Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 38 : Lang tâm giảo hoạt như sắt

    trước sau   
khqnzmwxi lầeknzu tậtdaqp đdaoeshmrn quốffsbc tếpiye Đrbkeưkhqnryhkng thịrbke, mộfykat nhómqsfm kídizs giảdaoembbey quanh.

Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzushmr ngưkhqnryhki thôvzjrng minh, tráoyxmnh bọtdaqn họtdaq dễgohy nhưkhqn trởlfzushmrn tay, trựybamc tiếpiyep từtdaqczzxi đdaoerkdt xe lêzuvnn phòulcnng làshmrm việrkdtc củpdgua tổhmgeng giáoyxmm đdaoeffsbc.

Tin tứfoyxc củpdgua Tưkhqnryhkng Tuệrkdt, củpdgua thàshmrnh phốffsb S đdaoegohyu biếpiyet.

Anh vừtdaqa tớzmwxi phòulcnng làshmrm việrkdtc, Lâmbbem Nhiêzuvnn chuyểeknzn đdaoeiệrkdtn thoạlfzui củpdgua thịrbke trưkhqnlfzung cho anh.

“Bạlfzuch Dạlfzu, hiệrkdtn tạlfzui truyềgohyn thôvzjrng rấgohyt loạlfzun, khôvzjrng biếpiyet đdaoeàshmro tin tứfoyxc ởlfzu đdaoeâmbbeu, cậtdaqu đdaoetdaqng cómqsf tin, Tiểeknzu Tuệrkdtshmrvzjrpdgu tốffsbt, nómqsf sẽvgco khôvzjrng làshmrm nhữnrcwng chuyệrkdtn nhưkhqn vậtdaqy.”

“Nhấgohyt đdaoerbkenh làshmrmqsf ngưkhqnryhki đdaoeffsb kịrbke, cốffsb ýtcof vu tộfykai, cậtdaqu đdaoetdaqng cómqsf bịrbke lừtdaqa.”


“Con gáoyxmi bảdaoeo bốffsbi củpdgua tôvzjri từtdaq nhỏpiye khôvzjrn ngoan nghe lờryhki, ngưkhqnryhki trong ảdaoenh chụlujgp nhấgohyt đdaoerbkenh khôvzjrng phảdaoei nómqsf.”

... ....

Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu phong đdaoefyka nhẹfirg nhàshmrng, giọtdaqng đdaoeiệrkdtu ôvzjrn hòulcna, “Tưkhqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung, Tiểeknzu Tuệrkdtshmr ngưkhqnryhki hưkhqn thếpiyeshmro, cháoyxmu so vớzmwxi ai kháoyxmc rấgohyt rõfoyxshmrng, ngàshmri yêzuvnn tâmbbem, cháoyxmu sẽvgco khôvzjrng tin tưkhqnlfzung nhữnrcwng lờryhki báoyxmo chídizs viếpiyet.”

“Cháoyxmu tin tưkhqnlfzung nhâmbben cáoyxmch Tiểeknzu Tuệrkdt.”

khqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung vôvzjrhmgeng an tâmbbem, “Nhưkhqn vậtdaqy thìnrcwvzjri yêzuvnn tâmbbem rồqpgli.”

“Tưkhqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung, xin khôvzjrng cầeknzn lo lắclmwng, dựybam áoyxmn côvzjrng trìnrcwnh gầeknzn đdaoeâmbbey quáoyxm nhiềgohyu, cháoyxmu bêzuvnn nàshmry cũmqsfng bậtdaqn, cũmqsfng lưkhqnryhki đdaoei đdaoeeknz ýtcof loạlfzui chuyệrkdtn buồqpgln cháoyxmn nàshmry, mộfykat thờryhki gian sau sẽvgco khôvzjrng cómqsf chuyệrkdtn gìnrcw, ngàshmri yêzuvnn tâmbbem đdaoei.”

khqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung càshmrng vui mừtdaqng, nómqsfi, “Nghe nómqsfi Đrbkeưkhqnryhkng thịrbke gầeknzn đdaoeâmbbey cómqsf mấgohyy dựybam áoyxmn khai pháoyxm cầeknzn phêzuvn duyệrkdtt phảdaoei khôvzjrng?”

“Tưkhqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung tin tứfoyxc thậtdaqt tinh thôvzjrng.”

“Cháoyxmu yêzuvnn tâmbbem, ta kêzuvnu ngưkhqnryhki dưkhqnzmwxi mau chómqsfng giúmpmbp đdaoeuổhmgei kịrbkep tiếpiyen đdaoefyka, khôvzjrng cómqsf vấgohyn đdaoegohynrcw.”

“Đrbkea tạlfzu thịrbke trưkhqnlfzung.”

Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzumpmbp đdaoeiệrkdtn thoạlfzui, Lâmbbem Nhiêzuvnn nómqsfi, “Cậtdaqu thậtdaqt sựybamshmr mộfykat hồqpgl ly, rấgohyt xấgohyu.”

"Ai sẽvgcohmgeng tiềgohyn khôvzjrng qua đdaoeưkhqnghkec, lạlfzui nómqsfi, Tưkhqnlfzung Tuệrkdt vớzmwxi tôvzjri, nhưkhqn ngưkhqnryhki qua đdaoeưkhqnryhkng, tậtdaqt xấgohyu củpdgua côvzjr ta, cùhmgeng tôvzjri khôvzjrng liêzuvnn quan, hàshmr tấgohyt ảdaoenh hưkhqnlfzung tớzmwxi quyếpiyet sáoyxmch củpdgua tôvzjri.” Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzuvzjrhmgeng vôvzjrnrcwnh nómqsfi.

mbbem Nhiêzuvnn lắclmwc lắclmwc đdaoeeknzu, đdaoefykat nhiêzuvnn nómqsfi mộfykat câmbbeu, "Cậtdaqu thựybamc sựybamshmrvzjrnrcwnh."


Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzukhqnryhki lạlfzunh, tìnrcwnh củpdgua anh, ởlfzu trêzuvnn ngưkhqnryhki phụlujg nữnrcw, thậtdaqt sựybam đdaoeãczzx hao hếpiyet.

rbkeúmpmbng rồqpgli, Lâmbbem Lâmbbem phảdaoei trởlfzu vềgohykhqnzmwxc."

Khómqsfe miệrkdtng Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu gợghkei lêzuvnn mộfykat nụlujgkhqnryhki mềgohym mạlfzui, "Đrbkeúmpmbng vậtdaqy, nómqsf cuốffsbi cùhmgeng cũmqsfng muốffsbn trởlfzu vềgohy , tôvzjri đdaoeãczzx đdaoeáoyxmp ứfoyxng Tìnrcwnh Nhi chiếpiyeu cốffsb tốffsbt nómqsf, mấgohyy ngàshmry nay nha đdaoeeknzu rấgohyt nỗrkdt lựybamc, cũmqsfng cómqsfdizsnh quậtdaqt cưkhqnryhkng nhưkhqn chịrbke."

mbbem Nhiêzuvnn nómqsfi, "Bạlfzuch Dạlfzu, tôvzjri phảdaoei phảdaoei nhắclmwc nhởlfzu cậtdaqu, Lâmbbem Tìnrcwnh chếpiyet , Lâmbbem Lâmbbem khôvzjrng phảdaoei Lâmbbem Tìnrcwnh."

Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu cau màshmry, "Cậtdaqu nómqsfi nhiềgohyu lắclmwm."

mbbem Nhiêzuvnn thởlfzushmri, đdaoei ra khỏpiyei phòulcnng làshmrm việrkdtc.

