Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 34 : Hai mẹ con bưu hãn vô địch

    trước sau   
yfzapween chưxwwpa cócbolciujnh tĩsbuqnh lạgafoi, Hạgafo bảzjazo bốtwzsi lạgafoi vôyfzazegang chờhrpd mong hỏyjsui, "Mẹirgc, mẹirgc nuôyfzai dưxwwpkcmeng mộtdyht con trai xấqpmpu xa nhưxwwp vậrjvgy, mẹirgc khôyfzang cảzjazm thấqpmpy kiêbtbeu ngạgafoo sao?”

Trong nhásomjy mắxwwpt Hạgafo Thầhpzqn Hi cảzjazm giásomjc giốtwzsng nhưxwwpyfza lạgafoi đhknfưxwwpvbhbc sinh ra mộtdyht lầhpzqn nữlbcna.

Đvbhbưxwwpơzegang nhiêbtben, Hạgafo tiểgafou thưxwwpkumv giang hồgafo phiêbtbeu lưxwwpu nhiềagjfu nătwzsm, gặufbep khôyfzang sợvbhbcboli, khôyfzang tớsxqei ba phúthnrt tiếvpwip thu sựtqip thựtqipc, giásomjo dụewqmc Hạgafo bảzjazo bốtwzsi, "Con đhknfâgaqey làqepf phạgafom tộtdyhi, đhknfưxwwpơzegang nhiêbtben, phầhpzqn tửlvww trígafo thứciujc cao phạgafom tộtdyhi nhấqpmpt đhknfmkhknh phảzjazi cócbol kỹwsgq xảzjazo."

"Tuyệtgzkt đhknftwzsi khôyfzang thểgafo ătwzsn vụewqmng khôyfzang lau miệtgzkng bịmkhk nắxwwpm đhknfếvpwin, hiểgafou khôyfzang?"

Hạgafo bảzjazo bốtwzsi đhknfzjazo qua vẻglef mặufbet vôyfza tộtdyhi, hưxwwpng phấqpmpn lạgafoi khígafo phásomjch kígafonh chàqepfo theo nghi thứciujc quâgaqen đhknftdyhi, "Đvbhbúthnrng vậrjvgy, nữlbcnxwwpơzegang."

Trêbtben thựtqipc tếvpwi, Hạgafo tiểgafou thưxwwp so vớsxqei Hạgafo bảzjazo bốtwzsi càqepfng cócboltwzsng lựtqipc hơzegan.


Cho nêbtben, mớsxqei cócbol thểgafo giásomjo dụewqmc nhưxwwp vậrjvgy.

"Bảzjazo bốtwzsi, kỹwsgq thuậrjvgt con vãcboln chưxwwpa tớsxqei.” Hạgafo tiểgafou thưxwwpyfzazegang khổyjsucbolo giásomjo dụewqmc, "Nếvpwiu con cócbol kỹwsgq thuậrjvgt, ngưxwwphrpdi CIA cũimrcng sẽvrum khôyfzang chạgafoy đhknfếvpwin nhàqepf củnqpta chúthnrng ta, bọyfzan họyfza truy tung đhknfếvpwin đhknfmkhka chỉavro con đhknfang ởkumv kếvpwibtben."

"Hơzegan nữlbcna, ởkumvsomjch vásomjch."

vbhbâgaqey làqepf chuyệtgzkn vôyfzazegang nguy hiểgafom."

Hạgafo bảzjazo bốtwzsi hiểgafon nhiêbtben ýawvo thứciujc đhknfưxwwpvbhbc chígafonh mìciujnh khôyfzang đhknfnqpttwzsng lựtqipc, thàqepfnh khẩbtben tiếvpwip thu giásomjo dụewqmc, "Cho nêbtben?"

Hạgafo tiểgafou thưxwwpcboli, "Con muốtwzsn đhknfewqmng đhknfếvpwin tưxwwp liệtgzku củnqpta đhknfếvpwin CIA, bọyfzan họyfzaimrcng muốtwzsn đhknfếvpwin bắxwwpc cựtqipc đhknfi tìciujm ngưxwwpơzegai."

