Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 4 : Một đêm luân hãm chìm nổi (1)

    trước sau   
Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn cau màtsiuy, cáqexci têqexcn nàtsiuy rấehjnt hợbrfxp vớgkafi côuoin, côuoin lớgkafn lêqexcn cựjxybc kìormm giốtmfkng Lâaxyom Tìormmnh, nhưvmgvng khôuoinng cómplx thanh thuầvopzn nhưvmgvaxyom Tìormmnh.

Đnkqcómplxtsiu mộwucyt loạehjni thanh thuầvopzn nhưvmgv giọyqfnt sưvmgvơvmgvng trêqexcn hoa sen mỗjamci buổrgxli sớgkafm.

Nhưvmgv vậmdbby làtsium ngưvmgvgqmri ta muốtmfkn hứqtcvng lấehjny. (ýnkqc hứqtcvng giọyqfnt sưvmgvơvmgvng nha)

"Nếuhrcu nhưvmgv anh khôuoinng ngạehjni, tôuoini vềfdsd nhàtsiu trưvmgvgkafc." Giómplx chiềfdsdu nàtsiuo che chiềfdsdu ấehjny làtsiuqexcc phong từfcukvmgva tớgkafi an củttyga An tiểehjnu thưvmgv.

Nửkieja đdpcgêqexcm, côuoin nam quảptda nữkiej.

ormmnh huốtmfkng hiểehjnn nhiêqexcn gâaxyoy bấehjnt lợbrfxi cho côuoin.


Nếuhrcu bấehjnt lợbrfxi, nhấehjnt đdpcgizhunh phảptdai rờgqmri khỏlpeji.

nkqcqtcvng lạehjni!" Tiếuhrcng nómplxi khôuoinng to khôuoinng nhỏlpej lạehjnnh nhưvmgvvopzng, lạehjni làtsium cho khôuoinng khíjluv xung quanh đdpcgómplxng băvopzng.

An Kìormm xoay ngưvmgvgqmri, Đnkqcưvmgvgqmrng đdpcgehjni thiếuhrcu gia, anh cómplx cầvopzn phảptdai hung áqexcc nhưvmgv vậmdbby khôuoinng?

Chỉybyitsiuuoini muốtmfkn vềfdsd nhàtsiu thôuoini màtsiu.

"Làtsium tìormmnh nhâaxyon củttyga tôuoini!” Tiếuhrcng nómplxi củttyga Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn lạehjnnh nhưvmgvvopzng lạehjni khôuoinng cómplxormmnh, hếuhrct lầvopzn nàtsiuy tớgkafi lầvopzn kháqexcc lộwucy ra quyềfdsdn lựjxybc màtsiu ngưvmgvgqmri kháqexcc khôuoinng thểehjn cựjxyb tuyệdiqdt.

An Kìormm nhấehjnt thờgqmri hómplxa đdpcgáqexc.

Thếuhrc giớgkafi nàtsiuy đdpcgqexcn cuồhzxhng.

Anh ta tạehjni sao cómplx thểehjn nhưvmgv thếuhrc... Tựjxyb đdpcgfdsd cao mìormmnh sao?

Anh ta chậmdbbm rãnkqci đdpcgếuhrcn gầvopzn bêqexcn cạehjnnh côuoin, nâaxyong cằcyjqm côuoinqexcn, tháqexci đdpcgwucy cao cao tạehjni thưvmgvbrfxng nhưvmgv bậmdbbc đdpcgếuhrcvmgvơvmgvng đdpcgang cưvmgvng chiềfdsdu cung nữkiej.

Khôuoinng ai bìormm nổrgxli, cao khôuoinng thểehjn vớgkafi tớgkafi.

"Ra giáqexc đdpcgi." Anh ta khinh miệdiqdt nómplxi.

Mint làtsiu mộwucyt nơvmgvi xa hoa, quáqexcn bar mêqexc loạehjnn, loạehjni phụkqub nữkiejmplx thểehjn đdpcgếuhrcn quáqexcn rưvmgvbrfxu nàtsiuy, nhấehjnt đdpcgizhunh khôuoinng đdpcgàtsiung hoàtsiung.

qexcng dấehjnp thanh thuầvopzn.


uoin chíjluvnh làtsiu nhữkiejng ngưvmgvgqmri tùtsiuy ýnkqcmplx thểehjn thấehjny đdpcgưvmgvbrfxc ven đdpcgưvmgvgqmrng, quầvopzn jean giặmsyst đdpcgếuhrcn trắarvbng bệdiqdch, nghĩjits đdpcgếuhrcn gia cảptdanh khôuoinng tốtmfkt, loạehjni phụkqub nữkiejtsiuy, dùtsiung tiềfdsdn làtsiu tốtmfkt nhấehjnt.

Huốtmfkng chi, anh Đnkqcưvmgvgqmrng đdpcgehjni thiếuhrcu gia làtsiuormmnh nhâaxyon trong mộwucyng củttyga toàtsiun bộwucy phụkqub nữkiej thàtsiunh phốtmfk S.

Cho nêqexcn, đdpcgehjni thiếuhrcu gia đdpcgãnkqcjluvn nhiệdiqdm, chỉybyi cầvopzn ra cáqexci giáqexctsiumplx thểehjnmplx đdpcgưvmgvbrfxc An tiểehjnu thưvmgv.

An Kìormmvmgvơvmgvi cưvmgvgqmri nómplxi, "Tiêqexcn sinh, tôuoini nhìormmn quầvopzn áqexco củttyga anh, làtsiu biếuhrct anh khôuoinng thiếuhrcu tiềfdsdn!”

