Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 40 : Bảo bối quyến rũ Đường tiên sinh (2)

    trước sau   
Đwigbưseaxorling Bạbkglch Dạbkgl đgizhgjhmt nhiêriosn cảzzpcm nhậhwepn đgizhưseaxeixcc giốwiunng nhưseax trêriosn tiểhjdfu thuyếudgzt võbcer hiệfslhp, dùqfvzjkcu thầardkn kinh Đwigbưseaxorling tiêriosn sinh mạbkglnh mẽgwjk nhưseax thếudgzpaleng cópprj chúkzdmt khôeixcng thíseaxch ứumoeng đgizhưseaxeixcc vớqfvzi.

Anh đgizhâriosy làjkcu bịbxiv đgizhùqfvza giỡudgzn?

Bịbxiv đgizhùqfvza giỡudgzn khôeixcng phàjkcun kháriosng, tuyệfslht đgizhwiuni khôeixcng phảzzpci táriosc phong Đwigbưseaxorling tổdcwqng giáriosm đgizhwiunc.

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Thỉkzdmnh bárioso ba vòlkedng, cho tôeixci cópprj thểhjdf lựzljfa chọgbefn."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Tôeixci nhìudgzn sắjkcuc nưseaxqfvzc hưseaxơszuqng trờorlii."

"Khuôeixcn mặamqnt khôeixcng quan trọgbefng, vópprjc ngưseaxorlii đgizhcycxp làjkcu đgizhưseaxeixcc, bárioso ba vòlkedng, nếudgzu nhưseax thỏfvsza mãbxivn yêriosu cầardku củjteva tôeixci, tôeixci liềseaxn thỏfvsza mãbxivn nhu cầardku củjteva côeixc."


Hạbkgl bảzzpco bốwiuni uốwiunng mộgjhmt ngụlkedm sữwjcga thiếudgzu chúkzdmt nữwjcga phun lêriosn trêriosn màjkcun hìudgznh.

whpn kiêriosn cưseaxorling chịbxivu đgizhzljfng .

whpn cuốwiuni cùqfvzng cũpaleng biếudgzt, béwhpnseaxu hãbxivn làjkcupprjeixcng lao củjteva mẹcycx, cũpaleng cópprjeixcng lao củjteva cha, thậhwept sựzljfjkcu quários vạbkglm vỡudgz.

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni đgizháriosnh qua đgizhhjdf mỹrccm nữwjcg lắjkcuc lắjkcuc eo thon, "Ngưseaxorlii ta xấcqqeu hổdcwq."

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Tôeixci tắjkcut đgizhèsgpdn."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "..."

Cha, cha thậhwept làjkcuriosi chiêriosu gìudgzpaleng cópprj thểhjdf tiếudgzp phảzzpci khôeixcng?

Mẹcycx kiếudgzp!

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni đgizhgjhmt nhiêriosn 囧 囧, nếudgzu nhưseax mẹcycxwhpn biếudgzt béwhpn đgizhùqfvza giỡudgzn cha, lạbkgli bịbxiv cha phảzzpcn kháriosng, mẹcycxpprj thểhjdf đgizhuổdcwqi đgizhi khôeixcng?

Suy nghĩebci mộgjhmt chúkzdmt hìudgznh ảzzpcnh kia cũpaleng rấcqqet đgizháriosng yêriosu a.

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Em làjkcu ngưseaxorlii yêriosu!”

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Hacker bìudgznh thưseaxorling làjkcu ngưseaxorlii rấcqqet thâriosn yêriosu, tôeixci kiếudgzn thứumoec rộgjhmng rãbxivi, sẽgwjk khôeixcng thấcqqey nhưseaxng khôeixcng thểhjdf tráriosch."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Tôeixci trêriosn anh?”


Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Cópprjeixcng nămsdqng kia sao?"

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni quyếudgzt đgizhriosn phun sữwjcga ra.

Mẹcycx kiếudgzp!

Cha, cha thắjkcung.

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni giậhwepn, "Tra tôeixci làjkcum gìudgz?"

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu nópprji, "Cậhwepu chửzruhi bớqfvzi Tưseaxeuckng Tuệfslhjkcum cáriosi gìudgz?"

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Buồudgzn cháriosn."

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Vừjkcua lúkzdmc tôeixci cũpaleng khôeixcng cópprj ngưseaxorlii tròlked chuyệfslhn."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Hừjkcu, cópprj tin tôeixci sẽgwjk pháriosjtevy hồudgzszuqrios nhâriosn củjteva anh hay khôeixcng?”

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Tin, chỉkzdmjkcueixci sẽgwjkjkcum cậhwepu chịbxivu khôeixcng nổdcwqi, cậhwepu tin hay khôeixcng?"

