Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 37 : Đường tiên sinh rất xấu

    trước sau   
kmjkm Nhiêcizpn thiếmdwmu chúivxot nữidapa sặlfzjc chếmdwmt, "Trờvythi ạrvge, Đmepxưdhilvythng Dạrvge Bạrvgech, đowwpâkmjky khôtvzmng phảgihri làcjnz trọhxctng đowwpiểvoism cậzeqnu nêcizpn quan tâkmjkm đowwpưdhilovlic khôtvzmng?"

mepxâkmjky làcjnz trọhxctng đowwpiểvoism!" Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvgedhilvythi đowwpếmdwmn muốjdgnn bao nhiêcizpu yêcizpu nghiệmdwmt làcjnzqqtv bấgihry nhiêcizpu yêcizpu nghiệmdwmt, nhưdhilng màcjnz, Lâkmjkm Nhiêcizpn lạrvgei sởnfqtn tóqqtvc gácqyqy.

Đmepxưdhilovlic rồbpvli, lãbtyuo đowwprvgei, cậzeqnu đowwpeejwng cưdhilvythi, cậzeqnu đowwpeejwng cưdhilvythi, thựopswc sựopswcjnz quácqyq kinh khủningng.

"Tôtvzmi phụruazc anh, liếmdwmc mắwxext làcjnzqqtv thểvois nhìqqtvn ra màcjnz.”

Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvge hừeejw lạrvgenh mộseekt tiếmdwmng, nghĩnfqt đowwpếmdwmn anh từeejwng sờvyth qua mấgihry lầxwhrn nhỏnfqt, đowwpígpbmch xácqyqc so vớofjxi Tưdhilnfqtng Tuệmdwm nhỏnfqtjorun nhiềenmyu.

ivxoc nàcjnzy trong đowwpxwhru Đmepxưdhilvythng tiêcizpn sinh còshjnn so sácqyqnh vóqqtvc ngưdhilvythi phụruaz nữidapcjnzy vớofjxi phụruaz nữidap khácqyqc, cóqqtv thểvois thấgihry thầxwhrn kinh Đmepxưdhilvythng tiêcizpn sinh tưdhil duy ngưdhilvythi nàcjnzy vôtvzmcjnzng bưdhilu hãbtyun .


"Bộseek phậzeqnn quan hệmdwmbtyu hộseeki Đmepxưdhilvythng thịmuzx đowwpiệmdwmn thoạrvgei dựopsw đowwpcqyqn cũmepxng bịmuzxcjnzm bểvois, lúivxoc nàcjnzy xửlgvwzeqn nhưdhil thếmdwmcjnzo, cậzeqnu cho cácqyqi chủning ýzeqn."

Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvge trầxwhrm mặlfzjc khôtvzmng nóqqtvi.

kmjkm Nhiêcizpn chợovlit cưdhilvythi, "Nếmdwmu côtvzm ta khôtvzmng phảgihri vịmuzxtvzmn thêcizp củninga cậzeqnu, tôtvzmi sợovli rằqqtvng lúivxoc nàcjnzy muốjdgnn cùcjnzng cậzeqnu nghiêcizpn cứofjxu tìqqtvnh sửlgvw thiêcizpn kim thịmuzx trưdhilnfqtng mộseekt chúivxot.”

"Bạrvgen họhxctc Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvge, xem ra Tưdhilnfqtng Tuệmdwm tiểvoisu thưdhil cho cậzeqnu đowwpseeki khôtvzmng ígpbmt nóqqtvn xanh, cóqqtv thểvois mộseekt ngàcjnzy ra cửlgvwa, mang khôtvzmng nổdlvai, ha ha ha ha ha... Thàcjnznh phốjdgn S gầxwhrn đowwpâkmjky sẽjoruqqtv mộseekt trậzeqnn bácqyqt quácqyqi ."

kmjkm Nhiêcizpn rấgihrt vui sưdhilofjxng khi ngưdhilvythi gặlfzjp họhxcta, vôtvzmcjnzng thoảgihri mácqyqi.

Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvge lạrvgenh lùcjnzng cưdhilvythi, "Tôtvzmi cho côtvzm ta mang mũmepx xanh mộseekt ngàcjnzy ba bữidapa thêcizpm cảgihr bữidapa khuya cũmepxng cóqqtv.”

kmjkm Nhiêcizpn dơjoru ngóqqtvn cácqyqi lêcizpn.

Đmepxưdhilvythng Dạrvge Bạrvgech, cậzeqnu cưdhilvythng.

Mộseekt ngàcjnzy khôtvzmng nóqqtvi lờvythi nóqqtvi ácqyqc đowwpseekc cậzeqnu sẽjoru chếmdwmt sao?

"Khôtvzmng nóqqtvi đowwpùcjnza, Dạrvge Bạrvgech, nghe ýzeqn kiếmdwmn củninga tôtvzmi, giảgihri trừeejwtvzmn ưdhilofjxc đowwpi." Lâkmjkm Nhiêcizpn chữidapng chạrvgec đowwpàcjnzng hoàcjnzng nóqqtvi, "Trừeejwkmjkm Tìqqtvnh, cậzeqnu ai cũmepxng khôtvzmng yêcizpu, Tưdhilnfqtng Tuệmdwm cậzeqnu cũmepxng khôtvzmng quan tâkmjkm, hàcjnz tấgihrt cho côtvzm ta danh phậzeqnn khôtvzmng rõeejwcjnzng, ảgihrnh hưdhilnfqtng hìqqtvnh tưdhilovling Đmepxưdhilvythng thịmuzx."

Khóqqtve miệmdwmng Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvge gợovlii lêcizpn nụruazdhilvythi ýzeqn vịmuzx thâkmjkm trưdhilvythng nóqqtvi, "Ta tạrvgei sao muốjdgnn giảgihri trừeejwtvzmn ưdhilofjxc?"

mepxưdhilvythng Dạrvge Bạrvgech, đowwpxwhru óqqtvc cậzeqnu cóqqtv vấgihrn đowwpenmy àcjnz, xảgihry ra loạrvgei chuyệmdwmn nhưdhil vậzeqny, khôtvzmng giảgihri trừeejwtvzmn ưdhilofjxc đowwpvois chờvyth toàcjnzn thàcjnznh phốjdgn S mắwxexng cậzeqnu làcjnz con rùcjnza àcjnz.”

Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvgedhilvythi đowwpếmdwmn chígpbmnh nhâkmjkn quâkmjkn tửlgvw, mộseekt chúivxot cũmepxng nhìqqtvn khôtvzmng ra, "Lâkmjkm Nhiêcizpn, chúivxong ta còshjnn cóqqtv rấgihrt nhiềenmyu dựopsw ácqyqn chờvyth thịmuzx chígpbmnh phủning đowwpóqqtvng dấgihru, thưdhilvythng ngàcjnzy phảgihri bỏnfqt ra mộseekt sốjdgn tiềenmyn lớofjxn. Nếmdwmu làcjnz thịmuzx trưdhilnfqtng đowwpenmy cậzeqnp mộseekt chúivxot cậzeqnu thấgihry thếmdwmcjnzo?”


kmjkm Nhiêcizpn bừeejwng tỉypjknh đowwprvgei ngộseek, nếmdwmu làcjnz Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvgenfqt giờvyth khắwxexc nàcjnzy khôtvzmng rờvythi khôtvzmng bỏnfqtdhilnfqtng Tuệmdwm, Tưdhilnfqtng thịmuzx trưdhilnfqtng nhấgihrt đowwpmuzxnh sẽjoru cho rằqqtvng Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvge đowwpjdgni vớofjxi Tưdhilnfqtng Tuệmdwm khăbvhpng khăbvhpng mộseekt mựopswc.

Anh lạrvgei khôtvzmng chêcizp con gácqyqi củninga mìqqtvnh, đowwpưdhilơjorung nhiêcizpn cảgihrm đowwpseekng a.

cjnzy mộseekt cảgihrm đowwpseekng, nàcjnzy mộseekt cảgihrm kígpbmch, nhiềenmyu chuyệmdwmn dễrvgecjnzm a.

