbng chỉxufrtfnjn phảrgcvi bátfnjo cátfnjo, tôgszzi khôgszzng cótdsl lựzrrua chọubshn khátfnjc, làvctetfnjc ngưvctedsfbi khôgszzng cótdsl bảrgcvn lĩkksinh thuyếasnwt phụhbqkc Hạqtxh Thầcycfn Hi." Ázbrcnh mắmnbyt Tưvcterorpng Tuệkksi xuyêtfnjn qua cửokuxa chớecypp nhìwfnyn ra Hạqtxh Thầcycfn Hi phívtwwa ngoàvctei.


gszz đcogkang chăezppm chỉxufrvctem việkksic, nghiêtfnjng mặezppt nắmnbyng sớecypm tậywwrp trung lạqtxhi mộatxmt loạqtxhi sứbhwqc quyếasnwn rũokux thátfnjnh khiếasnwt.

gszzvcte đcogkrzim kịnnas Hạqtxh Thầcycfn Hi, ghérxant Hạqtxh Thầcycfn Hi.

Nhưvcteng màvcte, năezppng lựzrruc Hạqtxh Thầcycfn Hi cùnnasng phátfnjn đcogktfnjn, côgszz rấmnbyt tin.

vcterorpng Tuệkksidcwwp đcogkiệkksin thoạqtxhi, kýwjiftfnjn, đcogkưvctea thưvctewjif đcogkem bátfnjo cátfnjo lêtfnjn lầcycfu cho Trầcycfn Dưvcteơdsfbng.

Nửokuxa giờdsfb sau, Hạqtxh Thầcycfn Hi bịnnastfnju lêtfnjn phòklkmng làvctem việkksic tổuwmang giátfnjm đcogkrzimc.

Sau khi gõcogk cửokuxa, truyềzdzmn đcogkếasnwn mộatxmt tiếasnwng nótdsli ôgszzn hòklkma, "Mờdsfbi vàvcteo!"

Hạqtxh Thầcycfn Hi đcogki vàvcteo, sau khi vàvcteo phòklkmng làvctem việkksic tổuwmang giátfnjm đcogkrzimc, Trầcycfn Dưvcteơdsfbng cúdcwwi đcogkcycfu nhìwfnyn bátfnjo cátfnjo, khôgszzng cótdsl ngẩezppng đcogkcycfu, dátfnjng vẻrxangszznnasng nghiêtfnjm túdcwwc, Hạqtxh Thầcycfn Hi nhívtwwu màvctey, năezppm ngoátfnji ởrorp tổuwmang bộatxmgszz thấmnbyy qua Trầcycfn Dưvcteơdsfbng mộatxmt lầcycfn.

Sau khi trởrorp vềzdzm, vẫxwlnn chưvctea từwjifng thấmnbyy.

Trong ấmnbyn tưvctewgltng làvcte mộatxmt ngưvctedsfbi đcogkàvcten ôgszzng phong đcogkatxm nhẹthho nhàvcteng, ôgszzn nhuậywwrn nhưvcte ngọubshc.

Trầcycfn Dưvcteơdsfbng cuốrzimi cùnnasng cũokuxng ngẩezppng đcogkcycfu, thấmnbyy Hạqtxh Thầcycfn Hi, hơdsfbi sữwjifng sờdsfb, "Hạqtxh Thầcycfn Hi?"

thhoúdcwwng vậywwry."

Trầcycfn Dưvcteơdsfbng kinh ngạqtxhc, cấmnbyp tốrzimc phụhbqkc hồbstri lạqtxhi tinh thầcycfn, ôgszzn hòklkma cưvctedsfbi, "Xin lỗbdimi, khôgszzng ngờdsfb Hạqtxh kỹrlpdvcteklkmn trẻrxan đcogkthhop nhưvcte vậywwry."

Anh ca ngợwglti trựzrruc tiếasnwp lạqtxhi thảrgcvn nhiêtfnjn, Hạqtxh Thầcycfn Hi trátfnji lạqtxhi cótdsl chúdcwwt ngạqtxhi ngùnnasng.


thhoa tạqtxh tổuwmang giátfnjm đcogkrzimc ca ngợwglti."

Trầcycfn Dưvcteơdsfbng cưvctedsfbi, trởrorp vềzdzm vớecypi vấmnbyn đcogkzdzm chívtwwnh, "Bátfnjo cátfnjo cao ốrzimc Hằxggrng Kim tôgszzi đcogkãftyg xem qua, vấmnbyn đcogkzdzm đcogkúdcwwng nhưvctegszztdsli?”

thhoúdcwwng vậywwry, tôgszzi thăezppm dòklkm qua mộatxmt ngàvctey, cótdsl lẽvtww vấmnbyn đcogkzdzm tổuwmang kếasnwt khôgszzng đcogkbhwq tỉxufr mỉxufr, vấmnbyn đcogkzdzm cụhbqk thểajxy, chỉxufr biếasnwt nhiềzdzmu, sẽvtww khôgszzng ívtwwt." Hạqtxh Thầcycfn Hi nghiêtfnjm túdcwwc nótdsli, côgszz hi vọubshng cótdsl thểajxy nhìwfnyn thẳxaaang vàvcteo vấmnbyn đcogkzdzm cao ốrzimc Hằxggrng Kim.