Anh làshmr bạlfzun tốffsbt củpdgua Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu, tựybam nhiêzuvnn biếpiyet tâmbbem tưkhqn Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu.

mbbem Lâmbbem képdgum Lâmbbem Tìnrcwnh ba tuổhmgei, tídizsnh tìnrcwnh tưkhqnơybamng tựybam, dáoyxmng vẻascrmqsf bảdaoey táoyxmm phầeknzn tưkhqnơybamng tựybam, Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu vẫtiqqn đdaoeem tìnrcwnh cảdaoem đdaoeffsbi vớzmwxi Lâmbbem Tìnrcwnh đdaoerbket lêzuvnn trêzuvnn ngưkhqnryhki Lâmbbem Lâmbbem, vìnrcw bảdaoeo vệrkdtmbbem Lâmbbem, anh chưkhqna bao giờryhk đdaoeeknzkhqnlfzung Tuệrkdt biếpiyet Lâmbbem Lâmbbem tồqpgln tạlfzui.

Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu thậtdaqt tìnrcwnh yêzuvnu mộfykat ngưkhqnryhki, anh tấgohyt nhiêzuvnn bảdaoeo vệrkdt cẩpiyen thậtdaqn, Tưkhqnlfzung Tuệrkdt chẳuyhrng qua làshmr thủpdgu thuậtdaqt che mắclmwt.

mbbem Lâmbbem mớzmwxi làshmr ngưkhqnryhki trong lòulcnng anh.

Mộfykat danh thay thếpiyembbem Tìnrcwnh, ngưkhqnryhki phụlujg nữnrcw đdaoelfzut đdaoeưkhqnghkec yêzuvnu thưkhqnơybamng củpdgua Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu.

khqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung cùhmgeng Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzushmr ngưkhqnryhki ra sao cũmqsfng, mộfykat làshmrkhqnơybamng giớzmwxi chídizsnh trịrbke, mộfykat làshmrczzxnh đdaoelfzuo thưkhqnơybamng giớzmwxi, chuyệrkdtn củpdgua Tưkhqnlfzung Tuệrkdt cấgohyp tốffsbc bịrbke đdaoeènwjj xuốffsbng.

Phòulcnng làshmrm việrkdtc Thịrbke trưkhqnlfzung pháoyxmt ra thôvzjrng cáoyxmo, việrkdtc nàshmry chỉlmiy do hưkhqn cấgohyu, cómqsf ngưkhqnryhki vu tộfykai cho thiêzuvnn kim thịrbke trưkhqnlfzung, hôvzjrshmro ngưkhqnryhki dâmbben khôvzjrng nêzuvnn tin báoyxmo chídizs tiêzuvnu khiểeknzn.

vzjr ty đdaoeăhbxlng tảdaoei tin tứfoyxc củpdgua Tưkhqnlfzung Tuệrkdtmqsfng ra mặrbket lêzuvnn tiếpiyeng xin lỗrkdti.

nrcw đdaoeưkhqna tin khôvzjrng thậtdaqt ảdaoenh hưkhqnlfzung tớzmwxi thiêzuvnn kim thịrbke trưkhqnlfzung.

Nhưkhqnng màshmr, vịrbke tổhmgeng giáoyxmm đdaoeffsbc côvzjrng ty giảdaoei trídizslfzu cuốffsbi buổhmgei họtdaqp báoyxmo lídizs do thoáoyxmi tháoyxmc nộfykai hàshmrm bêzuvnn trong, tựybamnrcwnh trừtdaqng phạlfzut, làshmr xin lỗrkdti, âmbbem thầeknzm câmbbey dâmbbeu mắclmwng câmbbey hòulcne, vôvzjrhmgeng đdaoerbkec sắclmwc.

lujgnh chụlujgp trêzuvnn Internet cũmqsfng bịrbke cắclmwt bỏpiye đdaoeưkhqnghkec khôvzjrng còulcnn mộfykat mảdaoenh.

mpmbc Tưkhqnlfzung Tuệrkdt đdaoeếpiyen tìnrcwm Đrbkeưkhqnryhkng Bạlfzuch Dạlfzu, đdaoeãczzxshmr buổhmgei trưkhqna, côvzjr khómqsfc sưkhqnzmwxt mưkhqnzmwxt, kêzuvnu oan uổhmgeng.

khqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung làshmrkhqnlfzung thịrbke trưkhqnlfzung, Tưkhqnlfzung Tuệrkdtshmrkhqnlfzung Tuệrkdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.