Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 45 : Người phụ nữ xinh đẹp nhất phụ trách (4)

    trước sau   
Editor: thanh huyềvuozn

Mộffcnt ngưcecwwvtfi đavcràwelnn ôtbjsng nhậshqnn thầhnmyu kéwvtfo Hạhejc Thầhnmyn Hi qua, thấvuswp giọgdyong nófboki, "Hạhejc kỹgekbcecw, chỉtemwweln mộffcnt vấvuswn đavcrvuoz nhỏkpwh, côtbjs khôtbjsng phảmtmgi tízidoch cựutghc nhưcecw vậshqny, chỉtemw cầhnmyn bổloer khuyếqvrkt khốfboki lỗcecw thủtemwng nàwelny, tầhnmyng nàwelny sẽmsef khôtbjsng xảmtmgy ra vấvuswn đavcrvuozlhek, chúloaang ta nhậshqnn thầhnmyu nhiềvuozu kiếqvrkn trúloaac nhưcecw vậshqny, cũznnwng khôtbjsng cófbok xuấvuswt hiệfbokn vấvuswn đavcrvuoz."

pykvúloaang vậshqny, mộffcnt láiwsrt chúloaang tôtbjsi mờwvtfi hạhejc kỹgekbcecw ăazwvn bữsnnda cơhiytm, hôtbjsm qua con gáiwsri tôtbjsi nhìlhekn trúloaang mộffcnt cáiwsri vòxmakng cổloer, rấvuswt thízidoch hợvyfwp vớrkoii Hạhejc tiểwelnu thưcecw."

Trong lòxmakng Hạhejc Thầhnmyn Hi cưcecwwvtfi lạhejcnh, đavcrâwelny làweln hiệfbokn trạhejcng kiếqvrkn trúloaac bâwelny giờwvtf.

Xảmtmgy ra vấvuswn đavcrvuoz, ăazwvn mộffcnt bữsnnda cơhiytm, tặfqeeng vàwelni mófbokn đavcrutgh, ngưcecwwvtfi chếqvrkt kia? Bọgdyon họgdyo quan tâwelnm qua sao?

"Sợvyfw rằvcmnng phụkpwh ýuabd tốfbokt củtemwa ngàwelni, nhàwelntbjsi cófbok ngưcecwwvtfi làwelnm cơhiytm, mộffcnt sợvyfwi dâwelny chuyềvuozn tôtbjsi cũznnwng mua đavcrưcecwvyfwc, khôtbjsng cầhnmyn ngàwelni tặfqeeng đavcrâwelnu.” Hạhejc Thầhnmyn Hi lạhejcnh lùypgfng nófboki.


Sắjeqbc mặfqeet ngưcecwwvtfi nhậshqnn thầhnmyu lậshqnp tứtmysc trởldkbvpgsn rấvuswt khófbok coi, Hạhejc Thầhnmyn Hi đavcrffcnt nhiêvpgsn cưcecwwvtfi, "Triệfboku tiêvpgsn sinh, nếqvrku làwelntbjsng trìlheknh xảmtmgy ra vấvuswn đavcrvuoz, Đpykvưcecwwvtfng thịivfp tráiwsrnh khôtbjsng đavcrưcecwvyfwc phụkpwh tráiwsrch, Đpykvưcecwwvtfng thịivfpweln ngưcecwwvtfi phụkpwh tráiwsrch, ngàwelni khôtbjsng phảmtmgi khôtbjsng biếqvrkt đavcri?"

Triệfboku Phong nófboki, "Hạhejc kỹgekbcecw, thựutghc sựutgh chỉtemwweln mộffcnt vấvuswn đavcrvuoz nhỏkpwh, khôtbjsng cầhnmyn thiếqvrkt phảmtmgi làwelnm lớrkoin chuyệfbokn, nếqvrku nhưcecw đavcrìlheknh chỉtemw thi côtbjsng, mộffcnt lầhnmyn nữsnnda đavcrloeri bảmtmgn thiếqvrkt kếqvrk, WPL phụkpwh tráiwsrch tổloern thấvuswt sao?"

Mộffcnt hạhejcng mụkpwhc lớrkoin nhưcecw thếqvrk, nófboki kéwvtfo dàwelni thờwvtfi gian liềvuozn kéwvtfo dàwelni thờwvtfi gian, ai tớrkoii phụkpwh tráiwsrch?

Hạhejc Thầhnmyn Hi nófboki, "Cáiwsrc ngưcecwwvtfi thựutghc sựutghweln coi thưcecwwvtfng mạhejcng ngưcecwwvtfi.”

tbjs đavcrãyfzb tứtmysc giậshqnn đavcrếqvrkn khôtbjsng biếqvrkt nêvpgsn nófboki cáiwsri gìlhek, thu dọgdyon đavcrutgh đavcrhejcc chuẩkkrvn bịivfp rờwvtfi đavcri, "Tôtbjsi làweln kỹgekbcecw kếqvrkt cấvuswu, kếqvrkt cấvuswu khôtbjsng hợvyfwp lýuabd, tôtbjsi tuyệfbokt đavcrfboki sẽmsef khôtbjsng ngồutghi xem mặfqeec kệfbok, báiwsro cáiwsro nhấvuswt đavcrivfpnh sẽmsef giao lêvpgsn, cáiwsrc ngưcecwwvtfi đavcrãyfzb khôtbjsng nófboki, đavcri, hôtbjsm kháiwsrc tôtbjsi lấvuswy lệfboknh thẩkkrvm tra, tra từfwlhng tầhnmyng mộffcnt, tôtbjsi cófbok rấvuswt nhiềvuozu thờwvtfi gian.”

tbjs vừfwlha muốfbokn đavcri, nhậshqnn thầhnmyu Lưcecwu Bằvcmnng ngăazwvn cảmtmgn côtbjs, "Hạhejc kỹgekbcecw, đavcrfwlhng tuyệfbokt tìlheknh nhưcecw vậshqny."

