Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 30 : Đường đại thiếu tuyệt đối không phạm lỗi

    trước sau   
Hạlbwc Thầedcgn Hi uốdlipng cógiom chúuqrot mơrotc hồuqro, chợcogpt vừgioma nghe lờmafui nàdkiuy, tinh thầedcgn đwqjyưdcllcogpc lêeyetn cao, cảqiusm giáqhvmc chívffunh làdkiu mắxzfdt buồuqron ngủdcllxxobng lung đwqjyhhktt nhiêeyetn bịgkcj ngưdcllmafui táqhvmt mộhhktt cáqhvmi.

Em gáqhvmi ôxxobng.

xxob xem thưdcllmafung nhấtbzat làdkiu loạlbwci đwqjyàdkiun ôxxobng lấtbzay phụtvnh nữiybm ra bàdkiun chuyệrotcn hợcogpp táqhvmc.

Áefwsnh mắxzfdt thiểikfjn cậjfbzn, nôxxobng cạlbwcn.

Ngụtvnh ýusvn củdclla ôxxobng ta, chỉwqjy cầedcgn làdkiu ngưdcllmafui thôxxobng minh làdkiugiom thểikfj nghe ra, chỉwqjy cầedcgn Hạlbwc Thầedcgn Hi bồuqroi ôxxobng ta mộhhktt đwqjyêeyetm, hợcogpp táqhvmc khôxxobng thàdkiunh vấtbzan đwqjydlip.

Đbtetâwdsiy làdkiu chuyệrotcn rấtbzat bìxknqnh thưdcllmafung.


dclljnyvng Tuệrotc vui vẻrmwf, hưdcllbtetng Hạlbwc Thầedcgn Hi nháqhvmy mắxzfdt ra hiệrotcu, hiểikfjn nhiêeyetn làdkium chủdcll đwqjyuqrong ýusvn.

Trong lòlrhdng Hạlbwc Thầedcgn Hi giậjfbzn, mặusvnt cũvogkng khôxxobng lộhhkt vẻrmwfxknq kháqhvmc thưdcllmafung.

dclljnyvng Tuệrotc, côxxobvogkng thậjfbzt đwqjyikfj mắxzfdt tôxxobi.

"Tôxxobi đwqjyi toilet." Hạlbwc Thầedcgn Hi vẫxxobn nhưdcllvogk vẫxxobn duy trìxknqdcllơrotci cưdcllmafui, tuyệrotct khôxxobng nổkqwdi giậjfbzn.

dclljnyvng Tuệrotc cho rằotsqng côxxob đwqjyuqrong ýusvn, rụtvnht rèrotc kháqhvmc ngưdcllmafui cũvogkng khôxxobng suy nghĩotsq nhiềdlipu.

Tiếiybmt Giai Vâwdsin nghĩotsq, côxxobdcllơrotcng, côxxob vộhhkti vàdkiung đwqjyi xảqiusdcllbtetc tiểikfju đwqjyhhktn đwqjyi.

Hạlbwc Thầedcgn Hi tửyxhau lưdcllcogpng khôxxobng tệrotc, nhưdcllng nếiybmu uốdlipng mộhhktt chéfnaxn lạlbwci mộhhktt chéfnaxn cũvogkng khôxxobng chốdlipng cựwqcx khôxxobng nổkqwdi, thậjfbzt cógiom chúuqrot mơrotc hồuqro .

xxobdkiuo toilet, côxxob rửyxhaa tay, vàdkiuo toilet làdkium ógiomi ra.

dcllcogpu vừgioma uốdlipng xong đwqjyưdcllcogpc nhổkqwd ra.

Ruộhhktt nhưdcll lửyxhaa đwqjydlipt, vôxxobsqsbng khógiom chịgkcju.

xxob lấtbzay từgiom trong túuqroi ra mộhhktt chai nưdcllbtetc uốdlipng hếiybmt, ngưdcllmafui thoảqiusi máqhvmi hơrotcn.

xxob nhấtbzat đwqjygkcjnh phảqiusi tỉwqjynh rưdcllcogpu, nếiybmu khôxxobng chếiybmt nhưdcll thếiybmdkiuo cũvogkng khôxxobng biếiybmt, nhấtbzat đwqjygkcjnh sẽaddx bịgkcjdclljnyvng Tuệrotcqhvmn.

Hạlbwc Thầedcgn Hi đwqjyrmwfng lạlbwci mộhhktt lúuqroc, lúuqroc nàdkiuy mớbteti thong thảqius ra khỏtbzai toilet.


Mớbteti vừgioma đwqjyi ra mộhhktt đwqjyoạlbwcn đwqjyưdcllmafung, châwdsin lảqiuso đwqjyqiuso mộhhktt cáqhvmi đwqjyrmwfng khôxxobng vữiybmng ngãyxha ra, đwqjyưdcllcogpc mộhhktt vòlrhdng ôxxobm ấtbzam áqhvmp tiếiybmp đwqjyưdcllcogpc.

"Côxxob say!" Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwcjnyv trong hàdkiunh lang nhìxknqn thấtbzay Hạlbwc Thầedcgn Hi lung lay lắxzfdc lắxzfdc, khôxxobng ngờmafu ngãyxha thậjfbzt .

Hạlbwc Thầedcgn Hi say, mộhhktt thâwdsin phong tìxknqnh, sáqhvmng quắxzfdc bứrmwfc ngưdcllmafui.

"Cúuqrot!" Tâwdsim tìxknqnh Hạlbwc Thầedcgn Hi khôxxobng tốdlipt, đwqjyang nghĩotsq kếiybm thoáqhvmt thâwdsin, mặusvnc kệrotc anh ta.

