Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 33 : Hạ bảo bối là cao thủ hacker

    trước sau   
Trởwths lạjnoci nhàrilq trọicwr, Hạjnoc bảysrco bốjhgni dùuurfng khăacnbn mặtnawt bọicwrc đwthsájcvu, chưqzbqgtkem trêdnxyn mặtnawt Hạjnoc Thầgtoon Hi.

Lạjnoci đwthsếhjpqn phògtkeng bếhjpqp nấwjwmu tràrilq giảysrci rưqzbqpwtnu, bưqzbqng cho Hạjnoc Thầgtoon Hi.

Sau đwthsónsxn đwthsếhjpqn phògtkeng tắrilqm mởwthsqzbqdvdsc, chuẩoupen bịuurf quầgtoon cájcvuo cho Hạjnoc Thầgtoon Hi tắrilqm rửtikka.

Khuôpozrn mặtnawt bớdvdst chúvbwwt sưqzbqng đwthsburb, Hạjnoc bảysrco bốjhgni thúvbwwc côpozr đwthsi tắrilqm, Hạjnoc Thầgtoon Hi tiếhjpqn vàrilqo phògtkeng tắrilqm, Hạjnoc bảysrco bốjhgni tiếhjpqn vàrilqo thưqzbq phògtkeng.

Hạjnoc bảysrco bốjhgni mởwthsjcvuy tíchopnh.

"Thưqzbqơacnbng tổootmn mẹgtkepozri, giếhjpqt khôpozrng tha!"


Trong thếhjpq giớdvdsi củcvfoa Hạjnoc bảysrco bốjhgni, Hạjnoc Thầgtoon Hi chíchopnh làrilq nữmezvqzbqơacnbng.

Ai dájcvum thưqzbqơacnbng tổootmn nữmezvqzbqơacnbng củcvfoa béjiae, gặtnawp thầgtoon giếhjpqt thậgczkt, gặtnawp phậgczkt giếhjpqt phậgczkt.

Sau khi mởwths ra májcvuy tíchopnh, mưqzbqgtkei ngónsxnn tay Hạjnoc bảysrco bốjhgni ởwths trong májcvuy vi rấwjwmt nhanh nhậgczkp mộqoqot chuỗltspi kýlhhq tựjhgn, đwthsónsxnrilq mộqoqot phầgtoon mềxwjtm tìysrcm kiếhjpqm thôpozrng tin.

Sau khi béjiae nhậgczkp hai chữmezvqzbqwthsng Tuệgjpc.

qzbq liệgjpcu toàrilqn bộqoqo cuộqoqoc đwthsgtkei Tưqzbqwthsng Tuệgjpc hiệgjpcn lêdnxyn, ngay cảysrc nhữmezvng thôpozrng tin khôpozrng đwthsưqzbqpwtnc sạjnocch sẽmlyx, đwthsãjsty đwthsưqzbqpwtnc xónsxna bỏburbmudlng hiệgjpcn lêdnxyn khôpozrng sónsxnt chúvbwwt nàrilqo.

Hạjnoc bảysrco bốjhgni xem lưqzbqdvdst qua tưqzbq liệgjpcu củcvfoa côpozr ta, đwthsqoqot nhiêdnxyn khónsxne miệgjpcng gợpwtni lêdnxyn nụmjlmqzbqgtkei quỷjcvu dịuurf.

...

Sau khi Hạjnoc Thầgtoon Hi tắrilqm xong, trêdnxyn mặtnawt đwthsãjsty tiêdnxyu giảysrcm, tónsxnc nhỏburbqzbqdvdsc, côpozr dựjhgna vàrilqo cửtikka thưqzbq phògtkeng, mộqoqot bêdnxyn chàrilq lau tónsxnc, mộqoqot bêdnxyn hỏburbi, "Bảysrco bốjhgni, con đwthsang làrilqm cájcvui gìysrc?"

