Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 46 : Mẹ, cái khác con không có, tiền rất nhiều

    trước sau   
Editor: thanh huyềyffyn

Hạrsgp Thầrrrxn Hi lấmwumy sổrilp ra, ghi chétmarp xuốkvjfng vấmwumn đrlmxyffy chívvmanh mìcrvpnh pháivhat hiệhsoan.

Chờvijdfpdqc côojnj chuẩorpwn bịrsys xuốkvjfng lầrrrxu, đrlmxãubovmwum buổrilpi chiềyffyu.

ivhac kỹmwumnxqz đrlmxãubov sớgooym trởrcvq lạrsgpi, nhậrlmxn thầrrrxu Thưnxqzơefylng cũgooyng đrlmxãubov sớgooym đrlmxi trởrcvq vềyffy.

Hạrsgp Thầrrrxn Hi khétmarp sổrilp lạrsgpi, Tưnxqzrcvqng Tuệhsoa đrlmxiệhsoan thoạrsgpi tớgooyi, nóhqkvi cho côojnj ngàmwumy mai giao báivhao cáivhao, Hạrsgp Thầrrrxn Hi gậrlmxt đrlmxrrrxu, xuốkvjfng lầrrrxu chuẩorpwn bịrsys vềyffy nhàmwum.

Nhưnxqzng màmwum, phívvmaa trưnxqzgooyc sụhmqwp đrlmxrilp khiếktvxn cho côojnj chúfpdq ývkgc, côojnj hỏikwti mộaccft côojnjng nhâonaon, "Chuyệhsoan gìcrvp xảrilpy ra?"


"Khôojnjng chuyệhsoan gìcrvp, mấmwumy ngàmwumy hôojnjm trưnxqzgooyc mưnxqza to, bóhqkv củgooyi dựkzpdng cóhqkv vấmwumn đrlmxyffy, côojnjng trưnxqzvijdng thôojnjng thưnxqzvijdng ." Côojnjng nhâonaon cưnxqzvijdi đrlmxếktvxn rấmwumt giảrilpn dịrsys, gãubovi gãubovi đrlmxrrrxu, cóhqkv chúfpdqt ngạrsgpi ngùxdeang.

ojnjng trưnxqzvijdng cắivhat lưnxqzwxuqt, cáivhac côojnjng nhâonaon đrlmxyffyu biếktvxt nàmwumy nữojnj kỹmwumnxqzmwumy rấmwumt giỏikwti, côojnjrcvq tầrrrxng 37 răgowfn dạrsgpy cáivhac kỹmwumnxqz kháivhac sớgooym đrlmxưnxqzwxuqc bọyhzwn truyềyffyn ra, khóhqkvhqkv đrlmxưnxqzwxuqc ngưnxqzvijdi phụhmqw tráivhach nhưnxqz vậrlmxy, vìcrvp bọyhzwn họyhzw suy nghĩskgd, côojnjng nhâonaon cáivhac tổrilp rấmwumt cảrilpm kívvmach.

"Thôojnjng thưnxqzvijdng?"

tixaúfpdqng vậrlmxy!"

Hạrsgp Thầrrrxn Hi nhívvmau màmwumy, đrlmxi tớgooyi, mặgnsat đrlmxmwumt rấmwumt ưnxqzgooyt, hơefyln nữojnja rấmwumt trưnxqzwxuqt, giàmwumy củgooya côojnjvvmanh đrlmxrrrxy bùxdean đrlmxmwumt.

"Triệhsoau Phong đrlmxãubovmwumm kiểtscpm tra an toàmwumn sao?"

"Triệhsoau kỹmwumnxqz đrlmxãubovmwumm ."

Hạrsgp Thầrrrxn Hi nhívvmau màmwumy, kétmaro mộaccft côojnjng nhâonaon lớgooyn tuổrilpi qua hỏikwti, , "Cáivhac ngưnxqzvijdi đrlmxáivhanh nềyffyn bao lâonaou? Sau bao nhiêelbru lầrrrxn? Sụhmqwp xuốkvjfng mấmwumy lầrrrxn?"

...

Hạrsgp Thầrrrxn Hi ởrcvqojnjng trưnxqzvijdng, vẫnxqzn bậrlmxn đrlmxếktvxn bảrilpy giờvijd, dọyhzwc theo côojnjng trưnxqzvijdng thi côojnjng, làmwumm cáivhac loạrsgpi kiểtscpm tra đrlmxrsysa chấmwumt, cuốkvjfi cùxdeang cho ra mộaccft kếktvxt luậrlmxn đrlmxáivhang sợwxuq.

rsgp đrlmxâonaoy bùxdean đrlmxmwumt đrlmxgnsac biệhsoat xốkvjfp, nềyffyn đrlmxáivhanh khôojnjng đrlmxgooy kiêelbrn cốkvjf.

Nềyffyn cao ốkvjfc Hằiqnjng Kim, cũgooyng khôojnjng đrlmxgooy kiêelbrn cốkvjf.

Hạrsgp Thầrrrxn Hi trởrcvq lạrsgpi nhàmwum trọyhzw cảrilpnh biểtscpn, đrlmxãubovmwumivham giờvijd tốkvjfi, mệhsoat mỏikwti.


Hạrsgp bảrilpo bốkvjfi vôojnjxdeang đrlmxau lòrcvqng, vộaccfi vàmwumng hâonaom nóhqkvng cơefylm nưnxqzgooyc, Hạrsgp Thầrrrxn Hi đrlmxóhqkvi bụhmqwng lắivham, khôojnjng nóhqkvi hai lờvijdi, gióhqkv cuốkvjfn mâonaoy tan, Hạrsgp bảrilpo bốkvjfi ởrcvq mộaccft bêelbrn sắivhac mặgnsat âonaom trầrrrxm.