Hạgafo bảzjazo bốtwzsi nhásomjy mắxwwpt, cắxwwpn ngócboln tay.

Mẹirgc, mẹirgc quảzjaz nhiêbtben làqepf mẹirgc con, hiểgafou đhknfưxwwpvbhbc lòpweeng con, hiểgafou đhknfưxwwpvbhbc lòpweeng con.

"Thếvpwi nhưxwwpng, nếvpwiu nhưxwwp con khôyfzang tìciujm hệtgzk thốtwzsng bảzjazo vệtgzk lợvbhbi hạgafoi hơzegan đhknfgafo khiêbtbeu chiếvpwin, con cũimrcng khôyfzang biếvpwit trìciujnh đhknftdyh con ởkumv đhknfâgaqeu.”Hạgafo bảzjazo bốtwzsi rấqpmpt khổyjsucbolo.

Hạgafo tiểgafou thưxwwpcboli, "Khiêbtbeu chiếvpwin qua CIA, con thắxwwpng, lầhpzqn sau, nếvpwiu nhưxwwp khiêbtbeu chiếvpwin phảzjazi cócbol trígafonh tựtqip.”

"Tỷawvo nhưxwwp?" Mắxwwpt Hạgafo bảzjazo bốtwzsi t lấqpmpp lásomjnh , nhưxwwp mộtdyht con básomjo nhỏyjsu.

Hạgafo tiểgafou thưxwwpcboli, "FBI? Quốtwzsc an cụewqmc? Tổyjsu chứciujc chốtwzsng khủnqptng bốtwzs? Chỉavro cầhpzqn khôyfzang bịmkhk bắxwwpt, bộtdyh quốtwzsc phòpweeng con đhknfi ngang cũimrcng đhknfưxwwpvbhbc ."

Hạgafo bảzjazo bốtwzsi, "... Mẹirgc, bảzjazo bốtwzsi thậrjvgt sâgaqeu thụewqm giásomjo."


Hạgafo tiểgafou thưxwwpxwwphrpdi đhknfếvpwin xásomjn lạgafon, hếvpwit sứciujc vui mừvbhbng.

Hacker sásomjt vásomjch bịmkhk bắxwwpt, nhâgaqen họyfzaa đhknfưxwwpvbhbc phúthnrc, bịmkhk CIA chiêbtbeu an, từvbhb đhknfócbol trờhrpdi trong xanh.

Sau khi Hạgafo Thầhpzqn Hi biếvpwit, vôyfzazegang đhknfau a.

Từvbhbng nắxwwpm tay, tứciujc giậrjvgn bấqpmpt bìciujnh, CIA cásomjc ngưxwwpơzegai nàqepfy khôyfzang phâgaqen biệtgzkt tốtwzst xấqpmpu ngu ngốtwzsc, con ta mớsxqei làqepf lợvbhbi hạgafoi nhấqpmpt.

Hạgafo tiểgafou thưxwwp khôyfzang phảzjazn đhknftwzsi chuyệtgzkn củnqpta con trai, chỉavro cầhpzqn bìciujnh an vôyfza sựtqip. Nhưxwwpng màqepf, mỗvbhbi lầhpzqn con trai léxwwpn lúthnrt, trásomji tim nhỏyjsu củnqpta côyfza luôyfzan luôyfzan run run, dùzega sao con trai cũimrcng mớsxqei cócbol bảzjazy tuổyjsui.

Thiêbtben ngoạgafoi hữlbcnu thiêbtben, nhâgaqen ngoạgafoi hữlbcnu nhâgaqen.( thàqepfnh ngữlbcnciuj đhknfócbol, tựtqip tra giúthnrp Huyềagjfn)

Trâgaqeu éxwwpp kígafon ngưxwwphrpdi bòpwee, rấqpmpt sợvbhb con trai lậrjvgt thuyềagjfn.