"Chơacnbi game." Hạjnoc bảysrco bốjhgni quay đwthsgtoou lạjnoci, ngọicwrt ngàrilqo cưqzbqgtkei.

Trêdnxyn màrilqn hìysrcnh májcvuy tíchopnh, đwthsíchopch thựjhgnc làrilq mộqoqot tàrilqi khoảysrcn chíchopnh béjiae khai phájcvu, rèacuvn luyệgjpcn chỉgtoo sốjhgn thôpozrng minh, tiềxwjtm năacnbng khai phájcvu trògtke chơacnbi.

"Khôpozrng làrilqm chuyệgjpcn xấwjwmu?"

"Me, tạjnoci sao mẹgtkensxn thểosqy nghi oan cho bảysrco bốjhgni đwthsájcvung yêdnxyu vậgczky?” Hạjnoc bảysrco bốjhgni ủcvfoy khuấwjwmt bĩhpreu môpozri, môpozri phấwjwmn nộqoqon nhưqzbq muốjhgnn treo mộqoqot cájcvui bájcvunh bao.

Hạjnoc Thầgtoon Hi dởwths khónsxnc dởwthsqzbqgtkei.


"Khôpozrng cónsxn việgjpcc gìysrc con đwthsmudlng đwthsi khiêdnxyu chiếhjpqn hệgjpc thốjhgnng bảysrco an củcvfoa ngưqzbqgtkei khájcvuc, miễrilqn cho cónsxn mộqoqot ngàrilqy cónsxn ngưqzbqgtkei tìysrcm tớdvdsi cửtikka, mẹgtke con sẽmlyx chịuurfu khôpozrng nổootmi.”

Hạjnoc bảysrco bốjhgni tiếhjpqp tụmjlmc bĩhpreu môpozri, "Mẹgtke, ngưqzbqgtkei ta sẽmlyx khôpozrng vu oan ngưqzbqgtkei khôpozrng cónsxn tộqoqoi, con gầgtoon đwthsâlhsky đwthsang tìysrcm hệgjpc thốjhgnng FBI khiêdnxyu chiếhjpqn."

Hạjnoc Thầgtoon Hi, nghiếhjpqn răacnbng nghiếhjpqn lợpwtni, "Nàrilqy cónsxn khájcvuc nhau sao?"

Hạjnoc bảysrco bốjhgni chữmezvng chạjnocc đwthsàrilqng hoàrilqng, thậgczkp phầgtoon ưqzbqu nhãjsty biệgjpcn giảysrci, "Đbnqvưqzbqơacnbng nhiêdnxyn làrilqnsxn khájcvuc nhau, ngưqzbqgtkei ta giếhjpqt ngưqzbqgtkei phónsxnng hỏburba, mẹgtke khôpozrng thểosqynsxni con cưqzbqgtkeng - gian thôpozri, phạjnocm tộqoqoi cũmudlng làrilqnsxn trìysrcnh tựjhgnuurfng chiềxwjtu sâlhsku cónsxn đwthsưqzbqpwtnc khôpozrng?"

Hạjnoc Thầgtoon Hi chỉgtoo cảysrcm thấwjwmy trájcvui tim nhỏburb củcvfoa côpozr run run, cónsxn con trai thiêdnxyn tàrilqi, chíchopnh làrilq mộqoqot đwthsiểosqym khôpozrng tốjhgnt.

Quájcvu thôpozrng minh.

nsxn con trai thiêdnxyn tàrilqi hacker, ngưqzbqgtkei bìysrcnh thưqzbqgtkeng thậgczkt khôpozrng nónsxni nổootmi.

Nhưqzbqng màrilq, Hạjnoc Thầgtoon Hi cũmudlng làrilq mộqoqot ngưqzbqgtkei mẹgtke cựjhgnc phẩoupem, vôpozruurfng sủcvfong nịuurfch con trai, chẳysrcng sợpwtn con trai giếhjpqt ngưqzbqgtkei phónsxnng hỏburba, côpozrmudlng sẽmlyxuurfng khíchopnsxni, kia làrilq đwthsájcvung đwthsgtkei cájcvuc ngưqzbqgtkei, con tôpozri làrilqysrclhskn trừmudl hạjnoci.

