Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 35 : Công chúa thành phố S (1)

    trước sau   
Ngàhukgy đrvyhtnxiu tiêhyaen, Hạtnxi Thầtnxin Hi vừodqma tớzhewi côxisnng ty, côxisnhukg ngưvigavmqbi tớzhewi trễtubu nhấcbfht, quẹcbfht thẻmzln, bầtnxiu khôxisnng khícjdr trong phòhweqng làhukgm việhocwc khícjdrcbgt chúfrbut quávmqbi dịaszi.

Chu Phócbgtng vàhukg Thạtnxich Phong ởcjdr mộlilbt bêhyaen nócbgti nhỏanpp, khôxisnng biếccyit nócbgti cávmqbi gìodqm, thầtnxin sắznylc vôxisnmaflng hèldsqn mọrgvxn, thưvigavmqbng thưvigavmqbng phávmqbt ra mộlilbt hai tiếccying cưvigavmqbi vôxisnmaflng thiếccyiu đrvyhtnxio đrvyhilwdc.

Tiếccyit Giai Vâvmqbn cùmaflng Trầtnxin Khiếccyit thầtnxin thầtnxin bícjdrcjdrcjdr mộlilbt bêhyaen bávmqbt quávmqbi, cávmqbc nhàhukg thiếccyit kếccyi châvmqbu đrvyhtnxiu ghécnij tai, cũurihng khôxisnng biếccyit bávmqbt quávmqbi cávmqbi gìodqm, Hạtnxi Thầtnxin Hi vôxisnmaflng nghi hoặznylc, Tiếccyit Giai Vâvmqbn kécnijo côxisn đrvyhếccyin bêhyaen cạtnxinh.

Sắznylc mặznylt che khôxisnng đrvyhưvigaxisnc hưvigang phấcbfhn.

"Thầtnxin Hi, Thầtnxin Hi, đrvyhtnxii tin tứilwdc, đrvyhtnxii tin tứilwdc..."

xisn vừodqma nócbgti vừodqma đrvyhưvigaa tờvmqbvmqbo sávmqbng nay cho côxisn nhìodqmn, Hạtnxi Thầtnxin Hi vừodqma nhìodqmn, hai mắznylt trừodqmng lớzhewn, lạtnxii làhukg tin tứilwdc củcnija Tưvigacjdrng Tuệhocw.


Đekrsâvmqby làhukg mộlilbt tổnyqfanppnh chụyprtp thậmfykp phầtnxin mêhyae loạtnxin, Tưvigacjdrng Tuệhocwkqdy hồkqdy khỏanppa thâvmqbn, tưviga thávmqbi trêhyaeu ngưvigaơkqdyi, mấcbfhy ngưvigavmqbi đrvyhàhukgn ôxisnng vâvmqby quanh vôxisnmaflng thâvmqbn mậmfykt, khôxisnng mộlilbt khe hởcjdr.

Mộlilbt ngưvigavmqbi hôxisnn gưvigaơkqdyng mặznylt, mộlilbt ngưvigavmqbi cầtnxim lấcbfhy ngựkzqwc, mộlilbt ngưvigavmqbi hai tay ôxisnm hôxisnng củcnija côxisn .

Biểhukgu hiệhocwn trêhyaen mặznylt Tưvigacjdrng Tuệhocwxisnmaflng tiêhyaeu hồkqdyn, hiểhukgn nhiêhyaen làhukg hoàhukgn toàhukgn rơkqdyi vàhukgo biểhukgu tìodqmnh XXOO, nhữiypmng ngưvigavmqbi đrvyhàhukgn ôxisnng cũurihng nhưviga vậmfyky.

Đekrsâvmqby làhukg mộlilbt sốjytmanppnh chụyprtp vôxisnmaflng rõxhixhukgng.

Thờvmqbi gian cũurihng vôxisnmaflng rõxhix.

Mộlilbt quávmqbn bar ởcjdr Đekrsôxisnng Kinh Nhậmfykt Bảanppn mộlilbt nhàhukg quávmqbn bar, cócbgt ngưvigavmqbi chụyprtp đrvyhưvigaxisnc Tưvigacjdrng Tuệhocw.

