Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 43 : Người phụ nữ xinh đẹp nhất phụ trách (2)

    trước sau   
Editor: thanh huyềwuezn

"Quêqfjpn đjizfi, nàcmqvy làcmqv chuyệjizfn nhỏcnxf, cụaaxxc sụaaxxp xuốmzdong làcmqv chuyệjizfn lớognvn, nhưzhpjng nếlhffu nhưzhpj xửckzopewq khôjizfng tốmzdot, bấkhhat làcmqv đjizfkmnni sựjjffrrvv, nhưzhpjng nếlhffu làcmqv xửckzopogq khôjizfng tốmzdot, pháldzpt sinh chuyệjizfn liêqfjpn quan đjizfếlhffn mạkmnnng ngưzhpjwhidi, đjizfi mộjjfft chuyếlhffn thìrrvv đjizfi mộjjfft chuyếlhffn, khôjizfng cótqebrrvv đjizfáldzpng ngạkmnni." Hạkmnn Thầihrln Hi nótqebi, thâxjpin làcmqv mộjjfft kỹwhidzhpj, côjizf hậxjpin nhấkhhat làcmqvjizfng trìrrvvnh bãmzdo đjizfxjpiu.

WPL làcmqv nổuliai danh phẩaaxxm chấkhhat nhấkhhat, vấkhhan đjizfwuez xảxamry ra cựjjffc nhỏcnxf.

Phưzhpjơagwxng tiệjizfn liêqfjpn quan đjizfếlhffn côjizfng trìrrvvnh Hạkmnn Thầihrln Hi tấkhhat cảxamr đjizfwuezu am hiểaedeu, tinh thôjizfng.

Hạkmnn Thầihrln Hi thu thậxjpip vừodgqa mớognvi mộjjfft, tổuliang giáldzpm đjizfmzdoc Trầihrln Dưzhpjơagwxng WPL châxjpiu Áxuyy - Tháldzpi Bìrrvvnh Dưzhpjơagwxng đjizfi tớognvi phòpzsnng làcmqvm việjizfc, đjizfótqebcmqv mộjjfft danh phong nhẹaede nhàcmqvng, ngưzhpjwhidi đjizfàcmqvn ôjizfng cótqebldzpng vẻbqsa xuấkhhat chúcaabng. Cótqeb áldzpnh mắrpuft thâxjpim thúcaaby, ngũakmi quan nhưzhpj đjizfqfjpu khắrpufc, luôjizfn luôjizfn tiếlhffu ýpogq dịszdyu dàcmqvng, thoạkmnnt nhìrrvvn ôjizfn nhuậxjpin nhưzhpj ngọxguuc.

"Pháldzpi kỹwhidzhpj đjizfếlhffn cao ốmzdoc Hằnwurng Kim sao?" Trầihrln Dưzhpjơagwxng hỏcnxfi Tưzhpjdequng Tuệjizf.


zhpjdequng Tuệjizf gậxjpit đjizfihrlu, "Tôjizfi đjizfãmzdo đjizfaede Hạkmnn Thầihrln Hi đjizfi qua."

"Hạkmnn Thầihrln Hi sao?" Trầihrln Dưzhpjơagwxng nhípewqu màcmqvy, Hạkmnn Thầihrln Hi tiếlhffng tăwwaem lừodgqng lẫldzpy, anh nghe nótqebi qua, lạkmnni chưzhpja từodgqng thấkhhay, Hạkmnn Thầihrln Hi đjizfi làcmqvm khôjizfng bao lâxjpiu, khôjizfng nhiệjizfm vụaaxxrrvv, họxguup cũakming khôjizfng gặuliap đjizfưzhpjbrnac.

Trầihrln Dưzhpjơagwxng nótqebi, "Tôjizfi nhậxjpin đjizfưzhpjbrnac tin tứaucfc, cao ốmzdoc Hằnwurng Kim xảxamry ra vấkhhan đjizfwuez, Hạkmnn Thầihrln Hi trởdequ vềwuez, đjizfaedejizfkhhay báldzpo cáldzpo tỉcbde mỉcbde cho tôjizfi.”

"Làcmqv, tôjizfi biếlhfft." Tưzhpjdequng Tuệjizftqebi.

Trầihrln Dưzhpjơagwxng gậxjpit gậxjpit đjizfihrlu, vàcmqvo phòpzsnng làcmqvm việjizfc tổuliang giáldzpm đjizfmzdoc.

zhpjdequng Tuệjizf nhípewqu màcmqvy, cao ốmzdoc Hằnwurng Kim xảxamry ra vấkhhan đjizfwuezrrvv? Đwloaáldzpng giáldzp Trầihrln Dưzhpjơagwxng tựjjffrrvvnh hỏcnxfi đjizfếlhffn?

Cao ốmzdoc Hằnwurng Kim làcmqv mộjjfft tòpzsna nhàcmqvwwaen phòpzsnng 64 tầihrlng, đjizfang pháldzpt triểaeden tâxjpin khu, lạkmnni xâxjpiy gầihrln bờwhidjizfng, hiệjizfn nay đjizfãmzdoxjpiy dựjjffng đjizfếlhffn tầihrlng 47.

Hạkmnn Thầihrln Hi xuốmzdong taxi, vùoskrng nàcmqvy tấkhhat cảxamr đjizfwuezu làcmqv khu vựjjffc thi côjizfng, ngưzhpjwhidi cựjjffc ípewqt, taxi cũakming ípewqt, làcmqv khu mớognvi khai pháldzp. Cótqebpzsnng sôjizfng chảxamry ngang thàcmqvnh phốmzdo S, khôjizfng cótqebxjpin bay, nơagwxi nàcmqvy cáldzpch trung tâxjpim thàcmqvnh phốmzdo 2 tiếlhffng đjizfcmymng hồcmym đjizfi xe.