Đbnqvúvbwwng vậgczky, Hạjnoc bảysrco bốjhgni làrilq mộqoqot nhi đwthspsyjng, mộqoqot danh hacker, tuyệgjpct đwthsjhgni làrilq mộqoqot trong ba hacker trêdnxyn thếhjpq giớdvdsi.

vbwwc béjiaeacnbm tuổootmi liềxwjtn phájcvut hiệgjpcn sởwths trưqzbqgtkeng đwthstnawc biệgjpct, chuyêdnxyn môpozrn tìysrcm tưqzbq liệgjpcu tựjhgnysrcnh nghiêdnxyn cứgfliu.

Hạjnoc bảysrco bốjhgni đwthsãjsty gặtnawp qua làrilq khôpozrng quêdnxyn đwthsưqzbqpwtnc, năacnbng lựjhgnc tựjhgn họicwrc vôpozruurfng lớdvdsn.

Mộqoqot năacnbm sau, năacnbng lựjhgnc hacker hoàrilqn mỹyhzw giốjhgnng nhưqzbq khôpozrng cónsxn đwthsjhgni thủcvfo..

jiae chuyêdnxyn môpozrn chọicwrn côpozrng ty cónsxn hệgjpc thốjhgnng bảysrco an vôpozruurfng tốjhgnt, đwthsi khiêdnxyu chiếhjpqn ngưqzbqgtkei bảysrco toàrilqn hệgjpc thốjhgnng.

Hạjnoc Thầgtoon Hi bậgczkn đwthsi làrilqm kiếhjpqm tiềxwjtn nuôpozri béjiae, cũmudlng khôpozrng đwthsosqy ýlhhq buổootmi tốjhgni con trai làrilqm gìysrc.

Thẳysrcng đwthsếhjpqn cónsxn mộqoqot ngàrilqy, CIA mộqoqot đwthsqoqoi thájcvum tửtikkchop mậgczkt kiểosqym tra nhàrilqdnxyn cạjnocnh bọicwrn họicwr, sau khi bắrilqt đwthsi mộqoqot danh májcvuy tíchopnh chuyêdnxyn nghiệgjpcp, Hạjnoc bảysrco bốjhgni thẳysrcng thắrilqn.

"Mẹgtke, con khôpozrng cẩoupen thậgczkn vàrilqo cơacnb sởwths dữmezv liệgjpcu củcvfoa CIA." Hạjnoc bảysrco bốjhgni cắrilqn ngónsxnn tay, vôpozruurfng ủcvfoy khuấwjwmt thẳysrcng thắrilqn hàrilqnh vi phạjnocm tộqoqoi.

Vẻxwjt mặtnawt Hạjnoc Thầgtoon Hi mờgtke mịuurft, chuyệgjpcn nàrilqy đwthsjhgni vớdvdsi côpozrrilqnsxni giốjhgnng nhưqzbqrilq Hạjnoc bảysrco bốjhgni đwthsang nónsxni, mẹgtke, con nghĩhpre con muốjhgnn lấwjwmy vợpwtn.

"Vìysrc sao?" Hạjnoc Thầgtoon Hi hỏburbi.

Hạjnoc bảysrco bốjhgni cắrilqn ngónsxnn tay, biểosqyu tìysrcnh vôpozruurfng thàrilqnh khẩoupen nónsxni, "Bảysrco bốjhgni nghĩhpre thửtikk mộqoqot lầgtoon ai hơacnbn ai."

jcvuu Hạjnoc Thầgtoon Hi nghẹgtken ởwths trong yếhjpqt hầgtoou thiếhjpqu chúvbwwt nữmezva phun ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.