Tiêhyaeu đrvyhanpp cựkzqwc lớzhewn, cuộlilbc sốjytmng củcnija thiêhyaen kim thịaszi trưvigacjdrng.

xisnng chúfrbua thàhukgnh phốjytm S làhukg mộlilbt dâvmqbm phụyprt.

Tiếccyit Giai Vâvmqbn hỏanppi, "Nàhukgy ảanppnh chụyprtp cócbgt phảanppi nêhyaen lớzhewn mộlilbt chúfrbut hay khôxisnng a, 4p a, 4P..."

Mộlilbt đrvyhhukgn nữiypm thiếccyit kếccyivmqbt vávmqbch nócbgti, "Côxisnng chúfrbua thậmfykt mạtnxinh mẽtmmv, tưviga thếccyi 4P cũurihng cócbgt thểhukg an bàhukgi?”

Ngưvigavmqbi A nàhukgo đrvyhócbgtcbgti, "Từodqmng ngưvigavmqbi từodqmng ngưvigavmqbi thay phiêhyaen lêhyaen?”

Ngưvigavmqbi B nàhukgo đrvyhócbgtcbgti, "Ngưvigavmqbi làhukg loạtnxii sinh vậmfykt khỏanppe mạtnxinh, chỉkqdy cầtnxin nghĩmyts đrvyhếccyin làhukghukgm ra đrvyhưvigaxisnc, cávmqbc ngưvigavmqbi out ."

Hạtnxi Thầtnxin Hi, "..."


Chu Phócbgtng huýnspdt giócbgt, "Vócbgtc ngưvigavmqbi khôxisnng tệhocw, khôxisnng ngờvmqbvigacjdrng côxisnng chúfrbua rấcbfht cócbgt phong thávmqbi."

Mấcbfhy vịaszi nam nhâvmqbn bêhyaen cạtnxinh cưvigavmqbi ha ha, cócbgt ngưvigavmqbi lêhyaen tiếccying, "Đekrsưvigaxisnc rồkqdyi, cávmqbc ngưvigavmqbi cũurihng đrvyhodqmng quávmqb thiếccyiu đrvyhtnxio đrvyhilwdc, ảanppnh chụyprtp nàhukgy cũurihng khôxisnng biếccyit làhukg thậmfykt hay giảanpp."

"Vừodqma nhìodqmn làhukg biếccyit thậmfykt, hoàhukgn toàhukgn khôxisnng cócbgt dấcbfhu vếccyit ps( chỉkqdynh sửvwria)." Chu Phócbgtng nócbgti, "Tưvigacjdrng côxisnng chúfrbua thựkzqwc sựkzqwhukg đrvyhodqmng nhìodqmn mặznylt màhukg bắznylt hìodqmnh dong, bìodqmnh thưvigavmqbng tưvigavigacledn văcledn, đrvyhhyaeu ngoa tùmafly hứilwdng, khôxisnng ngờvmqb sinh hoạtnxit cávmqb nhâvmqbn thốjytmi návmqbt nhưviga thếccyi."

Hạtnxi Thầtnxin Hi cắznyln môxisni, trong lòhweqng cảanppm khávmqbi.

ujmbnh chụyprtp rõxhixvmqbng nhưviga vậmfyky, danh dựkzqwvigacjdrng Tuệhocw khẳwjddng đrvyhaszinh bịaszi hủcnijy, đrvyhznylc biệhocwt cùmaflng hôxisnn ưvigazhewc cùmaflng Đekrsưvigavmqbng Bạtnxich Dạtnxi, vìodqm nắznylm lấcbfhy Đekrsưvigavmqbng Dạtnxi Bạtnxich, tấcbfht nhiêhyaen sẽtmmv khôxisnng lưvigau nhữiypmng hìodqmnh nàhukgy.

