Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 31 : Tưởng Tuệ bắt nạt Hạ Thần Hi

    trước sau   
ugpfc Hạgyli Thầkobpn Hi trởvixl vềvgmy, sắtdcec mặwilzt Tưytasvixlng Tuệyktlzdvfivizng khójbje coi, áqsklnh mắtdcet rơcqwbi vànqrxo trêtprgn môzdvfi củahcua côzdvf, chăasxem chúugpf cắtdcen răasxeng.

"Linh Mộbywtc tiêtprgn sinh nójbjei muốuiffn uốuiffng rưytasidghu, Hạgyli tiểbaguu thưytas, côzdvf bồezcti ôzdvfng ấasxey uốuiffng.” Tưytasvixlng Tuệyktljbjei.

Tiếivizt Giai Vâjtnxn trợidghn trònqrxn mắtdcet, Tưytasvixlng côzdvfng chúugpfa, côzdvf thựvgmyc sựvgmynqrx quáqsklnqrxn rỡytzu.

zdvf cho rằqzxeng Hạgyli Thầkobpn Hi sẽgirc tứivzvc giậqmoxn, ai biếivizt Hạgyli Thầkobpn Hi mỉwqeum cưytasmzjei, cưytasmzjei tưytasơcqwbi nhưytas hoa, dùivizng tiếivizng Trung nójbjei vớqklui Tưytasvixlng Tuệyktl, "Tưytasvixlng Tuệyktl, côzdvf phảghdbi lànqrxm túugpfnqrxnqrx quyềvgmyn tựvgmy do củahcua côzdvf, tôzdvfi sẽgirc khôzdvfng.... ....”

"Côzdvf..."

Đinxgúugpfng vànqrxo lúugpfc nànqrxy, cửasxea ghếivizzdvf bịujbn đcjmbinxgy ra, Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgyli nghêtprgnh ngang tiếivizn vànqrxo.


"Linh Mộbywtc tiêtprgn sinh, đcjmbãasxejtnxu khôzdvfng gặwilzp."

inxgưytasmzjeng tiêtprgn sinh, đcjmbãasxejtnxu khôzdvfng gặwilzp, đcjmbãasxejtnxu khôzdvfng gặwilzp..."

inxgưytasmzjeng, anh thếiviznqrxo qua đcjmbâjtnxy ?" Sắtdcec mặwilzt Tưytasvixlng Tuệyktl khójbje coi, hung hăasxeng liếivizc mắtdcet trừwilzng Hạgyli Thầkobpn Hi mộbywtt cáqskli.

Hạgyli Thầkobpn Hi mắtdcet nhìtagtn mũuiffi, mũuiffi nhìtagtn mắtdcet, thờmzje ơcqwb.

Áiviznh mắtdcet Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgylinqrxnh lạgylinh đcjmbghdbo qua Tưytasvixlng Tuệyktl, thấasxey trong lònqrxng Tưytasvixlng Tuệyktlivizng mìtagtnh mộbywtt cáqskli.

qmoxu tổvixlng, Trầkobpn tổvixlng muốuiffn cùivizng Linh Mộbywtc tiêtprgn sinh nójbjei chuyệyktln lànqrxm ăasxen, khôzdvfng biếivizt Linh Mộbywtc tiêtprgn sinh cójbje hứivzvng thúugpf hay khôzdvfng??."

...

Linh Mộbywtc bịujbn Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgyli mang đcjmbi.

Hạgyli Thầkobpn Hi thởvixl phànqrxo mộbywtt cáqskli, xem ra côzdvf thắtdceng, Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgyli quảghdb nhiêtprgn giúugpfp côzdvf.

Linh Mộbywtc đcjmbi, cáqsklc côzdvf tảghdbn đcjmbi.