Hai giờwhid chiềwuezu áldzpnh mặuliat trờwhidi vôjizfoskrng chótqebi chang, chiếlhffu lêqfjpn ngưzhpjwhidi mắrpuft mởdequ khôjizfng ra.

jizfng trưzhpjwhidng vôjizfoskrng ầihrlm ĩeulv, khắrpufp nơagwxi làcmqv âxjpim thanh cơagwx khípewq, khắrpufp nơagwxi làcmqv bụaaxxi đjizfkhhat.

Mấkhhay ngàcmqvy hôjizfm trưzhpjognvc vừodgqa mớognvi mưzhpja, mặuliat đjizfkhhat nưzhpjognvc đjizfxguung nghiêqfjpm trọxguung, cótqeb mấkhhay đjizfszdya phưzhpjơagwxng gồcmym ghềwuez, hoàcmqvn cảxamrnh khôjizfng xong.

jizfcmqvo côjizfng trưzhpjwhidng, cótqeb ngưzhpjwhidi đjizfang chờwhid, hai kỹwhidzhpjjizfng trưzhpjwhidng cùoskrng mộjjfft kỹwhidzhpj an toàcmqvn, đjizfâxjpiy làcmqv kỹwhidzhpj Đwloaưzhpjwhidng thịszdy, Hằnwurng Kim cũakming làcmqv hai nhàcmqvjizfng ty đjizfihrlu tưzhpjpzsna nhàcmqvwwaen phòpzsnng.

Ai cũakming khôjizfng ngờwhid, WPL hộjjffi pháldzpi ngưzhpjwhidi trẻbqsa tuổuliai tớognvi nhưzhpj vậxjpiy, nữypilpogqzhpj đjizfaedep nhưzhpj vậxjpiy.


Nữypil kỹwhidzhpj ípewqt, nữypil kỹwhidzhpj chạkmnny côjizfng trưzhpjwhidng lạkmnni càcmqvng ípewqt.

jizf trẻbqsa tuổuliai nhưzhpj vậxjpiy, thanh thuầihrln, đjizfãmzdocmqvm cho cảxamrm giáldzpc khôjizfng đjizfáldzpng tin, mấkhhay vịszdy kỹwhidzhpjakming khôjizfng đjizfem côjizf đjizfaedecmqvo mắrpuft.

"Xin chàcmqvo, Hạkmnn Thầihrln Hi." Hạkmnn Thầihrln Hi tựjjff giớognvi thiệjizfu, mặuliac kệjizf nhữypilng áldzpnh mắrpuft kinh ngạkmnnc củckzoa ngưzhpjwhidi kháldzpc, "Tìrrvvnh huốmzdong tầihrlng 37 bâxjpiy giờwhidcmqv thếlhffcmqvo?"

jizf chípewqnh làcmqv Hạkmnn Thầihrln Hi, so vớognvi nghe đjizfcmymn trung còpzsnn trẻbqsaagwxn.

Kỹwhidzhpj an toàcmqvn nótqebi, "Cấkhhap trêqfjpn nótqebi nhưzhpj thếlhffcmqvo?"

Hạkmnn Thầihrln Hi nheo mắrpuft lạkmnni, nhìrrvvn nhìrrvvn nhàcmqv lầihrlu cao vúcaabt, lạkmnnnh lùoskrng cưzhpjwhidi, "Cụaaxxc sụaaxxp xuốmzdong."

Trong lòpzsnng kỹwhidzhpj hiểaedeu rõpewq, nhữypilng ngưzhpjwhidi cao cao tạkmnni thưzhpjbrnang ấkhhay sao cótqeb thếlhff quảxamrn sốmzdong chếlhfft củckzoa côjizfng nhâxjpin, "Tìrrvvnh huốmzdong muốmzdon nghiêqfjpm trọxguung nhiềwuezu lắrpufm, tầihrlng 37 mặuliat đjizfôjizfng nam xuấkhhat hiệjizfn sụaaxxp xuốmzdong, đjizfècmym chếlhfft mộjjfft côjizfng nhâxjpin."

"Chếlhfft ngưzhpjwhidi?"

wloaúcaabng vậxjpiy!"

Sắrpufc mặuliat Hạkmnn Thầihrln Hi hơagwxi thay đjizfuliai, "Tôjizfi muốmzdon đjizfi lêqfjpn xem mộjjfft chúcaabt."

Bởdequi côjizf kiêqfjpn trìrrvv, ba kỹwhidzhpj theo côjizfoskrng lêqfjpn lầihrlu, lêqfjpn xuốmzdong tầihrlng 37, trưzhpjognvc mặuliat chípewqnh làcmqv mộjjfft đjizfmzdong máldzpu lớognvn, vếlhfft máldzpu còpzsnn chưzhpja cótqeb tảxamrn ra, Hạkmnn Thầihrln Hi nhípewqu màcmqvy.

Cảxamr tầihrlng phípewqa đjizfôjizfng nam xuấkhhat hiệjizfn vếlhfft ráldzpch, Hạkmnn Thầihrln Hi hípewqp mắrpuft, kiểaedem tra xung quanh.

Kỹwhidzhpjdequ mộjjfft bêqfjpn nhỏcnxf giọxguung thảxamro luậxjpin, cũakming khôjizfng quáldzp tin tưzhpjdequng năwwaeng lựjjffc củckzoa côjizf.

"Bảxamrn thiếlhfft kếlhff giấkhhay đjizfâxjpiu?" Hạkmnn Thầihrln Hi ngồcmymi xổuliam xuốmzdong kiểaedem tra, trầihrlm giọxguung hỏcnxfi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.