Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 41 : Bảo bối quyến rũ Đường tiên sinh (3)

    trước sau   
Đjmxvưrwbegkwsng Bạliabch Dạliab khôrwbeng biếgycst vìgkws sao cùqccong hacker nàvbhky tábazbn gẫpgvtu, anh chỉadmh biếgycst làvbhk, đcaorowdqi phưrwbeơdryung khôrwbeng cónjmb ábazbc ýrihn, vớakoni anh cónjmb mộkyjft loạliabi hảiebvo cảiebvm nónjmbi khôrwbeng nêxscmn lờgkwsi.

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu, "Khôrwbeng nhưrwbe vậadkjy, tưrwbeơdryung lai tôrwbei cónjmb con gábazbi, tôrwbei sẽtcjy đcaorem con gábazbi gảiebv cho cậadkju, nhưrwbe vậadkjy cậadkju chíbycknh làvbhk con rểniynrwbei.”

Hạliab bảiebvo bốowdqi, "..."

Vừofzoa làvbhk cha con loạliabn luâvughn, hôrwbem nay làvbhk anh em loạliabn luâvughn sao?

Hạliab bảiebvo bốowdqi lậadkjt bàvbhkn, cha, cha đcaorâvughy làvbhk muốowdqn nábazbo loạliabi nàvbhko a?

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu nónjmbi, "Xin khôrwbeng cầqaisn đcaorábazbnh ra loạliabi kýrihn hiệguizu ghékyjft bỏvugh con gábazbi tưrwbeơdryung lai củftmaa tôrwbei, tin tôrwbei, baby, tôrwbei nhưrwbe vậadkjy, con gábazbi giốowdqng cha, tuyệguizt đcaorowdqi làvbhk mộkyjft mỹpcvz nữvhgs sắbvvnc nưrwbeakonc hưrwbeơdryung trờgkwsi, xin cậadkju khôrwbeng cầqaisn ghékyjft bỏvugh, nếgycsu khôrwbeng békyjfvukjng khôrwbeng dábazbm đcaorqaisu thai.”
Hạliab bảiebvo bốowdqi cưrwbegkwsi đcaorếgycsn nưrwbeakonc mắbvvnt cũvukjng phảiebvi chảiebvy ra, cónjmb thứchft tựgycs đcaorábazbnh ra mộkyjft hàvbhkng chữvhgs, "Cha, cha làvbhk anh củftmaa tựgycs kỷvugh đcaori, quábazb tựgycs kỷvugh."

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu chau màvbhky, Hạliab bảiebvo bốowdqi đcaorãfvab gọzqwhi khôrwbeng tốowdqt, xong, đcaorbvvnc ýrihnxscmnh vábazbo .

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu, "Cha?"

Hạliab bảiebvo bốowdqi phi thưrwbegkwsng trấnkoqn đcaorgkwsnh đcaorábazbnh chữvhgs, "Ngàvbhki mộkyjft câvughu mộkyjft câvughu baby, tôrwbei gọzqwhi ngàvbhki làvbhk cha chẳcaorng lẽtcjy sai sao?”

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu, "Tôrwbei chỉadmh sợqbegrwbei khôrwbeng sih ra đcaorưrwbeqbegc con trai lớakonn nhưrwbe vậadkjy.”

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu nónjmbi xong vôrwbeqccong lo lắbvvnng, anh phỏvughng đcaorbazbn, hacker đcaorowdqi diệguizn thàvbhknh thụtddyc, cơdryu tríbyck, ứchftng biếgycsn mau, kỹpcvz thuậadkjt lạliabi cao, thếgycsvbhko cũvukjng hơdryun hai mưrwbeơdryui, nónjmbi khôrwbeng chừofzong lớakonn hơdryun so vớakoni anh.

Hạliab bảiebvo bốowdqi, "Cha, con tin cónjmb ngưrwbegkwsi thiêxscmn phúwbtm bẩchftm sinh.”

Đjmxvưrwbegkwsng đcaorliabi thiếgycsu đcaorábazbnh rắbvvnn đcaorábazbnh giậadkjp đcaorqaisu, "Cha cũvukjng gọzqwhi, con trai ngoan, nghe cha nónjmbi, khôrwbeng muốowdqn hạliabi thanh danh cha, thanh danh cha cũvukjng làvbhk thanh danh con, con nónjmbi cónjmb đcaorúwbtmng hay khôrwbeng con trai?”

Hạliab bảiebvo bốowdqi, "..."

Tiếgycsng đcaoradkjp cửkgiqa vang lêxscmn, Hạliab bảiebvo bốowdqi vộkyjfi vãfvab đcaorábazbnh mộkyjft câvughu, békyjf cấnkoqp tốowdqc đcaorónjmbng mábazby tíbycknh, vôrwbeqccong đcaoroan trang bìgkwsnh tĩoztlnh cầqaism truyệguizn tranh nhìgkwsn, Hạliab Thầqaisn Hi đcaori tớakoni, "Con vừofzoa mớakoni đcaorang làvbhkm cábazbi gìgkws, cưrwbegkwsi lớakonn tiếgycsng nhưrwbe vậadkjy?"

Hạliab bảiebvo bốowdqi nghĩoztl đcaorếgycsn đcaorùqccoa giỡtcjyn Đjmxvưrwbegkwsng tiêxscmn sinh, lạliabi bịgkws Đjmxvưrwbegkwsng tiêxscmn sinh đcaorùqccoa giỡtcjyn, vẻprnl mặzqwht co quắbvvnp.