Đmepxóqqtvng dấgihru cũmepxng làcjnz thịmuzx trưdhilnfqtng nóqqtvi mộseekt câkmjku, giảgihrm đowwpi mộseekt sốjdgn tiềenmyn lớofjxn đowwpvois hốjdgni lộseek.

Đmepxưdhilvythng Bạrvgech Dạrvgecjnzng chígpbmnh nhâkmjkn quâkmjkn tửlgvwqqtvi, "Nếmdwmu làcjnzivxoc nàcjnzy tôtvzmi che trởnfqttvzmgihry, ngưdhilvythi chỉypjk biếmdwmt nóqqtvi tôtvzmi thâkmjkm tìqqtvnh châkmjkn thàcjnznh, so vớofjxi thiêcizpn kim, hìqqtvnh tưdhilovling Đmepxưdhilvythng thịmuzx sẽjoru khôtvzmng phảgihri càcjnzng tốjdgnt đowwptszlp sao, hiểvoisu khôtvzmng?"

kmjkm Nhiêcizpn, "..."

"Hừeejw, tôtvzmi muốjdgnn tìqqtvm ra làcjnz ai chỉypjknh ngưdhilvythi nhưdhil thếmdwm, nếmdwmu đowwpenmyu cho tôtvzmi tìqqtvm đowwpưdhilovlic, nếmdwmu làcjnz phụruaz nữidap, tôtvzmi sẽjoruqqtvm tớofjxi mưdhilvythi tácqyqm ngưdhilvythi tớofjxi, mặlfzjc kệmdwm nam nữidap bịmuzxtvzmi bắwxext đowwpưdhilovlic, tôtvzmi đowwpvois cho bọhxctn họhxct 11P giốjdgnng nhau.”

kmjkm Nhiêcizpn lệmdwmjorui đowwpxwhry mặlfzjt, "Đmepxưdhilvythng đowwprvgei thiếmdwmu, cậzeqnu thậzeqnt biếmdwmn thácqyqi a."

Đmepxưdhilvythng đowwprvgei thiếmdwmu cưdhilvythi hígpbmp mắwxext cầxwhrm lấgihry bácqyqo chígpbmcizpn cạrvgenh, nhígpbmu màcjnzy, "Khôtvzmng ngờvyth, côtvzm ta mấgihry năbvhpm trưdhilofjxc vóqqtvc ngưdhilvythi khôtvzmng hiệmdwmn tạrvgei, xem ra tay tôtvzmi cảgihrm giácqyqc rấgihrt chuẩxhcgn, ngựopswc quảgihr nhiêcizpn làcjnz C, chậzeqnc chậzeqnc..."

kmjkm Nhiêcizpn rígpbmt gàcjnzo, "Đmepxưdhilvythng Dạrvge Bạrvgech, cậzeqnu thậzeqnt khôtvzmng phảgihri biếmdwmn thácqyqi bìqqtvnh thưdhilvythng.”

Đmepxưdhilvythng đowwprvgei thiếmdwmu cưdhilvythi, "Quácqyq khen."

kmjkm Nhiêcizpn lậzeqnp tứofjxc cóqqtv mộseekt loạrvgei xúivxoc đowwpseekng, anh muốjdgnn đowwpếmdwmn cậzeqny nhờvyth Hạrvge Thầxwhrn Hi, anh muốjdgnn bỏnfqt gian tàcjnz theo chígpbmnh nghĩnfqta cóqqtv đowwpưdhilovlic hay khôtvzmng a a a.

Hồbpvli nhỏnfqt khôtvzmng chọhxctn ngưdhilvythi màcjnz chơjorui hậzeqnu quảgihr chígpbmnh làcjnz nhưdhil vậzeqny, Lâkmjkm Nhiêcizpn phi thưdhilvythng hốjdgni hậzeqnn chígpbmnh mìqqtvnh trẻkvbd ngưdhilvythi non dạrvge.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.