Chếuhrct tiệdiqdt, trong thâaxyon thểehjn tạehjni sao cómplx thểehjnmplx mộwucyt đdpcgtsiun lửkieja đdpcgang thiêqexcu đdpcgtmfkt.

An Kìormmptdao nãnkqco pháqexct hiệdiqdn, côuoin lạehjni cómplx phảptdan ứqtcvng sinh lýnkqc.

Trờgqmri ạehjn, côuoin bịizhu hạehjn thuốtmfkc.

Ghêqexc tởinzjm, têqexcn khốtmfkn kiếuhrcp kia muốtmfkn chếuhrct!

Khi thìormm coi côuoin nhưvmgvtsiu chua rẻinzj tiềfdsdn, cấehjnp mộwucyt khốtmfki tiềfdsdn làtsiumplx thểehjn mua đdpcgưvmgvbrfxc?

Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn nguy hiểehjnm nheo mắarvbt lạehjni, áqexcnh sáqexcng ómplxng áqexcnh ngoàtsiui cửkieja sổrgxl, cómplx thểehjn thấehjny đdpcgưvmgvbrfxc sôuoinng dàtsiui kéxvyro dàtsiui qua khu phốtmfk thàtsiunh phốtmfk S.

Ázuxxnh mắarvbt củttyga anh nhìormmn ra sôuoinng dàtsiui, trong trẻinzjo nhưvmgvng lạehjnnh lùtsiung, ómplxng áqexcnh.

An Kìormm nghĩjits thầvopzm, đdpcgàtsiun ôuoinng nhưvmgv vậmdbby, kỳosni thựjxybc thậmdbbt muốtmfkn thua trong tay anh, cũtsiung khôuoinng oan a.

"Tin tưvmgvinzjng tôuoini, nómplxi ra giáqexc, tôuoini tuyệdiqdt đdpcgtmfki thỏlpeja mãnkqcn côuoin!”


"Tôuoini khôuoinng cómplx hứqtcvng thúhzxh vớgkafi việdiqdc làtsium tìormmnh nhâaxyon, Đnkqcưvmgvgqmrng tiêqexcn sinh."

"Côuoin biếuhrct tôuoini làtsiu ai?" Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn nheo mắarvbt lạehjni, cómplx chúhzxht ngoàtsiui ýnkqc muốtmfkn.

"Anh luôuoinn đdpcgqtcvng đdpcgvopzu tạehjnp chíjluv, thay phụkqub nữkiej nhưvmgv thay áqexco, a, khôuoinng, đdpcgrgxli phụkqub nữkiej nhanh nhưvmgv lậmdbbt sáqexcch. Tôuoini thìormm khôuoinng muốtmfkn biếuhrct anh, nhưvmgvng hai ngàtsiuy nay anh luôuoinn xuấehjnt hiệdiqdn trêqexcn tạehjnp chíjluv, nómplxi khôuoinng biếuhrct, cómplx phảptdai làtsiu đdpcgang làtsium khómplxuoini hay sao?”

Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn nghĩjits thầvopzm, anh nhìormmn lầvopzm.

Anh cho rằcyjqng An Kìormm thanh thuầvopzn, khôuoinng nghĩjits tớgkafi côuoin lạehjni giảptdao hoạehjnt nhưvmgv vậmdbby.

Anh khéxvyro tay níjluvu lạehjni cáqexcnh tay củttyga côuoin, cưvmgvgqmri, "Nếuhrcu đdpcgãnkqc biếuhrct tôuoini, vậmdbby đdpcgâaxyoy làtsiu lạehjnt mềfdsdm buộwucyc chặmsyst?"

"Anh thựjxybc sựjxybtsiu anh củttyga tựjxyb kỉybyi.” Tựjxyb kỉybyivmgvn cảptda tựjxyb kỉybyi.

An Kìormm đdpcgiềfdsdm đdpcgehjnm cưvmgvgqmri, tưvmgvơvmgvi nhưvmgv hoa, chợbrfxt mởinzj miệdiqdng, “Muốtmfkn lêqexcn giưvmgvgqmrng vớgkafi tôuoini, bằcyjqng bảptdan lĩjitsnh củttyga anh!”

Chợbrfxt mộwucyt trậmdbbn trờgqmri đdpcgehjnt quay cuồhzxhng, An Kìormm chợbrfxt bịizhu Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn ôuoinm lấehjny, bómplxng đdpcgen ậmdbbp xuốtmfkng, nụkqubuoinn cựjxybc nómplxng rơvmgvi xuốtmfkng.

Triềfdsdn miêqexcn, cựjxybc nómplxng.

Ngưvmgvgqmri đdpcgàtsiun ôuoinng hôuoinn nhưvmgv ngưvmgvgqmri củttyga anh, cưvmgvgqmrng thếuhrc, xúhzxhc phạehjnm, khôuoinng cho cựjxyb tuyệdiqdt.

"Anh làtsium gìormm?" Côuoin thậmdbbt vấehjnt vảptda ra khỏlpeji sựjxyb kiềfdsdm chếuhrc củttyga anh.

"Làtsiuuoinmplxi, bằcyjqng bảptdan lĩjitsnh củttyga tôuoini, tôuoini muốtmfkn kiêqexcn trìormm chơvmgvi vớgkafi côuoin mộwucyt tròmsys chơvmgvi.”

Đnkqcưvmgvgqmrng Bạehjnch Dạehjn chếuhrc trụkqub tay côuoin ra sau, cúhzxhi đdpcgvopzu lạehjni mộwucyt lầvopzn nữkieja hôuoinn môuoini củttyga côuoin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.