"Mẹklvo, con ởakon trêxscmn mạliabng gặzqwhp đcaorưrwbeqbegc mộkyjft cựgycsc phẩchftm."

"Cábazbi gìgkws cựgycsc phẩchftm?"


"Yêxscmu nghiệguizt, lờgkwsi nónjmbi ábazbc đcaorkyjfc, phong lưrwbeu, hoa tâvughm, nam nữvhgs khôrwbeng tha.” Hạliab bảiebvo bốowdqi đcaorowdqi vớakoni Đjmxvưrwbegkwsng tiêxscmn sinh đcaorábazbnh giábazb rấnkoqt cao.

Hạliab Thầqaisn Hi vừofzoa nghe nàvbhky lờgkwsi, trong đcaorqaisu thoábazbng qua gưrwbeơdryung mặzqwht yêxscmu nghiệguizt củftmaa Đjmxvưrwbegkwsng Bạliabch Dạliab.

"Con lạliabi đcaori khắbvvnp nơdryui rưrwbeakonc lấnkoqy họzqwha ?"

"Trờgkwsi đcaornkoqt chứchftng giábazbm, mẹklvo, nhâvughn cábazbch con lưrwbeơdryung thiệguizn vậadkjy, mẹklvo khôrwbeng thểniyn vu tộkyjfi ." Vẻprnl Hạliab bảiebvo bốowdqi vôrwbe tộkyjfi, lêxscmn ábazbn nhìgkwsn Hạliab Thầqaisn Hi.

Hạliab tiểniynu thưrwbe, "..."

Hạliab bảiebvo bốowdqi châvughn chónjmbrwbegkwsi, "Mẹklvo, mẹklvogkwsm con cónjmb chuyệguizn gìgkws?"

Hạliab Thầqaisn Hi nghĩoztl nghĩoztl, xoa xoa tónjmbc Hạliab bảiebvo bốowdqi, "Bảiebvo bốowdqi, chuyệguizn Tưrwbeakonng Tuệguiz , quêxscmn đcaori, đcaorofzong tìgkwsm côrwbe ta tíbycknh toábazbn."

Đjmxvãfvab mấnkoqy ngàvbhky, Tưrwbeakonng Tuệguizakon nhàvbhk nghỉadmh ngơdryui, nghe nónjmbi tinh thầqaisn trạliabng thábazbi rấnkoqt khôrwbeng tốowdqt.

Đjmxvưrwbegkwsng Bạliabch Dạliab mấnkoqy ngàvbhky nay cũvukjng an phậadkjn hơdryun, khôrwbeng truyềsftfn ra cábazbi scandal gìgkws.

Nghe nónjmbi Đjmxvưrwbegkwsng Bạliabch Dạliab tiêxscmn sinh khôrwbeng chêxscmrwbeakonng Tuệguizrwbeng chúwbtma trưrwbeakonc đcaorâvughy trẻprnl ngưrwbegkwsi non dạliab phạliabm lỗptzgi, tìgkwsnh so vớakoni thiêxscmn kim, cónjmb thểniynnjmbi làvbhkgkwsnh nhâvughn tốowdqt nhấnkoqt thàvbhknh phốowdq S.

Theo phong lưrwbeu đcaoràvbhkn ôrwbeng hoa, chuyểniynn thàvbhknh ngưrwbegkwsi đcaoràvbhkn ôrwbeng tốowdqt nhấnkoqt.

Truyềsftfn thôrwbeng viếgycst, Đjmxvưrwbegkwsng Bạliabch Dạliab thàvbhknh tìgkwsnh thábazbnh.

Hạliab Thầqaisn Hi cănkoqn bảiebvn khôrwbeng quan tâvughm việguizc nàvbhky, nhưrwbeng màvbhk, chuyệguizn củftmaa Tưrwbeakonng Tuệguiz mớakoni đcaorưrwbeqbegc đcaorèadkj xuốowdqng, lạliabi mọzqwhc lêxscmn nhưrwbe nấnkoqm, lặzqwhp lạliabi mấnkoqy lầqaisn, Tưrwbeakonng Tuệguizvukjng nhậadkjn đcaorưrwbeqbegc giábazbo huấnkoqn, Hạliab Thầqaisn Hi cũvukjng khôrwbeng nghĩoztl bứchftc ngưrwbegkwsi quábazb mứchftc.

qcco sao, Tưrwbeakonng Tuệguiz chẳcaorng qua làvbhk đcaorowdq kỵdryu.

kyjft đcaorếgycsn cùqccong, nàvbhky làvbhk lỗptzgi củftmaa Đjmxvưrwbegkwsng Bạliabch Dạliab , phụtddy nữvhgs tộkyjfi gìgkws khónjmb xủftmaa phụtddy nữvhgs.

"Bábazbo cábazbo mẹklvo, con rấnkoqt vôrwbe tộkyjfi.” Hạliab bảiebvo bốowdqi cắbvvnn ngónjmbn tay, gưrwbeơdryung mặzqwht phấnkoqn nộkyjfn thoạliabt nhìgkwsn vôrwbeqccong đcaorơdryun thuầqaisn vôrwbe tộkyjfi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.