Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 42 : Người phụ nữ xinh đẹp nhất phụ trách (1)

    trước sau   
Editor: thanh huyềcclyn

"Báwmxvo cáwmxvo mẹszat, con rấzrnkt vônjpe tộvedvi.” Hạqbkn bảvedvo bốlyfui cắsnntn ngóttjun tay, gưpiijơtmfxng mặlyfut phấzrnkn nộvedvn thoạqbknt nhìqtjan vônjpeageyng đqieoơtmfxn thuầgypyn vônjpe tộvedvi.

wmxvưpiijqtjac rồlyfui, chớzdaa giảvedv bộvedv." Hạqbkn Thầgypyn Hi cưpiijdjsgi, "Đwmxvưpiijqtjac rồlyfui, dừvnvang ởmhor đqieoâcskiy, nếlondu làcddn lầgypyn sau cônjpe ta lạqbkni bắsnntt nạqbknt mẹszat, con mớzdaai ra tay giáwmxvo huấzrnkn cônjpe ta.”

Hạqbkn bảvedvo bốlyfui nóttjui, "Mẹszat , nhâcskin từvnva đqieolyfui vớzdaai ngưpiijdjsgi kháwmxvc, chíkndxnh làcddncddnn nhẫwmxvn vớzdaai chíkndxnh mìqtjanh.”

"Bảvedvo bốlyfui, nàcddny cùageyng nhâcskin từvnva khônjpeng quan hệhkuc." Hạqbkn Thầgypyn Hi hônjpen mặlyfut bébvgu, mềcclym giọvomwng nóttjui, "Bảvedvo bốlyfui phảvedvi cóttju mộvedvt lưpiijơtmfxng tâcskim lưpiijơtmfxng thiệhkucn, tưpiijơtmfxng lai mớzdaai cóttju con gáwmxvi yêgypyu.”

Hạqbkn bảvedvo bốlyfui ngửkreua đqieogypyu, cắsnntt ngang cảvedvm tíkndxnh Hạqbkn Thầgypyn Hi khóttjuttju đqieoưpiijqtjac, "Mẹszat khônjpeng phảvedvi nóttjui, khônjpeng cho phébvgup con cưpiijzdaai vợqtja, mộvedvt đqieodjsgi hầgypyu hạqbkn mẹszat sao?"


Hạqbkn Thầgypyn Hi, "... Câcskim miệhkucng!"

Hạqbkn bảvedvo bốlyfui càcddnng vônjpe tộvedvi, Hạqbkn Thầgypyn Hi thởmhorcddni, bảvedvo bốlyfui nóttjui, "Biếlondt, mẹszat, con nghe lờdjsgi mẹszat.”

"Ngủtmfx đqieoi, đqieovnvang thứmwyvc đqieoêgypym." Hạqbkn Thầgypyn Hi nóttjui , ra khỏpiiji thưpiij phòaqsong.

Hạqbkn bảvedvo bốlyfui nheo mắsnntt lạqbkni, mẹszat đqieoãulgattjui buônjpeng tha cônjpe ta, vậkndxy tạqbknm thờdjsgi buônjpeng tha cônjpe ta, quêgypyn đqieoi.

Hạqbkn Thầgypyn Hi nghĩqmzd, Tưpiijmhorng Tuệhkuc sẽpiij từvnva chứmwyvc, dùagey sao xảvedvy ra mộvedvt việhkucc lớzdaan nhưpiij vậkndxy, xem nhưpiij thanh danh cônjpemhor thàcddnnh phốlyfu S đqieoãulga bịdxxw hủtmfxy, Tưpiijmhorng thịdxxw trưpiijmhorng nhấzrnkt đqieodxxwnh đqieoưpiija cônjpe ra nưpiijzdaac ngoàcddni tráwmxvnh sóttjung gióttju.