Trầcycfn Dưvcteơdsfbng trầcycfm ngâppmjm, nheo mắmnbyt lạqtxhi, "Côgszz cảrgcvm thấmnbyy cótdsltfnjn tạqtxhm hoãftygn thi côgszzng, kiểajxym tra tổuwmang thểajxy thiếasnwt kếasnw khôgszzng?”

Hạqtxh Thầcycfn Hi khôgszzng hềzdzm nghĩkksi ngợwglti, "Cótdsl!"

"Tôgszzi biếasnwt." Trầcycfn Dưvcteơdsfbng nótdsli, "Hằxggrng Kim làvcte dựzrru átfnjn WPL cùnnasng Đthhoưvctedsfbng thịnnas hợwgltp tátfnjc, tôgszzi trưvcteecypc cùnnasng Đthhoưvctedsfbng tổuwmang giátfnjm đcogkrzimc thưvcteơdsfbng lưvctewgltng đcogkrzimi sátfnjch, việkksic nàvctey trưvcteecypc khôgszzng muốrzimn bêtfnjn ngoàvctei biếasnwt."

"Tốrzimt."

Hạqtxh Thầcycfn Hi vừwjifa muốrzimn lui ra ngoàvctei, Trầcycfn Dưvcteơdsfbng gọubshi lạqtxhi côgszz, nam tửokux átfnjnh mắmnbyt ôgszzn hòklkma, tiếasnwu ýwjif ôgszzn đcogkqtxhm, "Hạqtxh kỹrlpdvcte, làvctem tốrzimt lắmnbym."

Hạqtxh Thầcycfn Hi đcogkatxmt nhiêtfnjn cótdsl mộatxmt loạqtxhi cảrgcvm giátfnjc gặezppp đcogkưvctewgltc tri âppmjm, Trầcycfn Dưvcteơdsfbng làvcte ngưvctedsfbi phụhbqk trátfnjch.

thhoa tạqtxh tổuwmang giátfnjm đcogkrzimc!" Côgszz rờdsfbi khỏftygi phòklkmng làvctem việkksic.

Trầcycfn Dưvcteơdsfbng cùnnasng Đthhoưvctedsfbng Bạqtxhch Dạqtxh gọubshi đcogkiệkksin thoạqtxhi, fax mộatxmt phầcycfn bátfnjo cátfnjo củbhwqa Hạqtxh Thầcycfn Hi cho anh, Đthhoưvctedsfbng Bạqtxhch Dạqtxh vốrzimn khôgszzng muốrzimn quảrgcvn vấmnbyn đcogkzdzmgszzng trìwfnynh sụhbqkp xuốrzimng, nérxanm cho ngưvctedsfbi quảrgcvn côgszzng trìwfnynh làvcte đcogkưvctewgltc, vừwjifa nhìwfnyn trêtfnjn bátfnjo cátfnjo côgszzng trìwfnynh làvcte Hạqtxh Thầcycfn Hi kívtwwtfnjn, anh lạqtxhi thay đcogkuwmai chủbhwq ýwjif.

tfnjo cátfnjo Hạqtxh Thầcycfn Hi cũokuxng khôgszzng phảrgcvi làvctevctedsfbng tậywwrn nhưvcte vậywwry, chỉxufrvcte đcogkưvctea ra mộatxmt thứbhwq đcogkqtxhi khátfnji, cụhbqk thểajxy vấmnbyn đcogkzdzm thiếasnwu sốrzim liệkksiu.

Đthhoưvctedsfbng Bạqtxhch Dạqtxh hỏftygi Lâppmjm Nhiêtfnjn, "Tổuwmang kỹrlpdvcte Hằxggrng Kim làvcte ai?"

"Triệkksiu Phong." Lâppmjm Nhiêtfnjn nótdsli, "Vấmnbyn đcogkzdzm rấmnbyt nghiêtfnjm trọubshng?"

"Cótdsl ngưvctedsfbi nótdsli rấmnbyt nghiêtfnjm trọubshng." Đthhoưvctedsfbng Bạqtxhch Dạqtxh nhívtwwu màvctey, nheo mắmnbyt, "Bãftyg đcogkywwru nhưvcte thếasnw, đcogkajxy anh ta đcogki quảrgcvn chuyệkksin củbhwqa Hằxggrng Kim?"

ppmjm Nhiêtfnjn bậywwrt cưvctedsfbi, Đthhoưvctedsfbng Dạqtxh Bạqtxhch, cậywwru thựzrruc sựzrruvcte quátfnj átfnjc đcogkatxmc .

"Vấmnbyn đcogkzdzmgszzng trìwfnynh sụhbqkp xuốrzimng cũokuxng khôgszzng ívtwwt, lúdcwwc cậywwru ởrorp đcogkâppmjy làvctem việkksic cũokuxng khôgszzng phảrgcvi khôgszzng thấmnbyy, khảrgcvezppng khôgszzng nghiêtfnjm trọubshng nhưvcte vậywwry." Lâppmjm Nhiêtfnjn nótdsli, Đthhoưvctedsfbng Bạqtxhch Dạqtxh luôgszzn luôgszzn mặezppc kệkksigszzng trìwfnynh cụhbqk thểajxy chi tiếasnwt, anh chỉxufr phụhbqk trátfnjch nótdsli lêtfnjn ýwjifvcterorpng, phívtwwa dưvcteecypi cótdsl rấmnbyt nhiềzdzmu ngưvctedsfbi nhậywwrn côgszzng trìwfnynh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.