"Làwelniwsrc ngưcecwwvtfi khôtbjsng hợvyfwp táiwsrc." Hạhejc Thầhnmyn Hi nófboki.

"Hạhejc kỹgekbcecw, chúloaang tôtbjsi biếqvrkt, phưcecwơhiytng áiwsrn cụkpwh thểweln, qua mấvuswy ngàwelny chúloaang tôtbjsi sẽmsef cho côtbjs, mấvuswy ngàwelny nay côtbjsng trìlheknh sẽmsef tạhejcm hoãyfzbn, côtbjs xem mộffcnt chúloaat tầhnmyng 37 nêvpgsn chữsnnda trịivfp thếqvrkwelno." Kỹgekbcecwtbjsng trưcecwwvtfng nófboki.

Sắjeqbc mặfqeet Hạhejc Thầhnmyn Hi hơhiyti chậshqnm, "Đpykvloeri thàwelnnh xi măazwvng cốfbokt théwvtfp, tăazwvng đavcrffcnwelny théwvtfp, tăazwvng váiwsrch ngăazwvn sau.”

pykvưcecwvyfwc, chúloaang tôtbjsi biếqvrkt."

Kỹgekbcecwtbjsng trưcecwwvtfng ghi chéwvtfp xuốfbokng lờwvtfi Hạhejc Thầhnmyn Hi nófboki, thao táiwsrc cụkpwh thểweln thếqvrkwelno, tăazwvng bao nhiêvpgsu, Hạhejc Thầhnmyn Hi còxmakn chưcecwa cófbok ra sốfbok, sốfbok liệfboku ngàwelny mai mớrkoii cófbok thểweln cho.

tbjs vốfbokn cófbok thểweln lậshqnp tứtmysc trởldkb lạhejci, nhưcecwng Hạhejc Thầhnmyn Hi lưcecwu lạhejci tớrkoii kiểwelnm tra kiếqvrkn trúloaac tầhnmyng 38 trởldkbvpgsn.

iwsrc đavcrivfpnh côtbjs đavcri rồutghi, Triệfboku Phong nófboki, "Phụkpwh nữsnnd thựutghc sựutghwelnzidoch cựutghc, gian ngoan mấvuswt linh."


pykvúloaang vậshqny, con mẹhnsufbok, quáiwsr khôtbjsng hiểwelnu biếqvrkt ."

"Thựutghc sựutgh chúloaang ta phảmtmgi đavcrem tấvuswt cảmtmg sốfbok liệfboku cho côtbjs ta sao?”

Kỹgekbcecwtbjsng trưcecwwvtfng nófboki, "Đpykvfwlhng nófboki đavcrùypgfa, ai cófbok thểweln phụkpwh tráiwsrch tổloern thấvuswt, chẳcchdng qua làweln lừfwlha gạhejct lừfwlha côtbjs ta, dùypgf sao chúloaang ta biếqvrkt vấvuswn đavcrvuoz ra ởldkbhiyti nàwelno, chữsnnda trịivfp mộffcnt chúloaat liềvuozn khôtbjsng cófbok vấvuswn đavcrvuoz, cũznnwng khôtbjsng phảmtmgi chỉtemwfbok Hạhejc Thầhnmyn Hi mớrkoii làweln kỹgekbcecw kếqvrkt cấvuswu.”

"Côtbjs ta nếqvrku nhưcecw chọgdyoc ra thìlhekwelnm sao bâwelny giờwvtf?" Nhậshqnn thầhnmyu Thưcecwơhiytng lo lắjeqbng, "Nếqvrku làweln chọgdyoc ra, đavcrâwelny làweln mộffcnt hạhejcng mụkpwhc lớrkoin, kiểwelnm tra cũznnwng vôtbjsypgfng khófbok khăazwvn.”

Triệfboku Phong cưcecwwvtfi nófboki, "Đpykvưcecwwvtfng thịivfpwelni đavcrhejci khízido thôtbjs, cófbokiwsri gìlhek bấvuswt bìlheknh."

Hạhejc Thầhnmyn Hi đavcri lêvpgsn kiểwelnm tra, trúloaat xuốfbokng vấvuswn đavcrvuoz khôtbjsng biệfbokn pháiwsrp khắjeqbc phụkpwhc, tổloerng thểweln vấvuswn đavcrvuoz khôtbjsng lớrkoin, chỉtemwweln, trong lòxmakng Hạhejc Thầhnmyn Hi rấvuswt bấvuswt an, côtbjs xem biểwelnu hiệfbokn đavcrffcni nhậshqnn thầhnmyu cùypgfng kỹgekbcecw, chắjeqbc làwelnfbok nhiềvuozu vấvuswn đavcrvuoz lắjeqbm.

loaac côtbjs đavcrếqvrkn tầhnmyng 45 kiểwelnm tra, trong lòxmakng càwelnng bấvuswt an, mặfqeec dùypgffboki tầhnmyng cao cófbok biệfbokn pháiwsrp khắjeqbc phụkpwhc lỗcecw thủtemwng, nhưcecwng càwelnng đavcri lêvpgsn, chỗcecw thiếqvrku hụkpwht càwelnng rõutghwelnng.

Mặfqeec dùypgf khôtbjsng đavcrếqvrkn mứtmysc sụkpwhp xuốfbokng, nhưcecwng nếqvrku làwelnfbok mộffcnt cơhiyt hộffcni, nófboki khôtbjsng chừfwlhng thậshqnt sựutghfbok rấvuswt nhiềvuozu tai họgdyoa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.