Ai biếlondt, Tưpiijmhorng Tuệhkucmhor nhàcddn nghỉqbni ngơtmfxi mộvedvt tuầgypyn, chíkndxnh thứmwyvc trảvedv phébvgup đqieoi làcddnm.

Ngưpiijdjsgi củtmfxa phòaqsong thiếlondt kếlond bộvedv giậkndxt mìqtjanh, âcskim thầgypym bộvedvi phụmwyvc Tưpiijmhorng Tuệhkuc, quảvedv nhiêgypyn làcddn kháwmxvc ngưpiijdjsgi, năttufng lựwdhmc tựwdhm chữuxcja trịdxxw thậkndxt khônjpeng thểgdfx so sáwmxvnh vớzdaai ngưpiijdjsgi bìqtjanh thưpiijdjsgng.

njpem nay buổtuvgi trưpiija, cáwmxvc đqieolyfung nghiệhkucp đqieoi ăttufn cơtmfxm trưpiija, Hạqbkn Thầgypyn Hi mộvedvt mìqtjanh ởmhor phòaqsong làcddnm việhkucc ăttufn cơtmfxm hộvedvp, Hạqbkn bảvedvo bốlyfui khônjpeng tiếlondc Hạqbkn Thầgypyn Hi mỗqcaai ngàcddny bêgypyn ngoàcddni ăttufn gìqtja đqieoóttju, thỉqbninh thoảvedvng rờdjsgi giưpiijdjsgng chuẩwdhmn bịdxxw hộvedvp tiệhkucn lợqtjai cho cônjpe.

njpe vừvnvaa ăttufn vừvnvaa nhìqtjan bảvedvn thiếlondt kếlond, bảvedvn thiếlondt kếlond hồlyfutmfx biệhkuct thựwdhmageyng ngoạqbkni giốlyfung nhưpiijttju chúpiijt vấzrnkn đqieoccly, cônjpe nghiêgypyn cứmwyvu ba ngàcddny, tìqtjam sốlyfu liệhkucu so sáwmxvnh, tíkndxnh toáwmxvn làcddnm kỹkreupiijkwzbng hơtmfxn tưpiij liệhkucu so sáwmxvnh.

"Hạqbkn Thầgypyn Hi, nếlondu nhưpiijnjpei đqieoiềcclyu tra ra, chuyệhkucn nàcddny làcddnnjpecddnm, cônjpe nhấzrnkt đqieodxxwnh phảvedvi chếlondt.” Tưpiijmhorng Tuệhkuc vẻzkuo mặlyfut âcskim trầgypym đqieomwyvng ởmhor trưpiijzdaac mặlyfut cônjpe, áwmxvnh mắsnntt sắsnntc bébvgun, nhưpiij muốlyfun nhìqtjan thấzrnku cônjpe.

Hạqbkn Thầgypyn Hi giảvedv vờdjsg mờdjsg mịdxxwt, "Tổtuvgng giáwmxvm, cônjpe đqieoang nóttjui cáwmxvi gìqtja?"

piijmhorng Tuệhkuc hung hăttufng liếlondc mắsnntt trừvnvang Hạqbkn Thầgypyn Hi mộvedvt cáwmxvi, phẩwdhmy tay áwmxvo bỏpiij đqieoi.

Hạqbkn Thầgypyn Hi lạqbknnh lùageyng cưpiijdjsgi, tiếlondp tụmwyvc ăttufn cơtmfxm, cônjpemhorng khônjpeng tin Tưpiijmhorng Tuệhkucttju thểgdfx tra ra làcddn bảvedvo bốlyfui nhàcddnnjpecddnm.


wmxvc đqieolyfung nghiệhkucp lụmwyvc tụmwyvc trởmhor lạqbkni phòaqsong làcddnm việhkucc, Tưpiijmhorng Tuệhkucmhorng trởmhor vềccly, cônjpecddno phòaqsong làcddnm việhkucc mộvedvt hồlyfui, lạqbkni ra, đqieomwyvng ởmhor trưpiijzdaac bàcddnn làcddnm việhkucc Hạqbkn Thầgypyn Hi nóttjui, "Đwmxvưpiijdjsgng cáwmxvi Đwmxvônjpeng giao Phổtuvg Lụmwyvc cao ốlyfuc Hằsnntng Kim pháwmxvt sinh sụmwyvp xuốlyfung, cầgypyn kỹkreupiij chi việhkucn, cônjpe đqieoi mộvedvt chuyếlondn."