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Đwigbưseaxorling tổdcwqng, tôeixci làjkcu ai cũpaleng khôeixcng biếudgzt, khẩwiunu khíseaxpaleng quários lớqfvzn đgizhi?"

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu cưseaxorlii lạbkglnh, "Tôeixci sớqfvzm muộgjhmn sẽgwjk biếudgzt."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Trưseaxqfvzc đgizhópprj, tôeixci đgizhãbxiv giếudgzt chếudgzt ngàjkcui."


Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Tin tôeixci, baby, cậhwepu khôeixcng cópprj bảzzpcn lĩebcinh kia."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "..."

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu nópprji, "Cậhwepu chủjtev đgizhgjhmng tớqfvzi tìudgzm tôeixci, rốwiunt cuộgjhmc muốwiunn làjkcum cáriosi gìudgz?"

Đwigbwiuni phưseaxơszuqng hiểhjdfn nhiêriosn khôeixcng cópprj áriosc ýwjcg, Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu trong lòlkedng cũpaleng thởeuck phàjkcuo nhẹcycx nhõbcerm, nếudgzu khôeixcng thựzljfc sựzljf thua trong tay đgizhwiuni phưseaxơszuqng.

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Câriosu dẫckjqn ngàjkcui."

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Vừjkcua lúkzdmc tôeixci đgizhwiuni vớqfvzi cậhwepu cũpaleng rấcqqet cópprj hứumoeng thúkzdm, khôeixcng bằjrknng chúkzdmng ta bắjkcut đgizhardku đgizhi."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "..."

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Ởardk zuo yêriosu rấcqqet cópprj cảzzpcm giáriosc, cậhwepu cópprj muốwiunn thửzruh mộgjhmt lầardkn hay khôeixcng."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni giậhwepn, "Muốwiunn nghịbxivch thiêriosn."

Em gáriosi ngưseaxơszuqi, cha, bảzzpco bốwiuni vớqfvzi cha làjkcu loạbkgln luâriosn màjkcu ngưseaxorlii cũpaleng cópprj hứumoeng thúkzdm.

whpn bắjkcut đgizhardku hốwiuni hậhwepn khi đgizhùqfvza giỡudgzn cha cựzljfc phẩwiunm thâriosn áriosi củjteva mìudgznh.

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Cậhwepu lúkzdmc nàjkcuo ngừjkcung tay?"

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni giậhwepn, "Ngàjkcui luyếudgzn tiếudgzc vịbxiveixcn thêrios củjteva ngàjkcui?"

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Nếudgzu đgizhwiuni phópprjeixc ta, tôeixci khôeixcng ýwjcg kiếudgzn, nhưseaxng côeixc ta làjkcu vịbxiveixcn thêrios củjteva tôeixci, thanh danh côeixc ta liêriosn lụlkedy đgizhếudgzn thanh danh củjteva tôeixci, đgizhiềseaxu nàjkcuy làjkcum cho tôeixci gặamqnp nhiềseaxu phiềseaxn phứumoec!”

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Muốwiunn hỏfvszi mộgjhmt câriosu, Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu gia, ngàjkcui cầardkn thanh danh xa xỉkzdmjkcuy sao?”

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "..."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Áqbwrnh mắjkcut thậhwept sai, đgizhgjhmi nópprjn xanh thoảzzpci máriosi?"

Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu, "Ai, nămsdqm đgizhópprjudgznh thếudgz khôeixcng tốwiunt, tôeixci cũpaleng khôeixcng cópprj biệfslhn pháriosp, baby, xin cậhwepu tin tưseaxeuckng tôeixci, tôeixci thậhwept làjkcueixc tộgjhmi , tuyệfslht đgizhwiuni làjkcu bịbxiv bứumoec tớqfvzi bưseaxqfvzc đgizhưseaxorling cùqfvzng."

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni đgizhhwepp bàjkcun cưseaxorlii to, cưseaxorlii đgizhếudgzn vôeixcqfvzng kiêriosu ngạbkglo.

Cha, cha quários khôeixci hàjkcui .

Nếudgzu ngưseaxorlii bịbxiv bứumoec đgizhếudgzn bưseaxqfvzc đgizhưseaxorling cùqfvzng, nàjkcuy thựzljfc sựzljfjkcu muốwiunn nghịbxivch thiêriosn a.

Hạbkgl bảzzpco bốwiuni, "Nhưseaxng côeixc ta thậhwept chọgbefc tớqfvzi da tôeixci, cứumoe nhưseax vậhwepy buôeixcng tha, Đwigbưseaxorling đgizhbkgli thiếudgzu khôeixcng phảzzpci làjkcum khópprjeixci sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.