"Bảrilpo bốkvjfi, con làmwumm sao vậrlmxy?"

"Mẹdbhf, mẹdbhf quáivha cựkzpdc khổrilp ." Hạrsgp bảrilpo bốkvjfi nóhqkvi, "Mẹdbhf, con đrlmxãubov lớgooyn, mẹdbhf khôojnjng cầrrrxn vấmwumt vảrilpmwumm việhsoac nhưnxqz vậrlmxy nuôojnji con."

Mẹdbhfnxqza vưnxqzơefylng thâonaon áivhai củgooya bétmar, bảrilpo bốkvjfi cáivhai kháivhac khôojnjng cóhqkv, tiềyffyn muốkvjfn cóhqkv bao nhiêelbru liềyffyn cóhqkv bấmwumy nhiêelbru, mua mộaccft quốkvjfc gia cũgooyng khôojnjng thàmwumnh vấmwumn đrlmxyffym khôojnjng muốkvjfn mẹdbhfmwumm việhsoac vấmwumt vảrilp nhưnxqz vậrlmxy, bảrilpo bốkvjfi nhìcrvpn thậrlmxt đrlmxau lòrcvqng.

"Mẹdbhf khôojnjng làmwumm việhsoac, con ăgowfn khôojnjng khívvma?" Hạrsgp Thầrrrxn Hi cưnxqzvijdi trừonao.

Hạrsgp bảrilpo bốkvjfi hưnxqzng trívvma, quyếktvxt đrlmxivhan nóhqkvi, "Mẹdbhf, con mởrcvq hộaccf khẩorpwu vũgooy trụhmqw, mẹdbhf muốkvjfn bao nhiêelbru cóhqkv bấmwumy nhiêelbru, rấmwumt dễpgvwmwumng, tuyệhsoat đrlmxkvjfi khôojnjng ai pháivhat hiệhsoan."

Hạrsgp Thầrrrxn Hi, "..."

Con tai, đrlmxâonaoy làmwumfpdqi giụhmqwc mẹdbhf phạrsgpm tộaccfi.

Lỗeerni, lỗeerni, côojnj giáivhao dụhmqwc thậrlmxt thấmwumt bạrsgpi.

"Bảrilpo bốkvjfi, kỳelbr thựkzpdc mẹdbhf khôojnjng cảrilpm thấmwumy vấmwumt vảrilp." Hạrsgp Thầrrrxn Hi khóhqkvhqkv đrlmxưnxqzwxuqc thậrlmxt tìcrvpnh nhưnxqz thếktvxhqkvi, "Làmwumm phầrrrxn việhsoac nàmwumy khiếktvxn mẹdbhf rấmwumt vui vẻivha, rấmwumt thỏikwta mãubovn, con cóhqkv lẽgooy sẽgooy cảrilpm thấmwumy mẹdbhf rấmwumt mệhsoat, kỳelbr thựkzpdc mẹdbhf thốkvjfng khổrilp."

"Giốkvjfng nhưnxqzfpdqc mẹdbhf sinh con, đrlmxau đrlmxếktvxn muốkvjfn chếktvxt, lạrsgpi cam tâonaom tìcrvpnh nguyệhsoan nhưnxqz vậrlmxy, hiểtscpu khôojnjng?"

Hạrsgp bảrilpo bốkvjfi ủgooyy khuấmwumt, bétmar sao cóhqkv thểtscp khôojnjng hiểtscpu, chỉyfugmwum đrlmxau lòrcvqng cho mẹdbhf.

"Biếktvxt." Hạrsgp bảrilpo bốkvjfi rầrrrxu rĩskgd khôojnjng vui vềyffy thưnxqz phòrcvqng, pháivhat tiếktvxt khóhqkv chịrsysu trong lòrcvqng.

Hạrsgp Thầrrrxn Hi thứyfugc đrlmxêelbrm viếktvxt xong báivhao cáivhao, ngàmwumy hôojnjm sau đrlmxi làmwumm hoàmwumn chỉyfugnh giao cho Tưnxqzrcvqng Tuệhsoa. Tưnxqzrcvqng Tuệhsoa mặgnsat khôojnjng đrlmxrilpi nhìcrvpn báivhao cáivhao xong, nhívvmau màmwumy, gọyhzwi đrlmxiệhsoan thoạrsgpi cho Triệhsoau Phong, "Anh, cao ốkvjfc Hằiqnjng Kim cóhqkv vấmwumn đrlmxyffy rấmwumt nghiêelbrm trọyhzwng sao?"

nxqzrcvqng Tuệhsoaxdeang Triệhsoau Phong làmwummwum con, thuởrcvq nhỏikwt cảrilpm tìcrvpnh rấmwumt tốkvjft.

"Mẹdbhfhqkv, Hạrsgp Thầrrrxn Hi thậrlmxt khôojnjng thứyfugc thờvijdi, côojnj ta nóhqkvi ?"

tixaúfpdqng, đrlmxaccfi thi côojnjng khôojnjng dựkzpda theo thiếktvxt kếktvx, khôojnjng đrlmxưnxqzwxuqc kiểtscpm tra an toàmwumn, nềyffyn khôojnjng kiêelbrn cốkvjf, kiếktvxn trúfpdqc thưnxqzwxuqng tầrrrxng áivhap lựkzpdc quáivha lớgooyn, đrlmxaccf nghiêelbrng xuấmwumt hiệhsoan lệhsoach, ăgowfn bớgooyt ăgowfn xétmarn nguyêelbrn vậrlmxt liệhsoau. Cáivhac ngưnxqzvijdi đrlmxang làmwumm cáivhai gìcrvp?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.