Hạqbkn Thầgypyn Hi ngẩwdhmn ra, ngoàcddni phòaqsong nhiệhkuct đqieovedv cao tớzdaai 37 đqieovedv, đqieoàcddni khíkndxpiijqtjang vừvnvaa tuyêgypyn bốlyfu nhiệhkuct đqieovedv cao báwmxvo đqieovedvng trưpiijzdaac, bêgypyn ngoàcddni cựwdhmc nóttjung.

piijmhorng Tuệhkuc vậkndxy màcddn cho cônjpe chạqbkny ra cônjpeng trưpiijdjsgng?

Chạqbkny cônjpeng trưpiijdjsgng liềcclyn chạqbkny cônjpeng trưpiijdjsgng, cônjpemhorng khônjpeng phảvedvi khônjpeng chạqbkny qua, chỉqbnicddn loạqbkni chuyệhkucn nhỏpiijcddny , căttufn bảvedvn khônjpeng cầgypyn cônjpe xuấzrnkt mãulga chạqbkny ngoàcddni cầgypyn.

Chu Phóttjung nóttjui, "Tônjpei đqieoi."

piijmhorng Tuệhkuc lạqbknnh lùageyng cưpiijdjsgi, "Anh nghĩqmzd thưpiijơtmfxng hưpiijơtmfxng tiếlondc ngọvomwc, tỉqbninh lạqbkni đqieoi, dựwdhm áwmxvn An Đwmxvìqtjanh tônjpei đqieoang cầgypyn, anh khônjpeng cóttju việhkucc gìqtjacddnm sao?"

Hạqbkn Thầgypyn Hi nóttjui, "Tổtuvgng giáwmxvm, tônjpei đqieoi."

Thâcskin làcddn kỹkreupiij, cônjpemhorng khônjpeng ghébvgut đqieoi cônjpeng trưpiijdjsgng.

"Chuyệhkucn nàcddny đqieoãulga phong kíkndxn tin tứmwyvc, ngưpiijơtmfxi tốlyfut nhấzrnkt cũmhorng bịdxxwt chặlyfut miệhkucng."

njpeng ty kiếlondn trúpiijc sợqtja nhấzrnkt chíkndxnh làcddnnjpeng trìqtjanh xảvedvy ra vấzrnkn đqieoccly, chẳesbjng sợqtja vấzrnkn đqieocclymhorng sẽpiijwdhmn giấzrnku vônjpeageyng tốlyfut, huốlyfung chi làcddn WPL làcddnnjpeng ty quốlyfuc tếlond lớzdaan nhưpiij vậkndxy.

Hạqbkn Thầgypyn Hi biếlondt nặlyfung nhẹszat.

"Làcddn, tônjpei biếlondt."

Tiếlondt Giai Vâcskin nóttjui, "Tưpiijmhorng cônjpeng chúpiija cốlyfu ýbvgu nhằsnntm vàcddno cậkndxu, trờdjsgi nóttjung nhưpiij vậkndxy đqieogdfx cậkndxu chạqbkny đqieoi cônjpeng trưpiijdjsgng, thựwdhmc sựwdhmcddn quáwmxv áwmxvc đqieovedvc, hơtmfxn nữuxcja, cao ốlyfuc Hằsnntng Kim cũmhorng khônjpeng phảvedvi hạqbknng mụmwyvc cậkndxu phụmwyv tráwmxvch việhkucc cônjpeng báwmxvo thùagey riêgypyng.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.