Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 44 : Người phụ nữ xinh đẹp nhất phụ trách (3)

    trước sau   
Editor: thanh huyềerfyn

"Bảwxayn thiếpppdt kếpppd giấciqby đjojcâciqbu?" Hạnxdn Thầxijrn Hi ngồthxli xổetdum xuốetdung kiểvsrkm tra, trầxijrm giọzbting hỏxvkpi.

Triệtyoju Phong đjojcem bảwxayn thiếpppdt kếpppd giấciqby mởyajr ra đjojcvsrkyajr trêwboan bàkextn, Hạnxdn Thầxijrn Hi đjojci tớpppdi, cúzkami ngưvsrkjjppi xuốetdung nhìfetyn bảwxayn thiếpppdt kếpppd, khôrchqng đjojcưvsrkpxskc ba phúzkamt, Hạnxdn Thầxijrn Hi trầxijrm mặcjkmc trêwboan trêwboan mặcjkmt đjojcciqbt tầxijrng 38.

Mấciqby ngưvsrkjjppi đjojcưvsrka mắgcbpt nhìfetyn nhau, mưvsrkjjppi phúzkamt sau, Hạnxdn Thầxijrn Hi lạnxdni trởyajr vềerfy tầxijrng 37.

"Côrchqng trưvsrkjjppng làkext dựnmhra theo bảwxayn thiếpppdt kếpppd thi côrchqng?"

Kỹshdjvsrkrchqng trưvsrkjjppng đjojcxvkp mặcjkmt nógsini, "Đbhmjưvsrkơfxkkng nhiêwboan, Hạnxdn kỹshdjvsrkgsin ýkpujfety, côrchq nghĩvjum rằopskng chúzkamng ta ăwpzxn bớpppdt ăwpzxn xéoscwn nguyêwboan vậbttft liệtyoju sao?"


"Cásybzc ngưvsrkjjppi xásybzc thựnmhrc ăwpzxn bớpppdt ăwpzxn xéoscwn nguyêwboan vậbttft liệtyoju!" Hạnxdn Thầxijrn Hi cảwxay giậbttfn nógsini, "Cao ốetduc Hằopskng Kim gầxijrn bờjjpprchqng, bùvkywn đjojcciqbt xốetdup, kiếpppdn trúzkamc trong quásybz trìfetynh phảwxayi nghiêwboam túzkamc suy nghĩvjum đjojcếpppdn, cảwxay tầxijrng lầxijru lấciqby xi măwpzxng cốetdut théoscwp thiếpppdt kếpppd, lấciqby ba hìfetynh thứuchrc kếpppdt hợpxskp."

"Tầxijrng 37 vốetdun phảwxayi làkext xi măwpzxng cốetdut théoscwp, vìfety sao thàkextnh kếpppdt cấciqbu bằopskng théoscwp?"

"Kếpppdt cấciqbu toàkextn bằopskng théoscwp đjojcvsrk đjojcukvb toàkextn bộcziy trọzbting lựnmhrc, mặcjkmt nghiêwboang trọzbting lựnmhrc lạnxdni íshdjt, lúzkamc trưvsrkpppdc nhàkext thiếpppdt kếpppd ra kếpppdt cấciqbu nàkexty chíshdjnh làkext phòxlning ngừpxska nềerfyn giógsin chịicbnu lựnmhrc cũnhbmng tầxijrng cao thiếpppdu hụnhbmt, đjojccziyi thi côrchqng căwpzxn bảwxayn khôrchqng dựnmhra vàkexto bảwxayn thiếpppdt kếpppd thi côrchqng.”

"Trong năwpzxm ngàkexty trưvsrkpppdc tầxijrng 38 phásybzt sinh tai nạnxdnn, cásybzc ngưvsrkjjppi che giấciqbu rấciqbt khásybz, nhưvsrkng cásybzc ngưvsrkjjppi đjojcãadju quêwboan, chứuchrng cứuchr thưvsrkjjppng thưvsrkjjppng sẽoscw khôrchqng gạnxdnt ngưvsrkjjppi."

"Tầxijrng 38 phásybzt sinh hỏxvkpa hoạnxdnn, cásybzc ngưvsrkjjppi căwpzxn bảwxayn khôrchqng cógsin vẽoscw loạnxdnn nưvsrkpppdc sơfxkkn phòxlning chásybzy, vậbttft liệtyoju théoscwp ởyajrvsrkpppdi nhiệtyojt đjojccziy mềerfym hógsina, tạnxdno thàkextnh sụnhbmp xuốetdung cùvkywng gãadjuy."

bhmjâciqby khôrchqng phảwxayi làkext ăwpzxn bớpppdt ăwpzxn xéoscwn nguyêwboan vậbttft liệtyoju làkextsybzi gìfety? Vìfety sao khôrchqng dựnmhra theo bảwxayn thiếpppdt kếpppd thi côrchqng, tạnxdni sao muốetdun đjojcetdui thàkextnh kếpppdt cấciqbu bằopskng théoscwp? Vìfety sao khôrchqng cógsinvsrkpppdc sơfxkkn phòxlning chásybzy tầxijrng? Vìfety sao mộcziyt kỹshdjvsrk an toàkextn khôrchqng biếpppdt sau hỏxvkpa hoạnxdnn vậbttft liệtyoju théoscwp sẽoscw mềerfym hógsina, rơfxkki chậbttfm lạnxdni thừpxska trọzbting lựnmhrc? Nếpppdu nhưvsrk tầxijrng 37 làkext xi măwpzxng cốetdut théoscwp, dùvkyw cho tầxijrng 38 phásybzt sinh hỏxvkpa hoạnxdnn, đjojcetdui vớpppdi tầxijrng 37 ảwxaynh hưvsrkyajrng cũnhbmng khôrchqng lớpppdn, cásybzc ngưvsrkjjppi hiểvsrku khôrchqng?"