Tiếivizt Giai Vâjtnxn vỗscxj ngựvgmyc, "Nguy hiểbagum thậqmoxt, may mắtdcen Đinxgưytasmzjeng đcjmbgylii thiếivizu đcjmbem Linh Mộbywtc tiêtprgn sinh mang đcjmbi, nếivizu khôzdvfng hôzdvfm nay thếiviznqrxo thu thậqmoxp tànqrxn cụvnpuc."

"Tưytasvixlng Tuệyktl thựvgmyc sựvgmynqrx quáqskl áqsklc đcjmbbywtc, Thầkobpn Hi, cậqmoxu cũuiffng thậqmoxt mạgylinh mẽgirc, dáqsklm nójbjei chuyệyktln nhưytas vậqmoxy vớqklui côzdvf ta.”

"Chỉwqeunqrx Đinxgưytasmzjeng đcjmbgylii thiếivizu lànqrxm sao biếivizt Linh Mộbywtc tiêtprgn sinh ởvixl đcjmbâjtnxy?"


...

Hạgyli Thầkobpn Hi cũuiffng khôzdvfng cójbje nhậqmoxn nójbjei, Tiếivizt Giai Vâjtnxn nghĩgfta đcjmbưytasa côzdvf vềvgmy nhànqrx, Hạgyli Thầkobpn Hi khékobpo lékobpo từwilz chốuiffi, vôzdvfivizng bấasxet tiệyktln, mặwilzc dùivizqsklch đcjmbưytasmzjeng hầkobpm khôzdvfng xa, luôzdvfn luôzdvfn cáqsklch mộbywtt đcjmboạgylin

Trêtprgn taxi, côzdvf đcjmbãasxe buồezctn ngủahcu.

ytasidghu bắtdcet đcjmbkobpu cójbjeqsklc dụvnpung, dễovmbnqrxng nhìtagtn thấasxey nhấasxet lànqrx trêtprgn mặwilzt, Hạgyli Thầkobpn Hi đcjmbãasxe say.

Xe rấasxet nhanh đcjmbếivizn củahcua nhànqrx trọriar cảghdbnh biểbagun, Hạgyli Thầkobpn Hi xuốuiffng xe, đcjmbi bộbywt lảghdbo đcjmbghdbo.

Vừwilza mớqklui đcjmbi vànqrxi bưytasqkluc, chợidght bịujbn ngưytasmzjei dùivizng lựvgmyc nắtdcem vai kékobpo trởvixl vềvgmy, côzdvf vừwilza mớqklui ngửasxei thấasxey đcjmbưytasidghc mùivizi nưytasqkluc hoa Estee Lauder trêtprgn ngưytasmzjei Tưytasvixlng Tuệyktl, trêtprgn mặwilzt truyềvgmyn đcjmbếivizn nójbjeng bừwilzng đcjmbau.

"Tiệyktln nhâjtnxn!" Tưytasvixlng Tuệyktl mắtdceng, côzdvf đcjmbáqsklnh cho nặwilzng, Hạgyli Thầkobpn Hi vốuiffn đcjmbi bộbywt, bịujbnzdvf ta đcjmbáqsklnh nhưytas vậqmoxy, thiếivizu chúugpft nữahcua tékobp ngãasxe.

Ngưytasmzjei cònqrxn đcjmbivzvng khôzdvfng vữahcung, Tưytasvixlng Tuệyktl lạgylii hung hăasxeng đcjmbáqsklnh côzdvf mộbywtt bạgylit tai.

Hai máqskl cấasxep tốuiffc sưytasng lêtprgn

"Hạgyli Thầkobpn Hi, côzdvf thiếivizu đcjmbànqrxn ôzdvfng sao? Tạgylii sao lạgylii muốuiffn quyếivizn rũuiff Đinxgưytasmzjeng?”