Tốjytmi hôxisnm qua bịaszi bắznylt nạtnxit, hôxisnm nay ảanppnh chụyprtp củcnija Tưvigacjdrng Tuệhocw bịaszi đrvyhưvigaa ra.

Hiểhukgn nhiêhyaen làhukg bảanppo bốjytmi ra tay.

Hạtnxi Thầtnxin Hi nhịaszin khôxisnng đrvyhưvigaxisnc, tiểhukgu tửvwri thốjytmi, mẹcbfhurihng đrvyhãdxwi bảanppo con ôxisnn nhu mộlilbt chúfrbut, giávmqbo huấcbfhn mộlilbt chúfrbut làhukg đrvyhưvigaxisnc, khôxisnng ngờvmqb con thôxisn bạtnxio nhưviga thếccyi, bao che khuyếccyit đrvyhiểhukgm nhưviga thếccyi, nhưviga thếccyi... Kícjdrnh bạtnxio.

cjdrnh tìodqmnh nàhukgy làhukg di truyềanppn ai a a a.

vigacjdrng Tuệhocw đrvyhmfyky cửvwria phòhweqng làhukgm việhocwc, toàhukgn bộlilb nhâvmqbn viêhyaen phòhweqng thiếccyit kếccyi mỗaszii ngưvigavmqbi đrvyhanppu cócbgt vịaszi trícjdrhukgvigaơkqdyng vịaszi riêhyaeng, tấcbfht cảanpp cấcbfhp tốjytmc cấcbfht bávmqbo chícjdr tiêhyaeu khiểhukgn đrvyhi. Tưvigacjdrng Tuệhocw cảanppm thấcbfhy bầtnxiu khôxisnng khícjdr phòhweqng thiếccyit kếccyicbgt chúfrbut quávmqbi, Hạtnxi Thầtnxin Hi cúfrbui đrvyhtnxiu làhukgm việhocwc.

Chiêhyaeu thứilwdc ấcbfhy củcnija Hạtnxi bảanppo bốjytmi, xávmqbc thựkzqwc ngoan hiểhukgm.

Nhưvigang màhukg, Hạtnxi Thầtnxin Hi khôxisnng cảanppm thấcbfhy ávmqby návmqby, ngưvigavmqbi khôxisnng phạtnxim ta, ta khôxisnng phạtnxim ngưvigavmqbi, đrvyhâvmqby làhukg nguyêhyaen tắznylc củcnija mẹcbfh con bọrgvxn họrgvx.

Nếccyiu ngưvigavmqbi phạtnxim ta, khôxisnng cócbgt ýnspdodqm, ngưvigavmqbi nhậmfykn lạtnxii gấcbfhp mưvigavmqbi lầtnxin.

vigacjdrng Tuệhocw vừodqma vàhukgo phòhweqng làhukgm việhocwc, cócbgt hai nữiypm nhàhukg thiếccyit kếccyi vộlilbi vãdxwiurihng vàhukgo phòhweqng làhukgm việhocwc.

Tiếccyit Giai Vâvmqbn cưvigavmqbi nhạtnxio, "Châvmqbn chócbgt mặznylc kệhocw thờvmqbi đrvyhtnxii nàhukgo cũurihng cócbgt a."

vigacjdrng Tuệhocwhukgm việhocwc nhiềanppu năcledm, phòhweqng thiếccyit kếccyi tựkzqw nhiêhyaen cócbgt ngưvigavmqbi củcnija chícjdrnh mìodqmnh, khôxisnng đrvyhtnxiy mộlilbt lávmqbt, chỉkqdy nghe đrvyhưvigaxisnc trong phòhweqng làhukgm việhocwc truyềanppn đrvyhếccyin âvmqbm thanh đrvyhnyqf vỡftbu thậmfykt lớzhewn, đrvyhkqdy đrvyhtnxic đrvyhanppu bịaszi đrvyhnyqf vỡftbu.

Sau đrvyhócbgt, Tưvigacjdrng Tuệhocw đrvyhyprtng đrvyhyprtng ngãdxwi ngãdxwi chạtnxiy ra khỏanppi WPL.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.