Mọzbtii ngưvsrkjjppi bịicbnrchq mộcziyt câciqbu lạnxdni mộcziyt câciqbu éoscwp hỏxvkpi, ásybz khẩwboau khôrchqng trảwxay lờjjppi đjojcưvsrkpxskc.

Mộcziyt ngưvsrkjjppi dásybzng dấciqbp giốetdung họzbtic sinh, nữkgdm kỹshdjvsrk mang theo nógsinn bảwxayo hộcziy, ởyajr kiểvsrkm tra khôrchqng tớpppdi 20 phúzkamt, chỉmeto ra tấciqbt cảwxay chỗtpub thiếpppdu hụnhbmt, làkext bọzbtin hắgcbpn xem nhẹwxay vấciqbn đjojcerfy.

Kỹshdjvsrkgsin nhiềerfyu năwpzxm ásybzy násybzy đjojcxvkp mặcjkmt.

Đbhmjxijru ngưvsrkjjppi nhậbttfn thầxijru cũnhbmng khôrchqng dásybzm ngẩwboang lêwboan.

Thậbttft làkext lợpxski hạnxdni!

Hạnxdn Thầxijrn Hi nhíshdju màkexty, lửzkama giậbttfn trong lòxlning khógsin nhịicbnn, vừpxska nghĩvjum tớpppdi bởyajri vìfety thi côrchqng sơfxkk sẩwboay cógsinrchqng nhâciqbn tửzkam vong, trong lòxlning côrchq liềerfyn khổetdu sởyajr, bao nhiêwboau vấciqbn đjojcerfyrchqng trìfetynh, đjojcerfyu làkext mộcziyt íshdjt vấciqbn đjojcerfy nhỏxvkp tạnxdno thàkextnh .

Kỳfyii thựnmhrc, nếpppdu tầxijrng 37 kếpppdt cấciqbu bằopskng théoscwp bìfetynh thưvsrkjjppng, đjojcíshdjch xásybzc khôrchqng cógsin vấciqbn đjojcerfyfety.


Chỉmetokext, vừpxska lúzkamc hỏxvkpa hoạnxdnn ởyajr nhiệtyojt đjojccziy cao, mềerfym hógsina vậbttft liệtyoju théoscwp, tạnxdno thàkextnh kếpppdt cấciqbu vôrchq phásybzp thừpxska trọzbting, cho nêwboan mấciqby ngàkexty sau xuấciqbt hiệtyojn vấciqbn đjojcerfy, nếpppdu phásybzt hiệtyojn trễxkzk, kiếpppdn trúzkamc từpxsk tầxijrng 37 trởyajrwboan toàkextn bộcziy sụnhbmp xuốetdung.

Đbhmjếpppdn lúzkamc đjojcógsin chếpppdt khôrchqng biếpppdt làkext bao nhiêwboau ngưvsrkjjppi.

Quásybz khôrchqng chịicbnu trásybzch nhiệtyojm.

Đbhmjógsin bởyajri vìfety phưvsrkơfxkkng tiệtyojn thi côrchqng, thuầxijrn kếpppdt cấciqbu bằopskng théoscwp thìfety thôrchqi, théoscwp còxlnin chưvsrka đjojcbtiikexty đjojccjkmc, ăwpzxn bớpppdt ăwpzxn xéoscwn nguyêwboan vậbttft liệtyoju, mớpppdi gâciqby thàkextnh bi kịicbnch.

Hạnxdn Thầxijrn Hi đjojcem bảwxayn vẽoscw thu lạnxdni, "Cásybzc ngưvsrkjjppi tốetdut nhấciqbt nógsini cho tôrchqi biếpppdt, rốetdut cuộcziyc cógsin mấciqby đjojcicbna phưvsrkơfxkkng kia cógsin dựnmhra theo bảwxayn thiếpppdt kếpppd thiếpppdt kếpppd khôrchqng, nếpppdu cásybzc ngưvsrkjjppi nógsini thậbttft, tôrchqi sẽoscw mộcziyt lầxijrn nữkgdma thiếpppdt kếpppd, tầxijrng 47 trởyajrwboan tạnxdnm dừpxskng thi côrchqng, chờjjpp bảwxayn thiếpppdt kếpppd ra, tựnmhrvkyw đjojcgcbpp."

"Nếpppdu cásybzc ngưvsrkjjppi khôrchqng nógsini, đjojcếpppdn lúzkamc đjojcógsin toàkextn bộcziy sụnhbmp xuốetdung, suy nghĩvjum mộcziyt chúzkamt hậbttfu quảwxay."

"Ởshdj đjojcâciqby bùvkywn đjojcciqbt quásybz xốetdup, tôrchqi ngay cảwxaysybzc ngưvsrkjjppi tạnxdno nềerfyn cógsin đjojcbtii kiêwboan cốetdu hay khôrchqng cũnhbmng cógsin nghi vấciqbn."

Sắgcbpc mặcjkmt kỹshdjvsrk an toàkextn rấciqbt khógsin nhìfetyn, vẫtpubn làkext bọzbtin họzbti phụnhbm trásybzch kiếpppdn trúzkamc, bâciqby giờjjpp đjojccziyt nhiêwboan xuấciqbt hiệtyojn mộcziyt nữkgdmkpujvsrk, chỉmeto ra lỗtpubi củbtiia bọzbtin họzbti, đjojcvsrk cho bọzbtin họzbti cựnmhrc kỳfyii khógsin chịicbnu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.