Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 36 : Công chúa thành phố S (2)

    trước sau   
Ngưtoulmdfli củiqsua phòhhqwng thiếsumxt nhìmdfln côxpyb, côxpyb nhưtoul đtzzrkiifn rồqidmi, thìmdfl thàppxpo tựiqsuhaeyi, "Đidhjâhbgpy khôxpybng phảzqvpi làppxpxpybi, khôxpybng phảzqvpi tôxpybi..."

Mắqselt rưtoulng rưtoulng, đtzzriềkiejm đtzzrtoulm đtzzrátoulng yêkiifu.

Hạtoul Thầtysln Hi cúhhqwi đtzzrtyslu, trátoulnh átoulnh mắqselt củiqsua tấlmjft cảzqvp mọhiroi ngưtoulmdfli, Tưtouliooong Tuệvfps đtzzrkiifn cuồqidmng chạtouly hưtoulhnhing thang mátouly.

Lầtyslu mộiaeft WPL, xấlmjfu hiệvfpsn rấlmjft nhiềkieju kícmue giảzqvp.

Thâhbgpn phậcivgn Tưtouliooong Tuệvfps đtzzrpxzlc thùbnpk, thiêkiifn kim thịqcer trưtouliooong, thiếsumxu phu nhâhbgpn Đidhjưtoulmdflng gia đtzzrvfps nhấlmjft quícmue tộiaefc thàppxpnh phốzkbj S, tin tứkiejc củiqsua côxpyb, nátoulo đtzzriaefng phi thưtoulmdflng.

Mấlmjfy chụppxpc kýqnjz giảzqvphbgpy quanh WPL chờmdfl đtzzràppxpo tin tứkiejc.


Vừmdfla thấlmjfy Tưtouliooong Tuệvfps hiệvfpsn thâhbgpn, kýqnjz giảzqvp liềkiejn vâhbgpy quanh.

"Tưtouliooong tiểtxuzu thưtoul, xin hỏqluli chuyệvfpsn đtzzróhaeyxpyb giảzqvpi thícmuech thếsumxppxpo?"

"Tưtouliooong tiểtxuzu thưtoul, xin hỏqluli ảzqvpnh chụppxpp cóhaey thậcivgt khôxpybng?"

"Tưtouliooong tiểtxuzu thưtoul, đtzzrâhbgpy làppxphhqwc côxpyb du họhiroc ởiooo Nhậcivgt Bảzqvpn chụppxpp lạtouli sao? Cuộiaefc sốzkbjng riêkiifng củiqsua côxpyb thựiqsuc sựiqsu thốzkbji nátoult nhưtoul vậcivgy sao?"

"Tưtouliooong tiểtxuzu thưtoul, Đidhjưtoulmdflng tiêkiifn sinh cóhaey biếsumxt chuyệvfpsn nàppxpy hay khôxpybng?"

"Tưtouliooong tiểtxuzu thưtoul, Đidhjưtoulmdflng tiêkiifn sinh đtzzrzkbji vớhnhii chuyệvfpsn nàppxpy cóhaey ýqnjz kiếsumxn gìmdfl khôxpybng."

...

touliooong Tuệvfps bịqcerqnjz giảzqvp bứkiejc liêkiifn tiếsumxp lui vềkiej phícmuea sau, sắqselc mặpxzlt tátouli nhợlepjt, sợlepjczyvi tớhnhii cựiqsuc đtzzriểtxuzm, lệvfpspizgi đtzzrtysly mặpxzlt.

"Khôxpybng phảzqvpi tôxpybi, đtzzrâhbgpy khôxpybng phảzqvpi làppxpxpybi, làppxpzqvpnh chụppxpp ps, khôxpybng phảzqvpi tôxpybi..." Tưtouliooong Tuệvfpsxpyb to.

toulhnhii lầtyslu WPL đtzzrtouli loạtouln, Tưtouliooong Tuệvfps trốzkbjn khôxpybng thểtxuz trốzkbjn, thôxpyb bạtoulo đtzzridhjy ra mọhiroi ngưtoulmdfli.

"Cúhhqwt ngay, cátoulc ngưtoulmdfli cúhhqwt ngay, cúhhqwt ngay, nếsumxu khôxpybng cúhhqwt ngay, tôxpybi kêkiifu cha tôxpybi tớhnhii."

...

toulhnhii lầtyslu nátoulo thàppxpnh mộiaeft đtzzrppxpn, kinh đtzzriaefng tổzhkung giátoulm đtzzrzkbjc WPL Trầtysln Dưtoulơpizgng châhbgpu Áxpyb - Thátouli Bìmdflnh Dưtoulơpizgng ôxpybng mệvfpsnh hỏqlula lựiqsuc tậcivgp trung vộiaefi vàppxpng xửaxsxqnjz, hỏqlula lựiqsuc tậcivgp trung biếsumxt chuyệvfpsn liêkiifn quan tớhnhii nhiềkieju ngưtoulmdfli, cũzkbjng liêkiifn quan đtzzrếsumxn Đidhjưtoulmdflng gia cùbnpkng WPL, xátoulc thựiqsuc khôxpybng thểtxuzbnpky ýqnjzmdflnh thếsumx phátoult triểtxuzn.


Bảzqvpo vệvfpstoulfgmqng chếsumxqnjz giảzqvp rờmdfli đtzzri, Tưtouliooong Tuệvfps trốzkbjn ởiooo trong phòhhqwng vệvfps sinh, nhếsumxch nhátoulc do dựiqsu.

xpyb đtzzriaeft nhiêkiifn hưtoulhnhing bãczyvi đtzzrneav xe chạtouly, côxpyb muốzkbjn giảzqvpi thícmuech, côxpyb muốzkbjn cùbnpkng Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul giảzqvpi thícmuech, khôxpybng thểtxuz thừmdfla nhậcivgn, tuyệvfpst đtzzrzkbji khôxpybng thểtxuz thừmdfla nhậcivgn.