Hạgafo bảzjazo bốtwzsi hiểgafon nhiêbtben chứciujng minh, nătwzsng lựtqipc từvbhb nhỏyjsu đhknfếvpwin lớsxqen, cho tớsxqei bâgaqey giờhrpd khôyfzang ai nắxwwpm lấqpmpy bígafom tócbolc, chẳqdfcng sợvbhbxwwp đhknfãcbolkumv FBI, chốtwzsng khủnqptng bốtwzszegang quốtwzsc phòpweeng, hệtgzk thốtwzsng an toàqepfn trêbtben thếvpwi giớsxqei lợvbhbi hạgafoi nhấqpmpt xôyfzang qua mấqpmpy lầhpzqn. Biếvpwit nhiềagjfu bígafo mậrjvgt nhưxwwp vậrjvgy, nưxwwpng béxwwp vẫfxqwn rấqpmpt an toàqepfn.

Cho nêbtben bứciujc ngưxwwphrpdi ta luôyfzan cásomji tiếvpwin hệtgzk thốtwzsng, thêbtbem tưxwwphrpdng lửlvwwa, dùzegang thêbtbem tiềagjfn trong việtgzkc bảzjazo an hệtgzk thốtwzsng, Hạgafo bảzjazo bốtwzsi chỉavro cầhpzqn ngưxwwphrpdi ta cảzjazi tiếvpwin, béxwwp liềagjfn đhknftdyht nhậrjvgp, nếvpwiu cócbol đhknfyjsui mớsxqei, béxwwp liềagjfn họyfzac tậrjvgp.

Cho nêbtben, hệtgzk thốtwzsng ngưxwwphrpdi khásomjc càqepfng ngàqepfy càqepfng mạgafonh, kỹwsgq thuậrjvgt Hạgafo bảzjazo bốtwzsi cũimrcng càqepfng lúthnrc càqepfng tốtwzst.

Lấqpmpy lờhrpdi Hạgafo bảzjazo bốtwzsi nócboli, béxwwp đhknfâgaqey làqepfthnrc tiếvpwin thếvpwi giớsxqei tiếvpwin bộtdyh, cộtdyhng đhknfgafong phásomjt triểgafon.

Ngưxwwphrpdi tiếvpwin bộtdyh, ta tiếvpwin bộtdyh, mọyfzai ngưxwwphrpdi đhknfagjfu tiếvpwin bộtdyh, đhknfâgaqey mớsxqei làqepfqepfi hòpweea xãcbol hộtdyhi.

Hạgafo Thầhpzqn Hi đhknfếvpwin phòpweeng bếvpwip rócbolt mộtdyht chéxwwpn sữlbcna cho Hạgafo bảzjazo bốtwzsi, dặufben béxwwp uốtwzsng xong đhknfi ngủnqpt, khôyfzang cho phéxwwpp thứciujc đhknfêbtbem, lúthnrc nàqepfy côyfza mớsxqei trởkumv vềagjf phòpweeng nghỉavro ngơzegai.

yfza đhknfi, Hạgafo bảzjazo bốtwzsi ởkumv trêbtben bàqepfn gõirgc mộtdyht chuỗvbhbi kýawvo tựtqip, tròpwee chơzegai hìciujnh ảzjaznh khôyfzang cócbol.

Hạgafo bảzjazo bốtwzsi lạgafonh lùzegang cưxwwphrpdi.

Ngócboln tay ởkumv trêbtben bàqepfn gõirgc, đhknfùzegang đhknfùzegang bắxwwpt đhknfhpzqu bậrjvgn rộtdyhn.

"Cùzegang tôyfzai đhknfqpmpu, côyfzapween khôyfzang bằtgzkng đhknfi trêbtben đhknfưxwwphrpdng cao tốtwzsc đhknfásomj banh."

Đvbhbâgaqem chếvpwit đhknfásomjng đhknfhrpdi côyfza!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.