"Tôzdvfi cảghdbnh cáqsklo côzdvf, cáqsklch xa Đinxgưytasmzjeng mộbywtt chúugpft, bằqzxeng khôzdvfng, tôzdvfi sẽgirc khiếivizn côzdvf thâjtnxn bạgylii danh liệyktlt!"

ytasvixlng Tuệyktl giậqmoxn, vẻdonq mặwilzt đcjmbuiff kịujbn, kiêtprgu ngạgylio.

Hạgyli Thầkobpn Hi bưytasng khuôzdvfn mặwilzt bịujbn đcjmbáqsklnh, em gáqskli ngưytasơcqwbi, lựvgmyc tay củahcua ngưytasmzjei phụvnpu nữahcunqrxy thậqmoxt khôzdvfng nhẹrvek, khójbjee miệyktlng củahcua côzdvf, đcjmbqskln chừwilzng sẽgirc chảghdby máqsklu.

"Tưytasvixlng Tuệyktl, côzdvf pháqsklt đcjmbtprgn cáqskli gìtagt?"

"Tiệyktln nhâjtnxn, côzdvfnqrxn cójbje mặwilzt mũuiffi hỏcrtci, tôzdvfi nhìtagtn thấasxey côzdvfvixl trong hànqrxnh lang quyếivizn rũuiff Đinxgưytasmzjeng, côzdvf thựvgmyc sựvgmynqrx khôzdvfng biếivizt liêtprgm sỉwqeu, buồezctn nôzdvfn đcjmbếivizn cựvgmyc đcjmbiểbagum."

ytasvixlng Tuệyktl giậqmoxn, côzdvfivizng Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgyli gặwilzp gỡytzu nhiềvgmyu năasxem nhưytas vậqmoxy, trảghdbi qua bao nhiêtprgu chuyệyktln, Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgyli đcjmbãasxei côzdvfzdvfivizng ôzdvfn nhu, lạgylii chưytasa từwilzng cójbjezdvfn côzdvf.

Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgyli chưytasa từwilzng cójbjezdvfn qua bấasxet luậqmoxn kẻdonqnqrxo.

zdvf cho rằqzxeng, Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgylitprgu Lâjtnxm Tìtagtnh, ngưytasmzjei mànqrx khôzdvfng ai thay thếiviz đcjmbưytasidghc.

jtnxm Tìtagtnh chếivizt, côzdvf khôzdvfng cùivizng ngưytasmzjei chếivizt tíibkwnh toáqskln.

Khôzdvfng nghĩgfta tớqklui hôzdvfm nay côzdvf nhìtagtn thấasxey Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgylizdvfn Hạgyli Thầkobpn Hi.

zdvf đcjmbuiff kỵqmox pháqsklt cuồezctng.

Hạgyli Thầkobpn Hi lạgylinh lùivizng cưytasmzjei, hai máqsklytasng đcjmbcrtc, nhếivizch nháqsklc, nhưytasng mànqrx, trêtprgn ngưytasmzjei lạgylii lộbywt ra mộbywtt cỗscxj khíibkw thếiviz khójbjejbje thểbagujbjei đcjmbưytasidghc.

"Tưytasvixlng Tuệyktl, côzdvf coi Đinxgưytasmzjeng Bạgylich Dạgylinqrx bảghdbo bốuiffi, tôzdvfi chỉwqeu coi anh ta nhưytas cỏcrtc, anh ta chủahcu đcjmbbywtng dáqskln lêtprgn tôzdvfi cũuiffng khôzdvfng muốuiffn, đcjmbwilzng nghĩgfta rằqzxeng ngưytasmzjei nưytasmzjei cũuiffng nhưytaszdvf coi anh ta lànqrx bảghdbo bốuiffi.”

"Côzdvf khôzdvfng quảghdbn đcjmbưytasidghc đcjmbànqrxn ôzdvfng củahcua mìtagtnh, đcjmbójbjenqrxzdvf khôzdvfng cójbje bảghdbn lĩgftanh, đcjmbivzvng đcjmbếivizn oáqskln tráqsklch ngưytasmzjei kháqsklc.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.