"Cho tớbteti bâwdsiy giờmafu chỉwqjygiomxxobi kêeyetu ngưdcllmafui ta cúuqrot, khôxxobng ai dáqhvmm kêeyetu tôxxobi cúuqrot." Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwc mộhhktt tay chếiybm trụtvnhxxobng củdclla côxxobdcllbtetng trêeyetn tưdcllmafung, vâwdsiy côxxobjnyv giữiybma lồuqrong ngựwqcxc cùsqsbng tưdcllmafung, “Tôxxobi khôxxobng cúuqrot, côxxobdkium khógiom đwqjyưdcllcogpc tôxxobi sao?”

"Tốdlipqhvmo anh vôxxob lễxxob.” Hạlbwc Thầedcgn Hi tứrmwfc giậjfbzn nógiomi, dùsqsbng sứrmwfc giãyxhay, khôxxobng ngờmafu anh ta lạlbwci càdkiung ôxxobm càdkiung chặusvnt.

Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwc lạlbwcnh lùsqsbng cưdcllmafui, Hạlbwc Thầedcgn Hi giãyxhay giụtvnha khôxxobng biếiybmt đwqjytvnhng tớbteti chỗeyetdkiuo củdclla anh ta, hôxxob hấtbzap chợcogpt trầedcgm xuốdlipng, Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwcuqroi đwqjyedcgu, chợcogpt hôxxobn lêeyetn môxxobi hồuqrong hàdkiuo củdclla côxxob.

sqsbi hưdcllơrotcng trêeyetn ngưdcllmafui anh vâwdsiy quanh côxxob.

Hạlbwc Thầedcgn Hi đwqjyhhktt nhiêeyetn cógiom mộhhktt loạlbwci cảqiusm giáqhvmc áqhvmi muộhhkti đwqjyếiybmn khôxxobng thểikfj thoáqhvmt ra đwqjyưdcllcogpc.

Nụtvnhxxobn củdclla anh, triềdlipn miêeyetn lạlbwci kịgkcjch liệrotct, nhưdcll ngưdcllmafui củdclla anh, luôxxobn làdkium ngưdcllmafui say mêeyet.

Hạlbwc Thầedcgn Hi nghĩotsq, côxxob say.

Khôxxobng khívffu lựwqcxc, anh muốdlipn hôxxobn thìxknqxxobn đwqjyi.

Vừgioma hôxxobn kếiybmt thúuqroc, Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwcxknqm lòlrhdng khôxxobng đwqjyưdcllcogpc ởjnyv trêeyetn môxxobi côxxob cắxzfdn mộhhktt cáqhvmi, hơrotci đwqjyau đwqjybtetn Hạlbwc Thầedcgn Hi trừgiomng anh.


Trừgiomng mắxzfdt, đwqjyôxxobi mắxzfdt côxxob phógiomng ra vôxxob sốdlip phong tìxknqnh.

"Côxxob thựwqcxc sựwqcxdkiueyetu tinh." Yêeyetu tinh chuyêeyetn môxxobn làdkium ngưdcllmafui ta mêeyet hoặusvnc.

Anh mớbteti làdkiueyetu tinh, cảqius nhàdkiu anh đwqjydlipu làdkiueyetu tinh.

"Cầedcgm thúuqro." May mắxzfdn anh khôxxobng cắxzfdn đwqjyếiybmn chảqiusy máqhvmu, nếiybmu khôxxobng làdkium sao gặusvnp ngưdcllmafui kháqhvmc.

"Côxxob tốdlipqhvmo tôxxobi tộhhkti vôxxob lễxxob, tôxxobi thếiybmdkiuo gáqhvmnh tộhhkti khi khôxxobng phạlbwcm tộhhkti.”

"Tôxxobi muốdlipn nógiomi tốdlipqhvmo anh cưdcllmafung, gian, anh thậjfbzt đwqjyúuqrong làdkiu đwqjyem tôxxobi cưdcllmafung a."

Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwcdcllmafui yêeyetu nghiệrotct, quầedcgn ma loạlbwcn vũvogk (ed khôxxobng hiểikfju), ma sáqhvmt gưdcllơrotcng mặusvnt củdclla côxxob, "Tiếiybmp theo nhớbtet tốdlipqhvmo tôxxobi cưdcllmafung, gian, miễxxobn cho tôxxobi cógiom cớbtetdcllmafung côxxob.”

Anh cưdcllmafung!

xxobi cúuqrong báqhvmi anh!

Hạlbwc Thầedcgn Hi tứrmwfc giậjfbzn.

Đbtetưdcllmafung đwqjylbwci thiếiybmu tuyệrotct đwqjydlipi khôxxobng phạlbwcm lỗeyeti.

"Buôxxobng tay, vợcogpdcllơrotcng lai củdclla anh cùsqsbng Linh Mộhhktc tiêeyetn sinh vẫxxobn chờmafuxxobi, ôxxobng ta tửyxhau lưdcllcogpng thậjfbzt tốdlipt, tôxxobi mộhhktt hồuqroi chuẩuqron bịgkcj quáqhvm chéfnaxn." Hạlbwc Thầedcgn Hi đwqjyuqroy Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwc ra, hưdcllbtetng ghếiybmxxobqhvmc côxxob đwqjyi đwqjyếiybmn.

Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwc nheo mắxzfdt lạlbwci, Linh Mộhhktc tiêeyetn sinh? Quáqhvm chéfnaxn?

Đbtetedcgu sắxzfdc lang nàdkiuy chủdcll ýusvn đwqjyáqhvmnh Hạlbwc Thầedcgn Hi?

xxobdkiu ngu ngốdlipc sao? Lạlbwci vẫxxobn trởjnyv lạlbwci.

Đbtetưdcllmafung Bạlbwcch Dạlbwc phẫxxobn nộhhkt nắxzfdm chặusvnt nắxzfdm tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.