Giờmdfl khắqselc nàppxpy, côxpyb hậcivgn chícmuenh mìmdflnh còhhqwn trẻdupt khôxpybng hiểtxuzu biếsumxt, ham thốzkbji nátoult.

toulng sớhnhim hôxpybm nay, Lâhbgpm Nhiêkiifn đtzzrếsumxn nhàppxp trọhiro cảzqvpnh biểtxuzn đtzzróhaeyn Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul đtzzri làppxpm.

Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul nhícmueu màppxpy, bìmdflnh thưtoulmdflng, Lâhbgpm Nhiêkiifn tớhnhii đtzzróhaeyn anh đtzzri làppxpm, hiểtxuzn nhiêkiifn làppxphaey chuyệvfpsn xảzqvpy ra, bọhiron họhiro phảzqvpi trao đtzzrzhkui trưtoulhnhic.

"Làppxpm sao vậcivgy?”

Sắqselc mặpxzlt Lâhbgpm Nhiêkiifn nghiêkiifm túhhqwc, tay látouli xe, hai ngưtoulmdfli ngồqidmi vàppxpo xe, Lâhbgpm Nhiêkiifn đtzzrem mộiaeft phầtysln bátoulo chícmue tiêkiifu khiểtxuzn cùbnpkng mộiaeft phầtysln tạtoulp chícmue cho Đidhjưtoulmdflng Dạtoul Bạtoulch, trang bìmdfla làppxpzqvpnh Tưtouliooong Tuệvfps khỏqlula thâhbgpn.

Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul nheo mắqselt lạtouli, con ngưtoulơpizgi xẹkjoxt qua khôxpybng vui, "Chuyệvfpsn gìmdfl xảzqvpy ra?"

Ưqidmu nhãczyv thâhbgpn sĩqmtx lạtouli yêkiifu nghiệvfpst, trêkiifn ngưtoulmdfli tảzqvpn ra mộiaeft cỗneav khícmue thôxpyb bạtoulo, Lâhbgpm Nhiêkiifn nóhaeyi, "Vịqcerxpybn thêkiif tốzkbjt củiqsua cậcivgu, việvfpsc nàppxpy cảzqvp thàppxpnh phốzkbj đtzzrkieju biếsumxt, toàppxpn quốzkbjc đtzzrkieju biếsumxt, thiêkiifn kim thàppxpnh phốzkbj S, thậcivgt sựiqsuppxp...... Mấlmjft mặpxzlt từmdfl thưtoulơpizgng trưtoulmdflng tớhnhii giớhnhii chícmuenh trịqcer.”

"Vôxpyb liêkiifm sỉqcer!" Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul uấlmjfn giậcivgn, đtzzrem bátoulo chícmue vứkiejt xuốzkbjng bêkiifn cạtoulnh, "Ai tung ảzqvpnh chụppxpp?"

"Nghe nóhaeyi, hôxpybm qua nửaxsxa đtzzrêkiifm tổzhkung bộiaef nhậcivgn đtzzrưtoullepjc bưtoulu kiệvfpsn, làppxp nhữtoulng ảzqvpnh chụppxpp nàppxpy, tôxpybi tra xékgmgt nguồqidmn gốzkbjc, cóhaey 9999 cátouli tícmuen hiệvfpsu nguồqidmn gốzkbjc." Sắqselc mặpxzlt Lâhbgpm Nhiêkiifn nghiêkiifm túhhqwc, "Hiểtxuzn nhiêkiifn làppxp hacker làppxpm, hơpizgn nữtoula còhhqwn làppxp hacker vôxpybbnpkng khủiqsung bốzkbj"

"Côxpyb ta thựiqsuc sựiqsuppxp mộiaeft ngưtoulmdfli ngu ngốzkbjc." Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul giọhirong đtzzriệvfpsu lạtoulnh lùbnpkng đtzzrếsumxn cựiqsuc đtzzriểtxuzm, "Chícmuenh mìmdflnh vui đtzzrùbnpka mộiaeft chúhhqwt, còhhqwn chụppxpp đtzzrưtoullepjc chứkiejng cứkiej, chụppxpp đtzzrưtoullepjc chứkiejng cứkiejhhqwn chưtoula tícmuenh, còhhqwn bịqcer ngưtoulmdfli tiếsumxt lộiaef ra, phụppxp nữtoul quảzqvp nhiêkiifn ngựiqsuc lớhnhin nhưtoulng khôxpybng cóhaey đtzzrtyslu óhaeyc."

hbgpm Nhiêkiifn huýqnjzt gióhaey, "Tôxpybi nhìmdfln ngựiqsuc côxpyb ta cũzkbjng khôxpybng lớhnhin lắqselm, lạtouli nóhaeyi, Hạtoul Thầtysln Hi rấlmjft cóhaey ngựiqsuc rấlmjft cóhaeyczyvo a, cậcivgu cũzkbjng khôxpybng thểtxuz mộiaeft gậcivgy tre lậcivgt úhhqwp mộiaeft thuyềkiejn ngưtoulmdfli."

Đidhjưtoulmdflng Bạtoulch Dạtoul nheo mắqselt lạtouli, mắqselt yêkiifu nghiệvfpst tàppxp khícmue xẹkjoxt qua, màppxp trêkiifn mặpxzlt lạtouli cưtoulmdfli đtzzrếsumxn ưtoulu nhãczyv thâhbgpn sĩqmtx nhưtoul vậcivgy, "Làppxpm sao cậcivgu biếsumxt ngựiqsuc Hạtoul Thầtysln Hi lớhnhin?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.